dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 14 tabletek, 28 tabletek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 26 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

2019-01-10_Co-Diovan 160_25_ulotka_clean

Ulotka doł�czona do opakowania: informacja dla u�ytkownika Co-Diovan 160 mg + 25 mg tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Nale�y zapozna� si� z tre�ci� ulotki przed za�yciem leku, poniewa� zawiera ona informacje wa ne dla pacjenta.

 • Nale y zachowa� t� ulotk , aby w razie potrzeby móc j� ponownie przeczyta�.
 • W razie jakichkolwiek w�tpliwo�ci nale�y zwróci� si� do si� do lekarza prowadz�cego lub farmaceuty
 • Lek ten został przepisany �ci�le okre�lonej osobie i nie nale�y go przekazywa� innym, gdy� mo�e im zaszkodzi�, nawet je�li objawy ich choroby s takie same.
 • Je!li u pacjenta wyst"pi# jakiekolwiek objawy niepo$%dane, w tym wszelkie objawy niepo&'dane niewymienione w tej ulotce, nale(y powiedzie) o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis tre*ci ulotki:

1. Co to jest lek Co-Diovan i w jakim celu si+ go stosuje

2. Informacje wa,ne przed zastosowaniem leku Co-Diovan

3. Jak stosowa- lek Co-Diovan

4. Mo.liwe działania niepo/0dane

5. Jak przechowywa1 lek Co-Diovan

6. Zawarto23 opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-Diovan i w jakim celu si4 go stosuje

Lek Co-Diovan tabletki powlekane zawiera dwie substancje czynne zwane walsartanem2 i hydrochlorotiazydem1. Obie te substancje pomagaj5 kontrolowa6 wysokie ci7nienie krwi (nadci8nienie).

 • Walsartan nale9y do grupy leków tzw. “antagonistów receptora angiotensyny II”, które pomagaj: kontrolowa; wysokie cic? w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczy@ krwionoAnych, tym samym podwyBszajCc ciDnienie krwi. Walsartan działa przez blokowanie działania angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionoEne rozszerzajF siG i ciHnienie krwi zmniejsza siI.
 • Hydrochlorotiazyd naleJy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopKdnymi. Hydrochlorotiazyd zwiLksza iloMN moczu, co równieO obniPa ciQnienie krwi.

Lek Co-Diovan jest stosowany w leczeniu wysokiego ciRnienia krwi, którego nie udaje siS kontrolowaT podaniem kaUdego ze składników oddzielnie.

Wysokie ciVnienie tWtnicze krwi zwiXksza obciYZenie serca i t[tnic. Nie leczone mo\e prowadzi] do uszkodzenia naczy^ krwiono_nych w mózgu, sercu i nerkach, co mo`e skutkowaa udarem, niewydolnobcic serca lub niewydolnodcie nerek. Wysokie cifnienie krwi powoduje zwigkszenie ryzyka ataków serca. Obnihenie ciinienia krwi do prawidłowego poziomu pozwala ograniczyj ryzyko wystkpienia tych zaburzel.

2. Informacje wamne przed zastosowaniem leku Co-Diovan

Kiedy nie stosowan leku Co-Diovan:

 • jeoli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrapliwoqr) na walsartan, pochodne sulfonamidu (substancje chemiczne podobne do hydrochlorotiazydu) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6);
 • jesli pacjentka jest w cituy powyvej 3. miesiwca (lepiej jest równiex unikay stosowania leku Co-Diovan we wczesnym okresie ciz{y – patrz cz|}~ dotyczca ci€y);
 • je‚li u pacjenta wystƒpuje ci„ ka choroba w†troby, uszkodzenie małych przewodów

ółciowych w wˆtrobie (‰ółciowa marskoŠ‹ wŒtroby), skutkujce zastojem Žółci w wtrobie (cholestaza);

