Oryginalna ulotka dla Merinfec
iniekcja

produkt na receptę

meropenem

Dawka

500 mg
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki stosowane w zakażeniach, leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, pozostałe antybiotyki β-laktamowe (kategoria ATC J01DH).

Ulotki Merinfec dla opakowania 1 fiolka (500 mg).

Wybrany dokument Merinfec:
Dokument z 2021-02-17

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Merinfec i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Merinfec

3. Jak stosować lek Merinfec

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Merinfec

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Merinfec i w jakim celu się go stosuje

Lek Merinfec należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia.

 • Zakażenie płuc (zapalenie płuc).
 • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.
 • Powikłane zakażenia układu moczowego.
 • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
 • Zakażenia okołoporodowe.
 • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.
 • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Lek Merinfec może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne.

Lek Merinfec może być stosowany do leczenia bakteryjnego zakażena krwi, które może być związane z zakażeniami wymienionymi powyżej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Merinfec

Kiedy nie stosować leku Merinfec:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na meropenem lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, ponieważ może być również uczulony na meropenem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Merinfec należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek,
 • jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Wynik testu Coombsa, wykonywanego podczas leczenia meropenemem, może być dodatni, co świadczy o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to z pacjentem.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce przed zastosowaniem leku Merinfec.

Lek Merinfec a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty i lekach ziołowych.

Jest to ważne, ponieważ Merinfec może wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Merinfec.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków.

 • Probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).
 • Kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Leku Merinfec nie należy stosować, ponieważ może on osłabiać działanie walproinianu sodu.

 • Doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać lek Merinfec.

Istotne jest, aby przed rozpoczęciem przyjmowania leku Merinfec pacjentka poinformowała swojego lekarza, czy karmi piersią lub czy zamierza karmić piersią. Niewielkie ilości tego leku przenikają do mleka kobiety. Dlatego lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna stosować lek Merinfec w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Merinfec zawiera sód

Dawka 500 mg tego lek zawiera około 45 mg (1,95 mmola) sodu, a dawka 1 g - około 90 mg (3,9 mmola) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Merinfec

Pacjenci d oro ś l i

 • Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i stopnia ciężkości zakażenia. Lekarz podejmie decyzję odnośnie odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.
 • Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów).

Lek zwykle będzie podawany co 8 godzin. Jednak jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, może rzadziej otrzymywać dawkę leku.

D z i eci i m ł o d z i eż

Dawka leku u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka.

Zazwyczaj dawka leku Merinfec wynosi od 10 mg do 40 mg na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się taką dawkę jak dorosłym.

Jak stosować Merinfec

 • Lek Merinfec będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.
 • Lek Merinfec będzie zazwyczaj podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę.
 • Jednak niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Merinfec w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Merinfec w domu”). Należy zawsze stosować lek Merinfec ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
 • Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów, które zawierają inne leki.
 • Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać lek Merinfec.
 • Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Merinfec

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Merinfec

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwa wstrzyknięcia w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Merinfec

Nie należy przerywać stosowania leku Merinfec bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne (częstość nieznana – częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Merinfec i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej.

Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

 • ciężkiej wysypki, świądu lub pokrzywki na skórze
 • obrzęku twarzy, warg, języka lub innych części ciała
 • duszności, świszczącego oddechu lub trudności w oddychaniu.

Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana – częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Objawy obejmują:

 • wystąpienie niespodziewanej duszności
 • czerwone lub brązowe zabarwienie moczu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha (żołądka)
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból głowy
 • wysypka, świąd skóry
 • ból i stan zapalny
 • zwiększenie liczby płytek krwi (wykrywane w badaniu laboratoryjnym)
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany we krwi. Obejmują one zmniejszenie liczby płytek krwi (co może prowadzić do łatwego powstawania siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną. Lekarz może zalecić okresowo wykonanie kontrolnych badań krwi.
 • pokrzywka
 • zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek
 • uczucie mrowienia
 • zakażenia grzybicze jamy ustnej (pleśniawki) lub pochwy
 • zapalenie żył, w tym powstawanie zakrzepów.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • napady padaczkowe (drgawki).

