Oryginalna ulotka dla Lescol
kapsułki

produkt na receptę

Fluwastatyna (fluvastatin)

Dawka

20 mg
brak ofert

Opakowanie

28 kapsułek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki zmniejszające stężenie lipidów, leki zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi (kategoria ATC C10AA).

Ulotki Lescol dla opakowania 28 kapsułek (20 mg).

Wybrany dokument Lescol:
Dokument z 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Holoxan®

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lescol 40 mg kapsułki, twarde

Fluwastatyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lescol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lescol

3. Jak stosować lek Lescol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lescol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lescol i w jakim celu się go stosuje

Lescol zawiera substancję czynną - fluwastatynę1 sodową, która należy do grupy leków nazywanych statynami, które są lekami obniżającymi poziom lipidów; obniżają one poziom lipidów (tłuszczów) we krwi. Stosuje się je u pacjentów, u których dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczająco skuteczne.

 • Lescol jest lekiem stosowanym w leczeniu zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi u dorosłych pacjentów, szczególnie całkowitego cholesterolu i tzw. „złego” cholesterolu lub LDL cholesterolu, który związany jest ze zwiększonym ryzykiem choroby serca lub udaru
 • u dorosłych pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu we krwi;
 • u dorosłych pacjentów z dużym stężeniem we krwi zarówno cholesterolu, jak i trójglicerydów (inny rodzaj obecnych we krwi tłuszczów).
 • Lekarz może również przepisać Lescol, aby zapobiec kolejnym ciężkim zdarzeniom sercowym (np. zawałowi serca) u pacjentów wcześniej poddanych cewnikowaniu serca, interwencji w obrębie naczyń serca.

W przypadku dalszych pytań o sposób działania leku Lescol lub o to, dlaczego ten lek został przepisany pacjentowi, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lescol

Należy stosować się ściśle do zaleceń lekarza prowadzącego, nawet, jeśli różnią się one od ogólnych informacji zawartych w tej ulotce.

Przed zastosowaniem leku Lescol, należy zapoznać się z podanymi poniżej ostrzeżeniami.

Kiedy nie stosować leku Lescol

 • jeśli pacjent ma uczulenie na fluwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta aktualnie występują problemy z wątrobą lub niewyjaśnione trwałe zwiększenie poziomu określonych enzymów wątrobowych (aminotransferaz);
 • w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli którykolwiek z tych punktów odnosi się do pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Lescol i powinien poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lescol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni lek zwany kwasem fusydowym (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) doustnie lub w postaci zastrzyków. Leczenie skojarzone kwasem fusydowym i lekiem Lescol może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami (rozpadu mięśni prążkowanych);
 • jeśli u pacjenta występowała wcześniej choroba wątroby. Lekarz powinien zalecić wykonanie prób czynnościowych wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku Lescol, jeśli zwiększana jest dawka leku oraz co pewien czas w trakcie stosowania leku w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły działania niepożądane;
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek;
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy (niedoczynność tarczycy);
 • jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały dziedziczne schorzenia układu mięśniowego;
 • jeśli u pacjenta wystąpiło wcześniej uszkodzenie mięśni po leczeniu innym lekiem zmniejszającym stężenie tłuszczów;
 • jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu;
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie;
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (do objawów mogą należeć: zawroty głowy, uczucie pustki w głowie);
 • jeśli u pacjenta występuje kontrolowany lub niekontrolowany nadmierny wysiłek mięśni;
 • jeśli pacjent ma być operowany;
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia metaboliczne, endokrynologiczne lub elektrolitowe, takie jak niewyrównana cukrzyca i niskie stężenie potasu we krwi.

Lekarz będzie ściśle monitorować stan pacjenta w czasie stosowania tego leku, jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy. Ryzyko rozwoju cukrzycy istnieje u pacjentów, u których występuje wysokie stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, u pacjentów z nadwagą oraz u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi.

Kiedy należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Lescol

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

Jeśli którykolwiek z tych stanów odnosi się do pacjenta, należy poinformować o tym lekarza przed zażyciem leku Lescol. Lekarz zleci wykonanie badania krwi przed przepisaniem leku Lescol.

Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy osłabienie mięśni się utrzymuje. W celu rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być wykonanie dodatkowych badań i przyjmowanie dodatkowych leków.

Jeśli podczas leczenia lekiem Lescol u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak: nudności, wymioty, utrata apetytu, zażółcenie oczu i skóry, dezorientacja, euforia lub depresja, spowolnienie umysłowe, niewyraźna mowa, zaburzenia snu, drżenie lub łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie, świadczyć to może o niewydolności wątroby. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Lescol u pacjentów w wieku powyżej 70 lat

U pacjentów w wieku powyżej 70 lat może być konieczne wykonanie badania krwi w celu wykrycia czynników ryzyka schorzeń układu mięśniowego.

Dzieci i młodzież Lek Lescol nie był badany i nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

Informacje dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 9 lat, patrz punkt 3.

Brak doświadczenia odnośnie stosowania leku Lescol w skojarzeniu z kwasem nikotynowym, kolestyraminą lub fibratami u dzieci i młodzieży.

Lek Lescol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent wymaga leczenia doustnym kwasem fusydowym z powodu zakażenia bakteryjnego, konieczne będzie czasowe przerwanie przyjmowania leku Lescol. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy będzie można bezpiecznie wznowić przyjmowanie leku Lescol. Przyjmowanie leku Lescol z kwasem fusydowym może rzadko powodować osłabienie mięśni, ból lub tkliwość (rozpad mięśni prążkowanych). Więcej informacji o rozpadzie mięśni prążkowanych, patrz punkt 4.

Lescol może być stosowany jako jedyny lek lub z innymi lekami obniżającymi stężenie cholesterolu przepisanymi przez lekarza.

Po zastosowaniu żywicy, np. kolestyraminy (stosowanej głównie w leczeniu dużego stężenia cholesterolu), należy odczekać przynajmniej 4 godziny przed przyjęciem leku Lescol.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • cyklosporyny (lek hamujący działanie układu odpornościowego);
 • fibratów (np. gemfibrozylu), kwasu nikotynowego lub leków wiążących kwasy żółciowe (leki stosowane w celu obniżenia stężenia „złego” cholesterolu);
 • flukonazolu (lek przeciwgrzybiczy);
 • ryfampicyny (antybiotyk);
 • fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy);
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny (leków zmniejszających krzepliwość krwi);
 • glibenklamidu (lek przeciwcukrzycowy);
 • kolchicyn (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej).

Ciąża i karmienie piersią Leku Lescol nie należy stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią z uwagi na zawartość substancji czynnej, która może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku i o której nie wiadomo czy nie jest wydalana z mlekiem kobiecym.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy stosować odpowiednie środki zapobiegania ciąży w czasie stosowania leku Lescol.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania tego leku, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku Lescol i skontaktować się z lekarzem.

Lekarz omówi z pacjentką potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku Lescol w czasie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Lescol na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Lescol

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Lekarz powinien zalecić stosowanie standardowej diety zmniejszającej stężenie cholesterolu. Dietę tę należy kontynuować w trakcie stosowania leku Lescol.

Jaką dawkę leku Lescol stosować

Zalecana dawka u dorosłych

Zwykle stosowana dawka fluwastatyny u osób dorosłych wynosi 20 mg do 80 mg na dobę i zależy od stopnia oczekiwanego obniżenia poziomu cholesterolu. Lekarz może dostosowywać wielkość dawki w odstępach 4-tygodniowych lub większych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci (w wieku 9 lat i starszych) dawka początkowa wynosi zwykle 20 mg fluwastatyny na dobę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg. Lekarz może dostosowywać wielkość dawki w odstępach 6- tygodniowych.

Lekarz ustali dokładną liczbę kapsułek leku Lescol, jaką należy zażyć.

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zalecić mniejszą lub większą dawkę leku.

Kiedy stosować lek Lescol

Jeśli pacjent stosuje lek Lescol raz na dobę, powinien przyjmować dawkę leku wieczorem lub przed snem.

Jeśli pacjent stosuje lek Lescol dwa razy na dobę, powinien przyjmować jedną kapsułkę rano i jedną kapsułkę wieczorem lub przed snem.

Lek Lescol może być przyjmowany ze spożywanym posiłkiem lub niezależnie od niego. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lescol

W razie przypadkowego zażycia zbyt wielu kapsułek leku Lescol, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Pacjent może potrzebować pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Lescol

Należy jak najszybciej przyjąć jedną dawkę leku. Nie należy jednak zażywać pominiętej dawki, jeśli do przyjęcia następnej dawki pozostały mniej niż 4 godziny. Wówczas należy przyjąć kolejną dawkę leku o tej porze co zazwyczaj.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lescol

Aby utrzymać korzyści wynikające z leczenia, nie należy przerywać stosowania leku Lescol, chyba że tak zaleci lekarz. Należy przyjmować lek Lescol zgodnie z zaleceniami lekarza, aby utrzymywać stężenie

złego” cholesterolu na niskim poziomie. Lek Lescol nie wyleczy danej dolegliwości, ale pomaga ją kontrolować. Należy regularnie kontrolować stężenie cholesterolu w celu oceny postępów leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre rzadko (mogące wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (mogące wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów) występujące działania niepożądane mogą być ciężkie: należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

 • Jeśli u pacjenta występuje ból mięśni, tkliwość lub osłabienie mięśni niewiadomego pochodzenia.

Mogą to być wczesne objawy rozpadu mięśni. Można je zahamować przez natychmiastowe przerwanie leczenia fluwastatyną. Te działania niepożądane obserwowano również po zastosowaniu podobnych leków z tej grupy (statyn).

 • Jeśli u pacjenta występuje niewyjaśnione zmęczenie lub gorączka, żółknięcie skóry i białek oczu, ciemno zabarwiony mocz (objawy zapalenia wątroby).
 • Jeśli u pacjenta występują objawy reakcji skórnych takie jak wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry, swędzenie, obrzęk twarzy, powiek i warg.
 • Jeśli u pacjenta występuje obrzęk skóry, trudności w oddychaniu, zawroty głowy (objawy ciężkiej reakcji alergicznej).
 • Jeśli u pacjenta występują silniejsze krwawienia, oraz łatwiejsze niż dotychczas powstawanie siniaków (objaw zmniejszenia liczby płytek krwi).
 • Jeśli u pacjenta występują czerwone lub purpurowe chorobowe zmiany skórne (objaw stanu zapalnego naczyń krwionośnych).
 • Jeśli u pacjenta występuje czerwona, plamista wysypka głównie na twarzy, której towarzyszą zmęczenie, gorączka, mdłości, utrata apetytu (objaw reakcji toczniopodobnych).
 • Jeśli u pacjenta występuje ostry ból w górnej części brzucha (objaw zapalenia trzustki).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, powinien on natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane: należy o nich powiedzieć lekarzowi, jeśli niepokoją one pacjenta

Występujące często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

Bezsenność, ból głowy, uczucie dyskomfortu w żołądku, ból brzucha, mdłości, nieprawidłowe wyniki badań krwi dotyczących mięśni i wątroby.

Występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów):

Mrowienie lub drętwienie kończyn górnych lub dolnych, zaburzone lub zmniejszone odczuwanie.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • impotencja, utrzymujące się osłabienie mięśni, problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel i (lub) skrócenie oddechu lub gorączka
 • Biegunka

Inne możliwe działania niepożądane

 • Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne
 • Utrata pamięci
 • Zaburzenia seksualne
 • Depresja
 • Cukrzyca. Wystąpienie cukrzycy jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi.

Lekarz może monitorować stan pacjenta w czasie stosowania tego leku.

 • Stan zapalny, obrzęk lub podrażnienie ścięgna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lescol

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
 • Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Nie stosować tego leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady sfałszowania.
 • W celu ochrony przed wilgocią leku Lescol nie należy wyjmować z blistra aż do momentu, kiedy będzie stosowany.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lescol

 • Substancją czynną leku jest fluwastatyna sodowa.

Każda kapsułka leku Lescol 40 mg zawiera 42,12 mg fluwastatyny sodowej, co odpowiada 40 mg fluwastatyny w postaci wolnego kwasu.

 • Pozostałe składniki leku to: magnezu stearynian, sodu wodorowęglan, talk, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Lescol i co zawiera opakowanie

Lescol, 40 mg, kapsułki mają intensywnie czerwono-brązowe, nieprzezroczyste wieczko i lekko pomarańczowo-żółty, nieprzezroczysty korpus z czerwonym nadrukiem „XU 40 mg”.

Opakowanie leku zawiera 28 kapsułek (4 blistry po 7 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i importer Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 37 54 888

Wytwórca/Importer Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg

Niemcy V.J. Salomone Pharma Ltd.

75, Simpson Street Marsa MRS, 1606

Malta Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR Wielka Brytania Novartis Farma – Productos Farmacêuticos, S.A.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.° 10E

Taguspark 2740-255 Porto Salvo

Portugalia Novartis Farma S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

21040 Origgio VA

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego Nazwa produktu leczniczego Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania Lescol Niemcy Locol Niemcy Cranoc Włochy Lipaxan Portugalia Canef Hiszpania Liposit, Vaditon, Digaril

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2018

1. Co to jest lek Lescol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lescol

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lescol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

4. Możliwe działania niepożądane


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/fluwastatyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.