 • jeli u pacjenta wyst‘puje ci’“ka choroba nerek;
 • je”li pacjent nie mo•e wytwarza– moczu (bezmocz);
 • je—li pacjent jest dializowany za pomoc˜ sztucznej nerki;
 • je™li u pacjenta wystšpuje zmniejszone st›œenie potasu i sodu we krwi lub zwikszone stžŸenie wapnia we krwi, pomimo leczenia;
 • u pacjentów z dn ;
 • je¡li pacjent ma cukrzyc¢ lub zaburzenia czynno£ci nerek i jest leczony lekiem obni¤aj¥cym ci¦nienie t§tnicze krwi zawieraj¨cym aliskiren

Je©li którykolwiek z wyªej wymienionych warunków jest spełniony, nie nale«y stosowa¬ tego leku i skontaktowa­ si® z lekarzem.

Ostrze¯enia i °rodki ostro±no²ci

Nale³y poinformowa´ lekarza:

 • jeµli pacjent stosuje leki oszcz¶dzaj·ce potas, suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawieraj¸ce potas lub inne leki zwi¹kszajºce st»¼enie potasu we krwi, takie jak heparyna. Konieczna mo½e by¾ regularna kontrola ilo¿ci potasu we krwi przez lekarza;
 • jeÀli u pacjenta wystÁpuje niskie stÂÃenie potasu we krwi;
 • jeÄli u pacjenta wystÅpuje biegunka lub nasilone wymioty;
 • jeÆli pacjent przyjmuje duÇe dawki leków moczopÈdnych;
 • jeÉli u pacjenta wystÊpuje ciËÌka choroba serca;
 • jeÍli u pacjenta wystÎpuje niewydolnoÏÐ serca lub jeÑli pacjent przebył zawał serca.

NaleÒy uwaÓnie stosowaÔ siÕ do zaleceÖ lekarza dotycz×cych poczØtkowej dawki leku.

Lekarz moÙe równieÚ sprawdziÛ czynnoÜÝ nerek pacjenta;

 • jeÞli u pacjenta wystßpuje zwàáenie tâtnicy nerkowej;
 • jeãli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkä;
 • jeåli pacjent choruje na hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza wytwarzajæ zbyt duçe iloèci hormonu o nazwie aldosteron. Jeéli ta choroba jest obecna u pacjenta, stosowanie leku Co-Diovan nie jest zalecane;
 • jeêli u pacjenta wystëpuje choroba wìtroby lub nerek;
 • jeíli u pacjenta kiedykolwiek wczeîniej wystïpił obrzðk jñzyka i twarzy spowodowany reakcjò alergicznó, nazywanô obrzõkiem naczynioruchowym, po przyjöciu innego leku (w tym inhibitorów ACE), nale÷y powiedzieø o tym lekarzowi. Jeùli takie objawy wystúpiû podczas stosowania leku Co-Diovan, naleüy natychmiast przerwaý przyjmowanie leku Co-Diovan i nigdy wiþcej go nie stosowaÿ. Patrz tak�e punkt 4,

Mo�liwe działania niepo��dane”;

 • je�li u pacjenta wyst�puje gor�czka, wysypka i ból stawów, które mog� by� objawami tocznia rumieniowatego układowego (SLE, choroba autoimmunologiczna);
 • je li u pacjenta wyst puje cukrzyca, dna moczanowa, du�e st� enie cholesterolu lub triglicerydów we krwi;
 • je�li u pacjenta w przeszło�ci wyst�powały reakcje alergiczne po zastosowaniu innych leków obni�aj�cych ci�nienie krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub je�li u pacjenta wyst�puje uczulenie lub astma;
 • je�li u pacjenta wyst�puje pogorszenie widzenia lub ból oczu. Mog� to by� objawy zwi�kszonego ci�nienia w oku i mog� wyst�pi� w ci�gu kilku godzin do kilku tygodni od rozpocz cia leczenia lekiem Co-Diovan. Bez rozpocz!cia leczenia objawy mog" prowadzi# do całkowitej utraty wzroku. Je$li pacjent wcze%niej miał uczulenie na penicylin& lub sulfonamidy mo'e by( w grupie zwi)kszonego ryzyka rozwoju tych objawów;
 • je*li pacjent przyjmuje którykolwiek z poni+szych leków stosowanych w leczeniu podwy,szonego ci-nienia krwi: o inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl) zwłaszcza je.li pacjent ma zaburzenia czynno/ci nerek zwi0zane z cukrzyc1, o aliskiren,
 • je2li w przeszło3ci u pacjenta wyst4pił nowotwór zło5liwy skóry lub je6li w trakcie leczenia pojawi si7 nieoczekiwana zmiana skórna. Leczenie hydrochlorotiazydem, zwłaszcza du8ymi dawkami przez dłu9szy czas, mo:e zwi;ksza< ryzyko niektórych rodzajów nowotworów zło=liwych skóry i warg (nieczerniakowy nowotwór zło>liwy skóry). Podczas stosowania leku Co-Diovan nale?y chroni@ skórA przed działaniem

Bwiatła słonecznego i promieniowaniem UV.

Lekarz prowadzCcy moDe monitorowaE czynnoFG nerek, ciHnienie krwi oraz stIJenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstKpach czasu.

Patrz takLe informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowaM leku Co-Diovan”.

Lek moNe powodowaO zwiPkszonQ wraRliwoST skóry na słoUce.

Nie zaleca siV stosowania leku Co-Diovan u dzieci i młodzieWy (w wieku poniXej 18 lat).

NaleYy powiedzieZ lekarzowi, je[li pacjentka uwa\a, ]e jest w ci^_y (lub mo`e zajab w cicde). Lek Co-Diovan nie jest zalecany we wczesnym okresie cifgy i nie wolno go stosowah u pacjentek po 3. miesiicu cijky, poniewal mome on powannie zaszkodzio dziecku, jepli zostanie zastosowany na tym etapie ciqry (patrz czstu dotyczvca ciwxy).

Lek Co-Diovan a inne leki

Naleyy powiedziez lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a tak{e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa|, równie} tych, które wydawane s~ bez recepty.

Stosowanie leku Co-Diovan z pewnymi innymi lekami moe mie€ wpływ na leczenie.

Konieczna moe by‚ zmiana dawki, zastosowanie innych ƒrodków ostro„no ci lub, w pewnych przypadkach, odstawienie jednego z leków. Dotyczy to w szczególno†ci nast‡pujˆcych leków:

 • litu, leku stosowanego w leczeniu pewnych chorób psychicznych;
 • leków lub substancji, które mog‰ zwiŠksza‹ stŒenie potasu we krwi. NaleŽ do nich suplementy potasu lub substytuty soli zawierajce potas, leki oszcz‘dzaj’ce potas i heparyna;
 • leków, które mog“ zmniejsza” st•–enie potasu we krwi, takich jak leki moczop—dne (diuretyki), kortykosteroidy, leki przeczyszczaj˜ce, karbenoksolon, amfoterycyna lub penicylina G;
 • niektóre antybiotyki (z grupy ryfampicyny), lek stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu (cyklosporyna) lub lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zaka™eš HIV/AIDS (rytonawir). Leki te mog› nasilaœ działanie leku Co-Diovan;
 • leków, które mog wywoływaž „torsade de pointes” (nieregularna czynnoŸ serca), takich jak leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu chorób serca) oraz niektóre leki przeciwpsychotyczne;
 • leków, które mog¡ zmniejsza¢ st£¤enie sodu we krwi, takich jak leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdrgawkowe;
 • leków stosowanych w leczeniu dny, takich jak allopurynol probenecyd, sulfinpirazon
 • terapeutycznych dawek witaminy D i suplementów wapnia;
 • leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leków doustnych, takich jak metformina lub insulin);
 • innych leków obni¥aj¦cych ci§nienie t¨tnicze, w tym metylodopy, inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) takich jak enalapryl, lizynopril, itd. lub aliskirenu (patrz tak©e informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowaª leku Co-Diovan” oraz