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zapalenie jelita z biegunką
 • ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku Merinfec
 • inne zmiany we krwi. Objawy obejmują: częste zakażenia, wysoką gorączkę i ból gardła.

Lekarz może zalecić okresowo wykonanie kontrolnych badań krwi.

 • nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie skóry. Może to przebiegać z wysoką gorączką i bólami stawów.
 • poważne reakcje nadwrażliwości w tym gorączka, wysypka skórna, zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów), a także powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle nadwrażliwości, określanego jako zespół osutki polekowej z eozynofilią i objawami układowymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Merinfec

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności” i (lub) „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.

Po rozpuszczeniu

Wstrzyknięcie

Sporządzony roztwór do wstrzykiwań dożylnych należy zużyć natychmiast. Czas od rozpoczęcia przygotowywania roztworu do zakończenia jego podawania we wstrzyknięciu dożylnym nie powinien przekraczać 2 godzin podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (25°C) lub 12 godzin podczas przechowywania w lodówce (4°C).

Infuzja

Sporządzony roztwór do infuzji dożylnych należy zużyć natychmiast. Czas od rozpoczęcia przygotowywania roztworu do zakończenia jego podawania w infuzji dożylnej zależy od roztworu infuzyjnego stosowanego do rozpuszczenia. Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej.

Rozpuszczalniki użyte do sporządzenia roztworu (o stężeniu końcowym od 1do

20 mg/ml)

Maksymalny czas przechowywania roztworu w temperaturze pokojowej (25°C), od rozpoczęcia jego sporządzania do zakończenia podawania w infuzji dożylnej

Maksymalny czas przechowywania roztworu w temperaturze 4°C, od rozpoczęcia jego sporządzania do zakończenia podawania w infuzji dożylnej 0,9% roztwór chlorku sodu 4 h 24 h 5% roztwór glukozy 1 h 4 h 10% roztwór glukozy 1 h 2 h 5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu 2 h 4 h 5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu 1 h 4 h 5% roztwór glukozy i 0,15% roztwór chlorku potasu 1 h 6 h 2,5% roztwór mannitolu 2 h 16 h 10% roztwór mannitolu 1 h 8 h Normosol M w 5% roztworze dekstrozy

1 h 8 h 5% roztwór glukozy i 0,02% roztwór wodorowęglanu sodu 1 h 6 h

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeśli sposób otwierania, rozpuszczania i rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Nie zamrażać sporządzonego roztworu.

Każdą fiolkę można używać tylko raz, niezużyte porcje roztworu należy usunąć.

Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząsteczki w roztworze. Roztwór można stosować tylko wtedy, jeśli jest przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Merinfec

Substancją czynną leku jest meropenem.

Każda fiolka Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 500 mg meropenemu (w postaci meropenemu trójwodnego).

Każda fiolka Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 1 g meropenemu (w postaci meropenemu trójwodnego).

Pozostały składnik to: sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Merinfec i co zawiera opakowanie

Bezbarwna fiolka szklana, zamknięta gumowym korkiem i aluminiowym wieczkiem ochronnym.

Fiolka zawiera krystaliczny proszek w kolorze białym do żółtawego.

Wielkości opakowań

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 500 mg meropenemu.

Opakowanie zawierające 10 fiolek z 500 mg meropenemu w każdej fiolce.

Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 1 g meropenemu.

Opakowanie zawierające 10 fiolek z 1 g meropenemu w każdej fiolce.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia

Wytwórca Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attikis

Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.

Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2016

Porady i edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie. Są one nieskuteczne w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusy.

Czasami zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest oporność bakterii wywołujących zakażenie na zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przeżyć, a nawet namnażać się, mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą wykazywać oporność na antybiotyki z różnych powodów. Rozważne stosowanie antybiotyków możne zmniejszyć ryzyko rozwoju oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec pojawieniu się bakterii opornych, co spowodowałoby brak skuteczności antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, o odpowiedniej porze i przez odpowiednią liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości poprosić o wyjaśnienie lekarza lub farmaceutę.

2. Nie należy stosować antybiotyku, który nie był przepisany specjalnie dla danego pacjenta oraz należy stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Nie należy przyjmować antybiotyków przepisanych innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy odnieść je do apteki w celu prawidłowego zniszczenia.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Instrukcja samodzielnego podawania leku Merinfec w domu

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, by móc podać lek Merinfec w domu.

