Oryginalna ulotka dla Durogesic system transdermalny

fentanyl

Lek na receptę zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe

Produkt o kategorii ATC N02AB: Układ nerwowy, Leki przeciwbólowe, Opioidy, pochodne fenylopiperydyny.

Produkt przypisany do tematów: Opieka nad pacjentem onkologicznym, Jakie leki przeciwbólowe stosować?.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 5 plastrów (0,1 MG/1 H = 0,0024 G/24 H).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DUROGESIC, 12 g/h, 25 g/h, 50 g/h, 75 g/h, 100 g/h, system transdermalny, plaster

Fentanyl

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek DUROGESIC i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DUROGESIC

3. Jak stosować lek DUROGESIC

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DUROGESIC

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DUROGESIC i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to DUROGESIC.

Lek DUROGESIC jest wskazany w leczeniu ostrego bólu przewlekłego:

 • u dorosłych wymagających ciągłego podawania leków przeciwbólowych
 • u dzieci w wieku powyżej 2 lat, które już stosowały leki opioidowe i wymagających ciągłego podawania leków przeciwbólowych.

Lek DUROGESIC zawiera, jako substancję czynną fentanyl1, który jest lekiem przeciwbólowym o silnym działaniu, zaliczanym do grupy opioidów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DUROGESIC

Kiedy nie stosować leku DUROGESIC

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • w przypadku ostrego, nagłego lub pooperacyjnego bólu,
 • jeśli pacjent ma ciężką depresję oddechową (znaczne spowolnienie i spłycenie oddechu).

Nie stosować tego leku jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy przed zastosowaniem leku DUROGESIC porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek DUROGESIC może powodować zagrażające życiu działania niepożądane u osób, które nie stosują regularnie leków zawierających opioidy.
 • DUROGESIC jest lekiem, który może zagrażać życiu dzieci. Dotyczy to także zużytych plastrów. Należy wziąć pod uwagę, że wygląd plastra (zużytego lub nie) może zachęcić dziecko do dotykania go, przyklejania do ciała, włożenia do ust itp., co może prowadzić do zgonu.

W przypadku przyklejenia plastra DUROGESIC do powierzchni ciała innej osoby

Plastry należy umieszczać tylko na powierzchni ciała osoby, której zostały przepisane. Zgłoszono kilka przypadków niezamierzonego przyklejenia plastra do ciała innej osoby, podczas bliskiego fizycznego kontaktu lub podczas spania w jednym łóżku z osobą stosującą plastry. Przypadkowe przyklejenie się plastra na skórę innej osoby (w szczególności dziecka) może spowodować przedostanie się leku przez skórę i wywołać ciężkie działania niepożądane takie jak zaburzenia oddychania z wolnym i płytkim oddechem co może zagrażać życiu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, należy jak najszybciej usunąć plaster oraz skontaktować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku DUROGESIC

Przed zastosowaniem tego leku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli występują którekolwiek z wymienionych poniżej sytuacji:

 • pacjent miał kiedykolwiek choroby płuc lub trudności w oddychaniu,
 • pacjent miał kiedykolwiek zaburzenia czynności serca, wątroby, nerek lub niskie ciśnienie tętnicze,
 • pacjent miał kiedykolwiek guza mózgu,
 • pacjent miał kiedykolwiek bóle głowy lub uraz głowy,
 • pacjent jest w podeszłym wieku – może być bardziej wrażliwy na działanie tego leku,
 • pacjent ma chorobę „miastenia gravis”, w której występuje osłabienie mięśni i męczliwość,
 • pacjent kiedykolwiek nadużywał lub był uzależniony od alkoholu, leków lub narkotyków.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest pewien), należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku DUROGESIC.

Działania niepożądane leku DUROGESIC

 • Lek DUROGESIC może powodować nienaturalne znużenie oraz zwolnienie i spłycenie oddechu. Bardzo rzadko te zaburzenia oddychania mogą zagrażać życiu lub prowadzić do śmierci, szczególnie u osób, które wcześniej nie stosowały opioidowych leków przeciwbólowych (takich jak lek DUROGESIC lub morfina). Jeśli pacjent, partner lub opiekun zauważy, że osoba stosująca plastry jest nadmiernie senna i ma wolny lub płytki oddech należy:
  • odkleić plaster
  • wezwać lekarza lub niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala
  • pacjenta powinno się zachęcać, jak najwięcej, do poruszania się i mówienia.
 • Jeśli w czasie stosowania leku DUROGESIC wystąpi gorączka, należy porozmawiać z lekarzem
  • zwiększenie temperatury ciała może istotnie zwiększyć wchłanianie leku przez skórę.
 • Lek DUROGESIC może powodować zaparcia; należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą jak zapobiegać lub łagodzić zaparcia.
 • Powtarzalne, długoterminowe stosowanie plastrów, może skutkować tolerancją na lek (zmniejszenie skuteczności) oraz uzależnieniem.

Pełna lista działań niepożądanych patrz punkt 4.

Nie ogrzewać miejsca przylepienia plastra przez zewnętrzne źródła ciepła, takie jak: podgrzewane poduszki, elektrycznie podgrzewane koce, butelki z gorącą wodą (termofory), podgrzewane łóżka, lampy nagrzewające lub opalające. Nie opalać się i nie stosować długotrwałych kąpieli rozgrzewających, sauny lub kąpieli rozgrzewających z hydromasażem. W tych sytuacjach istnieje możliwość zwiększonego uwalniania leku z plastra.

Lek DUROGESIC a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również wszystkich przyjmowanych przez pacjenta leków bez recepty oraz leków ziołowych.

Podczas kupowania w aptece innych leków, należy powiedzieć farmaceucie, że stosuje się lek DUROGESIC.

Lekarz prowadzący wie, które leki można bezpiecznie stosować z lekiem DUROGESIC. Pacjent będzie wymagał dokładnej obserwacji w razie stosowania niektórych leków wymienionych poniżej lub w razie przerwania stosowania niektórych leków wymienionych poniżej, gdyż może to wpłynąć na wymaganą siłę działania leku DUROGESIC.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje:

Stosowanie leku DUROGESIC z lekami przeciwdepresyjnymi

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się przy jednoczesnym stosowaniu z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi. Może wystąpić interakcja leku DUROGESIC z tymi lekami i u pacjenta mogą wystąpić zmiany stanu psychicznego np. pobudzenie, omamy (widzenia, czucia, słyszenia lub powonienia rzeczy nieistniejących), i inne działania takie jak wahania ciśnienia tętniczego, szybki rytm serca, wysoka temperatura, nadmierne odruchy, zaburzenia koordynacji, sztywność mięśni, nudności, wymioty i biegunka.

Zabiegi operacyjne

Jeśli pacjent przypuszcza że może mieć wykonywane znieczulenie należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście że stosuje lek DUROGESIC.

Stosowanie leku DUROGESIC z alkoholem

Nie należy pić alkoholu zanim nie porozmawia się z lekarzem prowadzącym.

Lek DUROGESIC może powodować znużenie i spowolnienie oddechu. Alkohol może nasilać te działania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku DUROGESIC nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostało to omówione z lekarzem.

Nie należy stosować leku DUROGESIC w okresie okołoporodowym, gdyż może wywołać zaburzenia oddechowe u noworodka.

Nie stosować leku DUROGESIC w czasie karmienia piersią. Nie należy karmić piersią przez 3 dni od usunięcia plastra DUROGESIC. Lek może przenikać do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek DUROGESIC może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub narzędzi gdyż może powodować senność i zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn lub posługiwać się żadnymi narzędziami.

Nie prowadzić pojazdów do czasu poznania reakcji pacjenta na lek.

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent nie jest pewien czy może bezpiecznie prowadzić pojazdy podczas stosowania tego leku.

Lek DUROGESIC zawiera

 • poliakrylan Duro-Tak 87-4287
 • kopolimer tereftalanu polietylenu i octanu etylowinylu
 • tereftalan polietylenu silikonowany
 • tusz drukarski barwy pomarańczowej, czerwonej, zielonej, niebieskiej, lub szarej odpowiednio dla mocy 12; 25; 50; 75 i 100 µg/h.

3. Jak stosować lek DUROGESIC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zdecyduje, która moc leku DUROGESIC będzie odpowiednia dla pacjenta, na podstawie oceny nasilenia bólu, ogólnego stanu pacjenta i stosowanego do tej pory leczenia przeciwbólowego.