Ostrze«enia i ¬rodki ostro­no®ci );

 • leków, które zwi¯kszaj° ci±nienie t²tnicze, takich jak noradrenalina lub adrenalina;
 • digoksyny lub innych glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w leczeniu chorób serca);
 • leków, które mog³ zwi´kszaµ st¶·enie cukru we krwi, takich jak diazoksyd oraz leki beta-adrenolityczne;
 • leków cytotoksycznych (stosowanych w leczeniu raka), takich jak metotreksat lub cyklofosfamid;
 • leków przeciwbólowych, takich jak niesteroidowe leki przeciwzpalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (inhibitory COX-2) i kwas acetylosalicylowy > 3 g;
 • leków zwiotczaj¸cych mi¹ºnie, takich ja tubokuraryna;
 • leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w leczeniu ró»nych zaburze¼, takich jak skurcze przewodu pokarmowego, skurcze p½cherza moczowego, astma, choroba lokomocyjna, kurcze mi¾¿ni, choroba Parkinsona oraz pomocniczo podczas znieczulenia);
 • amantadyny (leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona oraz w leczeniu i zapobieganiu niektórym chorobom wywołanym przez wirusy);
 • kolestyraminy i kolestypolu (leków stosowanych głównie w leczeniu duÀego stÁÂenia lipidów we krwi);
 • cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów z przeszczepionym narzÃdem, w celu unikniÄcia odrzucenia przeszczepu;
 • alkoholu, Årodków nasennych i znieczulajÆcych (leków działajÇcych usypiajÈco lub przeciwbólowo, stosowanych np. podczas zabiegów chirurgicznych);
 • Érodków kontrastujÊcych zawierajËcych jod (stosowanych w badaniach obrazowych).

Lek Co-Diovan z jedzeniem, piciem i alkoholem

NaleÌy unikaÍ spoÎywania alkoholu do czasu skonsultowania siÏ z lekarzem. Alkohol moÐe spowodowaÑ dalsze obniÒenie ciÓnienia krwi i (lub) zwiÔkszyÕ ryzyko wystÖpienia zawrotów głowy i omdle×.

CiØÙa i karmienie piersiÚ

 • NaleÛy powiedzieÜ lekarzowi, jeÝli pacjentka uwaÞa, ße jest w ciàáy (lub moâe zajãä w ciåæç)

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwaè stosowanie leku Co-Diovan przed zajéciem w ciêëì lub gdy tylko zostanie stwierdzone, íe pacjentka jest w ciîïy, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Co-Diovan. Lek Co-Diovan nie jest zalecany we wczesnym okresie ciðñy i nie wolno go stosowaò u pacjentek po 3. miesiócu ciôõy, poniewaö mo÷e on powaønie zaszkodziù dziecku, jeúli zostanie zastosowany po trzecim miesiûcu ciüýy.

 • Naleþy poinformowaÿ lekarza, je�li pacjentka karmi piersi� lub zamierza rozpocz�� karmienie piersi� Lek Co-Diovan nie jest zalecany u matek karmi�cych piersi�; lekarz mo�e w takim przypadku wybra� inn metod leczenia dla pacjentki, która zamierza karmi� piersi�, szczególnie noworodka lub wcze niaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przed przyst�pieniem do prowadzenia pojazdów, u�ywania narz�dzi lub obsługi maszyn b�d� wykonywania innych czynno�ci wymagaj�cych koncentracji ka�dy pacjent powinien ustali�, jak lek Co-Diovan na niego wpływa. Podobnie jak inne leki stosowane w leczeniu nadci�nienia t�tniczego, preparat Co-Diovan mo�e u niektórych pacjentów powodowa� zawroty głowy i niekorzystnie wpływa� na zdolno�� koncentracji.