Ostrzeżenie. Lek można podawać samodzielnie w domu sobie lub innej osobie, tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

 • Ten lek należy zmieszać z innym płynem (rozpuszczalnikiem). Lekarz poinformuje, ile rozpuszczalnika należy użyć.
 • Roztwór należy podać bezpośrednio po sporządzeniu. Nie zamrażać go.

Wstrzyknięcie dożylne

W celu przygotowania meropenemu do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego należy rozpuścić proszek w jałowej wodzie do wstrzykiwań, do uzyskania stężenia końcowego 50 mg/ml.

Infuzja dożylna

W celu przygotowania infuzji dożylnej proszek w fiolce można rozpuścić bezpośrednio w następujących roztworach do infuzji: 0,9% roztworze chlorku sodu, 5% roztworze glukozy, 10% roztworze glukozy, 5% roztworze glukozy z 0,225% roztworem chlorku sodu, 5% roztworze glukozy z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5% roztworze glukozy z 0,15% roztworem chlorku potasu, 2,5% roztworze mannitolu, 10% roztworze mannitolu, roztworze Normosol-M w 5% roztworze dekstrozy lub 5% roztworze glukozy z 0,02% roztworem wodorowęglanu sodu, do uzyskania stężenia końcowego od 1 do 20 mg/ml.

Jak sporządzić ten lek 1. Umyć i dokładnie osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.

2. Wyjąć fiolkę leku Merinfec z opakowania. Sprawdzić fiolkę i termin ważności. Obejrzeć, czy fiolka jest nienaruszona i nie została uszkodzona.

3. Usunąć zamknięcie i przetrzeć gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem. Poczekać aż korek wyschnie.

4. Połączyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, nie dotykając ich końców.

5. Nabrać do strzykawki zaleconą objętość jałowej wody do wstrzykiwań. Potrzebna objętość wody znajduje się w tabeli poniżej:

Dawka leku Merinfec Objętość wody do wstrzykiwań potrzebna do rozpuszczenia

500 mg (miligramów) 10 ml (mililitrów)

1 g (gram) 20 ml 1,5 g 30 ml

2 g 40 ml Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Merinfec wynosi więcej niż 1 g, będzie potrzebna więcej niż jedna fiolka leku Merinfec. Można wtedy roztwór z obu fiolek nabrać do jednej strzykawki.

6. Igłę strzykawki umieścić na środku gumowego korka fiolki z lekiem Merinfec, wbić ją i dodać wodę do wstrzykiwań znajdującą się w strzykawce.

7. Wyciągnąć igłę z fiolki i dobrze wstrząsać fiolką przez około 5 sekund lub do czasu rozpuszczenia się proszku. Jeszcze raz przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż korek wyschnie.

8. Z całkowicie wciśniętym tłokiem strzykawki ponownie wkłuć igłę przez gumowy korek.

Trzymając zarówno strzykawkę, jak i fiolkę, odwrócić fiolkę do góry dnem.

9. Upewnić się, że koniec igły jest zanurzony w roztworze, następnie pociągnąć tłok strzykawki.

Nabrać cały roztwór z fiolki do strzykawki.

10. Wyciągnąć igłę ze strzykawką z fiolki i odłożyć pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.

11. Trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać lekko strzykawkę, tak, aby pęcherzyki powietrza w strzykawce przedostały się do góry.

12. Usunąć powietrze ze strzykawki, delikatnie naciskając tłok, aż całe powietrze zostanie usunięte.

13. Jeśli lek Merinfec jest stosowany w domu, zużyte igły i linie do podawania infuzji należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy niewykorzystany lek Merinfec usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie leku

Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Merinfec przez krótką kaniulę lub wenflon 1. Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

2. Przetrzeć koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.

3. Powoli naciskać tłok strzykawki tak, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

4. Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki, odłączyć strzykawkę i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

5. Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Merinfec przez port lub dojście centralne

1. Zdjąć zamknięcie portu lub dojścia centralnego, wyczyścić koniec linii wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie.

2. Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby podawać antybiotyk równomiernie, przez około 5 minut.

3. Po zakończeniu podawania antybiotyku, odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

4. Założyć nowe zamknięcie na dojście centralne i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.