Jak zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne w aptece?

E-zlecenie jest kolejnym, po e-recepcie i e-zwolnieniu, etapem informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. W jaki sposób zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne produkty chłonne po 1 stycznia 2020 roku? Komu przysługuje prawo do zniżki i kto może wystawić zlecenie?

Jakie wyroby chłonne podlegają refundacji?

  • pieluchomajtki,
  • majtki chłonne,
  • pieluchy anatomiczne,
  • wkładki urologiczne,
  • podkłady chłonne.

Komu przysługuje refundacja na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Produkty te można kupić z pełną odpłatnością w niemal każdej aptece lub sklepie medycznym, jeśli jednak przysługuje nam prawo do refundacji, warto z niego skorzystać.

Dofinansowanie przysługuje osobom ubezpieczonym, u których problem nietrzymania moczu lub stolca związany jest m.in. z chorobą nowotworową, upośledzeniem umysłowym, otępieniem starczym, wadami wrodzonymi, chorobami układu nerwowego czy uszkodzeniem dróg moczowych. Pełną listę wskazań refundacyjnych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może wystawić wniosek na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii, onkologii, geriatrii, ginekologii onkologicznej, neurologii, urologii oraz pielęgniarka posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza lub innej osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Chory spełniający kryteria konieczne do objęcia refundacją produktów chłonnych otrzymuje zlecenie na ich zakup.

Jeśli w ramach jednego zlecenia pacjent chce zakupić różne rodzaje wyrobów, np. pieluchomajtki i majtki chłonne, warto poprosić lekarza, aby w miejscu określenia wyrobu wpisał "pieluchomajtki lub zamiennie".

W związku z wprowadzonym 1 stycznia 2020 r. tzw. e-zleceniem, do końca marca 2020 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym lekarze mogą wystawiać zlecenia zarówno na starym, jak i nowym druku potwierdzanym za pośrednictwem platformy informatycznej eZWM (System Obsługi Procesu Elektronicznego Weryfikowania i Potwierdzania Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne). Kolejne etapy realizacji zlecenia zależą od rodzaju wystawionego dokumentu.

Realizacja zlecenia na wyroby chłonne według starego wzoru

Zlecenie wystawione według starego wzoru musi zostać potwierdzone przez Wojewódzki Oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania chorego. Pacjent może zrobić to osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub drogą pocztową (zlecenie przesyłane pocztą jest odsyłane na adres pacjenta). Przy cyklicznym zaopatrzeniu wydawana jest choremu tzw. karta zaopatrzenia, ważna maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki niej nie ma konieczności potwierdzania zleceń za każdym razem w oddziale Funduszu. Ze zleceniem i kartą zaopatrzenia chory udaje się do jednego z punktów mających umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej apteki i sklepy medyczne. Listę placówek realizujących zlecenia można znaleźć na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Stare zlecenia można wystawiać do końca marca 2020 r. Mogą być one realizowane do końca grudnia 2020 r.

Schemat realizacji zlecenia wystawionego według starego wzoru

Źródło: Komunikat Centrali NFZ z dnia 08.01.2019 r.

Realizacja zlecenia na wyroby chłonne według nowego wzoru (e-zlecenie)

Podczas wizyty lekarz lub pielęgniarka posiadająca uprawnienia do wystawia zlecenie zgodne z nowym wzorem, potwierdza je za pomocą platformy eZWM, drukuje, a następnie potwierdza pieczątką oraz podpisem. Ze zleceniem pacjent bezpośrednio udaje się do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Dzięki temu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na ich potwierdzanie w Wojewódzkim Oddziale NFZ. Od 1 kwietnia 2020 roku zlecenia będą wystawiane i realizowane wyłącznie w opisany sposób.

Jedynie w sytuacji braku dostępu osoby wystawiającej zlecenie do serwisów internetowych pacjent zmuszony jest do jego potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z tą różnicą, że może to być dowolnie wybrany oddział, bez względu na miejsce zamieszkania.

Schemat realizacji e-zlecenia od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: Komunikat Centrali NFZ z dnia 08.11.2019 r.

Jak długo ważny jest wniosek na pieluchomajtki?

Zlecenie wystawione na starym druku może obejmować okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Nowe wzory zlecenia umożliwiają zakup produktów przeznaczonych na maksymalnie 12 miesięcy.

Miesięcznie pacjentowi przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Limit ilościowy nie obowiązuje dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W tym przypadku liczbę pieluchomajtek lub innego produktu chłonnego osoba wystawiająca zlecenie określa stosownie do zapotrzebowania pacjenta. Limit ilościowy nie obowiązuje także pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz chorych, którzy ze względu na niepełnosprawność wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby.

Zlecenie realizowane jest z pominięciem miesięcy, które minęły. Przykładowo, jeśli zlecenie zostało wystawione w styczniu na 3 kolejne miesiące, to do końca stycznia można je zrealizować w całości, czyli w ilości przeznaczonej na styczeń, luty i marzec. Jeśli pacjent pojawi się w aptece w lutym, otrzyma ilość wyrobu przeznaczoną już tylko na luty i marzec.

Czy można realizować zlecenie na pieluchomajtki "na raty"?

W przypadku zlecenia wystawionego według starych zasad, nie ma możliwości częściowej realizacji. Nie ma konieczności realizowania zlecenia w całości, jednak należy pamiętać, że niewykorzystana ilość wyrobów chłonnych przepada.

Zlecenie wystawione według nowych zasad można realizować w częściach, obejmujących okres co najmniej 1 miesiąca. Podobnie jak w przypadku e-recepty, podczas częściowej realizacji zlecenia, za każdym razem pacjent wraca do miejsca, w którym rozpoczęto realizację. Aby dokonać zakupu trzeba podać numer zlecenia (należy go zapisać) oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Ile wynosi dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek?

Dofinansowanie do zakupu wyrobów chłonnych wynosi 77 zł na miesiąc dla pacjentów z chorobą nowotworową i 63 zł dla pozostałych chorych, którym przysługuje prawo do refundacji. W przypadku inwalidów wojskowych i wojennych oraz osób represjonowanych refundacja wynosi 77 zł miesięcznie w przypadku choroby nowotworowej i 90 zł w pozostałych wskazaniach. Różnicę pomiędzy ceną zakupu a kwotą refundacji dopłaca pacjent.

Przykładowo, pacjent z nietrzymaniem moczu spowodowanym uszkodzeniem układu nerwowego ma zlecenie na 2 miesiące. Chce wykupić 180 sztuk pieluchomajtek. Cena zakupu wybranego przez niego produktu bez refundacji wynosi 400 zł. Kwota, którą zapłaci wyniesie w tym przypadku 274 zł, (400 zł – (2x63 zł) = 274 zł).

W przypadku chorych, których nie obowiązuje limit ilościowy na comiesięczne zaopatrzenie w pieluchomajtki, kwoty refundacyjne są następujące: 1-90 sztuk refundacja: 63 zł, 91-180 sztuk refundacja: 126 zł, 181-270 sztuk refundacja: 189 zł.

Źródła

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
  2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
  3. Komunikat centrali NFZ z dnia 08-11-2019 dostępny pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/ aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  5. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.