dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 lat temu.
Źródło: Producent [link].

Ulotki innych produktów zawierających naproxen

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Apo-Napro, 250 mg, tabletki

Apo-Napro, 500 mg, tabletki

Naproxenum

NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie naleŜy go przekazywać innym, gdyŜ moŜe im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane nie wymienione w ulotce, naleŜy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Apo-Napro i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Apo-Napro

3. Jak stosować lek Apo-Napro

4. MoŜliwe działania niepoŜądane

5. Jak przechowywać lek Apo-Napro

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK APO-NAPRO I W JAKIM CELU SI Ę GO STOSUJE

Apo-Napro naleŜy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Apo-Napro stosuje się w leczeniu:

 • reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych;
 • problemów dotyczących mięśni i kości (ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych);
 • bolesnego miesiączkowania;
 • ostrej dny moczanowej.

Niekiedy lekarz moŜe przepisać ten lek z innych powodów. Pacjent moŜe poprosić lekarza o więcej informacji.

2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU APO-NAPRO

Kiedy nie stosować leku Apo-Napro

 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwraŜliwość) na naproksen, naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Apo-Napro (patrz punkt 6: Inne informacje);
 • jeśli u pacjenta występuje (lub występowała w przeszłości) czynna choroba wrzodowa

Ŝołądka lub krwawienie z Ŝołądka lub jelit;

 • jeśli u pacjenta występuje cięŜka niewydolność serca;
 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie na leki z grupy NLPZ lub inne leki przeciwbólowe, np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna).

Jeśli którakolwiek z opisanych powyŜej sytuacji dotyczy pacjenta, naleŜy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek Apo-Napro

Przed rozpoczęciem stosowania leku naleŜy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występują reakcje alergiczne,
 • u pacjenta występuje choroba nerek, wątroby lub serca,
 • u pacjenta występuje choroba Ŝołądka lub jelit,
 • u pacjenta występuje astma,
 • u pacjenta występują zaburzenia układu krwiotwórczego,
 • u pacjenta wykonywano badania czynności wątroby lub nadnerczy.

Ryzyko zawału serca: leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takie jak Apo-

Napro, mogą nieznacznie nasilać ryzyko zawału serca lub udaru. Ryzyko to zwiększa się, gdy lek stosuje się w duŜych dawkach i długotrwale. Nie naleŜy przekraczać zalecanej dawki lub przedłuŜać czasu leczenia.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, pacjent przebył udar lub jest w grupie zwiększonego ryzyka ze względu na np.: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, duŜe stęŜenie cholesterolu1 we krwi lub palenie papierosów, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Apo-Napro z innymi lekami

NaleŜy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równieŜ tych, które wydawane są bez recepty. Jest to waŜne, gdyŜ naproksen moŜe wpływać na działanie innych leków. NaleŜy poinformować lekarza, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje następujące leki:

 • leki stosowane w leczeniu ostrej dny moczanowej, takie jak probenecid;
 • leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak pochodne hydantoiny;
 • leki stosowane w leczeniu zwiększonego krzepnięcia krwi, takie jak leki przeciwzakrzepowe;
 • leki stosowane w leczeniu zakaŜeń, takie jak sulfonoamidy lub fluorochinolony;
 • leki stosowane w leczeniu niewydolności serca, takie jak furosemid, inne leki moczopędne lub glikozydy nasercowe;
 • leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak sole litu;
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, takie jak propranolol i inne β- adrenolityki oraz inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE);
 • leki stosowane w leczeniu łuszczycy, takie jak metotreksat;
 • leki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, takie jak kortykosteroidy;
 • leki przeciwdziałające odrzuceniu przeszczepu, takie jak cyklosporyna;
 • inne leki z grupy NLPZ lub leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy;
 • mifepryston, który jest zazwyczaj stosowany w leczeniu szpitalnym. Po zastosowaniu mifeprystonu powinno upłynąć od 8 do 12 dni do rozpoczęcia leczenia naproksenem.

JeŜeli pacjent zmienia lekarza lub zostaje przyjęty do szpitala, powinien poinformować o przyjmowanych lekach.

Stosowanie leku Apo-Napro z jedzeniem i piciem

Jednoczesne stosowanie leku Apo-Napro z jedzeniem lub piciem nie wpływa na jego działanie.

CiąŜa i karmienie piersią

 • Jeśli pacjentka planuje ciąŜę lub ma problemy z zajściem w ciąŜę, powinna o tym poinformować lekarza. Lekarz zdecyduje, czy pacjentka moŜe przyjmować naproksen.
 • Nie naleŜy stosować leku Apo-Napro w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Apo-Napro pacjent moŜe mieć trudności z koncentracją, gdyŜ lek moŜe powodować zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia widzenia lub depresję. Jeśli wystąpią takie objawy, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ APO-NAPRO

Lek Apo-Napro naleŜy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości naleŜy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki naleŜy zaŜywać zgodnie z instrukcją. Lek naleŜy popić szklanką wody.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Apo-Napro wynosi:

W chorobach reumatycznych:

 • Dawka wynosi od 500 mg do 1 g na dobę w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.
 • Jeśli u pacjenta występuje silny ból w nocy lub sztywność poranna, lekarz moŜe zalecić zmianę dawki.

W zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych i bolesnym miesiączkowaniu:

 • Pierwsza dawka wynosi 500 mg (dwie tabletki 250 mg).
 • Następnie stosuje się jedną tabletkę (250 mg), co 6 do 8 godzin, w zaleŜności od potrzeb.

W ostrej dnie moczanowej:

 • Pierwsza dawka wynosi 750 mg (trzy tabletki po 250 mg).
 • Następnie stosuje się jedną tabletkę (250 mg), co 8 godzin aŜ do ustąpienia napadu.

