Oryginalna ulotka dla Cantaloda
tabletki powlekane

produkt na receptę

Kapecytabina (capecitabine)

Dawka:

500 mg
brak ofert

Opakowanie:

120 tabletek
w 0% aptek

Ulotki Cantaloda dla opakowania 120 tabletek (500 mg).

Wybrany dokument Cantaloda:
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cantaloda, 150 mg, tabletki powlekane

Kapecytabina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cantaloda i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cantaloda

3. Jak stosować lek Cantaloda

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cantaloda

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cantaloda i w jakim celu się go stosuje

Cantaloda jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych.

Cantaloda zawiera 150 mg kapecytabiny1, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w czynny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach).

Lek Cantaloda jest przepisywany przez lekarzy w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest ona przepisywana przez lekarzy w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza.

Lek Cantaloda może być stosowany jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cantaloda

Kiedy nie przyjmować leku Cantaloda:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na kapecytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Jeśli pacjent wie, że ma uczulenie (nadwrażliwość) na lek

Cantaloda, powinien o tym bezwzględnie poinformować lekarza.

 • Jeśli pacjent miał ciężkie reakcje po uprzednim leczeniu lekami z grupy fluoropirymidyn (grupa leków przeciwnowotworowych takich jak fluorouracyl),
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
 • Jeśli u pacjenta występuje bardzo mała ilość krwinek białych lub płytek krwi (leukopenia, neutropenia, trombocytopenia),
 • Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek,
 • Jeśli u pacjenta rozpoznano niedobór enzymu dehydrogenazy pirymidynowej (DPD), który bierze udział w metabolizmie uracylu i tymidyny, lub
 • jeśli aktualnie jest prowadzone lub było prowadzone w okresie ostatnich 4 tygodni leczenie brywudyną, sorywudyną lub podobnymi lekami w ramach terapii ospy wietrznej lub półpaśca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cantaloda należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta:

 • występują choroby wątroby lub nerek
 • występowała lub występuje choroba serca (na przykład nieregularne bicie serca lub ból w klatce piersiowej, żuchwie i plecach nasilający się podczas wysiłku fizycznego z powodu problemów z dopływem krwi do serca)
 • występuje choroba mózgu (na przykład nowotwór z przerzutami do mózgu lub, uszkodzenie nerwów (neuropatia))
 • rozpoznano zaburzenia stężenia wapnia (patrz wyniki laboratoryjne krwi)
 • występuje cukrzyca
 • występują ciężkie nudności i wymioty, z powodu których nie jest w stanie przyswoić wody i pokarmów
 • występuje biegunka
 • występuje obecnie lub wystąpi w przyszłości odwodnienie
 • występują zaburzenia elektrolitowe (nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi)
 • w przeszłości występowały problemy z oczami, gdyż być może być potrzebna dodatkowa kontrola stanu oczu
 • występują ciężkie reakcje skórne.

Niedobór dehydrogenazy pirymidynowej (DPD): niedobór dehydrogenazy pirymidynowej jest rzadką chorobą wrodzoną, której zwykle nie towarzyszą problemy zdrowotne aż do momentu zażycia niektórych leków. Jeżeli pacjent ma nierozpoznany niedobór dehydrogenazy pirymidynowej i zażyje lek Cantaloda mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane wymienione w punkcie 4 Możliwe działania niepożądane. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia objawów lub stwierdzenia innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Dzieci i młodzież Lek Cantaloda nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Nie podawać leku Cantaloda dzieciom i młodzieży.

Lek Cantaloda a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to szczególnie ważne, gdyż przyjmowanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie może wzmocnić lub osłabić ich działanie. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli się przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

 • leki z powodu dny moczanowej (allopurinol),
 • obniżające krzepliwość krwi (kumaryna, warfaryna),
 • niektóre leki przeciwwirusowe (sorywudyna i brywudyna),
 • leki przyjmowane z powodu padaczki lub drgawek (fenytoina),
 • interferon alfa
 • pacjent jest poddawany radioterapii i przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu nowotworów (kwas folinowy, oksaliplatyna, bewacyzumab, cisplatyna, irynotekan)
 • inne leki stosowane w leczeniu niedoboru kwasu foliowego.

Cantaloda z jedzeniem i piciem Lek Cantaloda należy przyjmować nie później niż 30 minut po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie przyjmować leku Cantaloda, jeśli jest się w ciąży lub podejrzewa się ciążę. W okresie leczenia lekiem Cantaloda nie karmić piersią. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków, pacjentka powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Cantaloda może powodować zawroty głowy, nudności lub uczucie zmęczenia. Dlatego też lek Cantaloda może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Cantaloda

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Cantaloda powinien być przepisany przez lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Tabletki leku Cantaloda powinny być połykane w całości i popijane wodą w ciągu 30 min po posiłku.

Lekarz prowadzący ustala dawkę leku i sposób leczenia odpowiedni dla danego pacjenta. Dawka leku Cantaloda została ustalona na podstawie powierzchni ciała. Tę ostatnią oblicza się na podstawie wzrostu i masy ciała. U dorosłych dawka zazwyczaj stosowana wynosi 1250 mg/m2 powierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Oto dwa przykłady: osoba o masie ciała 64 kg i wzroście 1,64 m ma powierzchnię ciała 1,7 m2, w związku z czym powinna przyjmować 4 tabletki po 500 mg i 1 tabletkę 150 mg dwa razy na dobę. Osoba o masie ciała 80 kg i wzroście 1,80 m ma powierzchnię ciała 2,00 m2 i powinna przyjmować 5 tabletek po 500 mg dwa razy na dobę.

Tabletki leku Cantaloda są zazwyczaj przyjmowane przez 14 dni, po czym następuje 7-dniowa przerwa (kiedy nie przyjmuje się żadnych tabletek). Ten 21-dniowy okres nazywa się jednym cyklem leczenia.

W skojarzeniu z innymi lekami zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych może być mniejsza od

1250 mg/m2 powierzchni ciała, a okres przyjmowania tabletek może być różny (np. codziennie, bez przerwy).

Lekarz określa jaką dawkę należy przyjmować, kiedy i jak długo kontynuować przyjmowanie tabletek.

Lekarz zaleca jednoczesne stosowanie tabletek zawierających 150 mg i 500 mg leku na każdą dawkę.

 • Należy przyjmować tabletki, w kombinacji i w dawkach przepisanych przez lekarza, rano i wieczorem.
 • Należy przyjmować tabletki w ciągu 30 minut po zakończeniu posiłku (śniadanie i kolacja).
 • Ważne jest, aby cała kuracja została przyjęta zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cantaloda

Przed przyjęciem kolejnej dawki należy skontaktować się z lekarzem.

W takim przypadku u pacjenta mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: nudności lub mdłości, biegunka, zapalenie lub owrzodzenie jelit lub jamy ustnej, ból lub krwawienie z jelit lub żołądka, depresja szpiku (zmniejszenie liczby niektórych rodzajów krwinek białych). Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów.

Pominięcie przyjęcia leku Cantaloda

Nie przyjmować pominiętej dawki i nie podwajać następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu i skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przerwanie przyjmowania leku Cantaloda

Nie ma objawów niepożądanych związanych z zaprzestaniem leczenia lekiem Cantaloda. W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np.

fenprokumon), zaprzestanie leczenia lekiem Cantaloda może powodować konieczność modyfikacji dawki leku przeciwzakrzepowego przez lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy NATYCHMIAST PRZERWAĆ przyjmowanie leku Cantaloda i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

