Oryginalna ulotka dla Meropenem Genoptim
iniekcja

produkt na receptę

meropenem

Dawka

500 mg
brak ofert

Opakowanie

10 fiolek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki stosowane w zakażeniach, leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, pozostałe antybiotyki β-laktamowe (kategoria ATC J01DH).

Ulotki Meropenem Genoptim dla opakowania 10 fiolek (500 mg).

Wybrany dokument Meropenem Genoptim:
Dokument z 2021-01-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do pakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Meropenem Genoptim, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Meropenem Genoptim, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Meropenem Genoptim i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Genoptim

3. Jak stosować lek Meropenem Genoptim

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Meropenem Genoptim

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Meropenem Genoptim I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Meropenem1 Genoptim zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działanie leku polega na zabijaniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia.

Meropenem Genoptim jest stosowany do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych:

 • Zakażenie płuc (zapalenie płuc).
 • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.
 • Powikłane zakażenia dróg moczowych.
 • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
 • Zakażenia, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim.
 • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.
 • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowych).

Meropenem Genoptim może być zastosowany w leczeniu gorączkujących pacjentów z neutropenią, jeśli podejrzewa się zakażenie bakteryjne.

Meropenem Genoptim może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być związane z zakażeniami wymienionymi powyżej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Meropenem Genoptim

Kiedy nie stosować leku Meropenem Genoptim

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6.).

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, ponieważ może być również uczulony na meropenem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meropenem Genoptim

Przed zastosowaniem leku Meropenem Genoptim należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia wątroby lub nerek;
 • jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Dodatni wynik testu Coombsa, może wskazywać na obecność przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to z pacjentem.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Meropenem Genoptim należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Meropenem Genoptim a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach oraz tych, które pacjent zamierza przyjmować

Jest to spowodowane tym, że lek Meropenem Genoptim może wpływać na sposób działania niektórych leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Meropenem Genoptim.

W szczególności należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

 • Probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • Kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid (stosowany w leczeniu padaczki). Nie należy stosować leku Meropenem Genoptim, gdyż może osłabić działanie walproinianu sodu.Doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Zaleca się, aby unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży.

O tym czy pacjentka powinna przyjąć Meropenem Genoptim zdecyduje lekarz.

Ważne jest, by przed zastosowaniem meropenemu poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego. Dlatego lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek Meropenem Genoptim w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Meropenem Genoptim było związane z bólami głowy, uczuciem kłucia i drętwienia (parestezje). Każde z tych działań niepożądanych może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Meropenem Genoptim może powodować mimowolne skurcze mięśni powodujące szybkie i niekontrolowane drżenia całego ciała (drgawki). Zazwyczaj towarzyszy temu utrata przytomności.

Jeżeli u pacjenta wystąpi to działanie niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Meropenem Genoptim zawiera sód.

Meropenem Genoptim 500 mg. Lek ten zawiera około 45 mg sodu (główny składnik używany podczas gotowania/sól kuchenna) w dawce 500 mg. Jest to odpowiednik 2,25% zalecanego maksymalnego dziennego spożycia sodu przez osobę dorosłą.

Meropenem Genoptim g. Lek ten zawiera około 90 mg sodu (główny składnik używany podczas gotowania/sól kuchenna) w dawce 1 g. Jest to odpowiednik 4,5% zalecanego maksymalnego dziennego spożycia sodu przez osobę dorosłą.

Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontrolowania ilości spożywanego sodu, należy poinformować o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Meropenem Genoptim

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W przypadku wątpliwości należy upewnić się, kontaktując się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Stosowanie u dorosłych

Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i stopnia ciężkości zakażenia. Lekarz podejmie decyzję odnośnie odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.

Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zwykle będzie podawany co 8 godzin. Jednakże w przypadku zaburzeń czynności nerek lek może być podawany rzadziej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawka leku u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka.

Zazwyczaj dawka wynosi od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Genoptim na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się taką dawkę jak dorosłym.

Jak stosować Meropenem Genoptim

Lek Meropenem Genoptim będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.

