---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Posaconazole Teva

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, tabletki,

Pozakonazol (posaconazole)

, Teva

Dawka:

100 mg
brak ofert

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Posaconazole Teva dla opakowania 24 tabl. = 24 x 1 tabl. (100 mg).

Wybrany dokument Posaconazole Teva:
Dokument z 2024-03-28
PDF
dokument PDF dla Posaconazole Teva

Podgląd dokumentu PDF Posaconazole Teva

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-28

Ulotki innych produktów zawierających posaconazole

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Hreferralspccleanen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Posaconazole Teva, 100 mg, tabletki dojelitowe

Posaconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Posaconazole Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posaconazole Teva

3. Jak stosować lek Posaconazole Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Posaconazole Teva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Posaconazole Teva i w jakim celu się go stosuje

Posaconazole Teva zawiera substancję czynną o nazwie pozakonazol, który należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń wywołanych przez grzyby.

Lek ten działa przez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia.

Posaconazole Teva może być stosowany u dorosłych w leczeniu zakażeń grzybiczych wywoływanych przez grzyby należące do rodzaju Aspergillus.

Posaconazole Teva może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 lat o masie ciała powyżej 40 kg, w leczeniu następujących rodzajów zakażeń grzybiczych:

 • zakażenia wywoływane przez grzyby należące do rodzaju Aspergillus (kropidlak), jeśli nie uzyskano poprawy po leczeniu przeciwgrzybiczym amfoterycyną B lub itrakonazolem albo konieczne było zaprzestanie przyjmowania tych leków;
 • zakażenia wywoływane przez grzyby należące do rodzaju Fusarium, jeśli nie uzyskano poprawy po leczeniu amfoterycyną B lub konieczne było zaprzestanie przyjmowania amfoterycyny B;
 • zakażenia grzybami powodującymi rozwój takich chorób, jak chromoblastomykoza i maduromykoza (mycetoma), jeśli nie uzyskano poprawy po leczeniu itrakonazolem lub konieczne było zaprzestanie przyjmowania itrakonazolu;
 • zakażenia wywoływane przez grzyby należące do rodzaju Coccidioides, jeśli nie uzyskano poprawy po leczeniu amfoterycyną B, itrakonazolem lub flukonazolem, albo konieczne było zaprzestanie przyjmowania tych leków.

Lek ten może być również stosowany profilaktycznie w celu zapobieżenia zakażeniom grzybiczym u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 lat o masie ciała powyżej 40 kg, u których istnieje wysokie ryzyko rozwoju takich zakażeń, np.:

 • u pacjentów, u których układ odpornościowy jest osłabiony w wyniku chemioterapii stosowanej z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego;
 • u pacjentów stosujących wysokodawkową terapię immunosupresyjną po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych szpiku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posaconazole Teva

Kiedy NIE stosować leku Posaconazole Teva:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, halofantrynę, chinidynę, jakiekolwiek leki zawierające alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, albo statyny takie jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna;
 • jeśli pacjent rozpoczął leczenie wenetoklaksem lub dawkowanie wenetoklaksu jest powoli zwiększane w ramach terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. CLL, chronic lymphocytic leukaemia).

Nie należy stosować leku Posaconazole Teva, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Posaconazole Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Więcej informacji na ten temat, w tym informacje dotyczące innych leków mogących wchodzić w interakcje z lekiem Posaconazole Teva, podano niżej w punkcie „Posaconazole Teva a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Posaconazole Teva należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na inny lek przeciwgrzybiczy, taki jak ketokonazol, flukonazol, itrakonazol lub worykonazol;
 • jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości schorzenia wątroby.

W trakcie przyjmowania tego leku może być konieczne wykonywanie badań krwi.

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka lub silne wymioty, które mogą osłabić skuteczność działania leku;
 • jeśli u pacjenta w zapisie EKG stwierdza się zaburzenia rytmu serca, które wskazują na wydłużenie odstępu QTc;
 • jeśli u pacjenta rozpoznano osłabienie mięśnia sercowego lub niewydolność serca;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne spowolnienie akcji serca;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca;
 • jeśli u pacjenta występują nieprawidłowe zmiany poziomu potasu, magnezu lub wapnia we krwi;
 • jeśli pacjent przyjmuje winkrystynę, winblastynę i inne „alkaloidy barwinka” (leki stosowane w leczeniu raka);
 • jeśli pacjent przyjmuje wenetoklaks (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (oraz w razie wątpliwości), przed przyjęciem leku Posaconazole Teva należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli podczas przyjmowania leku Posaconazole Teva wystąpi ciężka biegunka lub silne wymioty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki ze względu na możliwość osłabienia działania leku. Więcej informacji na ten temat podano w punkcie 4.