3. Jak stosowa� lek Co-Diovan Lek Co-Diovan nale�y zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. Takie post!powanie pomo"e uzyska# najlepsze rezultaty i ograniczy$ ryzyko działa% niepo&'danych.

W przypadku w(tpliwo)ci nale*y ponownie skontaktowa+ si, z lekarzem lub farmaceut-.

Osoby z wysokim ci.nieniem krwi cz/sto nie dostrzegaj0 1adnych oznak tego problemu.

Wiele z nich czuje si2 do34 dobrze. Z tego wzgl5du tym wa6niejsze jest zgłaszanie si7 na wizyty u lekarza prowadz8cego, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Lekarz zaleci dokładn9 liczb: tabletek leku Co-Diovan, jak; nale. Lekarz mo?e zasugerowa@ zwiAkszenie lub zmniejszenie dawki leku, w zaleBnoCci od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

 • Zalecana dawka leku Co-Diovan to jedna tabletka na dobD.
 • Nie naleEy zmieniaF dawki ani przerywaG leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzHcym.
 • Lek naleIy przyjmowaJ o tej samej porze kaKdego dnia, zwykle w godzinach porannych.
 • Lek Co-Diovan moLna przyjmowaM z posiłkiem lub bez.
 • TabletkN naleOy połknPQ popijajRc szklankS wody.

ZaTycie wiUkszej niV zalecana dawki leku Co-Diovan

W przypadku wystWpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia naleXy siY połoZy[ i bezzwłocznie skontaktowa\ z lekarzem.

W razie przypadkowego za]ycia zbyt du^ej liczby tabletek nale_y skontaktowa` sia z lekarzem, farmaceutb lub szpitalem.

Pominiccie zastosowania leku Co-Diovan

W przypadku pominidcia dawki naleey jf przyjgh, gdy tylko sii pacjentowi o tym przypomni.

Jejli jest juk jednak pora na kolejnl dawkm, pacjent powinien pominno dawkp, o której zapomniał. Nie naleqy stosowar dawki podwójnej w celu uzupełnienia poministej dawki.

W razie wttpliwouci zwivzanych ze stosowaniem leku nalewy zwrócix siy do lekarza lub farmaceuty.

4. Mozliwe działania niepo{|dane

Jak ka}dy lek, ten lek mo~e powodowa działania niepo€dane, chocia‚ nie u kaƒdego one wyst„pi .

Niektóre działania niepo†‡dane mogˆ by‰ powaŠne i wymaga‹ natychmiastowej pomocy lekarskiej:

 • NaleŒy zgłosi siŽ do lekarza, jeli wystpi‘ objawy obrz’ku naczynioruchowego, takie jak:
 • obrz“k twarzy, j”zyka lub gardła,
 • trudno•ci z przełykaniem,
 • pokrzywka i trudno–ci z oddychaniem,
 • ci—˜kie choroby skóry powoduj™ce wysypkš, zaczerwienienie skóry, powstawanie p›cherzy na wargach, oczach lub błonie œluzowej jamy ustnej, złuszczanie si skóry, goržczkŸ (toksyczne martwicze oddzielanie si naskórka),
 • pogorszenie widzenia lub ból oczu z powodu podwy¡szonego ci¢nienia (mo£liwe objawy ostrej jaskry zamkni¤tego k¥ta),
 • gor¦czka, ból gardła, cz§stsze zaka¨enia (agranulocytoza).

Powy©sze działania niepoª«dane s¬ bardzo rzadkie lub ich cz­stotliwo®¯ jest nie znana.

Je°li wyst±pi którykolwiek z tych objawów, nale²y natychmiast przerwa³ stosowanie leku Co-Diovan i skontaktowa´ siµ z lekarzem (patrz tak¶e punkt 2 „Ostrze·enia i ¸rodki ostro¹noºci”).