Stosowanie i zmiana plastrów

 • Każdy plaster zawiera ilość leku wystarczającą na 3 dni (72 godzin).
 • Należy zmieniać plaster co trzeci dzień, chyba że lekarz zaleci inaczej.
 • Zawsze należy najpierw usunąć stary plaster przed przyklejeniem nowego.
 • Zawsze należy zmieniać plaster o tej samej porze, co 3 dni (72 godziny).
 • Jeśli pacjent stosuje więcej niż 1 plaster, należy zmieniać wszystkie plastry jednocześnie.
 • Należy zapisać sobie dzień datę i czas przyklejenia plastra, by pamiętać kiedy należy zmienić plaster.
 • Poniższa tabela pokazuje kiedy zmieniać plaster:

Plaster przyklejony w: Zmiana plastra w: poniedziałek czwartek wtorek piątek środę sobotę czwartek niedzielę piątek poniedziałek sobotę wtorek niedzielę środę

Gdzie przyklejać plaster

Dorośli

 • Należy przyklejać plastry na płaskiej powierzchni górnej części ciała lub ramieniu (pomijając okolice stawów).

Dzieci

 • Aby zminimalizować możliwość dotykania lub usunięcia plastra przez dziecko, należy przyklejać plaster na górną część pleców.
 • Należy często sprawdzać czy plaster jest prawidłowo przyklejony do skóry.
 • Istotne jest by dziecko nie odkleiło plastra i nie włożyło go do ust, gdyż może to zagrażać życiu lub prowadzić do śmierci dziecka.
 • Należy szczególnie obserwować dziecko przez 48 godzin od:
  • Przyklejenia pierwszego plastra
  • Przyklejenia plastra o większej mocy.
 • Działanie plastra po zastosowaniu pierwszej dawki może wystąpić z pewnym opóźnieniem. W związku z tym, zanim ujawni się pełne działanie leku, dziecko może otrzymywać dodatkowo inne leki przeciwbólowe. Lekarz o tym poinformuje.

Dorośli i dzieci

Nie należy przyklejać plastra:

 • W to samo miejsce dwa razy pod rząd
 • W miejscach ruchomych (w okolicach stawów), na podrażnioną lub uszkodzoną skórę
 • Na bardzo owłosioną skórę. Jeżeli są włosy, nie należy ich golić (golenie podrażnia skórę).

Zamiast golenia przyciąć włosy jak najbliżej skóry.

Przylepianie plastra

Krok 1: Przygotowanie skóry

 • Należy upewnić się, że skóra jest całkowicie osuszona, czysta i chłodna przed przyklejeniem plastra
 • Jeżeli skóra wymaga oczyszczenia, należy to zrobić za pomocą chłodnej wody
 • Nie wolno używać mydła ani innych środków myjących, oliwek, kremów, balsamów lub talku przed przyklejeniem plastra
 • Nie przyklejać plastra bezpośrednio po gorącej kąpieli w wannie lub pod prysznicem.

Krok 2: Otwieranie torebki

 • Każdy plaster jest umieszczony w indywidualnej torebce
 • Naderwać torebkę w miejscu nacięcia zaznaczonym strzałką
 • Delikatnie, całkowicie oderwać lub odciąć jeden brzeg torebki (w przypadku użycia nożyczek należy ciąć blisko brzegu, aby nie uszkodzić plastra).
 • Chwycić za oba brzegi otwartej torebki i rozciągnąć
 • Wyciągnąć plaster i niezwłocznie przykleić
 • Należy zachować pustą torebkę by móc wykorzystać ją później do usunięcia zużytego plastra
 • Każdy plaster może być użyty tylko raz
 • Nie wyjmować plastra z torebki do momentu przyklejenia
 • Sprawdzić czy plaster nie jest uszkodzony
 • Nie należy używać plastrów, które są nadcięte, przerwane lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone
 • Nigdy nie dzielić ani nie przecinać plastrów.

Krok 3: Rozklejanie plastra i przyklejanie go na skórę

 • Należy upewnić się, że odzież w miejscu przyklejenia plastra będzie luźna; nie należy zakładać ciasnych, elastycznych opasek ani bandaży
 • Ostrożnie odkleić jedną połowę błyszczącej warstwy ochronnej od środka plastra. Należy unikać dotykania warstwy przylepnej plastra
 • Przyłożyć warstwę przylepną plastra do skóry
 • Usunąć drugą część warstwy ochronnej i docisnąć dłonią cały plaster do skóry
 • Przytrzymać, przez co najmniej 30 sekund. Należy upewnić się, czy plaster przylega całkowicie, szczególnie na brzegach.

Krok 4: Usuwanie plastra

 • Zaraz po odklejeniu plastra należy zgiąć go w pół, aby warstwa przylepna skleiła się
 • Włożyć do oryginalnej torebki i wyrzucić zgodnie z zaleceniami farmaceuty
 • Należy przechowywać zużyte plastry w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci – nawet zużyte plastry zawierają jeszcze lek, który może być szkodliwy dla dzieci i zagrażać ich życiu.

Krok 5: Mycie rąk

 • Zawsze po aplikacji/usuwaniu plastra myć ręce tylko czystą wodą.

Dodatkowe informacje dotyczące stosowania leku DUROGESIC

Codzienne aktywności podczas stosowania plastrów

 • Plastry są wodoodporne
 • Można brać prysznic lub kąpiel, lecz nie należy pocierać plastra
 • Za zgodą lekarza można w trakcie stosowania plastra wykonywać ćwiczenia fizyczne lub uprawiać sport
 • Można także pływać w trakcie noszenia plastra, lecz:
  • Nie stosować długotrwałych kąpieli rozgrzewających lub sauny
  • Nie zakładać ciasnych, elastycznych opasek ani bandaży w miejscu przyklejenia plastra
 • Podczas stosowania nie ogrzewać miejsca przylepienia plastra przez zewnętrzne źródła ciepła, takie jak: podgrzewane poduszki, elektrycznie podgrzewane koce, butelki z gorącą wodą (termofory), podgrzewane łóżka, lampy nagrzewające lub opalające. Nie opalać się i nie stosować długotrwałych kąpieli rozgrzewających lub sauny. W tych sytuacjach istnieje możliwość zwiększonego uwalniania leku z plastra.

Jak szybko będzie działać plaster?

 • Maksymalne działanie pierwszego plastra może wystąpić z pewnym opóźnieniem.
 • W początkowym okresie terapii, lekarz może zalecić dodatkowo inne leki przeciwbólowe
 • Po początkowym okresie terapii, plaster powinien zapewnić stałe uśmierzanie bólu, więc będzie można przestać przyjmować inne leki przeciwbólowe. Jednakże, lekarz może zalecać od czasu do czasu stosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

Jak długo pacjent będzie stosował plastry?

 • Plastry DUROGESIC stosuje się w leczeniu bólu przewlekłego. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o przewidywanym czasie terapii.

W razie nasilenia bólu

 • Jeśli ból nasili się podczas stosowania plastrów, lekarz prowadzący może zalecić plaster o większej mocy, i (lub) podać dodatkowe leki przeciwbólowe
 • Jeśli zwiększenie mocy plastrów nie daje poprawy, lekarz może zdecydować o przerwaniu stosowania plastrów.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana liczby plastrów lub plastra o nieprawidłowej dawce leku

W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby plastrów lub plastra o nieprawidłowej dawce leku, należy natychmiast usunąć plastry i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania obejmują zaburzenia oddychania lub płytki oddech, zmęczenie, nadmierną senność, niemożność jasnego myślenia, chodzenia lub normalnej rozmowy oraz uczucie omdlenia, zawrotów głowy lub splątania.

Jeśli pacjent zapomni zmienić plaster

 • Należy zmienić plaster natychmiast po przypomnieniu sobie i zanotować dzień i czas. Następny plaster należy zmienić standardowo po 3 dniach (72 godziny).
 • Jeśli minie dłuższy czas od zmiany plastra, należy porozmawiać z lekarzem, gdyż może być konieczne zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych, jednak nie wolno przyklejać dodatkowego plastra.

W przypadku odklejenia plastra

 • Jeżeli plaster odklei się przed upływem wymaganego czasu jego zmiany, należy przykleić w jego miejsce nowy i zanotować dzień i godzinę. Plaster przykleić w innym miejscu:
  • W górnej części ciała lub ramienia
  • W górnej części pleców – w przypadku dzieci
 • Należy poinformować o tym lekarza i pozostawić plaster przez 3 dni (72 godziny) lub według zaleceń lekarza, do następnej zaleconej zmiany plastra
 • Jeżeli sytuacja wcześniejszego odklejania plastra powtarza się, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Przerwanie stosowania plastrów

 • Należy porozmawiać z lekarzem zanim pacjent przerwie stosowanie plastrów
 • Jeżeli pacjent stosował plastry przez dłuższy czas, organizm mógł przyzwyczaić się do leku.

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania plastrów może wystąpić złe samopoczucie

 • W przypadku przerwania stosowania plastrów, nie należy ponownie rozpoczynać terapii bez konsultacji z lekarzem. W takiej sytuacji może być wymagana inna niż dotychczasowa dawka leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli pacjent, partner lub opiekun zauważą u osoby stosującej plastry jakiekolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast usunąć plaster oraz skontaktować się z lekarzem lub udać się niezwłocznie do najbliższego szpitala. Może być konieczna intensywna opieka medyczna.

 • Uczucie nadmiernego znużenia, nadmiernego spowolnienia lub spłycenia oddechu.

Należy postępować zgodnie z powyższą radą i zachęcać pacjenta, jak najwięcej, do poruszania się i mówienia. Bardzo rzadko te zaburzenia oddychania mogą zagrażać życiu lub prowadzić do śmierci, szczególnie u osób, które nie stosowały wcześniej silnych opioidowych leków przeciwbólowych (takich jak lek DUROGESIC lub morfina). (Niezbyt częste, mogą wystąpić u 1 osoby na 100.)

 • Nagły obrzęk twarzy lub gardła, ciężkie podrażnienie, zaczerwienienie lub pęcherze na skórze.

Mogą być to objawy ciężkiej reakcji alergicznej. (Nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych.)

 • Drgawki (Niezbyt częste, mogą wystąpić u 1 osoby na 100.)
 • Zmniejszona świadomość lub utrata świadomości. (Niezbyt częste, mogą wystąpić u 1 osoby na 100.)

Stwierdzano także następujące działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nudności, wymioty, zaparcie
 • senność
 • uczucie oszołomienia
 • ból głowy

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10):

 • reakcja alergiczna
 • jadłowstręt
 • bezsenność
 • depresja
 • uczucie lęku lub splątania
 • widzenie, czucie, słyszenie, powonienie, rzeczy które nie istnieją (omamy)
 • drżenie lub skurcze mięśni
 • zaburzenia czucia, mrowienie, pieczenie skóry (parestezje)
 • zawroty głowy
 • szybki rytm serca lub kołatanie serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • duszność
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • ból brzucha lub niestrawność
 • nadmierne pocenie
 • świąd, wysypka, zaczerwienienie skóry
 • niemożność oddawania moczu lub całkowitego opróżniania pęcherza
 • uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie
 • uczucie zimna
 • obrzęki obwodowe na kończynach

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100):

 • pobudzenie lub dezorientacja
 • nienaturalny stan wesołości i wzmożonej aktywności (euforia)
 • zmniejszone czucie, zwłaszcza skóry (niedoczulica)
 • utrata pamięci
 • niewyraźne widzenie
 • wolny rytm serca lub niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • niedotlenienie (sinica)
 • niedrożność jelit (ileus)
 • swędzący wyprysk, reakcja alergiczna lub inne zaburzenia skóry w miejscu aplikacji plastra
 • objawy grypopodobne
 • uczucie zmian temperatury ciała
 • gorączka
 • drganie mięśni
 • zaburzenia erekcji (impotencja) lub zaburzenia funkcji seksualnych

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 1000):

 • zwężenie źrenic
 • okresowe zatrzymania oddechu (bezdech)

W miejscu przyklejenia plastra na skórze może wystąpić wysypka, zaczerwienienie lub lekki świąd.

Reakcje te są zwykle łagodne i ustępują po usunięciu plastra. Jeśli nie ustępują lub plaster wywołuje znaczne podrażnienie skóry należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W przypadku powtarzalnego stosowania plastrów skuteczność leku może się zmniejszyć (może rozwinąć się tolerancja na lek) lub pacjent może uzależnić się od niego.

Po zamianie innych leków przeciwbólowych na lek DUROGESIC lub nagłego przerwania stosowania leku DUROGESIC, pacjent może odczuwać objawy z odstawienia takie jak, nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze. Należy natychmiast powiadomić lekarza o wystąpieniu takich objawów.

U noworodków, których matki przewlekle stosowały lek DUROGESIC w trakcie ciąży, obserwowano przypadki wystąpienia objawów z odstawienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DUROGESIC

Gdzie przechowywać plastry

Nieużywane jak i zużyte plastry leku DUROGESIC należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jak długo można przechowywać lek DUROGESIC

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na torebce ochronnej plastra i opakowaniu zewnętrznym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. W mailto:ndl@urpl.gov.pl przypadku upłynięcia terminu ważności należy zwrócić nieużywane plastry do apteki.

Lek powinien być przechowywany w zamkniętych torebkach w oryginalnym opakowaniu, bez specjalnych wymagań.

Jak usuwać zużyte i niezużyte plastry

Przypadkowe przyklejenie plastra, nieużywanego lub zużytego, do ciała innej osoby, szczególnie w przypadku dzieci, może skutkować zgonem.

Zużyty plaster powinien zostać szczelnie złożony na pół, lepiącymi częściami do wewnątrz, umieszczony w oryginalnej torebce, a następnie umieszczony w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla osób trzecich, szczególnie dzieci, do czasu usunięcia. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DUROGESIC

 • Substancją czynną leku jest fentanyl.

DUROGESIC, system transdermalny, plaster 12 g/h zawiera 2,1 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce

12 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 5,25 cm

DUROGESIC, system transdermalny, plaster 25 g/h zawiera 4,2 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce

25 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 10,5 cm

DUROGESIC, system transdermalny, plaster 50 g/h zawiera 8,4 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce

50 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 21 cm

DUROGESIC, system transdermalny, plaster 75 g /h zawiera 12,6 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 75 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 31,5 cm

DUROGESIC, system transdermalny, plaster 100 g /h zawiera 16,8 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 100 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 42 cm

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: poliakrylan Duro-Tak 87-4287, kopolimer tereftalanu polietylenu i octanu etylowinylu, tereftalan polietylenu silikonowany, tusz drukarski barwy pomarańczowej, czerwonej, zielonej, niebieskiej lub szarej odpowiednio dla mocy 12;

25; 50; 75 i 100 µg/h.

Jak wygląda lek DUROGESIC i co zawiera opakowanie Lek DUROGESIC jest przezroczystym, prostokątnym plastrem z zaokrąglonymi rogami, z nadrukowanymi kolorowym tuszem: nazwą produktu, mocą i obwódką, z samoklejącą powierzchnią, dzięki której może zostać przyklejony do powierzchni skóry. Lek przeciwbólowy, jakim jest fentanyl, powoli zostaje uwolniony z plastra, przenika przez skórę do organizmu. Plaster powinien być użyty tylko raz. Każdy plaster jest przeznaczony do noszenia przez 3 dni.

Opakowanie zawiera 5 plastrów jednej mocy w torebkach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse

Belgia

Wytwórca: Janssen-Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa

Tel. +48 22 237 60 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Austria Durogesic Belgia Durogesic Chorwacja Durogesic Cypr Durogesic Czechy Durogesic Dania Durogesic Finlandia Durogesic Francja Durogesic Niemcy Durogesic SMAT Grecja Durogesic Węgry Durogesic Islandia Durgoesic Irlandia Durogesic DTrans Włochy Durogesic Luksemburg Durogesic Malta Durogesic DTrans Holandia Durogesic Norwegia Durogesic Polska Durogesic Portugalia Durogesic Słowenia Durogesic Hiszpania Durogesic Matrix Szwecja Durogesic Wielka Brytania Durogesic DTrans

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2016

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

http://www.ema.europa.eu/


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/fentanyl

Opakowania Durogesic

5 plastrów

0,025 MG/1 H = 0,6 MG/24 H Janssen-Cilag

dostępny w 7% aptek

gdzie kupić refundowany

5 plastrów

0,05 MG/1 H = 0,0012 G/24 H Janssen-Cilag

dostępny w 6% aptek

gdzie kupić refundowany

5 plastrów

0,075 MG/1 H = 0,0018 G/24 H Janssen-Cilag

dostępny w 4% aptek

gdzie kupić refundowany

5 plastrów

0,1 MG/1 H = 0,0024 G/24 H Janssen-Cilag

dostępny w 3% aptek

gdzie kupić refundowany