Oryginalna ulotka dla Flegamina Baby
krople

produkt dostępny bez recepty

Bromoheksyna (bromhexine)

Dawka

2 mg/1 ml

Opakowanie

30 mililitrów
w 82% aptek, od 6.99 zł do 16.97
Flegamina Baby to lek wykrztuśny w postaci kropli doustnych, zawierający jako substancję czynną bromheksynę, stosowany u dzieci w wieku 2-6 lat w objawowym leczeniu ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Ulotki Flegamina Baby dla opakowania 30 mililitrów (2 mg/1 ml).

Wybrany dokument Flegamina Baby:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Flegamina Baby

Podgląd dokumentu PDF Flegamina Baby

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Flegamina Baby, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór

Bromhexini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Flegamina Baby i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina Baby

3. Jak stosować lek Flegamina Baby

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Flegamina Baby

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flegamina Baby i w jakim celu się go stosuje

Flegamina Baby zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazaniem do stosowania leku Flegamina Baby są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Lek Flegamina Baby jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Bez kontroli lekarskiej leku Flegamina Baby nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina Baby

Kiedy nie stosować leku Flegamina Baby:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bromoheksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania leku Flegamina Baby należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, ponieważ należy wtedy podawać lek Flegamina Baby jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe.
 • jeśli u pacjenta występuje gorączka, ważne jest dodatkowo prawidłowe nawodnienie pacjenta.

Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

 • jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ponieważ lek może nasilać jej objawy.
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem bromoheksyny chlorowodorku.

Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Flegamina Baby i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Flegamina Baby a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną1 i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Bromoheksyny nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę2 i jej pochodne), gdyż mogą osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Jednoczesne stosowanie leku Flegamina Baby z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną4, doksycykliną, cefuroksymem5, amoksycyliną3) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Flegamina Baby z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie dotyczy leku Flegamina Baby, ponieważ jest on przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat, jednak poniższe informacje są istotne w odniesieniu do substancji czynnej leku, bromoheksyny chlorowodorku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

W pozostałym okresie ciąży lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Lek zawiera etanol, dlatego może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Flegamina Baby zawiera etanol 96% oraz parahydroksybenzoesan metylu i propylu

1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu 96%. Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Flegamina Baby

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka: dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 20 do 25 kropli 3 razy na dobę.

Maksymalny zalecany czas stosowania leku Flegamina Baby bez kontroli lekarskiej wynosi 3 do 5 dni.

Leku Flegamina Baby nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek należy podawać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Nie podawać leku bezpośrednio przed snem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flegamina Baby

W razie podania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.

W przypadku przedawkowania należy podać węgiel aktywny. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Flegamina Baby

Lek należy podać dziecku najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki należy podać ją dziecku o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • reakcje nadwrażliwości,
 • wysypka, pokrzywka.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd,
 • ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-

Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),

 • ból głowy, zawroty głowy,
 • skurcz oskrzeli,
 • nadmierne pocenie się,
 • niestrawność,
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Flegamina Baby

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flegamina Baby

 • Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to: propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, kwas solny 0,1 N, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flegamina Baby i co zawiera opakowanie Flegamina Baby to klarowny, bezbarwny i bezwonny roztwór.

Opakowanie leku to oranżowa butelka zawierająca 30 ml roztworu, zamknięta kroplomierzem służącym do odmierzenia i (lub) podania dawki leku oraz polipropylenową zakrętką. Całość jest umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/atropina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/6-Glukuronid_kodeiny

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/amoksycylina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/ampicylina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/cefuroksym

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.