Lek Meropenem Genoptim będzie zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Meropenem Genoptim w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania sobie lub innej osobie leku Meropenem Genoptim w domu”). Należy zawsze stosować lek Meropenem Genoptim ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki.

Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać lek Meropenem Genoptim.

Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem Genoptim

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Meropenem Genoptim

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

Nie należy podawać dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Meropenem Genoptim

Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem Genoptim, dopóki lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Meropenem Genoptim i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

ciężkiej wysypki, świądu lub pokrzywki na skórze,

obrzęku twarzy, warg, języka lub innych części ciała,

duszności, świszczącego oddechu lub trudności w oddychaniu.

Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana)

Objawy obejmują:

wystąpienie niespodziewanej duszności;

czerwone lub brązowe zabarwienie moczu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)

bóle brzucha (żołądka);

nudności;

wymioty;

biegunka;

ból głowy;

wysypka, świąd skóry;

ból i stan zapalny;

zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym);

zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

zmiany we krwi, obejmujące zmniejszenie liczby płytek krwi (co może prowadzić do łatwego powstawania siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną; lekarz może zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi;

zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek;

uczucie mrowienia;

zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki);

zapalenie jelit z biegunką;

ból żył w miejscu podania leku Meropenem Genoptim;

inne zmiany we krwi. Do objawów należą częste zakażenia, gorączka i ból gardła. Od czasu do czasu lekarz może zalecić wykonanie badań kontrolnych krwi;

nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Może występować z gorączką i bólami stawów.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

napady padaczkowe (drgawki).

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych) Ciężkie reakcje nadwrażliwości w tym gorączka, wysypka skórna, zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów), a także powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle nadwrażliwości, określanego jako zespół osutki polekowej z eozynofilią i objawami układowymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 fax.: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Meropenem Genoptim

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po przygotowaniu: przygotowany roztwór do wstrzyknięcia dożylnego lub infuzji należy użyć natychmiast. Czas, który upłynie pomiędzy rozpoczęciem rekonstytucji i zakończeniem podawania wstrzyknięcia lub infuzji nie powinien przekraczać jednej godziny.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania / rozpuszczania / rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast.

Jeśli nie zostanie użyty natychmiast po użyciu, czas i warunki przechowywania są obowiązkiem użytkownika.

Nie zamrażać przygotowanego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Meropenem Genoptim

Substancją czynną leku jest meropenem.

Meropenem Genoptim 500 mg: Każda fiolka zawiera 500 mg meropenemu bezwodnego w postaci meropenemu trójwodnego.

Meropenem Genoptim 1 g: Każda fiolka zawiera 1 g meropenemu bezwodnego w postaci meropenemu trójwodnego.

Jak wygląda Meropenem Genoptim i co zawiera opakowanie Meropenem Genoptim jest białym lub jasnożółtym proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Opakowanie zawiera 1 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Wytwórca: Pharmathen S.A.

6 Dervenakion Str., 153 51 Pallini, Attiki

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Wielka Brytania: Merothen Irlandia: Meropenem 500 mg Powder for Solution for Injection or Infusion, Meropenem 1000 mg Powder for Solution for Injection or Infusion Islandia: Meropenem Portfarma 500 mg, Meropenem Portfarma 1000 mg Polska: Meropenem Genoptim, 500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Meropenem Genoptim, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2018

Wskazówki medyczne

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie. Są one nieskuteczne w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusy.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest oporność bakterii wywołujących zakażenie na zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przeżyć, a nawet namnażać się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą wykazywać oporność na antybiotyki z różnych powodów. Rozważne stosowanie antybiotyków możne zmniejszyć ryzyko rozwoju oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec pojawieniu się bakterii opornych, co spowodowałoby brak skuteczności antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, o odpowiedniej porze i przez odpowiednią liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości poprosić o wyjaśnienie lekarza lub farmaceutę.

2. Nie należy stosować antybiotyku, który nie był przepisany specjalnie dla danego pacjenta oraz należy stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Nie należy przyjmować antybiotyków przepisanych innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy odnieść je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia

Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Genoptim sobie lub innej osobie w domu

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, aby móc podać lek Meropenem Genoptim w domu.

