dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 60 mililitrów = 25 gramów (0,125 G/5 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających clarithromycin

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fromilid, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Fromilid i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid

3. Jak przyjmować Fromilid

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Fromilid

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fromilid i w jakim celu się go stosuje

Fromilid, należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami o ogólnym zastosowaniu przeciwbakteryjnym. Klarytromycyna, substancja czynna leku Fromilid, jest pochodną erytromycyny1, działa przeciwbakteryjnie zarówno na standardowe szczepy bakteryjne, jak i szczepy wyizolowane od pacjentów. Klarytromycyna działa na wiele tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i

Gram-ujemnych.

Klarytromycyna w postaci zawiesiny doustnej jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce);
 • ostre zapalenie ucha środkowego;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc);
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie);
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare;

zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid

Kiedy nie przyjmować leku Fromilid:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (takie, jak azytromycyna, erytromycyna) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono za małe stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemia lub hipomagnezemia);
 • jeśli pacjent ma jednocześnie ciężką niewydolność wątroby i zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes) lub nieprawidłowości w zapisie elektrokardiogramu (EKG, rejestracja czynności elektrycznej serca) o nazwie „zespół wydłużonego odstępu QT”;
 • jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:
 • ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny),
 • cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka),
 • pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych),
 • terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii),
 • jakiekolwiek inne leki znane z tego, że powodują zaburzenia rytmu serca,
 • tikagrelor (lek przeciwzakrzepowy) lub ranolazyna (w leczeniu dusznicy bolesnej),
 • kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej),
 • lowastatyna, symwastatyna (leki z grupy statyn, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fromilid należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występują zaburzenie czynności nerek lub wątroby;
 • u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, zmniejszone stężenie magnezu we krwi, spowolnienie czynności serca,
 • pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Fromilid a inne leki”.

Jeśli podczas stosowania leku Fromilid u pacjenta wystąpią opisane niżej sytuacje, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

 • ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli - należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie;
 • biegunka, zwłaszcza ostra lub przedłużająca się; należy jak najszybciej o tym powiedzieć lekarzowi. Jeśli to będzie konieczne lekarz zaleci odpowiednie leczenie; nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych;
 • objawy świadczące o zaburzeniach czynności wątroby takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha; należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza;
 • nowe zakażenie (nadkażenie) bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku - lekarz zaleci odpowiednie leczenie.

Ponadto podczas stosowania leku Fromilid może wystąpić:

 • oporność krzyżowa bakterii (bakterie niewrażliwe na działanie klarytromycyny mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe oraz linkomycynę i klindamycynę),
 • lekooporność bakterii (np. leczenie zakażenia Helicobacter pylori może doprowadzić do wyodrębnienia się drobnoustrojów opornych na działanie leków).

Fromilid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie leku Fromilid może się zmienić, jeśli jest on stosowany równocześnie z niektórymi lekami.

Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności albo, w niektórych przypadkach, zaprzestania przyjmowania jednego z leków.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Fromilid jest przeciwwskazane:

 • ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny);
 • cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka);
 • pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych);
 • terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii);
 • statyny (obniżają stężenie cholesterolu);
 • kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • tikagrelor (hamujący agregację płytek krwi);
 • ranolazyna (lek nasercowy).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem

Fromilid:

Fromilid z jedzeniem i piciem Fromilid można przyjmować niezależnie od posiłków. Zaleca się, aby po zastosowaniu leku pacjent napił się płynu. Zawiesina zawiera ziarenka, których dziecko nie powinno rozgryzać, ponieważ ich zawartość ma gorzki smak.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią ani wpływu na płodność. Lek Fromilid można stosować u kobiety w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego przyjmowanie leku Fromilid nie jest wskazane podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Fromilid może wywołać uczucie splątania, zaburzenie orientacji, zawroty głowy, wywołać drgawki, napady paniki lub omamy. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, do czasu upewnienia się, że objawy takie nie występują.