Dzieci i młodzież Leku Posaconazole Teva nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Posaconazole Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Posaconazole Teva, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • terfenadynę (stosowaną w leczeniu uczulenia),
 • astemizol (stosowany w leczeniu uczulenia),
 • cyzapryd (stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych),
 • pimozyd (stosowany w leczeniu objawów zespołu Touretta i chorób psychicznych),
 • halofantrynę (stosowaną w leczeniu malarii),
 • chinidynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Posaconazole Teva może spowodować zwiększenie stężenia tych leków we krwi i w konsekwencji poważne zmiany rytmu serca.

 • jakiekolwiek leki zawierające „alkaloidy sporyszu”, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy. Posaconazole Teva może spowodować zwiększenie stężenia tych leków we krwi, co może prowadzić do znacznego ograniczenia dopływu krwi do palców dłoni lub stóp i w konsekwencji ich uszkodzenia;
 • „statyn”, takich jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna, stosowanych w celu obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu;
 • wenetoklaks stosowany na początku leczenia pewnego rodzaju nowotworu zwanego przewlekłą białaczką limfocytową (ang. CLL, chronic lymphocytic leukaemia).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Posaconazole Teva. W razie wątpliwości przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki

Należy zapoznać się z podanym wyżej wykazem leków, których nie można stosować podczas przyjmowania leku Posaconazole Teva. Oprócz leków wymienionych wyżej, także stosowanie innych leków może wiązać się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, które może się zwiększyć, jeśli leki te przyjmowane są jednocześnie z lekiem Posaconazole Teva. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach (wydawanych na receptę i dostępnych bez recepty).

Pewne leki mogą spowodować podwyższenie stężenia leku Posaconazole Teva we krwi i w ten sposób zwiększyć ryzyko wystąpienia jego działań niepożądanych (np. klarytromycyna, erytromycyna1 stosowana w leczeniu niektórych zakażeń).

Wymienione niżej leki mogą spowodować obniżenie stężenia leku Posaconazole Teva we krwi i w ten sposób zmniejszyć skuteczność leku Posaconazole Teva:

Lek Posaconazole Teva może prawdopodobnie zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych niektórych leków poprzez zwiększenie stężenia tych leków we krwi. Do tych leków należy zaliczyć:

 • winkrystynę, winblastynę i inne „alkaloidy barwinka” (stosowane w leczeniu chorób nowotworowych);
 • wenetoklaks (stosowany w leczeniu chorób nowotworowych);
 • cyklosporynę (stosowaną podczas operacji przeszczepienia narządu lub po niej);
 • takrolimus i syrolimus (stosowane podczas operacji przeszczepienia narządu lub po niej);
 • ryfabutynę (stosowaną w leczeniu pewnych zakażeń);
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV zwane inhibitorami proteazy (w tym lopinawir i atazanawir przyjmowane jednocześnie z rytonawirem);
 • midazolam, triazolam, alprazolam lub inne „benzodiazepiny” (stosowane jako leki uspokajające lub rozluźniające mięśnie);
 • diltiazem, werapamil, nifedypinę, nisoldypinę lub inne „blokery kanału wapniowego” (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi);
 • digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca);
 • glipizyd lub inne „pochodne sulfonylomocznika” (stosowane w celu obniżenia wysokiego poziomu cukru we krwi);
 • kwas all-trans-retynowy (ang. ATRA, all-trans retinoic acid), zwany także tretynoiną (stosowany w leczeniu pewnych nowotworów krwi).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (oraz w razie wątpliwości), przed zastosowaniem leku Posaconazole Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Posaconazole Teva w ciąży, chyba że tak zaleci lekarz.

Kobiety, w wieku rozrodczym, powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania tego leku. W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Posaconazole Teva należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Nie wolno karmić piersią w trakcie przyjmowania leku Posaconazole Teva, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku Posaconazole Teva mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, senność lub niewyraźne widzenie, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn i należy zwrócić się do lekarza.

Lek Posaconazole Teva zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek Posaconazole Teva

Leku Posaconazole Teva w postaci tabletek nie wolno przyjmować zamiennie z pozakonazolem w postaci zawiesiny doustnej bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Może to prowadzić do braku skuteczności lub zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jakie dawki leku należy przyjmować

Zazwyczaj przyjmuje się dawkę wynoszącą 300 mg pozakonazolu (trzy tabletki dojelitowe po

100 mg) dwa razy na dobę w pierwszym dniu leczenia, a następnie 300 mg pozakonazolu (trzy tabletki dojelitowe po 100 mg) raz na dobę.