 • Biegunka: jeśli wystąpiły 4 lub więcej wypróżnienia w ciągu dnia, w porównianiu ze zwykle występującymi wypróżnieniami u pacjenta lub wystąpi biegunka w nocy.
 • Wymioty: jeśli wymioty występują częściej, niż raz na 24 godziny.
 • Nudności: jeśli wystąpiła utrata apetytu, a objętość przyjmowanych dziennie posiłków jest znacząco mniejsza niż zwykle.
 • Zapalenie jamy ustnej: jeśli wystąpiły ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej i (lub) gardle.
 • Reakcja skórna rąk i stóp: jeśli wystąpiły ból, obrzęk, zaczerwienienie i mrowienie dłoni i (lub) stóp.
 • Gorączka: jeżeli występuje gorączka powyżej 38°C.
 • Zakażenie: jeśli u pacjenta wystąpią objawy zakażenia, spowodowanego przez bakterie lub wirusy, lub inne organizmy.
 • Bóle w klatce piersiowej: jeżeli wystąpił ból w środkowej części klatki piersiowej, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego
 • Zespół Stevensa-Johnsona: jeśli wystąpiło bolesne zaczerwienienie lub purpurowa wysypka, która się rozprzestrzenia oraz powstają pęcherze i (lub) zaczynają się pojawiać inne zmiany chorobowe w obrębie błony śluzowej (np. na ustach lub wargach), zwłaszcza jeżeli u pacjenta występowała wcześniej nadwrażliwość na światło, zakażenia układu oddechowego (np.

zapalenie oskrzeli) i (lub) gorączka.

Wcześnie rozpoznane, wymienione objawy niepożądane ustępują zwykle po 2-3 dniach od zaprzestania leczenia. Jeżeli objawy niepożądane utrzymują się dłużej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić wznowienie leczenia, stosując mniejszą dawkę.

Dodatkowo, kiedy lek Cantaloda jest stosowany samodzielnie, do objawów niepożądanych, występujących bardzo często, które mogą dotyczyć więcej niż jednego na 10 chorych, należą:

 • bóle brzucha
 • rumień, suchość lub swędzenie skóry
 • uczucie zmęczenia
 • utrata łaknienia (jadłowstręt).

Objawy niepożądane mogą być bardzo nasilone, dlatego ważne jest, aby zawsze od razu skontaktować się z lekarzem, gdy tylko się pojawią. W takim wypadku lekarz może zalecić zmniejszenie dawki i (lub) okresowe przerwanie leczenia lekiem Cantaloda. Zwykle pozwala to na skrócenie czasu występowania lub nasilenia tych objawów.

Inne działania niepożądane:

Do działań niepożądanych występujących często (mogących występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów) należą:

 • zmniejszenie liczby krwinek białych lub krwinek czerwonych (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych),
 • odwodnienie, zmniejszenie masy ciała,
 • bezsenność, depresja,
 • ból głowy, senność, zawroty głowy, nieprawidłowe wrażenia czuciowe ze strony skóry (uczucie drętwienia lub mrowienia), zmiany smaku,
 • podrażnienie oczu, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek),
 • zapalenie żył (choroba zakrzepowo-zatorowa żył),
 • uczucie braku tchu, krwotoki z nosa, kaszel, katar,
 • opryszczka na ustach („zimno”) lub inne zakażenia opryszczkowe,
 • zakażenia płuc lub układu oddechowego (np. zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli),
 • krwawienie z jelit, zaparcia, ból w nadbrzuszu, niestrawność, nadmierne oddawanie wiatrów, suchość w ustach,
 • wysypka skórna, wypadanie włosów (łysienie), zaczerwienienie skóry, suchość skóry, swędzenie (świąd), przebarwienia skóry, utrata skóry, zapalenie skóry, zaburzenia ze strony paznokci,
 • bóle stawowe lub w obrębie kończyn, klatki piersiowej lub pleców,
 • gorączka, obrzęk kończyn, uczucie ogólnego rozbicia,
 • zaburzenia czynności wątroby (rozpoznawane na podstawie badań krwi) i zwiększone stężenie bilirubiny (wydalanej przez wątrobę) we krwi.

Do działań niepożądanych występujących niezbyt często (mogących występować u maksymalnie 1 na

100 pacjentów) należą:

 • zakażenia krwi, zakażenia układu moczowego, zakażenia skóry, zakażenia nosa i gardła, zakażenia grzybicze (w tym w obrębie jamy ustnej), grypa, nieżyt żołądkowo-jelitowy, ropień zęba,
 • guzki pod skórą (tłuszczaki),
 • zmniejszenie liczby krwinek, w tym płytek krwi, rozrzedzenie krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych),
 • alergia,
 • cukrzyca, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niedożywienie, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi,
 • stan splątania, napady paniki, nastrój depresyjny, osłabienie libido,
 • trudności z mówieniem, pogorszenie pamięci, zanik koordynacji ruchów, zaburzenia równowagi, omdlenia, uszkodzenie nerwów (neuropatia) i problemy z czuciem,
 • niewyraźne lub podwójne widzenie,
 • zawroty głowy, ból uszu,
 • nieregularne bicie serca i kołatanie serca (zaburzenia rytmu), ból w klatce piersiowej i zawał serca,
 • zakrzepy krwi w żyłach głębokich, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, zimne kończyny, fioletowe plamki na skórze,
 • zakrzepy krwi w żyłach płucnych (zator tętnicy płucnej), zapadnięcie płuca, odkrztuszanie krwi, astma, uczucie braku tchu podczas wysiłku,
 • niedrożność jelit, nagromadzenie płynu w brzuchu, zapalenie jelita cienkiego lub grubego, żołądka lub przełyku, ból w dolnej części brzucha, dyskomfort w obrębie brzucha, zgaga (cofanie się treści pokarmowej z żołądka), krew w stolcu,
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu),
 • owrzodzenia i pęcherze skórne, reakcja skóry na światło słoneczne, zaczerwienienie dłoni, obrzęk lub ból twarzy,
 • obrzęk lub sztywność stawów, ból kości, osłabienie lub sztywność mięśni,
 • nagromadzenie płynu w nerkach, zwiększona częstość oddawania moczu w nocy, nietrzymanie moczu, krew w moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (objaw zaburzenia czynności nerek),
 • nieprawidłowe krwawienie z pochwy,
 • obrzęk, dreszcze i sztywność mięśniowa.

Niektóre z tych działań niepożądanych są częstsze, gdy kapecytabinę stosuje się z innymi lekami w leczeniu chorób nowotworowych. Poniżej wymieniono inne działania niepożądane występujące w tej grupie pacjentów.

Do działań niepożądanych występujących często (mogących występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów) należą:

 • zmniejszenie stężenia sodu, magnezu lub wapnia we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi,
 • ból nerwów,
 • dzwonienie lub szum w uszach, utrata słuchu,
 • zapalenie żył,
 • czkawka, zmiana głosu,
 • ból lub zmienione i (lub) nieprawidłowe czucie w jamie ustnej, ból żuchwy,
 • pocenie się, poty nocne,
 • kurcz mięśniowy,
 • trudności z oddawaniem moczu, obecność krwi lub białka w moczu,
 • zasinienie lub reakcja w miejscu wstrzyknięcia (spowodowane przez leki podawane równocześnie w zastrzyku).

Do działań niepożądanych występujących rzadko (mogących występować u maksymalnie 1 na 1 000 pacjentów) należą:

 • zwężenie lub zablokowanie dróg wyprowadzających łzy (zwężenie kanalika łzowego),
 • niewydolność wątroby,
 • zapalenie prowadzące do zaburzenia wydzielania żółci lub niedrożności przewodów żółciowych (cholestatyczne zapalenie wątroby),
 • określone zmiany zapisu elektrokardiograficznego (wydłużenie odstępu QT),
 • pewne rodzaje zaburzeń rytmu serca (w tym migotanie komór, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes i bradykardia)
 • zmiany zapalne oka powodujące ból oka i możliwość wystąpienia zaburzeń widzenia,
 • zapalenie skóry powodujące czerwone, łuszczące się zmiany, wynikające z choroby układu immunologicznego.

Jeśli pacjent jest zaniepokojony tymi lub innymi objawami niepożądanymi, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al.

Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cantaloda

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cantaloda

Substancją czynną leku jest kapecytabina. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny.

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.
 • Otoczka tabletki: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E171), talk, makrogol, tlenek żelaza czerwony (E172), tlenek żelaza żółty (E172).

Jak wygląda Cantaloda i co zawiera opakowanie

Cantaloda, 150 mg, tabletki powlekane:

Jasnobrzoskwiniowe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „150” na jednej stronie.

Przybliżone wymiary to 11,4 mm × 5,9 mm.

Lek Cantaloda, 150 mg, tabletki powlekane zawiera w opakowaniu 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandia

Wytwórca Remedica LTD Aharnon Street, Limassol Industrial Estate,

3056 Limassol,

Cypr

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.2014


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kapecytabina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.