Oryginalna ulotka dla Fenoterol Teva
iniekcja

produkt na receptę

fenoterol

Dawka

0,5 MG/10 ML
brak ofert

Opakowanie

15 ampułek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, inne leki ginekologiczne, pozostałe leki (kategoria ATC G02CA).

Ulotki Fenoterol Teva dla opakowania 15 ampułek (0,5 MG/10 ML).

Wybrany dokument Fenoterol Teva:
Dokument z 2020-09-25
PDF
dokument PDF dla Fenoterol Teva

Podgląd dokumentu PDF Fenoterol Teva

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

10 04 2014Fenoterol Teva INJ PIL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fenoterol Teva

50 µg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Fenoterolu bromowodorek (Fenoteroli hydrobromidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpia jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane, niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Fenoterol Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoterol Teva

3. Jak stosować lek Fenoterol Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Fenoterol Teva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fenoterol Teva i w jakim celu się go stosuje

Fenoterol1 Teva zawiera jako substancję czynną fenoterolu bromowodorek, lek o działaniu pobudzającym receptory β2-adrenergiczne.

 • Lek Fenoterol Teva jest stosowany u kobiet, u których niespodziewanie doszło do rozpoczęcia porodu (poród przedwczesny) pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży, w celu zapewnienia krótkotrwałego odroczenia przedwczesnego urodzenia dziecka. Pacjentka będzie otrzymywać lek Fenoterol Teva przez maksimum 48 godzin. W tym czasie będzie możliwe podjęcie przez lekarza lub położną dodatkowych działań, które przyczynią się do poprawy stanu dziecka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoterol Teva

Kiedy nie stosować leku Fenoterol Teva

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fenoterol lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

Jeśli u pacjenta występują:

 • tyreotoksykoza (nadczynność tarczycy);
 • zaburzenia czynności serca z przyspieszaniem rytmu (tachykardia);
 • zespół WPW (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu);
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • wady zastawki dwudzielnej;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • zespół ucisku żyły głównej dolnej;
 • jaskra;
 • niewyrównana cukrzyca;
 • hipokalemia;
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
 • jeżeli pacjentka jest w ciąży krócej niż od 22 tygodni;
 • jeżeli pacjentka cierpi na chorobę niedokrwienną serca lub występuje u pacjentki stwierdzone ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca (choroby charakteryzującej się zmniejszonym ukrwieniem mięśnia sercowego, które powoduje takie objawy jak ból w klatce piersiowej (dławicę));
 • jeżeli u pacjentki kiedykolwiek wcześniej nastąpiło poronienie podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży;
 • jeżeli pacjentka jest w ciąży oraz u pacjentki lub u dziecka występują pewne choroby lub zaburzenia, które sprawiają, że przedłużanie czasu trwania ciąży byłoby niebezpieczne (takie jak ciężkie nadciśnienie tętnicze, zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie, łożysko w pozycji blokującej kanał rodny lub odklejające się albo wewnątrzmaciczne obumarcie płodu);
 • jeżeli pacjentka choruje na chorobę serca z kołataniem serca (na przykład wada zastawkowa serca) lub przewlekłą chorobę płuc (na przykład przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc), powodujące zwiększenie ciśnienia krwi w naczyniach płucnych (nadciśnienie płucne).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku (wstrzyknięciem, wlewem) ważne jest sprawdzenie razem z lekarzem lub pielęgniarką następujących spraw:

Czy pacjentka miała uprzednio trudności z utrzymaniem ciąży

Czy podczas ciąży doszło do odejścia wód płodowych

Czy u pacjentki występuje nadmiar płynu w płucach powodujący duszność (obrzęk płuc)

Czy pacjentka ma podwyższone ciśnienie tętnicze

Czy pacjentka choruje na cukrzycę; jeżeli tak, to u pacjentki może być konieczne wykonanie kilku dodatkowych pomiarów stężenia cukru we krwi przed podaniem pacjentce leku Fenoterol Teva

Czy u pacjentki występuje nadczynność tarczycy

Czy u pacjentki w wywiadzie występuje choroba serca charakteryzująca się dusznością, kołataniem serca lub dusznicą (patrz akapit Kiedy nie stosować leku Fenoterol Teva

Lekarz będzie monitorować stan serca pacjentki oraz stan dziecka. Lekarz może również zlecić wykonywanie badań krwi w celu monitorowania zmian we krwi pacjentki (patrz punkt 3).

Podczas infuzji w położnictwie należy kontrolować czynność serca matki i płodu (czynność serca płodu nie zmienia się lub wykazuje niewielkie wahania, czynność serca matki ulega przyspieszeniu).

U matki należy kontrolować także ciśnienie tętnicze, stężenie potasu3, a u ciężarnych z cukrzycą - dodatkowo stężenie glukozy2 w surowicy krwi oraz bilans wodny.

Lek należy stosować ostrożnie w nadciśnieniu i niedociśnieniu tętniczym, zaburzeniach krzepnięcia krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków pobudzających układ współczulny, a także inhibitorów MAO, metyloksantyn z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych w układzie krążenia. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipokalemii, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Lek Fenoterol Teva a inne leki

Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeżeli pacjentka przyjmuje, przyjmowała ostatnio lub może wkrótce przyjmować jakiekolwiek inne leki, w tym także leki dostępne bez recepty.

Zalecenie to obejmuje również preparaty ziołowe. Lek Fenoterol Teva może mieć wpływ na sposób działania niektórych leków, a niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Fenoterol Teva.

W szczególności ważne jest, aby pacjentka poinformowała swojego lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje ona:

Leki stosowane z powodu niemiarowej lub zbyt szybkiej akcji serca (takie jak digoksyna4)

Leki z grupy beta-adrenolityków (takie jak atenolol5 lub propranolol), w tym również w postaci kropli do oczu (np. timolol)

Leki z grupy pochodnych ksantyn (np. teofilina lub aminofilina)

Leki steroidowe (np. prednizolon)

Leki moczopędne, czyli diuretyki (np. furosemid)

Leki stosowane z powodu cukrzycy w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi (np. insulina, metformina lub glibenklamid).

W przypadku zaplanowania u pacjentki zabiegu chirurgicznego z zastosowaniem środków znieczulenia ogólnego lekarz sprawujący opiekę nad pacjentką wstrzyma podawanie leku Fenoterol Teva 6 godzin przed zabiegiem, o ile będzie to możliwe, w celu uchronienia pacjentki przed działaniami niepożądanymi (np. niemiarową akcją serca lub krwawieniem z macicy).

Fenoterol wykazuje działanie synergistyczne z innymi agonistami receptorów ß2-adrenergicznych, np. klenbuterolem, salbutamolem, terbutaliną.

Leku nie należy podawać z preparatami zawierającymi wapń i witaminę D.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak odpowiednio liczebnych, kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet. Lek może być stosowany w ciąży tylko ze wskazań położniczych.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Jeżeli poród nastąpi w krótkim czasie po zakończeniu leczenia tokolitycznego, u noworodka wystąpić mogą: tachykardia, hipoglikemia oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Nie zaleca się stosowania fenoterolu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak doniesień o wpływie fenoterolu na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Fenoterol Teva

Nigdy i w żadnym przypadku pacjentka nie będzie sobie podawać samodzielnie tego leku. Lek będzie zawsze podawany pacjentce przez osobę mającą do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, po dokładnym rozważeniu korzyści wynikających ze stosowania leku Fenoterol Teva dla dziecka oraz potencjalnych działań niepożądanych, jakie mogą wystąpić u pacjentki.

W celu czasowego odroczenia porodu przedwczesnego Lek Fenoterol Teva będzie podawany pacjentce przez lekarza, w warunkach, w których dostępne będą urządzenia umożliwiające ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjentki oraz jej dziecka przez cały okres podawania leku.

O ile będzie to konieczne, podejmowane będą następujące działania:

 • Pomiary/monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca. Lekarz rozważy potrzebę zmniejszenia dawki lub przerwania stosowania leku Fenoterol Teva jeżeli częstość akcji serca u pacjentki przekroczy 120 uderzeń na minutę.
 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG, zapis czynności elektrycznej serca). W przypadku wystąpienia u pacjentki bólu w klatce piersiowej należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jeżeli w zapisie EKG zostaną stwierdzone zmiany i pacjentka poczuje ból w klatce piersiowej, lekarz przerwie u pacjentki podawanie leku Fenoterol Teva.
 • Ocena równowagi wodnej i zawartości soli w organizmie (równowagi wodno-elektrolitowej).

W przypadku wystąpienia kaszlu lub duszności podczas stosowania tego leku należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jeżeli jakiekolwiek oznaki będą wskazywać na gromadzenie się płynu w płucach pacjentki (jest to stan określany jako obrzęk płuc), np. kaszel lub duszność, lekarz prowadzący może przerwać stosowanie leku Fenoterol Teva u pacjentki.

 • Pomiary stężenia cukru we krwi oraz występowanie zmniejszonego pH w organizmie, z gromadzeniem się mleczanów we krwi (określane mianem kwasicy mleczanowej)
 • Pomiary stężenia potasu we krwi (z małym stężeniem potasu we krwi może być związane ryzyko występowania niemiarowej akcji serca).

Fenoterol zaleca się podawać dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkę leku ustala się w zależności od reakcji pacjenta i indywidualnej tolerancji.

Przygotowanie roztworu do wlewu: zawartość ampułki (0,5 mg = 500 mikrogramów) rozpuszcza się w 250 ml 5% roztworu glukozy lub lewulozy i uzyskuje stężenie 0,002 mg (2 mikrogramy) fenoterolu w 1 ml (20 kropli) roztworu.

Zwykle podaje się od 10 do 30 kropli na minutę, co odpowiada dawce od 0,001 mg do 0,003 mg (od 1 do 3 mikrogramów) fenoterolu na minutę.

W razie potrzeby dawkę zmniejsza się lub zwiększa w granicach od 0,0005 do 0,004 mg na minutę.

Jeżeli w czasie porodu konieczne jest uzyskanie natychmiastowego działania tokolitycznego, można podać dożylnie 250 kropli (12,5 ml) tj. 25 mikrogramów fenoterolu w ciągu 2 do 3 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenoterol Teva

Przedawkowanie może być powodem arytmii i ciężkich zaburzeń hemodynamicznych, prowadzących nawet do zgonu.

W razie przedawkowania stosuje się oprócz leczenia objawowego, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, np. propranolol, sotalol, tymolol.

Pominięcie przyjęcia leku Fenoterol Teva

Pominiętą dawkę należy zastosować tak szybko, jak będzie to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Fenoterol Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne działania niepożądane, na które należy zwracać uwagę podczas leczenia z powodu porodu przedwczesnego:

Występujące bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 osób)

Przyspieszona akcja serca (tachykardia)

Występujące często (dotyczą mniej niż 1 na 10 osób)

Mocne bicie serca (kołatanie)

Zmniejszone ciśnienie tętnicze (hipotensja), mogące powodować uczucie “pustki w głowie” lub zawroty głowy

bóle głowy

Zmniejszone stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni, wzmożone pragnienie lub uczucie mrowienia.

nudności

wzmożona potliwość

uczucie niepokoju

Występujące niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 osób)

Gromadzenie się płynu w płucach (obrzęk płuc), które może powodować utrudnienie oddychania

zaburzenia w EKG (skurcze dodatkowe komorowe), bóle w obrębie klatki piersiowej

wymioty, zwolnienie perystaltyki jelit

reakcje alergiczne (pokrzywka, skurcz oskrzeli)

Występujące rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 osób)

zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków; niedokrwienie mięśnia sercowego

Poniższe działania niepożądane również były obserwowane podczas stosowania wszystkich agonistów receptorów beta-adrenergicznych, takich jak Fenoterol Teva, gdy były one stosowane w celu odroczenia porodu przedwczesnego:

Zwiększone stężenie cukru (glukozy) i (lub) kwasu mlekowego we krwi (hiperglikemia)

Zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków; niedokrwienie mięśnia sercowego, częstoskurcz, kołatanie serca

Zmniejszone stężenie potasu we krwi

Niedociśnienie tętnicze

Obrzęk płuc

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fenoterol Teva

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fenoterol Teva

Substancją czynną leku jest fenoterolu bromowodorek.

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fenoterol Teva i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór w ampułkach o pojemności 10 ml ze szkła bezbarwnego, pakowanych po 15 sztuk w pudełku tekturowym

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa tel.: (022) 345 93 00

Wytwórca TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Gödöllő, Táncsics M.ùt 82

Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenoterol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/atenolol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.