Czas leczenia może zależeć od rodzaju zakażenia i lekarz może go indywidualnie dostosować u poszczególnych pacjentów. Nie wolno samodzielnie zmieniać dawki leku ani schematu leczenia bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem.

Sposób przyjmowania leku

 • Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.
 • Tabletek nie wolno rozgniatać, żuć, dzielić ani rozpuszczać.
 • Tabletki można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Posaconazole Teva

W przypadku podejrzewania przyjęcia zbyt dużej dawki leku Posaconazole Teva należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Posaconazole Teva

 • W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe.
 • Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i powrócić do ustalonego schematu stosowania leku.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Należy natychmiast poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, ponieważ może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna:

 • nudności lub wymioty, biegunka;
 • objawy niewydolności wątroby – do tych objawów zalicza się zażółcenie skóry lub twardówek (białkówek) oczu, nietypowo ciemną barwę moczu lub jasne zabarwienie stolca, nudności występujące bez przyczyny, dolegliwości żołądkowe, utratę apetytu, nietypowe zmęczenie lub osłabienie, wzrost aktywności enzymów wątrobowych wykazany w badaniach krwi;
 • reakcja alergiczna.

Inne działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane opisane poniżej, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób

 • zmiana stężenia elektrolitów we krwi wykazana w badaniach krwi – do jej objawów zalicza się uczucie dezorientacji lub osłabienie;
 • nieprawidłowe czucie skórne, w tym uczucie drętwienia, mrowienia, świądu, gęsiej skórki, kłucia lub pieczenia;
 • ból głowy;
 • niski poziom potasu wykazany w badaniach krwi;
 • niski poziom magnezu wykazany w badaniach krwi;
 • wysokie ciśnienie tętnicze;
 • utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, gazy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia odczuwania smaku;
 • zgaga (uczucie pieczenia w klatce piersiowej i gardle);
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby neutrofili, czyli rodzaju białych krwinek (neutropenia), które może zwiększyć podatność na zakażenia;
 • gorączka;
 • uczucie osłabienia, zawroty głowy, zmęczenie lub senność;
 • wysypka;
 • świąd;
 • zaparcie;
 • dyskomfort w odbytnicy.

Niezbyt częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób

 • niedokrwistość – do jej objawów zalicza się bóle głowy, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, duszność lub zblednięcie skóry oraz niski poziom hemoglobiny wykazany w badaniach krwi;
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), które może prowadzić do występowania krwawień;
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby leukocytów, czyli rodzaju białych krwinek (leukopenia), które może zwiększyć podatność na zakażenia;
 • zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, czyli rodzaju białych krwinek (eozynofilia), które może mieć związek ze stanem zapalnym;
 • zapalenie naczyń krwionośnych;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • drgawki;
 • uszkodzenie nerwów (neuropatia);
 • nieprawidłowy rytm serca wykazany w zapisie EKG, kołatanie serca, spowolnione lub przyspieszone bicie serca, podwyższone lub obniżone ciśnienie krwi;
 • obniżone ciśnienie krwi;
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból brzucha;
 • niedotlenienie śledziony (zawał śledziony) – może to powodować silny ból brzucha;
 • poważne zaburzenia czynności nerek – do ich objawów zalicza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości moczu, albo zmianę barwy moczu;
 • wysoki poziom kreatyniny we krwi wykazany w badaniach krwi;
 • kaszel, czkawka;
 • krwawienia z nosa;
 • silny i ostry ból w klatce piersiowej pojawiający się podczas wdechu (ból opłucnowy);
 • powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia);
 • osłabienie czucia, zwłaszcza skórnego;
 • drżenie;
 • podwyższenie lub obniżenie poziomu cukru we krwi;
 • niewyraźne widzenie, nadwrażliwość na światło;
 • wypadanie włosów (łysienie);
 • owrzodzenie jamy ustnej;
 • dreszcze, ogólne złe samopoczucie;
 • dolegliwości bólowe, ból pleców lub szyi, ból ramion i nóg;
 • zatrzymanie wody w organizmie (obrzęki);
 • zaburzenia miesiączkowania (nieprawidłowe krwawienia z pochwy);
 • trudność w zasypianiu (bezsenność);
 • całkowita lub częściowa utrata zdolności mówienia;
 • obrzęk jamy ustnej;
 • dziwaczne sny lub problemy ze snem;
 • zaburzenia koordynacji lub równowagi;
 • zapalenie błon śluzowych;
 • zatkany nos;
 • trudności z oddychaniem;
 • dyskomfort w klatce piersiowej;
 • wzdęcia;
 • łagodne do nasilonych nudności, wymioty, kurcze brzucha i biegunka, zwykle spowodowane wirusem, ból brzucha;
 • odbijanie się;
 • uczucie niepokoju ruchowego;
 • zapalenie lub zaczerwienienie skóry, drobne plamki krwi pod skórą;
 • niektórzy pacjenci zgłaszali również uczucie dezorientacji po przyjęciu pozakonazolu.