Lek Fromilid zawiera sacharozę i sorbitol2 (E420)

5 ml zawiesiny zawiera 1,65 g sacharozy i 0,30 mg sorbitolu (E420). Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Fromilid w postaci zawiesiny doustnej.

3. Jak przyjmować lek Fromilid

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i czas trwania leczenia zależy od rodzaju i miejsca zakażenia, wieku pacjenta oraz jego reakcji na leczenie.

Zalecana dawka u dzieci i młodzieży

Zalecana dawka dobowa leku Fromilid w postaci zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę (patrz tabela - Dzieci w wieku poniżej 12 lat), przy czym maksymalna dawka w leczeniu zakażeń, które nie zostały wywołane przez mykobakterie, wynosi 500 mg dwa razy na dobę.

Czas leczenia wynosi zwykle od 5 do 10 dni, zależnie od rodzaju drobnoustroju chorobotwórczego i przebiegu choroby. Lek może być podawany podczas posiłku lub między posiłkami. Lek można podawać z mlekiem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Dawkowanie leku Fromilid ustali lekarz w zależności od masy ciała dziecka.

Masa ciała Objętość zawiesiny 125 mg/5 ml od 8 do 11 kg* 2,5 ml dwa razy na dobę od 12 do 19 kg 5 ml dwa razy na dobę od 20 do 29 kg 7,5 ml dwa razy na dobę od 30 do 40 kg 10 ml dwa razy na dobę

Dzieciom o masie ciała mniejszej niż 8 kg podaje się dawkę leku w przeliczeniu na masę ciała (7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U osób z niewydolnością nerek lekarz może zalecić zmianę dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez Mycobacterium

U dzieci, w przypadku stwierdzenia rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń wywołanych przez

Mycobacterium (M. avium, M. intracellulare, M. cheloneae, M. fortuitum, M. kansasii), zalecana dobowa dawka klarytromycyny wynosi od 15 do 30 mg/kg mc. w dwóch dawkach podzielonych.

Maksymalna dawka wynosi 500 mg 2 razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo obserwuje się korzystne działanie kliniczne. Może być wskazane dodanie innych leków działających na Mycobacterium.

Sposób sporządzania zawiesiny

Do sporządzenia 60 ml zawiesiny (125 mg/5 ml) należy zawsze używać przegotowanej i ochłodzonej wody.

Butelkę należy najpierw odwrócić dnem do góry i lekko wstrząsnąć, aby rozproszyć proszek. W celu przygotowania zawiesiny należy napełnić butelkę wodą do około połowy wysokości poniżej kreski zaznaczonej na butelce. Zamknąć butelkę i wstrząsnąć, aż do pełnego rozmieszania proszku.

Odczekać chwilę i po opadnięciu piany powoli uzupełnić wodą do kreski zaznaczonej na butelce i ponownie energicznie wstrząsnąć. Butelką należy wstrząsnąć przed każdym użyciem.

Po przygotowaniu zawiesiny widoczne są drobne ziarenka, co jest zjawiskiem normalnym. Ziarenek nie należy rozgryzać, ponieważ ich zawartość ma gorzki smak.

Jeżeli po zażyciu leku pacjent będzie czuł ziarenka w jamie ustnej, zawiesinę można dodatkowo popić wodą.

5 ml zawiesiny odmierzonej aplikatorem załączonym do opakowania zawiera 125 mg klarytromycyny.

Warunki przechowywania zawiesiny - patrz punkt 5. Jak przechowywać Fromilid.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fromilid

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie leku może spowodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha). W razie przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w surowicy.

Pominięcie przyjęcia leku Fromilid

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku o określonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej.

Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą i kontynuować według zwykłego schematu przyjmowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Fromilid

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bezsenność;
 • bóle głowy, zaburzenia czucia smaku;
 • biegunka, nudności lub wymioty, niestrawność (dyspepsja), bóle brzucha;
 • nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby;
 • wysypka, nadmierna potliwość.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zakażenia drożdżakami (np. pleśniawki), zapalenie żołądka i jelit, zakażenia pochwy;
 • mała liczba krwinek białych oraz inne zaburzenia krwinek białych;
 • reakcje nadwrażliwości;
 • jadłowstręt lub zmniejszenie apetytu;
 • niepokój, nerwowość;
 • zawroty głowy, senność, drżenie;
 • szumy uszne, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania) i niedosłuch;
 • zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca;
 • krwawienie z nosa;
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka, zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), ból odbytu, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wiatry, nadmiar gazu w żołądku, cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku (choroba refluksowa przełyku);
 • zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby;
 • świąd, pokrzywka, pojawienie się małych czerwonych plamek na skórze (wysypka plamkowo- grudkowa);
 • bóle mięśni, skurcze mięśni;
 • gorączka, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie (astenia), dreszcze;
 • zaburzenia biochemiczne krwi (widoczne w badaniu krwi).

Częstość nieznana (działania niepożądane, których częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • ciężka lub długotrwała biegunka, z możliwą obecnością krwi lub śluzu w kale (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), zakażenie skóry (róża, łupież rumieniowy);
 • znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, powodujące skłonność do zakażeń (agranulocytoza);
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące skłonność do krwawień (małopłytkowość);
 • poważna reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, jamy ustnej i gardła lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy);
 • niezwykłe sny, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe lub słuchowe, zaburzenia psychotyczne, depresja, mania;
 • drgawki, brak czucia smaku, zaburzenia węchu;
 • mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp (zaburzenia czucia);
 • utrata słuchu;
 • nieregularna praca serca, szybka praca serca;
 • krwotok;
 • ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka lub zębów;
 • żółtaczka oraz inne zaburzenia wątroby;
 • poważny stan chorobowy objawiający się powstawaniem pęcherzy na skórze, w okolicy jamy ustnej, oczu, narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), ciężka choroba skóry objawiająca się oddzielaniem się naskórka (toksyczna nekroliza naskórka), trądzik, wysypka polekowa,
 • rozpad mięśni (rabdomioliza), mogący prowadzić do zaburzeń czynności nerek, ból lub osłabienie mięśni (miopatia);
 • niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek;
 • zwiększone ryzyko krwawienia, zmiany barwy moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fromilid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej przechowywać w temperaturze do 30ºC.

Przygotowana zawiesina jest przydatna do użytku przez 14 dni. Przygotowaną zawiesinę przechowywać w temperaturze do 25ºC, chronić przed światłem.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fromilid

 • Substancją czynną leku jest klarytromycyna. 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny.
 • Pozostałe składniki to: karbomer, powidon, ftalan hypromelozy (HP55), talk, olej rycynowy, guma ksantanowa, aromat bananowy [sacharoza, sorbitol (E420)], kwas cytrynowy, potasu sorbinian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek, sacharoza.

Jak wygląda lek Fromilid i co zawiera opakowanie

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml ma postać białych do prawie białych, małych, niejednorodnych granulek o zapachu bananowym.

Dostępne opakowania: butelka zawierająca 25 g granulatu do sporządzenia 60 ml zawiesiny, umieszczona wraz z aplikatorem o pojemności 5 ml w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca KRKA, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: KRKA Polska Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa,

Polska tel.: (22) 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Fromilid z jedzeniem i piciem Fromilid można przyjmować niezależnie od posiłków. Zaleca się, aby po zastosowaniu leku pacjent napił się płynu. Zawiesina zawiera ziarenka, których dziecko nie powinno rozgryzać, ponieważ ich zawartość ma gorzki smak.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią 5Tani 5T6Twpływu5T6T na 5T6Tpłodność6T. Lek Fromilid można stosować u kobiety w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad ...

5 ml zawiesiny zawiera 1,65 g sacharozy i 0,30 mg sorbitolu (E420). Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Fromilid w postaci zawiesiny dou...

Przerwanie przyjmowania leku Fromilid


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/erytromycyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

Opakowania Fromilid

60 mililitrów = 25 gramów

0,25 G/5 ML Krka

dostępny w 47% aptek

gdzie kupić refundowany

60 mililitrów = 25 gramów

0,125 G/5 ML Krka

dostępny w 19% aptek

gdzie kupić refundowany