Oryginalna ulotka dla Levetiracetam Apotex
tabletki powlekane

produkt na receptę

Lewetyracetam (levetiracetam)

Dawka

750 mg

Opakowanie

50 tabletek
w 2% aptek, w cenie 57.53
Levetiracetam Apotex to tabletki, które zawierają lewetiracetam. Lek wskazany jest w terapii napadów częściowych bądź częściowych wtórnie uogólnionych. Preparat stosuje się również wspomagająco w napadach drgawkowych częściowych, częściowych wtórnie uogólnionych, w młodzieńczej padaczce mioklonicznej i idiopatycznej padaczce uogólnionej.

Ulotki Levetiracetam Apotex dla opakowania 50 tabletek (750 mg).

Wybrany dokument Levetiracetam Apotex:
Dokument z 2021-01-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Keppra, levetiracetam

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 1000 mg, tabletki powlekane

Lewetyracetam

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Levetiracetam Apotex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Apotex

3. Jak stosować lek Levetiracetam Apotex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Levetiracetam Apotex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Levetiracetam Apotex i w jakim celu się go stosuje

Levetiracetam1 Apotex jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Levetiracetam Apotex jest stosowany:

 • jako monoterapia w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowozdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części mózgu, ale następnie mogą przenieść się na większe obszary obu półkul mózgu (napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia). Lekarz przepisał lewetyracetam w celu zmniejszenia liczby napadów;
 • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: o u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, o u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych (krótkie, podobne do wstrząsów skurcze pojedynczych mięśni lub grup mięśni), o w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych (duże napady, w tym utrata świadomości), u dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną (typ padaczki, która ma prawdopodobnie podłoże genetyczne).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Apotex

Kiedy nie stosować leku Levetiracetam Apotex:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Levetiracetam Apotex należy omówić to z lekarzem:

 • Jeśli stwierdzono u pacjenta chorobę nerek, lek Levetiracetam Apotex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.
 • Jeśli zaobserwowano jakiekolwiek spowolnienie wzrostu lub niespodziewane przedwczesne dojrzewanie dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.
 • U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak Levetiracetam

Apotex, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli którekolwiek z następujących działań niepożądanych nasili się lub będą się utrzymywać dłużej niż kilka dni:

 • Nieprawidłowe myśli, drażliwość lub bardziej agresywne reakcje niż zwykle bądź istotne zmiany nastroju lub zachowania zauważone przez pacjenta bądź jego rodzinę i przyjaciół.

Dzieci i młodzież

Nie jest wskazane stosowanie leku Levetiracetam Apotex w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (monoterapia).

Levetiracetam Apotex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przymować makrogolu (leku używanego w zaparciach) na godzinę przed i godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu ponieważ może to powstrzymać działanie lewetyracetamu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią.

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy po starannej ocenie lekarz prowadzący uzna to za konieczne. Nie należy przerywać leczenia bez przedyskutowania tego z lekarzem prowadzącym. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu. Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek Levetiracetam Apotex może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania jakichkolwiek narzędzi lub maszyn, gdyż może on powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

3. Jak stosować lek Levetiracetam Apotex

Lek Levetiracetam Apotex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniami lekarza.

Lek Levetiracetam Apotex musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Monoterapia

Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat):

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Jeżeli pacjent przyjmuje lek Levetiracetam Apotex po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę.

Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, mniejsza dawka początkowa wynosi2 tabletki 250 mg rano i 2 tabletki 250 mg wieczorem.

Leczenie wspomagające

Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, można przyjmować 2 tabletki 250 mg rano i 2 tabletki 250 mg wieczorem.

Dawka u niemowląt i dzieci (w wieku od 1 do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Levetiracetam Apotex, w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Roztwór doustny lewetyracetamu 100 mg/ml jest postacią bardziej odpowiednią dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat, dla dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 50 kg oraz w sytuacji, kiedy nie można zastosować odpowiedniej dawki z użyciem tabletek

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Lek Levetiracetam Apotex można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Po podaniu doustnym lewetyracetam może pozostawiać gorzki smak.

Czas trwania leczenia:

 • Lek Levetiracetam Apotex stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lekiem Levetiracetam Apotex tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.
 • Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to powodować zwiększenie częstości napadów drgawkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam Apotex

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Levetiracetam Apotex to senność, pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zaleci najlepsze, możliwe leczenie przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam Apotex

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam Apotex:

Jeżeli leczenie lekiem Levetiracetam Apotex ma zostać przerwane, to lek należy odstawiać stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia lekiem Levetiracetam Apotex, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku Levetiracetam Apotex.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR) jeśli u pacjenta wystąpią:

 • osłabienie, zawroty głowy lub trudności w oddychaniu, ponieważ te objawy mogą oznaczać ciężką reakcję alergiczną (anafilaksja);
 • obrzęk twarzy, ust, języka i gardła (obrzęk Quinckego);
 • objawy grypopodobne i wysypka na twarzy a następnie na całym ciele, przebiegająca z wysoką temperaturą; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych obserwowana w badaniach krwi i zwiększenie liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia) oraz powiększenie węzłów chłonnych (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi - zespół DRESS);
 • objawy takie jak zmniejszone oddawanie moczu, zmęczenie, nudności, wymioty, splątanie i obrzęk nóg, kostek lub stóp, gdyż może to być oznaka nagłego pogorszenia czynności nerek;
 • wysypka na skórze, która może prowadzić do powstawania pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym kręgiem dookoła) (rumień wielopostaciowy);
 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona);
 • cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka);
 • oznaki poważnych zmian psychicznych, lub zauważenie u pacjenta oznak dezorientacji, niepamięci (utraty pamięci), zaburzeń pamięci (zapominanie), zaburzeń zachowania lub innych objawów neurologicznych, w tym niezamierzonych lub niekontrolowanych ruchów.

Mogą to być objawy encefalopatii.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, senność, ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. Na początku leczenia lub przy zwiększeniu dawki działania niepożądane takie, jak: senność, zmęczenie lub zawroty głowy, mogą występować częściej. Działania te powinny z czasem ulec osłabieniu.

Bardzo często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła,
 • senność, bóle głowy.

Często: mogące wystąpić u 1 do 10 na 100 osób

 • jadłowstręt (utrata apetytu),
 • depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość,
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość (brak energii i zapału), drżenia, (mimowolne drżenie),
 • zawroty głowy (uczucie wirowania),
 • kaszel,
 • ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności,
 • wysypka,
 • astenia/zmęczenie (znużenie).

Niezbyt często: mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych,
 • zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała,
 • myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, dezorientacja, atak paniki, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie,
 • niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów), parestezja (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi,
 • podwójne widzenie, niewyraźne widzenie,
 • podwyższone/nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych,
 • utrata włosów, wyprysk, świąd,
 • osłabienie mięśni, ból mięśni,
 • urazy.

Rzadko: mogące wystąpić u 1 do 10 na 10000 osób

 • zakażenie,
 • zmniejszenie liczby krwinek,
 • ciężkie reakcje alergiczne (zespół DRESS, reakcja anafilaktyczna [ciężka reakcja alergiczna], obrzęk Quinckego [obrzęk twarzy, ust, języka i gardła]),
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi,
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niemożność koncentracji uwagi),
 • majaczenie,
 • encefalopatia (szczegółowy opis objawów znajduje się w podpunkcie „Należy niezwłocznie poinformować lekarza”),
 • mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja (nadaktywność),
 • zapalenie trzustki,
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby,
 • nagłe pogorszenie czynności nerek,
 • wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym okręgiem dookoła) (rumień wielopostaciowy), rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół

Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

 • rabdomioliza (rozpad mięśni prążkowanych) i związane z tym zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi. Występowanie jest istotnie częstsze u Japończyków w porównaniu z innymi pacjentami (nie pochodzącymi z Japonii).
 • utykanie lub trudności z chodzeniem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Levetiracetam Apotex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po określeniu „Termin ważności:” (EXP:). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levetiracetam Apotex

Substancją czynną jest lewetyracetam.

 • Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 250 mg zawiera 250 mg lewetyracetamu.
 • Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny.
 • Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 500 mg zawiera 500 mg lewetyracetamu.
 • Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny, żelaza tlenek żółty (E 172).
 • Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 750 mg zawiera 750 mg lewetyracetamu.
 • Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
 • Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 1000 mg zawiera 1000 mg lewetyracetamu.
 • Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda lek Levetiracetam Apotex i co zawiera opakowanie

 • Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane są białe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 7 x 14 mm z wytłoczonym napisem ‘LEV’ i ‘250’ po jednej stronie tabletki i
  • APO’ po drugiej stronie.
 • Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane są żółte, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 8 x 18 mm z wytłoczeniem ‘LEV’ i ‘500’ po jednej stronie tabletki i ‘APO’ po drugiej stronie.
 • Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane są pomarańczowe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 9 x 19 mm z wytłoczonym napisem ‘LEV’ i ‘750’ po jednej stronie tabletki i ‘APO’ po drugiej stronie.
 • Levetiracetam Apotex, 1000 mg, tabletki powlekane są białe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 10 x 19 mm z wytłoczonym napisem ‘LEV’ i ‘1000’ po jednej stronie tabletki i
  • APO’ po drugiej stronie.

Pudełka tekturowe zawierają 50 lub 100 tabletek powlekanych pakowanych w blistry

Aluminium/Aluminium.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holandia

Wytwórca/Importer Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2019


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/lewetyracetam

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.