---

Oryginalna ulotka dla Arava 20 mg

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, tabletki powlekane,

Leflunomid (leflunomide)

, Sanofi-Aventis

Dawka:

20 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Arava 20 mg dla opakowania 30 tabletek (20 mg).

Wybrany dokument Arava 20 mg:
Dokument z 2020-12-02
PDF
dokument PDF dla Arava 20 mg

Podgląd dokumentu PDF Arava 20 mg

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-12-02

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Arava, INN-leflunomide - arava-epar-product-information_pl.pdf kowania: informacja dla pacjenta Arava 20 mg tabletki powlekane

Leflunomid

 • , farmaceuty ,
 • . Ni innej osobie jej choroby s
 • niewymienione lekarzowi, farmaceucie .

Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Arava i suje

2.

3.

4.

5.

6.

1. go stosuje Lek Arava Zaw d.

Objawy reumatoidalneg oraz ból. Inne objawy, które atakuj

Objawy artropat 2.

 • w przypadku ci) na leflunomid (szcz zespól Stevensa-Johnsona) tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub w przypadku uczulenia na teryflunomid (stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego),
 • nerek,
 • (hipoproteinemia),
 • w przypadku organizmu takich jak
 • szpiku
 • w przypadku ch ,
 • w lub w przypadku podejrzenia, w okresie karmienia leku farmaceuty lub p
 • ( ).
 • zesiewowe w celu sprawd
 • an . M lekarzem, który wydalenie leku Arava z organizmu.

odpowiednimi badaniami krwi, a d

 • Arava mo
 • DRESS - ang. Drug Rash with

Eosinophilia and Systemic Symptoms) na iem leczenia lekiem Ara badanie krwi w celu kontrolowania obrazu krwinek Leku Arava nie stos lat.

Inne leki i Arava

 • inne leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów, takie jak leki przeciwmalaryczne

D-penicylamina2, azatiopryna1 i inne leki immunosupresyjne (np. metotreksat)

 • warfaryna i inne leki doustne stosowan , obserwacja pacjenta jest konieczna w celu zmniejszenia ryzyka tego leku
 • teriflunomid stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego
 • repaglinid, pioglitazon, nateglinid, lub rozyglitazon stosowane w leczeniu cukrzycy
 • daunorubicyna, doksorubicyna, paklitaksel, lub topotekan stosowane w leczeniu raka
 • duloksetyna stosowana w leczeniu depresji, nietrzymania moczu lub chorób nerek u chorych na
 • alosetron stosowany w leczeniu ostrej biegunki
 • teofilina stosowana w leczeniu astmy
 • cefaklor, benzylpenicylina (penicylina G), cyprofloksacyna stosowane w leczeniu zaka
 • rosuwastatyna, symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna stosowane w leczeniu hipercholesterolemii (wysokiego cholesterolu)
 • sulfasalazyna stosowana w leczeniu zapalnej choroby jelit i reumatoidalnego zapalenia stawów
 • i w , wymienio leki przeciwzapalne (NLPZ) i (lub) kortykosteroidy czenie tymi lekami.

Szczepienia Arava z jedzeniem, piciem i alkoholem

leku Arava w a ryzyko antykoncepcji.

po Arava z organizmu.

powiednie badania krwi, arza prowadz cego.

natychmiastowe leków, które .

W okresie wolno matki.

iwanie maszyn dów i Arava zawiera pacjent ma proble

3.

Lek ten lub farmaceuty. W przypadku zw lekarza lub farmaceuty.

w leczeniu reumatoidalnego zapalenie stawów: 10 lub 20 wody.

Odczuwalna poprawa

W przy Pomini Arava:

W razie , farmaceuty lub

4.

lek ten

Powiadom lekarza i przerwij stosowanie leku Arava gdy:

 • problemy z oddychaniem
 • wysypka skórna lub owrzodzenie jamy ustnej
 • Johnson, toksyczne martwicze oddzielanie si , wysypka polekowa objawami ogólnymi - DRESS - ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms), patrz punkt 2.

Powiadom lekarza w przypadku gdy:

 • w objawy takie jak , lub siniaków
 • ak óle brzucha lub
 • infekcji takie jak lub kaszel, zw któr
 • wyst pi kaszel lub problemy z oddychaniem wskazy ),
 • o problemach z nerwami (neuropatia obwodowa).

dotycz 1 na 10 pacjentów)

 • wzrost
 • zapalenie ,
 • biegunka,
 • zapalenie jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej,
 • bóle brzucha,
 • wzrost niektóryc
 • zwykle w okolicy
 • zwi i niektórych enzymów we krwi (kinaza kreatynowa),
 • problemy z nerwami ramion lub nóg (neuropatia obwodowa).

( dotycz 1 na 100 pacjentów)

 • (trombocytopenia),
 • zmniejsze
 • niepokój,
 • zaburzenia smaku,
 • pokrzywka (wysypka pokrzywkowa),

Rzadko ( 1 na 1000 pacjentów)

 • i krwinek (pancytopenia),
 • zego,
 • zwi ksze leczanowa).

Bardzo rzadko ( 1 na 10 000 pacjentów)

 • zmn
 • czne,
 • zapalenie drobnyc vasculitis
 • zapalenie trzustki (pancreatitis),
 • -Johnsona, toksyczne martwicze opostaciowy).

Inne dz we krwi, po zaprzestaniu leczenia lekiem

Arava)

i DRESS

5. lek Arava niewidocznym i .

tego Termin

Blister: alnym opakowaniu.

Butelka:

Takie post owisko.

6. kowania i inne informacje

Co zawiera lek Arava

 • 1 tabletka powlekana zawiera 20 mg leflunomidu
 • jodowany (E 1201), krospowidon (E 1202), krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu (E 470b), laktoza jednowodna, 553b), hydroksypropylometyloceluloza (E 464), tytanu dwutlenek (E

E 172).

ek Arava i co zawiera opakowanie

Napis na jednej stronie: ZBO tabletek

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Wytwórca Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiegne Cedex

Francja

W ce miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224 SANOFI BULGARIA EOOD .: +359 (0)2 970

Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Nederland Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00 sanofi-aventis AEBE

+30 210 900 16 00

Österreich sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France sanofi-aventis france

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanof - Produtos Farmacêuticos,Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536389

Suomi/Finland Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 sanofi-aventis Cyprus Ltd.

357 22 871600

Sverige Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51 United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Data ostatniej aktualizacji ulotki leku ternetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/azatiopryna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/penicylamina

;