Oryginalna ulotka dla Alphagan
krople do oczu

produkt na receptę

Brymonidyna (brimonidine)

Dawka:

0,2%

Opakowanie:

1 butelka 5 mililitrów
w 79% aptek, refundowany
Alphagan to lek w postaci kropli do oczu stosowany w celu obniżania ciśnienia śródgałkowego oka. Lek zawiera brymonidynę, czyli substancję, która jest selektywnym agonistą alfa-2-adrenoreceptora, co powoduje obniżanie ciśnienia w oku. Alphagan wskazany jest w leczeniu jaskry z otwartym kątem lub nadciśnieniem oczynym w monoterapii lub jako leczenie wspomagające. Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 roku życia.

Ulotki Alphagan dla opakowania 1 butelka 5 mililitrów (0,2%).

Wybrany dokument Alphagan:
Dokument z 2021-07-30
PDF
dokument PDF dla Alphagan

Podgląd dokumentu PDF Alphagan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-07-30

Ulotki innych produktów zawierających brimonidine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - alphagan-pil-clean .doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ALPHAGAN, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest ALPHAGAN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALPHAGAN

3. Jak stosować ALPHAGAN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek ALPHAGAN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ALPHAGAN i w jakim celu się go stosuje

ALPHAGAN stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.

Substancją czynną leku Alphagan jest winian brymonidyny, który zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka.

ALPHAGAN może być stosowany jako pojedynczy lek u pacjentów, u których leczenie kroplami do oczu blokującymi receptory β-adrenergiczne jest przeciwwskazane lub jako lek wspomagający jednocześnie z innymi kroplami do oczu, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco obniżane za pomocą pojedynczych leków w leczeniu jaskry z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALPHAGAN

Kiedy nie stosować leku ALPHAGAN:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne. Należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwdepresyjnych;
 • u kobiet karmiących piersią;
 • u noworodków i dzieci poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALPHAGAN należy poinformować lekarza:

 • jeżeli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję, osłabiona jest jego sprawność psychiczna, ma zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub niedociśnienie;
 • jeżeli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

Dzieci i młodzież ALPHAGAN nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

ALPHAGAN nie powinien być stosowany u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Lek ALPHAGAN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiadomić lekarza w przypadku stosowania następujących leków:

 • przeciwbólowych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, barbituranów oraz regularnego spożywania alkoholu;
 • znieczulających;
 • wpływających na krążenie krwi lub leków obniżających ciśnienie tętnicze;
 • wpływających na metabolizm, tj. chlorpromazyna, metylfenidat, rezerpina;
 • działających na ten sam receptor co lek ALPHALGAN, np.: izoprenalina, prazosyna;
 • inhibitorów oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz innych leków przeciwdepresyjnych;
 • innych leków, nawet jeśli ich stosowanie nie jest związane z chorobą oka;
 • lub jeśli dawki obecnie stosowanych leków uległy zmianie.

Wszystkie powyższe czynniki mogą wpływać na terapię lekiem ALPHAGAN.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku ALPHAGAN w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku ALPHAGAN.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Po zakropleniu leku ALPHAGAN, widzenie może stać się zamazane lub zaburzone. Objawy te mogą być szczególnie uciążliwe w nocy lub przy słabym świetle.
 • U niektórych pacjentów ALPHAGAN może powodować senność lub uczucie zmęczenia.
 • Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.

ALPHAGAN zawiera chlorek benzalkoniowy ALPHAGAN zawiera 0,25 mg chlorku benzalkoniowego w każdych 5 ml roztworu, co odpowiada 0,05 mg/ml.

Chlorek benzalkoniowy jest środkiem konserwującym, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem.

Chlorek benzalkoniowy może również powodować podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka).

W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu tego leku, należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować ALPHAGAN

ALPHAGAN należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka leku ALPHAGAN to jedna kropla do każdego oka wymagającego leczenia, podawana dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie co 12 godzin. Nie należy zmieniać dawki ani przerywać przyjmowania leku ALPHAGAN bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat

Nie należy stosować leku ALPHAGAN u dzieci poniżej 2 lat.

Nie zaleca się stosowania leku ALPHAGAN u dzieci (2–12 lat)

Sposób podawania leku ALPHAGAN należy zakraplać tylko do oczu. Przed podaniem kropli zawsze należy dokładnie umyć ręce. W przypadku stosowania leku ALPHAGAN wraz z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5-15 minut pomiędzy zakropleniem preparatu ALPHAGAN a podaniem innych kropli.Krople należy podawać zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć na sufit.

2. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż utworzy się mała kieszonka.

3. Ucisnąć odwrócony zakraplacz i wpuścić jedną kroplę roztworu do kieszonki.

4. Zamknąć oko i jednocześnie przez okres około 1 minuty uciskać palcem worek łzowy w kącie przyśrodkowym oka.

Jeśli kropla nie trafi do oka należy podjąć kolejną próbę zakroplenia

Należy unikać dotykania oka lub przedmiotów końcówką zakraplacza.

Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALPHAGAN

Dorośli

U dorosłych, którym podawano więcej kropli leku niż jest zalecane, zgłaszane działania niepożądane były takie, jak obecnie znane występujące po zastosowaniu leku ALPHAGAN.

U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek ALPHAGAN wystąpił spadek ciśnienia krwi, po którym u niektórych pacjentów wystąpił wzrost ciśnienia krwi.

Dzieci

Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u dzieci, które przypadkowo połknęły lek ALPHAGAN.

Zaobserwowano następujące objawy: senność, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie temperatury ciała, bladość i trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

W przypadku połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku ALPHAGAN należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku ALPHAGAN

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak właśnie zbliża się czas zakroplenia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i dalej przyjmować lek według ustalonego wcześniej schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ALPHAGAN

Aby leczenie było skuteczne, lek należy stosować codziennie. Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób): podrażnienie oka (przekrwienie oka, pieczenie i kłucie, uczucie obecności ciała obcego, swędzenie, grudki lub białe plamy na spojówce oka), zamglone widzenie, reakcje alergiczne oka;

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób): miejscowe podrażnienie (zapalenie i obrzęk powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie), nadwrażliwość na światło, nadżerka rogówki i plamy na rogówce, suchość oka, zblednięcie spojówek, zaburzenie widzenia, zapalenie spojówek;

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): zapalenie wewnętrznych części oka, zwężenie źrenicy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): swędzenie powiek

Mogą wystąpić następujące ogólne działania niepożądane dotyczące całego organizmu:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) : ból głowy, suchość w ustach, uczucie znużenia i (lub) senności;

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób): zawroty głowy, objawy grypopodobne, objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego, zaburzenia smaku, ogólne osłabienie;

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób): depresja, kołatanie lub arytmie serca, suchość w nosie, uogólnione reakcje alergiczne;

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób): duszność;

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): bezsenność, omdlenia, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze;

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje skórne obejmujące zaczerwienienie skóry, opuchnięcie twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ALPHAGAN

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • ALPHAGAN należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Nie stosować tego leku, jeżeli plomba zabezpieczająca butelkę jest uszkodzona przed pierwszym jej otwarciem.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i na pudełku po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 • 28 dni po otwarciu opakowania butelkę należy wyrzucić, nawet jeśli pozostał w niej roztwór.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ALPHAGAN

 • Substancją czynną leku jest brymonidyny winian. 1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.
 • Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, kwas solny (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5) i sodu wodorotlenek (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5).

Jak wygląda lek ALPHAGAN i co zawiera opakowanie ALPHAGAN jest klarownym roztworem o nieznacznym zabarwieniu zielonkawo-żółtym lub lekko zielonkawo-żółtym. Roztwór umieszczony jest w polietylenowej butelce z kroplomierzem. Jedno opakowanie kartonowe zawiera 1 butelkę po 2,5 ml, 5 ml lub 10 ml roztworu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co. Mayo,

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Allergan Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. 22 256 37 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.