Dzieci (powyŜej 5 lat) z młodzieńczym zapaleniem stawów:

 • Dawka wynosi 10 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych.
 • Lekarz lub farmaceuta pomoŜe obliczyć dokładną dawkę dla dziecka.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjent moŜe mieć zaleconą mniejszą dawkę leku. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest najlepsza dla pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Pacjent moŜe mieć zaleconą mniejszą dawkę leku. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest najlepsza dla pacjenta.

ZaŜycie większej niŜ zalecana dawki leku Apo-Napro

W razie przypadkowego przyjęcia większej niŜ zalecana dawki leku naleŜy natychmiast udać się do najbliŜszego szpitala lub zwrócić się do lekarza, zabierając ze sobą opakowanie leku wraz z pozostałymi tabletkami.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: senność, zgaga, niestrawność, nudności lub wymioty.

Pominięcie zaŜycia leku Apo-Napro

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, jak to jest moŜliwe, a następną dawkę, naleŜy przyjąć o ustalonej porze. Nie naleŜy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apo-Napro Lek Apo-Napro naleŜy stosować tak długo, jak zalecił lekarz. Odstawienie leku bez porozumienia z lekarzem moŜe być niebezpieczne.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPO śĄDANE

Jak kaŜdy lek, Apo-Napro moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one wystąpią.

NaleŜy przerwać stosowanie leku Apo-Napro i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepoŜądane:

 • przemijające czarne, smoliste stolce lub krew w kale;
 • owrzodzenie Ŝołądka;
 • cięŜka biegunka;
 • ból w podbrzuszu (zapalenie okręŜnicy);
 • owrzodzenie ust.

Mogą takŜe wystąpić:

 • Napady drgawek, ból głowy, senność, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, zaburzenia snu, koszmary senne, niemoŜność koncentracji i kłopoty z pamięcią, niezakaźne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).
 • Uczucie depresji.
 • Zaburzenia widzenia. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia widzenia naleŜy poinformować lekarza, który moŜe zalecić badanie wzroku.
 • Zaburzenia równowagi i słuchu, dzwonienie w uszach.
 • Wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie tętnicze), zawał serca lub udar. Stosowanie leków takich, jak Apo-Napro moŜe nieznacznie nasilać ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru.
 • Astma, zapalenie płuc, wysięk w płucach (obrzęk płuc).
 • Nudności, wymioty, dyskomfort brzuszny, zapalenie trzustki.
 • Zmiany na skórze, w tym wysypka, świąd, zaczerwienienie, siniaki, obrzęki szyi i twarzy, obrzęki dłoni i stóp, nadmierne pocenie się, pęcherze na dłoniach i stopach (zespół Stevensa-Johnsona), bolesne podczas ucisku siniaki, uwypuklające się w postaci obrzęku, wysięki ropne (w tym pryszcze), łuszczenie się skóry, reakcje skórne na światło.
 • Zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, Ŝółtaczka powodująca zaŜółcenie skóry i białkówek oczu.
 • Zaburzenia czynności nerek, w tym obecność krwi w moczu, zapalenie nerek.
 • Trudności z zajściem w ciąŜę.

Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli planuje ciąŜę lub ma trudności z zajściem w ciąŜę.

 • Pragnienie, gorączka, obrzęki, osłabienie lub ból mięśni, reakcje alergiczne, wypadanie włosów.
 • Zmiany we krwi: zmniejszenie liczby płytek (komórki krwi biorące udział w procesie krzepnięcia krwi) lub krwinek białych, zmniejszenie stęŜenia hemoglobiny – barwnika przenoszącego tlen (niedokrwistość), spowodowane zmniejszonym wytwarzaniem lub zwiększonym rozpadem krwinek czerwonych, zwiększone stęŜenie potasu we krwi.
 • Zapalenie naczyń krwionośnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane nie wymienione w ulotce, naleŜy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWA Ć LEK APO-NAPRO

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Termin waŜności

Nie naleŜy stosować leku Apo-Napro po upływie terminu waŜności (miesiąc i rok) zamieszczonego na opakowaniu kartonowym lub blistrach po określeniu „Termin waŜności”. Termin waŜności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie naleŜy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się juŜ nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoŜe chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Apo-Napro

Substancją czynną leku jest naproksen. KaŜda tabletka zawiera odpowiednio 250 mg lub 500 mg naproksenu.

Inne składniki leku to: metyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Apo-Napro i co zawiera opakowanie

Apo-Napro, 250 mg: białe, owalne, dwuwypukłe tabletki z napisem „APO 250” po jednej stronie, gładkie po drugiej.

Apo-Napro, 500 mg: białe, dwuwypukłe tabletki o kształcie kapsułki z rowkiem dzielącym i napisem

APO 500” po jednej stronie, gładkie po drugiej.

Pudełko tekturowe leku Apo-Napro zawiera 30 lub 90 tabletek pakowane w blistry.

Podmiot odpowiedzialny:

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandia APOTEX INC. Przedstawicielstwo w Polsce 04-118 Warszawa ul. Ostrobramska 95

Nr tel.: (022) 311 20 00

Data zatwierdzenia ulotki: 04.06.2009


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

Opakowania Apo-Napro

30 tabletek

0,25 G Apotex

dostępny w 92% aptek

gdzie kupić refundowany

30 tabletek

0,5 G Apotex

dostępny w 92% aptek

gdzie kupić refundowany

30 tabletek

0,5 G Inpharm/apotex

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

90 tabletek

0,25 G Apotex

dostępny w 21% aptek

gdzie kupić refundowany