Oryginalna ulotka dla Meropenem Kabi
iniekcja

produkt na receptę

meropenem

Dawka

500 mg
brak ofert

Opakowanie

1 butelka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki stosowane w zakażeniach, leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, pozostałe antybiotyki β-laktamowe (kategoria ATC J01DH).

Ulotki Meropenem Kabi dla opakowania 1 butelka (500 mg).

Wybrany dokument Meropenem Kabi:
Dokument z 2021-04-30
PDF
dokument PDF dla Meropenem Kabi

Podgląd dokumentu PDF Meropenem Kabi

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Meropenem Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Meropenem Kabi, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Meropenem Kabi i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Kabi

3. Jak stosować Meropenem Kabi

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Meropenem Kabi

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Meropenem Kabi i w jakim celu się go stosuje

Meropenem1 Kabi należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi.

Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia.

Meropenem Kabi jest stosowany do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku

3 miesięcy i starszych:

 • zakażenie płuc (zapalenie płuc);
 • zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą;
 • powikłane zakażenia dróg moczowych;
 • powikłane zakażenia jamy brzusznej;
 • zakażenia śródporodowe i poporodowe;
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;
 • ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Meropenem Kabi może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne.

Meropenem Kabi może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być związane z zakażeniami wymienionymi powyżej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Kabi

Kiedy nie stosować leku Meropenem Kabi

 • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, gdyż może być również uczulony na meropenem.

PT/H/0272/001-002/IB/032 2

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Meropenem Kabi należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką:

 • jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedyś ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Wynik testu Coombsa, wykonywanego podczas leczenia, może być dodatni, co świadczy o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to z pacjentem.

U pacjenta mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe ciężkich reakcji skórnych (patrz punkt 4). Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, powinien on natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, aby można było rozpocząć leczenie tych objawów.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce przed zastosowaniem leku Meropenem Kabi.

Meropenem Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Meropenem Kabi może wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Meropenem Kabi.

Należy szczególnie poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje:

 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • kwas walproinowy, walproinian sodu, walpromid (stosowane w leczeniu padaczki); leku Meropenem Kabi nie należy stosować, gdyż może osłabić działanie tych leków;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać podawania meropenemu pacjentkom w okresie ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać meropenem.

Istotne jest, aby przed rozpoczęciem przyjmowania meropenemu pacjentka poinformowała swojego lekarza, czy karmi piersią lub czy zamierza karmić piersią. Niewielkie ilości tego leku przenikają do mleka kobiety. Dlatego lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna stosować meropenem w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, stosowanie leku Meropenem Kabi może powodować ból głowy, uczucie mrowienia i kłucia skóry (parestezje), niekontrolowane skurcze mięśni, prowadzące do gwałtownych i niekontrolowanych wstrząsów ciała (drgawki), które zwykle łączą się z utratą przytomności. Są to działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta wystąpią te działania niepożądane.

Meropenem Kabi zawiera sód Meropenem Kabi, 500 mg: lek zawiera 45,13 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej fiolce/butelce. Odpowiada to 2,3% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

PT/H/0272/001-002/IB/032 3 Meropenem Kabi, 1 g: lek zawiera 90,25 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej fiolce/butelce. Odpowiada to 4,5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Jeżeli ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczne jest kontrolowanie ilości spożywanego przez niego sodu, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

3. Jak stosować Meropenem Kabi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli pacjenci

 • Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i nasilenia zakażenia.

Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta.

 • Dawka u dorosłych pacjentów wynosi zwykle od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek podaje się zwykle co 8 godzin. Jednak jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lek może być podawany rzadziej.

Dzieci i młodzież

 • Dawka u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka.

Zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Kabi na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała powyżej 50 kg podaje się dawkę jak u dorosłych pacjentów.

Jak stosować Meropenem Kabi

 • Meropenem Kabi podaje się pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.
 • Meropenem Kabi podaje zwykle lekarz lub pielęgniarka.
 • Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać Meropenem Kabi w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Kabi w domu”). Należy zawsze stosować Meropenem Kabi ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
 • Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki.
 • Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać Meropenem Kabi.
 • Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem Kabi

W razie przypadkowego zastosowania większej dawki leku niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Meropenem Kabi

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

Nie należy podawać dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Meropenem Kabi

Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem Kabi, dopóki lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

PT/H/0272/001-002/IB/032 4

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Meropenem Kabi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować nagle występujące:

 • ciężką wysypkę, świąd lub pokrzywkę na skórze;
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała;
 • zadyszkę, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu;
 • ciężkie reakcje skórne, obejmujące:
  • ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym gorączkę, wysypkę skórną, zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia), a także powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle nadwrażliwości, określanego jako zespół osutki polekowej z eozynofilią i objawami układowymi.
  • ciężką, czerwoną, łuszczącą się wysypkę, guzy skórne zawierające ropę, pęcherze lub złuszczanie skóry, które mogą być związane z wysoką gorączką i bólem stawów.
  • ciężkie wysypki skórne, które mogą pojawić się jako czerwonawe, okrągłe plamy na tułowiu, często z pęcherzami po środku, złuszczaniem skóry, owrzodzeniami jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i oczu i mogą być poprzedzone gorączką i objawami grypopodobnymi (zespół Stevensa-Johnsona) lub w cięższej postaci (toksyczna nekroliza naskórka).

Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana)

Do objawów należą:

 • niespodziewana duszność;
 • czerwony lub brązowy mocz.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha (żołądka);
 • nudności;
 • wymioty;
 • biegunka;
 • ból głowy;
 • wysypka, świąd skóry;
 • ból i stan zapalny;
 • zwiększenie liczby płytek krwi (w wynikach badania krwi);
 • zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność wątroby.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany we krwi, w tym zmniejszenie liczby płytek krwi (może powodować łatwe powstawanie siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną; lekarz może zalecić wykonywanie kontrolnych badań krwi;
 • zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek;
 • uczucie mrowienia (igły, szpilki);
 • zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki);
 • zapalenie jelita z biegunką;

PT/H/0272/001-002/IB/032 5

 • ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku Meropenem Kabi;
 • inne zmiany we krwi; do objawów należą częste zakażenia, wysoka gorączka i ból gardła;

lekarz może zalecić wykonywanie kontrolnych badań krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • drgawki (napady padaczkowe);
 • ostra dezorientacja i splątanie (majaczenie).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 faks: +48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Meropenem Kabi

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Wstrzyknięcie

Po rozpuszczeniu: roztwór do wstrzykiwań dożylnych należy użyć natychmiast. Czas pomiędzy rozpoczęciem rozpuszczania a końcem wstrzyknięcia dożylnego nie powinien przekraczać:

 • 3 godzin podczas przechowywania w temperaturze 25°C;
 • 12 godzin podczas przechowywania w lodówce (2-8°C).

Infuzja

Po rozpuszczeniu: roztwór do infuzji dożylnej należy użyć natychmiast. Czas pomiędzy rozpoczęciem rozpuszczania a końcem infuzji dożylnej nie powinien przekraczać:

 • 3 godzin podczas przechowywania w temperaturze 25°C, jeśli Meropenem Kabi był rozpuszczony w roztworze chlorku sodu;
 • 24 godzin podczas przechowywania w lodówce (2-8°C), jeśli Meropenem Kabi był rozpuszczony w roztworze chlorku sodu;
 • 1 godziny podczas przechowywania w temperaturze 25°C, jeśli Meropenem Kabi był rozpuszczony w roztworze glukozy;
 • 8 godzin podczas przechowywania w lodówce (2-8°C), jeśli Meropenem Kabi był rozpuszczony w roztworze glukozy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy użyć natychmiast, chyba, że otwieranie i (lub) rozpuszczanie i (lub) rozcieńczanie miało miejsce w warunkach aseptycznych.

Jeżeli lek nie zostanie użyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/ PT/H/0272/001-002/IB/032 6

Nie zamrażać przygotowanego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Meropenem Kabi

 • Substancją czynną leku jest meropenem trójwodny.

Meropenem Kabi, 500 mg

Każda fiolka 20 ml lub butelka 100 ml zawiera 500 mg meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

Meropenem Kabi, 1 g

Każda fiolka 20 ml lub butelka 50 ml i 100 ml zawiera 1,0 g meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

 • Pozostały składnik to: sodu węglan.

Jak wygląda Meropenem Kabi i co zawiera opakowanie Meropenem Kabi jest proszkiem barwy białej lub jasnożółtej do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Meropenem Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest dostępny w szklanych fiolkach 20 ml i butelkach 100 ml.

Meropenem Kabi, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest dostępny w szklanych fiolkach 20 ml oraz butelkach 50 ml i 100 ml.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę (butelkę) lub 10 fiolek (butelek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Wytwórca ACS Dobfar S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo

Włochy LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros

Portugalia Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg v.d.H

Niemcy PT/H/0272/001-002/IB/032 7

Miejsce zwolnienia serii:

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Niemcy

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa tel.: +48 22 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Austria Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.

Infusionslösung Belgia Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung Bułgaria Meropenem Kabi 500 mg/1 g Cypr Meropenem Kabi 500 mg/1000 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση Czechy Meropenem Kabi Dania Meropenem Fresenius Kabi Estonia Meropenem Kabi 500 mg/1000 mg Grecja Meropenem Kabi 500 mg/1 g, κόνις για διάλυμα προς ένεση ή έγχυση Hiszpania Meropenem Kabi 500 mg/1 g polvo para solución inyectable o para perfusión Holandia Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Irlandia Meropenem 500 mg/1 g powder for solution for injection or infusion Litwa Meropenem Kabi 500 mg/1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui Luksemburg Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder

Infusionslösung Łotwa Meropenem Kabi 500 mg/1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai Niemcy Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.