Rzadkie: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób

 • zapalenie płuc – do jego objawów można zaliczyć duszność i odpluwanie wydzieliny o zmienionej barwie;
 • wysokie ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych płuc (nadciśnienie płucne), które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia płuc i serca;
 • zaburzenia krwi, takie jak nietypowe krzepnięcie krwi lub wydłużenie czasu krwawienia;
 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie się skóry;
 • zaburzenia psychiczne, takie jak słyszenie głosów i widzenie nieistniejących rzeczy;
 • omdlenia;
 • problemy z myśleniem lub mówieniem, gwałtowne, niekontrolowane ruchy kończyn, zwłaszcza rąk;
 • udar mózgu – do jego objawów można zaliczyć ból, osłabienie, drętwienie lub mrowienie kończyn;
 • pojawienie się ubytku lub mroczka (ciemnej plamy) w polu widzenia;
 • niewydolność serca lub zawał serca, który może prowadzić do zatrzymania akcji serca i śmierci, zaburzenia rytmu serca powodujące nagły zgon;
 • obecność skrzeplin krwi w naczyniach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) – do jej objawów można zaliczyć silny ból lub obrzęki nóg;
 • obecność skrzeplin krwi w naczyniach płuc (zatorowość płucna) – do jej objawów można zaliczyć duszność lub ból w czasie oddychania;
 • krwawienie z żołądka lub jelit – do jego objawów można zaliczyć krwawe wymioty lub obecność krwi w stolcu;
 • niedrożność jelit, a zwłaszcza jelita krętego. Niedrożność uniemożliwia przesuwanie się zawartości jelit do dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego). Do jej objawów można zaliczyć uczucie wzdęcia, wymioty, ciężkie zaparcie, utratę apetytu i skurcze jelit;
 • zespół hemolityczno-mocznicowy, w którym dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek (hemolizy). Może mu towarzyszyć niewydolność nerek;
 • pancytopenia, czyli zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (krwinek białych, czerwonych i płytek krwi) wykazane w badaniach krwi;
 • duże fioletowe wylewy pod skórą (zakrzepowa plamica małopłytkowa);
 • obrzęk twarzy lub języka;
 • depresja;
 • podwójne widzenie;
 • ból piersi;
 • zaburzenia czynności nadnerczy, które mogą powodować osłabienie, zmęczenie, utratę apetytu, zmiany zabarwienia skóry;
 • zaburzenia czynności przysadki, które mogą powodować obniżenie poziomu niektórych hormonów we krwi wpływających na czynność męskich lub żeńskich narządów płciowych;
 • problemy ze słuchem;
 • pseudoaldosteronizm, który może przyczynić się do wysokiego ciśnienia tętniczego krwi z niskim stężeniem potasu (widocznym w badaniu krwi).

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

5. Jak przechowywać lek Posaconazole Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze/butelce i pudełku tekturowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Posaconazole Teva

Substancją czynną leku jest pozakonazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 100 mg pozakonazolu.

Pozostałe składniki to: Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) (Typ B), trietylu cytrynian, ksylitol, hydroksypropyloceluloza, propylu galusan, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran (patrz punkt 2 Lek Posaconazole Teva zawiera sód), alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Posaconazole Teva i co zawiera opakowanie Posaconazole Teva tabletki dojelitowe ma postać pokrytych żółtą powłoką tabletek w kształcie kapsułek z wytłoczonym po jednej stronie napisem „100P” i gładkie po drugiej stronie. Tabletki są pakowane do pudełek tekturowych w blistrach po 24 lub 96, w blistrach jednodawkowych po 24x1 lub 96x1 oraz w butelkach po 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandia

Wytwórca: Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17 Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Ergates

Cypr Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel. (22) 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2022 r.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Spis treści ulotki:

3. Jak przyjmować lek Posaconazole Teva

Jakie dawki leku należy przyjmować

Sposób przyjmowania leku

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Posaconazole Teva

Pominięcie przyjęcia leku Posaconazole Teva

4. Możliwe działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane

Inne działania niepożądane


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/erytromycyna