Ostrzeżenie. Lek można samodzielnie podawać sobie lub innej osobie w domu tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

Jak przygotować lek

Ten lek musi być zmieszany z innym płynem (rozcieńczalnikiem). Lekarz poinformuje, ile rozcieńczalnika użyć.

Lek należy podać bezpośrednio po przygotowaniu. Nie zamrażać go.

1. Dokładnie umyć i osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.

2. Wyjąć butelkę (fiolkę) leku Meropenem Genoptim z opakowania. Sprawdzić fiolkę i datę ważności. Sprawdzić, czy fiolka nie jest naruszona i nie ma oznak uszkodzenia.

3. Usunąć kolorowe zamknięcie i przetrzeć szary gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem.

Odczekać aż korek wyschnie.

4. Połączyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, bez dotykania ich końców.

5. Do strzykawki nabrać zaleconą objętość jałowej „Wody do wstrzykiwań”. Potrzebną objętość wody wskazano w tabeli poniżej:

Dawka leku Meropenem Genoptim Objętość „Wody do wstrzykiwań” potrzebna do rozcieńczenia

500 mg (miligramów) 10 mL (mililitrów)

1000 mg (miligramów) 20 mL 1,5 g 30 mL

2 g 40 mL Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Meropenem Genoptim jest większa niż 1 g, będzie potrzebna więcej niż jedna fiolka leku Meropenem Genoptim. Można wtedy nabrać płyn z kilku fiolek do jednej strzykawki.

6. Wkłuć igłę strzykawki przez środek gumowego korka i dodać zaleconą objętość wody do wstrzykiwań do fiolki lub fiolek z lekiem Meropenem Genoptim.

7. Wyjąć igłę z fiolki i wstrząsać fiolką przez około 5 sekund albo do czasu rozpuszczenia się proszku. Ponownie przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać do wyschnięcia korka.

8. Z całkowicie wciśniętym tłokiem strzykawki ponownie wkłuć igłę przez gumowy szary korek.

Trzymać zarówno strzykawkę, jak i fiolkę i odwrócić fiolkę do góry dnem.

9. Trzymając koniec igły zanurzony w roztworze pociągnąć tłok strzykawki i nabrać do strzykawki cały roztwór z fiolki.

10. Wyjąć igłę ze strzykawką z fiolki i wyrzucić pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.

11. Trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać strzykawkę, aby pęcherzyki powietrza przesunęły się w strzykawce do góry.

12. Usunąć powietrze ze strzykawki przez delikatne naciskanie tłoka, aż do usunięcia całego powietrza.

13. Jeśli lek Meropenem Genoptim jest stosowany w domu, użyte igły i zestaw do podawania infuzji należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy usunąć niewykorzystany lek Meropenem Genoptim zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie leku

Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon, lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Meropenem Genoptim przez krótką kaniulę lub wenflon

1. Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

2. Przetrzeć koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać do wyschnięcia. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.

3. Naciskać tłok strzykawki powoli tak, aby równomiernie podawać antybiotyk przez około 5 minut.

4. Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki odłączyć strzykawkę i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

5. Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Meropenem Genoptim przez port lub wkłucie centralne

1. Zdjąć zamknięcie portu lub wkłucia centralnego, przeczyścić koniec wkłucia centralnego wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać do wyschnięcia.

2. Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby równomiernie podawać antybiotyk przez około 5 minut.

3. Po zakończeniu podawania antybiotyku odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

4. Założyć nowe czyste zamknięcie na wkłucie centralne i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Meropenem Genoptim przez infuzję dożylną Lek Meropenem Genoptim jest zazwyczaj podawany w infuzji dożylnej od 15 do 30 minut.

W celu przygotowania meropenemu do infuzji dożylnej zawartość fiolki można rozpuścić bezpośrednio w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy do infuzji, do otrzymania stężenia od 1 do 20 mg/mL.

Roztwór należy wstrząsnąć przed użyciem.

Przed podaniem należy sprawdzić, czy w roztworze nie znajdują się nierozpuszczone cząsteczki.

Tylko przejrzysty, jasnożółty roztwór niezawierający widocznych cząsteczek powinien być użyty.

Każda fiolka służy do jednorazowego użycia.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/meropenem

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.