Inne działania niepo»¼dane obejmuj½:

Niezbyt cz¾sto (mog¿ dotyczyÀ do 1 na 100 osób):

 • kaszel,
 • obniÁone ciÂnienie krwi,
 • uczucie pustki w głowie,
 • odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchoÃciÄ jamy ustnej i jÅzyka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchÆ skórÇ),
 • ból miÈÉni,
 • uczucie zmÊczenia,
 • mrowienie lub drËtwienie,
 • nieostre widzenie,
 • szumy (np. syczenie, brzÌczenie) w uszach.

Bardzo rzadko ( mogÍ dotyczyÎ 1 na 10,000 osób):

 • zawroty głowy,
 • biegunka,
 • ból stawów.

CzÏstoÐÑ nieznana (czÒstoÓÔ nie moÕe byÖ ustalona na podstawie dost×pnych danych:

 • trudnoØci z oddychaniem,
 • znaczne zmniejszenie iloÙci oddawanego moczu,
 • małe stÚÛenie sodu we krwi (które moÜe wywołaÝ uczucie zmÞczenia, dezorientacjß, dràenie miáâni i (lub) drgawki w ciãäkich przypadkach),
 • niskie ståæenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie miçèni, kurcze miéêni, zaburzenia rytmu serca),
 • mała liczba białych ciałek krwi (z takimi objawami jak gorëczka, zakaìenia skórne, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakaíeniami, osłabienie),
 • zwiîkszenie stïðenia bilirubiny we krwi (które moñe, w rzadkich przypadkach, wywoływaò zaóółcenie skóry i oczu),
 • zwiôkszenie stõöenia azotu mocznikowego we krwi i zwi÷kszenie støùenia kreatyniny we krwi (co moúe wskazywaû na nieprawidłowü czynnoýþ nerek),
 • zwiÿkszenie st��enia kwasu moczowego we krwi (co mo�e, w rzadkich przypadkach, wywoła� dn�),
 • omdlenie.

Poni�sze działania niepo��dane zostały zgłoszone po zastosowaniu leków zawieraj�cych sam walsartan lub hydrochlorotiazyd:

Walsartan

Niezbyt cz sto (mog dotyczy� do 1 na 100 osób):

 • uczucie wirowania,
 • ból brzucha.

Cz�sto � nieznana (cz�sto�� nie mo�e by� ustalona na podstawie dost�pnych danych):

 • p�cherze na skórze (objawy p�cherzowego zapalenia skóry),
 • wysypka skórna ze sw�dzeniem lub bez, przebiegaj�ca z niektórymi z nast�puj�cych objawów przedmiotowych i podmiotowych: gor�czk�, bólem stawów, bólem mi��ni, obrz�kiem w złów chłonnych i (lub) objawami grypopodobnymi,
 • wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gor!czka, sw"dzenie (objawy zapalenia naczy# krwiono$nych),
 • mała liczba płytek krwi (czasami z niewyja%nionym krwawieniem lub powstawaniem si&ców),
 • wysokie st'(enie potasu we krwi (czasami z kurczem mi)*ni, zaburzeniami rytmu serca),
 • reakcje alergiczne (z takimi objawami jak wysypka, sw+dzenie, pokrzywka, trudno,ci z oddychaniem lub obrz-k, zawroty głowy),
 • obrz.k, głównie twarzy i gardła; wysypka; sw/dzenie,
 • zwi0kszenie aktywno1ci enzymów w2trobowych,
 • zmniejszenie st34enia hemoglobiny i zmniejszenie procentowej zawarto5ci czerwonych krwinek we krwi (oba te czynniki w ci67kich przypadkach mog8 wywoła9 niedokrwisto:;),
 • niewydolno<= nerek,
 • małe st>?enie sodu we krwi (które mo@e wywołaA uczucie zmBczenia, dezorientacjC, drDenie miEFni i (lub) drgawki w ciGHkich przypadkach).

