Oryginalna ulotka dla Glucosum Teva
iniekcja

produkt na receptę

Glukoza (glucose)

Dawka

20%/10 ML

Opakowanie

10 ampułek
w 5% aptek, od 41.99 zł do 100.00
Produkt w kategorii: krew i układ krwiotwórczy, substytuty osocza i płyny infuzyjne, płyny infuzyjne (kategoria ATC B05BA).

Ulotki Glucosum Teva dla opakowania 10 ampułek (20%/10 ML).

Wybrany dokument Glucosum Teva:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Glucosum Teva

Podgląd dokumentu PDF Glucosum Teva

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika GLUCOSUM TEVA

200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Glucosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Glucosum Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glucosum Teva

3. Jak stosować lek Glucosum Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Glucosum Teva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Glucosum Teva i w jakim celu się go stosuje

Glukoza1 jest cukrem prostym, naturalnym źródłem energii dla organizmu, wykorzystywanym głównie przez komórki nerwowe, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane i wątrobę. 1 gram glukozy dostarcza 4 kcal energii.

Roztwory glukozy od 10% do 40% są płynami hipertonicznymi w stosunku do krwi.

100 ml roztworu 20% glukozy dostarcza 80 kcal.

100 ml roztworu 40% glukozy dostarcza 160 kcal.

Roztwory 40% poprzez swoje działanie osmotyczne powodują zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego. Wykazują również działanie alkalizujące i moczopędne.

Wskazania do stosowania leku Glucosum Teva:

 • hipoglikemia (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi)
 • niedobór węglowodanów i niedobory energetyczne
 • żywienie pozajelitowe
 • odwodnienie hiperosmotyczne i izoosmotyczne
 • objawowe leczenie stanów chorobowych przebiegających ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glucosum Teva

Kiedy nie stosować leku Glucosum Teva:

 • cukrzyca
 • śpiączka hiperglikemiczna
 • bezmocz
 • krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego
 • nietolerancja glukozy i galaktozy
 • odwodnienie hipotoniczne
 • stan przewodnienia
 • delirium tremens u pacjentów odwodnionych
 • stany po ostrym niedokrwieniu mózgu
 • hipokaliemia
 • uczulenie na zboża lub produkty zbożowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glucosum Teva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas długotrwałego stosowania wlewów glukozy należy kontrolować skład elektrolitowy krwi, stopień nawodnienia organizmu oraz okresowo - stężenie glukozy we krwi. Roztwory glukozy o stężeniach powyżej 15 % powinny być podawane do naczyń centralnych, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia (ciężka hipoglikemia - znaczny spadek stężenia cukru we krwi). W przypadku hipoglikemii i konieczności podania roztworu o dużym stężeniu do żyły obwodowej zaleca się podawanie powolne. Po nagłym przerwaniu wlewu hipertonicznego roztworu glukozy może dojść do wtórnego spadku stężenia glukozy we krwi.

Ostrożność należy zachować również w trakcie wlewów stężonych roztworów glukozy pacjentom z posocznicą (sepsą), ciężkimi urazami, niedożywieniem znacznego stopnia, niedoborem witaminy B1, hypofosfatemią oraz hemodilucją (rozcieńczeniem krwi).

Stosowanie leku Glucosum Teva u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby

Brak danych wskazujących na konieczność dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Lek Glucosum Teva a inne leki

Roztworów glukozy nie należy mieszać z aminofiliną2, barbituranami, erytromycyną3, hydrokortyzonem, warfaryną5, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B12 oraz fenytoiną4.

Nie należy podawać roztworu glukozy za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących preparaty naparstnicy ponieważ stężone roztwory glukozy mogą nasilać ich działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

O stosowaniu leku przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Glukoza nie osłabia sprawności psychofizycznej i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Glucosum Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Roztwór 20 % i 40 % glukozy stosuje się dożylnie, we wstrzyknięciach lub we wlewach kroplowych, w dawkach dobieranych indywidualnie zależnie od stanu zdrowia, wieku i masy ciała pacjenta.

Zaleca się uważne monitorowanie stężenia glukozy i elektrolitów we krwi, zwłaszcza podczas długotrwałego żywienia pozajelitowego.

Dorośli:

 • u pacjentów wyniszczonych i niedożywionych można podawać do 300 g glukozy w postaci powolnego wlewu. Podczas stosowania stężonych roztworów glukozy istnieje konieczność podawania insuliny w dawce 1 j.m. insuliny na około 4 g glukozy.
 • w żywieniu pozajelitowym: wymagana dawka wynosi zwykle 1,5 g - 3,0 g glukozy/kg mc. na dobę, dawką zalecaną jest 3 g glukozy/kg mc. na dobę, podawane w powolnym wlewie do żyły centralnej.
 • w hipoglikemii: należy podawać dożylnie 20 % lub 40 % roztwór glukozy (0,2 g/kg mc.) aż do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie u dzieci:

 • u dzieci w hipoglikemii: podaje się 0,5 g glukozy/kg mc.
 • podczas zabiegów resuscytacyjnych: od 0,5 g do 1 g glukozy/kg mc., dożylnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glucosum Teva

W razie przedawkowania glukozy należy podawać insulinę, wyrównać zaburzenia wodno- elektrolitowe (konieczna kontrola wskaźników biochemicznych) i prowadzić leczenie objawowe.

Przedawkowanie glukozy może prowadzić do powstania hiperglikemii (zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi), glukozurii (obecność glukozy w moczu), odwodnienia, co w konsekwencji może doprowadzić do śpiączki hiperosmolarnej a nawet do śmierci.

O przedawkowaniu należy jak najszybciej powiadomić lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podano poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów według częstotliwości występowania (jeśli jest znana).

Częstotliwość występowania: Bardzo często: (≥1/10), Często: (≥1/100, <1/10), Niezbyt często: (≥1/1000, <1/100), Rzadko: (≥1/10 000, <1/1000), Bardzo rzadko: (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstotliwość nieznana: zaburzenia wodno-elektrolitowe (m.in. hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia, hiponatremia), zaburzenia metaboliczne (hiperglikemia, śpiączka hiperglikemiczna, hipermolarna, glukozuria i hipoglikemia - w wyniku hiperinsulinemii, w następstwie nagłego zaprzestania podawania stężonego roztworu glukozy).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstotliwość nieznana: ból w miejscu podania, podrażnienie żyły

Pojedyncze przypadki: uczucie uderzenia gorąca (szczególnie przy zbyt szybkim podaniu)

Zaburzenia układu immunologicznego

Pojedyncze przypadki: reakcje anafilaktoidalne (u pacjentów chorych na astmę i cukrzycę)

Hipertoniczne roztwory glukozy mogą spowodować diurezę osmotyczną i odwodnienie organizmu.

Stężone roztwory glukozy (powyżej 15 %) uszkadzają śródbłonek naczyń żylnych, powodując miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne w żyłach obwodowych.

Aby zapobiec wystąpieniu powikłań metabolicznych należy kontrolować stężenie glukozy we krwi i w razie potrzeby podawać odpowiednie dawki egzogennej insuliny (bez dodatku insuliny organizm jest w stanie metabolizować glukozę z szybkością około 0,25 g/kg mc./godzinę).

Zbyt szybkie podawanie glukozy może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glucosum Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Glucosum Teva 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dożylnych

 • Substancją czynną leku jest glukoza. 1 ml roztworu zawiera 200 mg glukozy .

Każda ampułka (10 ml) zawiera 2,0 g glukozy.

 • Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań.

Co zawiera lek Glucosum Teva 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dożylnych

 • Substancją czynną leku jest glukoza. 1 ml roztworu zawiera 400 mg glukozy.

Każda ampułka (10 ml) zawiera 4,0 g glukozy.

 • Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Glucosum Teva i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Ampułki ze szkła bezbarwnego o pojemności 10 ml.

Opakowanie zawiera 10 ampułek w tekturowym pudełku lub 5 x 10 ampułek w opakowaniu zbiorczym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca: Merckle GmbH Ludwig-Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Spis treści ulotki


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/aminofilina

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/erytromycyna

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.