Infusionslösung Norwegia Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning Polska Meropenem Kabi Portugalia Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pó para solução injectável ou para perfusão Rumunia Meropenem Kabi 500 mg/1 g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă Słowacja Meropenem Kabi 500 mg/1 g Słowenia Meropenem Kabi 500 mg/1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje Szwecja Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning Węgry Meropenem Kabi 500 mg/1 g

Wielka

Brytania Meropenem 500 mg/1 g powder for solution for injection or infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.08.2020 r.

PT/H/0272/001-002/IB/032 8

Edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia bakteryjne nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn jest oporność bakterii wywołujących zakażenie na zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przetrwać cykl leczenia, a nawet namnażać się, mimo stosowania antybiotyku.

Oporność bakterii na antybiotyki może być spowodowana różnymi przyczynami, a ryzyko rozwoju takiej oporności można zmniejszyć przez rozważne stosowanie antybiotyków.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, co uniemożliwiłoby skuteczne działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest stosowanie antybiotyku we właściwej dawce, o określonej porze i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości poprosić o wyjaśnienie lekarza lub farmaceutę.

2. Pacjent nie powinien stosować antybiotyku, który nie był przepisany specjalnie dla niego.

Powinien stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Pacjent nie powinien stosować antybiotyków przepisanych innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy odnieść je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego usunięcia.

PT/H/0272/001-002/IA/028 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Kabi w domu

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, aby móc podać Meropenem Kabi w domu.

Ostrzeżenie. Lek można podawać samodzielnie w domu tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

Jak przygotować lek

 • Ten lek należy zmieszać z innym płynem (rozpuszczalnikiem). Lekarz poinstruuje, ile rozpuszczalnika użyć.
 • Lek należy podać bezpośrednio po przygotowaniu. Nie zamrażać przygotowanego roztworu.

1. Należy umyć i dokładnie osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.

2. Wyjąć fiolkę (butelkę) leku Meropenem Kabi z opakowania. Należy sprawdzić fiolkę i datę ważności. Należy sprawdzić, czy fiolka nie jest naruszona i nie ma oznak uszkodzenia.

3. Należy usunąć kolorowe zamknięcie i przetrzeć gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem. Poczekać, aż korek wyschnie.

4. Należy połączyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, nie dotykając ich końców.

5. Do strzykawki należy pobrać zaleconą objętość jałowej wody do wstrzykiwań. Potrzebna objętość wody znajduje się w tabeli poniżej:

Dawka leku Meropenem Kabi

Objętość wody do wstrzykiwań potrzebna do rozpuszczenia

500 mg (miligramów) 10 ml (mililitrów)

1 g (gram) 20 ml 1,5 g 30 ml

2 g 40 ml Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Meropenem Kabi jest większa niż 1 g, będzie potrzebna więcej niż jedna fiolka tego leku. Można wtedy nabrać do jednej strzykawki roztwór z wielu fiolek.

6. Wkłuć igłę strzykawki przez środek gumowego korka i dodać zaleconą objętość wody do wstrzykiwań do fiolki lub fiolek z lekiem Meropenem Kabi.

7. Wyjąć igłę z fiolki i wstrząsać fiolką przez około 5 sekund lub do czasu rozpuszczenia się proszku. Jeszcze raz przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać, aż korek wyschnie.

8. Z tłokiem strzykawki wciśniętym do końca należy ponownie wkłuć igłę przez gumowy korek.

Należy trzymać strzykawkę i fiolkę, a następnie odwrócić fiolkę do góry dnem.

9. Trzymając koniec igły zanurzony w roztworze należy pociągnąć tłok strzykawki i nabrać do strzykawki cały roztwór z fiolki.

10. Wyjąć igłę ze strzykawką z fiolki i odłożyć pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.

11. Należy trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać lekko strzykawkę, aby pęcherzyki powietrza w strzykawce przesunęły się do góry.

12. Usunąć powietrze ze strzykawki przez delikatne naciskanie tłoka, aż całe powietrze zostanie usunięte.

13. Jeśli Meropenem Kabi jest stosowany w domu, użyte igły i zestaw do podawania infuzji należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy usunąć niewykorzystany lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

PT/H/0272/001-002/IB/032 10

Podawanie leku

Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon, lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Meropenem Kabi przez krótką kaniulę lub wenflon 1. Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

2. Przeczyścić koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać, aż wyschnie. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.

3. Powoli naciskać tłok strzykawki tak, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

4. Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki, odłączyć strzykawkę i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

5. Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Meropenem Kabi przez port lub dojście centralne

1. Zdjąć zamknięcie portu lub linii centralnej, przeczyścić koniec linii wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać, aż wyschnie.

2. Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

3. Po zakończeniu podawania antybiotyku odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

4. Założyć nowe zamknięcie na linię centralną i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/meropenem

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.