Hydrochlorotiazyd

Bardzo czIsto (mogJ dotyczyK wiLcej niM 1 na 10 osób:

 • małe stNOenie potasu we krwi;
 • zwiPkszone stQRenie lipidów we krwi.

CzSsto (mogT dotyczyU do 1 na 10 osób:

 • małe stVWenie sodu we krwi,
 • małe stXYenie magnezu we krwi,
 • duZe st[\enie kwasu moczowego we krwi,
 • sw]dz^ca wysypka i inne rodzaje wysypki,
 • zmniejszony apetyt,
 • łagodne nudno_ci i wymioty,
 • zawroty głowy/ omdlenie po wstaniu,
 • niezdolno`a do osibgniccia lub utrzymania erekcji.

Rzadko (mogd dotyczye do 1 na 1, 000 osób):

 • obrzfk i powstawanie pgcherzy na skórze (z powodu zwihkszonej wrailiwojci na słokce),
 • dule stmnenie wapnia we krwi,
 • duoe stpqenie cukru we krwi,
 • obecnors cukru w moczu,
 • nasilenie zaburzet metabolicznych w przebiegu cukrzycy,
 • zaparcie, biegunka, uczucie dyskomfortu w uołvdku lub jelitach, zaburzenia wwtroby, które mogx wystypiz razem z za{ółceniem skóry i oczu,
 • niemiarowa czynno|} serca,
 • ból głowy,
 • zaburzenia snu,
 • obni~enie nastroju (depresja),
 • mała liczba płytek krwi (czasami z krwawieniem lub powstawaniem siców pod skór€)
 • zawroty głowy,
 • mrowienie lub drtwienie,
 • zaburzenie widzenia.

Bardzo rzadko (mog‚ dotyczyƒ do 1 na 10,000 osób):

 • zapalenie naczy„ krwiono nych z takimi objawami jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gor†czka,
 • wysypka, sw‡dzenie, pokrzywka, trudnoˆci w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy (reakcje nadwra‰liwoŠci),
 • wysypka na twarzy, ból stawów, zaburzenia mi‹Œni, gorczka (toczeŽ rumieniowaty)
 • silny ból w nadbrzuszu (zapalenie trzustki),
 • trudnoci w oddychaniu z gorczk‘, kaszlem, ’wiszcz“cym oddechem, duszno”ciami (niewydolno•– oddechowa, w tym zapalenie płuc oraz obrz—k płuc),
 • blado˜™ skóry, zmšczenie, duszno›œ, ciemne zabarwienie moczu (niedokrwistož hemolityczna),
 • gorŸczka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej na skutek zaka enia (leukopenia),
 • stan spl¡tania, zm¢czenie, dr£enie i kurcze mi¤¥ni, przyspieszony oddech (zasadowica hipochloremiczna).

Nieznana (cz¦sto§¨ nie mo©e byª oceniana na podstawie dost«pnych danych):

 • osłabienie, powstawanie siniaków i cz¬ste zaka­enia (niedokrwisto®¯ aplastyczna),
 • znaczne zmniejszenie ilo°ci oddawanego moczu (mo±liwe objawy zaburzenia czynno²ci nerek lub niewydolno³ci nerek),
 • wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie p´cherzy na wargach, oczach lub błonie µluzowej jamy ustnej, złuszczanie si¶ skóry, gor·czka (mo¸liwe objawy rumienia wielopostaciowego),
 • kurcze mi¹ºni,
 • gor»czka ,
 • osłabienie (astenia),
 • nowotwory zło¼liwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory zło½liwe skóry).

Zgłaszanie działa¾ niepo¿Àdanych

JeÁli wystÂpià jakiekolwiek objawy niepoÄÅdane, w tym wszelkie objawy niepoÆÇdane niewymienione w ulotce, naleÈy powiedzieÉ o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoÊËdane moÌna zgłaszaÍ bezpoÎrednio do Departamentu Monitorowania NiepoÏÐdanych DziałaÑ Produktów Leczniczych UrzÒdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

DziÓki zgłaszaniu działaÔ niepoÕÖdanych mo×na bØdzie zgromadziÙ wiÚcej informacji na temat bezpieczeÛstwa stosowania leku.

