Oryginalna ulotka dla Flexove 625 mg
tabletki

produkt na receptę

glucosamine sulfate/hydrochloride

Dawka

625 mg

Opakowanie

60 tabletek
w 70% aptek, od 39.99 zł do 84.95
Produkt w kategorii: układ mięśniowo-szkieletowy, leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (kategoria ATC M01AX).

Ulotki Flexove 625 mg dla opakowania 60 tabletek (625 mg).

Wybrany dokument Flexove 625 mg:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Flexove 625 mg

Podgląd dokumentu PDF Flexove 625 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - PIL_Flexove_625mg_VarIB027_2018-07-10 cl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Flexove, 625 mg, tabletki

Glucosaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Flexove i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flexove

3. Jak stosować lek Flexove

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Flexove

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flexove i w jakim celu się go stosuje

Flexove należy do grupy innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych (NLPZ).

Flexove stosuje się w celu złagodzenia objawów w przypadku łagodnego lub umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flexove

Kiedy nie stosować leku Flexove:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent ma uczulenie na skorupiaki, ponieważ glukozamina jest z nich produkowana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Glukozamina nie jest wskazana w leczeniu ostrego bólu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flexove należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma zaburzenia tolerancji glukozy. Na początku leczenia glukozaminą konieczne może być częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.
 • w przypadku rozpoznanego czynnika ryzyka zaburzeń sercowo-naczyniowych, ponieważ w rzadkich przypadkach zaobserwowano zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi u pacjentów leczonych glukozaminą.
 • jeśli pacjent ma astmę. Przed rozpoczęciem przyjmowania glukozaminy należy uwzględnić możliwość nasilenia się objawów.

Dzieci i młodzież Flexove nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Flexove a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność w przypadku konieczności stosowania leku Flexove w skojarzeniu z innymi lekami, w szczególności z:

niektórymi rodzajami leków stosowanymi w celu zapobiegania krzepnięciu krwi (np. warfaryna2, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol1 i fluindion). Działanie tych leków może być silniejsze podczas jednoczesnego stosowania glukozaminy. Pacjenci leczeni takimi zestawami leków powinni być wyjątkowo starannie kontrolowani podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia glukozaminą

 • tetracyklinami (antybiotykami stosowanymi w zakażeniach).

Przed zastosowaniem leku Flexove należy poradzić się lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Flexove podczas ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Flexove w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku odczuwania zawrotów głowy lub senności po przyjęciu tabletek nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Flexove

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa to 2 tabletki (1250 mg glukozaminy) przyjmowane doustnie, raz na dobę.

Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) może nie nastąpić przed upływem kilku tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Jeśli po 2–3 miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, lekarz powinien ponownie rozważyć dalsze stosowanie glukozaminy.

Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Z tego powodu brak jest zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie pacjentów.

Do stosowania doustnego.

Tabletki należy połknąć, popijając wodą lub innym odpowiednim płynem.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flexove

W przypadku przyjęcia dużych ilości leku należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Objawy przedawkowania glukozaminy mogą obejmować: ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, bóle stawów, nudności, wymioty, biegunkę lub zaparcie. W razie wystąpienia objawów przedawkowania należy przerwać stosowanie glukozaminy.

Pominięcie zastosowania leku Flexove

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i powrócić do przyjmowania leku Flexove według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Flexove

Należy powiedzieć lekarzowi, może być wymagana modyfikacja leczenia objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Flexove i natychmiast zadzwonić na pogotowie lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła,
 • trudności w przełykaniu,
  • pokrzywki i trudności z oddychaniem.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób): bóle głowy, zmęczenie, nudności, bóle brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób): wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pokrzywka, obrzęki/obrzęki kostek, nóg i stóp, zawroty głowy, wymioty, nasilenie glikemii u pacjentów z cukrzycą, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Flexove

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flexove

 • Substancją czynną leku jest glukozamina. Każda tabletka zawiera 750 mg glukozaminy chlorowodorku, co odpowiada 625 mg glukozaminy.
 • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Flexove i co zawiera opakowanie

Biała do jasnobeżowej, owalna tabletka 10 mm x 18,75 mm, oznaczona literą „G” na jednej stronie i zaznaczoną linią podziału na drugiej stronie. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Blistry (PVC/PVDC/Aluminium) w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Laboratoires Expanscience

1 place des Saisons – 92048 Paris La Défense Cedex,

Francja

Wytwórca Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstr. 18, 31028 Gronau, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami: Austria Flexove Czechy Flexove Dania Glucomed Francja Flexea Węgry Flexove Islandia Glucomed Irlandia Flexove Holandia Glucomed Norwegia Flexove Polska Flexove Portugalia Glucomed Słowacja Glucomed Szwecja Glucomed Wielka Brytania Alateris

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.07.2018


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/acenokumarol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.