Oryginalna ulotka dla Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg
tabletki

produkt na receptę

Indapamid (indapamide)

+

Peryndopryl (perindopril)

Opakowanie

30 tabletek
w 83% aptek, refundowany
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach (kategoria ATC C09BA).

Ulotki Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg

Podgląd dokumentu PDF Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA WEWNĄTRZ OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki tert-Butylamini perindoprilum + Indapamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Co-Prenessa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Prenessa

3. Jak stosować lek Co-Prenessa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Co-Prenessa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-Prenessa i w jakim celu się go stosuje

Lek Co-Prenessa jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia krwi), w przypadkach gdy leczenie samym peryndoprylem1 jest nieskuteczne.

Lek Co-Prenessa zawiera połączenie dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu2.

Peryndopryl należy do grupy inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę (inhibitorów ACE).

Indapamid należy do leków moczopędnych, to znaczy zwiększających wydalanie moczu produkowanego przez nerki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Prenessa

Kiedy nie należy stosować leku Co-Prenessa:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub inny inhibitor ACE;
 • jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid lub inne sulfonamidy;
 • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta wystąpiły podczas wcześniejszego leczenia inhibitorami ACE takie objawy jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, ciężki świąd, lub ciężka wysypka skórna, lub objawy te wystąpiły u pacjenta lub w rodzinie pacjenta w innych okolicznościach (stan zwany obrzękiem naczynioruchowym);
 • u pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby lub z objawami encefalopatii wątrobowej (choroba degeneracyjna mózgu);
 • u pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów dializowanych;
 • u pacjentów z nieprawidłowo niskim lub wysokim stężeniem potasu we krwi;
 • u pacjentów z podejrzeniem nieleczonej, niewyrównanej niewydolności serca (objawy mogą obejmować ciężkie zatrzymanie wody i problemy z oddychaniem);
 • powyżej 3 miesiąca ciąży (zaleca się również unikać stosowania leku Co-Prenessa we wczesnej ciąży - patrz ,,Ciąża i karmienie piersią’);
 • w czasie karmienia piersią;
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren;
 • jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Co-Prenessa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występuje stenoza zastawki aortalnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) czy też zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki);
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca lub nerek;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;
 • jeśli u pacjenta występuje kolagenoza, np. toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj przewlekłego zapalenia) lub twardzina (sklerodermia - choroba tkanki łącznej);
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano miażdżycę tętnic (twardnienie tętnic);
 • jeśli występuje nadczynność przytarczyc (zaburzenie czynności przytarczyc);
 • u pacjenta występuje dna moczanowa;
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;
 • jeśli pacjent stosuje dietę niskosolną lub używa substytutów soli zawierających potas;
 • jeśli pacjent przyjmuje lit;
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren) ponieważ leków tych powinno się unikać podczas stosowania leku Co-Prenessa (patrz ,,Co-Prenessa i inne leki”);
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:
 • antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,
 • aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Prenessa:”.

 • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkie puchnięcie skóry w okolicy takiej jak gardło):
 • racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki),
 • sirolimus, ewerolimus, temsirolimus i inne leki należące do tzw. inhibitorów mTOR (stosowanych w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu i leczeniu raka),
 • wildagliptyna (lek stosowany w leczeniu cukrzycy).

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Stosowanie leku Co-Prenessa nie jest zalecane we wczesnej ciąży i nie należy go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, gdyż może mieć bardzo szkodliwy wpływ na dziecko po trzecim miesiącu ciąży (patrz ,,Ciąża i karmienie piersią”).

Stosując lek Co-Prenessa należy poinformować lekarza lub personel medyczny:

 • jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu;
 • jeśli w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony;
 • jeśli ma być przeprowadzona dializa lub zabieg aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia);
 • jeśli ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia pszczół lub os;
 • jeśli ma zostać przeprowadzone badanie wymagające podania środka kontrastującego zawierającego jod (substancji pozwalającej zobaczyć narządy, takie jak nerka czy żołądek w badaniu rentgenowskim).

Sportowcy powinni zostać uprzedzeni, że lek Co-Prenessa zawiera substancję czynną (indapamid), która może dawać dodatni wynik testu antydopingowego.

Dzieci

Nie należy stosować leku Co-Prenessa u dzieci.

Co-Prenessa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać stosowania leku Co-Prenessa:

 • z litem (stosowanym w leczeniu depresji);
 • preparaty potasu (zamienniki soli zawierające potas), leki oszczędzające potas (np. triamteren, amiloryd), sole potasu, inne leki, które mogą zwiększyć poziom potasu w ciele (takie jak heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol zwany też trimetoprymem/sulfametoksazolem stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; oraz cyklosporyna lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli są przyjmowane następujące leki, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Co-Prenessa:

 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego;
 • inne leki moczopędne;
 • prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
 • allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • terfenadyna, astemizol lub mizolastyna (leki przeciwhistaminowe stosowane w w katarze siennym lub uczuleniach);
 • kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów;
 • leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po operacjach transplantacji w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu (np. cyklosporyna);
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów;
 • erytromycyna stosowana dożylnie (antybiotyk);
 • halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii);
 • cyzapryd lub difemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych);
 • sparfloksacyna lub moksyfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń);
 • metadon;
 • pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc);
 • winkamina (stosowana w leczeniu objawów zaburzeń procesów poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku);
 • beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);
 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid, bretylium);
 • digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w chorobach serca);
 • baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni pojawiającej się w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane);
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina czy metformina lub wildagliptyna;
 • wapń, w tym preparaty uzupełniające niedobór wapnia;
 • leki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę jelit (np. senes);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy);
 • amfoterycyna B stosowana dożylnie (w leczeniu ciężkich chorób grzybiczych);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki (takie jak amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, haloperydol, droperydol);
 • tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Crohna);
 • sole złota podawane dożylnie (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów);
 • leki stosowane do znieczulenia przed lub w czasie operacji;
 • środki kontrastujące podawane dożylnie przed ,,specjalnym” typem zdjęcia rentgenowskiego;
 • leki stosowane najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu (sirolimus, ewerolimus, temsirolimus lub inne leki należące do tzw.

inhibitorów mTOR). Patrz punkt ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności’’.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

 • jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Prenessa:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Co-Prenessa z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Co-Prenessa przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zwykle zaleca odstawienie leku Co-Prenessa przed planowaną ciążą lub tak szybko jak tylko możliwe zaraz po stwierdzeniu ciąży oraz zaleca przyjmowanie innego leku zamiast leku Co-Prenessa. Lek Co-Prenessa nie jest zalecany do stosowania we wczesnej ciąży i nie należy go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka, jeżeli jest stosowany po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Co-Prenessa jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią. Lekarz może przepisać inne leczenie, jeżeli pacjentka chce karmić piersią, zwłaszcza jeżeli jej dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Co-Prenessa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, niemniej jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia związane z niskim ciśnieniem tętniczym. W takich sytuacjach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Co-Prenessa zawiera laktozę jednowodną i sód

Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, powinien przed rozpoczęciem zażywania tego leku zasięgnąć porady lekarza.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, a więc można powiedzieć, że zasadniczo „nie zawiera sodu”.

3. Jak stosować lek Co-Prenessa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę.

Lekarz może zmodyfikować dawkę w przypadku występowania problemów z nerkami.

Tabletkę należy przyjmować najlepiej rano, przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Prenessa

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego dyżurującego szpitala. Najczęściej występującym objawem w sytuacji przedawkowania jest niskie ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli pojawi się znacząco niskie ciśnienie tętnicze krwi (z objawami takimi jak zawroty głowy lub omdlenia), pomóc może położenie się z uniesionym nogami.

Pominięcie zastosowania leku Co-Prenessa

Ważne jest, aby przyjmować lek regularnie, wtedy jego działanie jest najlepsze. Jeśli jednak pominie się dawkę leku Co-Prenessa, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Co-Prenessa

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi jest długotrwałe, dlatego przed przerwaniem stosowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są ciężkie i jeśli wystąpią wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z następujących objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Co-Prenessa i niezwłocznie udać się do lekarza:

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudność w oddychaniu;
 • nagła reakcja alergiczna z dusznością, wysypką, świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia tętniczego;
 • niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca;
 • ciężkie, rozległe, złuszczające się wysypki skórne.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • zawroty głowy,
 • osłabienie (astenia),
 • szum w uszach,
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania),
 • uczucie ,,pustki” w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego,
 • uczucie kłucia i mrowienia,
 • duszność,
 • kaszel,
 • zaburzenia układu pokarmowego (nudności i wymioty),
 • utrata apetytu (jadłowstręt),
 • ból brzucha,
 • zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej,
 • niestrawność, biegunka, zaparcia,
 • kurcze mięśni,
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd),
 • uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju,
 • obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka),
 • zaburzenia snu,
 • czerwone plamy na skórze (plamica),
 • skurcz oskrzeli (ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność),
 • pokrzywka,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • nadmierna potliwość,
 • impotencja.

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (choroba tkanki łącznej) może nastąpić pogorszenie przebiegu choroby.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zwiększone stężenie wapnia w osoczu,
 • zaostrzenie łuszczycy.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • splątanie,
 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie błony śluzowej nosa),
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadka odmiana zapalenia płuc),
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca), ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy.
 • Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV.

Objawy poparzenia słońcem mogą wystąpić szybciej niż zazwyczaj.

 • Mogą wystąpić zaburzenia krwi, w tym niedokrwistość, które mogą zwiększać ryzyko - zakażenia (jak gorączka, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej) i (lub) zwiększoną skłonność do powstawania siniaków i krwawienia i (lub) ogólne osłabienie, bladość i duszność,
 • zapalenie trzustki, zapalenie wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • omdlenia, nieregularny rytm serca, potencjalnie zagrażający życiu (zaburzenia rytmu serca tzw. torsade de pointes), nieprawidłowe wyniki EKG, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
 • w przypadkach niewydolności wątroby (choroby wątroby) istnieje ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej (choroba degeneracyjna mózgu).

Podczas leczenia mogą występować zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi. Lekarz może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych krwi w celu monitorowania stanu pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Co-Prenessa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

,EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Co-Prenessa

 • Substancjami czynnymi leku są: peryndopryl z tert-butyloaminą i indapamid. Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 3,34 mg peryndoprylu) oraz 1,25 mg indapamidu.
 • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sodu wodorowęglan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Patrz punkt 2 ”Co-Prenessa zawiera laktozę jednowodną i sód”.

Jak wygląda lek Co-Prenessa i co zawiera opakowanie

Podłużne, białe, lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi krawędziami

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.05.2019 r.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/perindopril

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/indapamid

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.