5. Jak przechowywaÜ lek Co-Diovan

 • Lek naleÝy przechowywaÞ w miejscu niewidocznym i niedostßpnym dla dzieci.
 • Nie stosowaà leku Co-Diovan po upływie terminu waánoâci zamieszczonego na opakowaniu. Termin waãnoäci oznacza ostatni dzieå danego miesiæca.
 • Nie przechowywaç w temperaturze powyèej 30o C. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgociê.
 • Nie stosowaë leku Co-Diovan w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ìladów próby jego otwarcia.
 • Leków nie naleíy wyrzucaî do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Naleïy zapytað farmaceutñ, co zrobiò z lekami, których sió juô nie potrzebuje. Takie postõpowanie pomoöe chroni÷ ørodowisko.

6. Zawartoùú opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Co-Diovan

Substancjami czynnymi w leku Co-Diovan sû walsartan i hydrochlorotiazyd.

Jedna tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 4000, talk, üelaza tlenek czerwony (E 172), ýelaza tlenek czarny (E 172), þelaza tlenek ÿółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygl�da lek Co-Diovan i co zawiera opakowanie

Owalne tabletki powlekane, koloru br�zowopomara�czowego, z nadrukiem HXH na jednej stronie i NVR na drugiej stronie.

Podmiot odpowiedzialny Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 375 48 88 Wytwórca/ Importer Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 375 48 88 Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito131 IT-80058 Torre Annunziata / NA

Italy Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Frimley Business Park, Frimley Camberley, Surrey, GB-GU16 7SR Wielka Brytania Novartis Sverige AB

Kemistvägen 1B

Box 1150 SE-18311, Täby

Szwecja Novartis Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17 AT-1020 Wien

Austria Novartis Pharma nv

Medialaan 40/Bus 1 BE-1800 Vilvoorde

Belgia

Demetriades & Papaellinas Ltd.

21 Kasou Street P.O. Box 23490

1683 Nicosia, CY-1086

Cypr Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Copenhagen S

Dania V.J.Salomone Pharma Ltd.

75, Simpson Str.

MT-1606, Marsa

Malta

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

12 km National Road Athens-Lamia GR-14451 Metamorphoses

Grecja Novartis Farmaceutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanas, 764 ES-08013, Barcelona

Hiszpania Novartis Norge AS Nydalen Allé 37 A NO-0484 Oslo

Norwegia Novartis Farma-Produtos Farmacêuticos S.A.

Rua do Centro Empresarial, Edificio 8

Quinta da Beloura PT-2710-444 Sintra

Portugalia Novartis Pharma B.V.

Raapopseweg 1 NL-6824 DP Arnhem

Holandia Novartis Finland Oy

Metsäneidonkuja 10 FI-02130 Espoo

Finlandia Novartis Hungária Kft.

Bartók Béla út 43-47.

1114 Budapest,

W�gry

Novartis s.r.o.

Na Pankráci 1724/129 CZ-140 00 Prague 4, Nusle Republika Czeska Novartis Pharma S.A.S.A.

2-4, rue Lionel Terray FR-92500 Rueil-Malmaison

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nast�puj�cymi nazwami: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja Diovan Comp

Austria , Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Wielka Brytania Co-Diovan Austria, Hiszpania, Niemcy, Portugalia Co-Diovan forte Austria Co-Diovan fortissimum Belgia, Luksemburg Co-Diovane Francja, Włochy Co-Tareg W�gry Diovan HCT

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2019-01-10


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/hydrochlorotiazyd

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/valsartan

Opakowania Co-Diovan 160 mg + 25 mg

14 tabletek

Novartis

dostępny w 62% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację