dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 czopków 2 gramy.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Czopki glicerolowe

2 g czopki doodbytnicze Glyceroli Suppositoria

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

3. Jak stosować lek Czopki glicerolowe

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

Lek Czopki glicerolowe stosowany jest w zaparciach jako środek łagodnie przeczyszczający.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

Kiedy nie stosować leku Czopki glicerolowe

  • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • w chorobach nowotworowych odbytnicy,
  • przy ostrej niewydolności nerek,
  • zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka utrzymuje się zaparcie, należy wtedy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 roku życia, z uwagi na możliwość zastosowania

Czopków glicerolowych 1 g.

Lek Czopki glicerolowe a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Czopki glicerolowe nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Czopki glicerolowe

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doodbytniczego.

Zalecana dawka:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: jednorazowo 1 do 2 czopków, na noc.

Efekt przeczyszczający następuje po 15-60 minutach od zastosowania.

Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Czopki glicerolowe

Dotychczas nie odnotowano przypadków wystąpienia i skutków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Czopki glicerolowe

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg

MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej odbytnicy, spowodowane nadwrażliwością na składniki leku – rzadko .

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu polietylenowym oraz pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Czopki glicerolowe

  • Czopki glicerolowe zawierają glicerol 85 %, kwas stearynowy oraz bezwodny węglan sodu.

Jak wygląda lek Czopki glicerolowe i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych lub prawie białych, przeświecających, higroskopijnych czopków.

Opakowanie leku to pudełko tekturowe zawierający 10 czopków w pojemnikach polietylenowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44 30-721 Kraków

Wytwórca Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42 86-031 Osielsko

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Opakowania Czopki glicerolowe

5 czopków 1 gram

Elissa

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

5 czopków 2 gramy blister z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 2% aptek

gdzie kupić od 5,99 do 6,99 zł

10 czopków 1 gram

Avena

dostępny w 41% aptek

gdzie kupić od 3,90 do 11,97 zł

10 czopków 1 gram

Elissa

dostępny w 2% aptek

gdzie kupić od 4,99 do 8,99 zł

10 czopków 1 gram

Gdańskie Laboratorium Galenowe Cefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,20 do 6,50 zł

10 czopków 1 gram

Lefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,99 do 7,99 zł

10 czopków 1 gram blistry z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 14% aptek

gdzie kupić od 3,69 do 7,95 zł

10 czopków 1 gram folia al/LDPE

Farmina

dostępny w 51% aptek

gdzie kupić od 3,50 do 11,49 zł

10 czopków 2 gramy

Avena

dostępny w 56% aptek

gdzie kupić od 4,99 do 12,47 zł

10 czopków 2 gramy

Gdańskie Laboratorium Galenowe Cefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 5,00 do 7,27 zł

10 czopków 2 gramy

Lefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 6,95 do 6,99 zł

10 czopków 2 gramy

Elissa

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

10 czopków 2 gramy blistry z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 4% aptek

gdzie kupić od 4,98 do 8,50 zł

10 czopków 2 gramy folia al/LDPE

Farmina

dostępny w 63% aptek

gdzie kupić od 3,99 do 9,99 zł

10 czopków 2 gramy pojemnik polipropylenowy

Microfarm

dostępny w 5% aptek

gdzie kupić od 4,95 do 9,97 zł

10 czopków 2 gramy polietylen

Hasco-Lek

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

10 czopków 2 gramy słoik szklany

Microfarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację