Oryginalna ulotka dla Carbo Activ Aflofarm
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

Węgiel aktywowany (carbo medicinalis)

Opakowanie:

20 kapsułek
w 4% aptek, od 5.98 zł do 15.99
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego, adsorbenty (kategoria ATC A07BA).

Ulotki Carbo Activ Aflofarm dla opakowania 20 kapsułek.

Wybrany dokument Carbo Activ Aflofarm:
Dokument z 2021-06-24
PDF
dokument PDF dla Carbo Activ Aflofarm

Podgląd dokumentu PDF Carbo Activ Aflofarm

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-24

Ulotki innych produktów zawierających carbo medicinalis

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Treść ulotki informacyjnej

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Carbo Activ Aflofarm

200 mg, kapsułki twarde Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Carbo Activ Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Carbo Activ Aflofarm

3. Jak przyjmować lek Carbo Activ Aflofarm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Carbo Activ Aflofarm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carbo Activ Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Lek Carbo Activ Aflofarm w postaci kapsułek twardych zawiera sproszkowany leczniczy węgiel aktywny, substancję o silnych właściwościach adsorbcyjnych. Po przyjęciu leku, węgiel aktywny uwalnia się z kapsułki w ciągu kilkunastu minut i adsorbuje na swojej znacznie rozbudowanej powierzchni substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym toksyny bakteryjne, utrudniając ich wchłanianie z przewodu pokarmowego; zatrzymuje też na swojej powierzchni drobnoustroje (bakterie, grzyby).

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się w następujących chorobach i dolegliwościach:

 • zatrucia pokarmowe;
 • biegunki;
 • wzdęcia;
 • zatrucia lekami i substancjami chemicznymi (w porozumieniu z lekarzem).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Carbo Activ Aflofarm

Kiedy nie przyjmować leku Carbo Activ Aflofarm

 • jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie zabezpieczono mu dróg oddechowych;
 • u niemowląt.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem węgla aktywnego lub 2 godziny po jego przyjęciu.
 • Nie należy stosować węgla aktywnego, jeśli konieczne jest jednoczesne doustne podanie swoistej odtrutki, np. metioniny.
 • Węgla aktywnego nie należy stosować w przypadku zatruć substancjami nie adsorbowanymi, m.in.

rozpuszczalnikami, substancjami żrącymi, metalami ciężkimi, alkoholami niespożywczymi.

 • Węgiel aktywny ma zdolności wiązania substancji toksycznych. Pomimo, że stosowanie jest bezpieczne, należy je ograniczyć tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zakończyć.

Węgiel aktywny jest najsilniejszym środkiem adsorbującym stosowanym w lecznictwie. Wiąże większość stałych produktów leczniczych, w tym salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, fenotiazyny, klonidynę1, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, glikozydy nasercowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), paracetamol2, inhibitory MAO (stosowane w psychiatrii i neurologii), propranolol4, fenytoinę3, środki blokujące receptory beta-adrenergiczne, chininę, związki purynowe, zydowudynę.

Węgiel aktywny nie adsorbuje rozpuszczalników organicznych, w tym alkoholi, słabo adsorbuje sole mineralne rozpuszczalne w wodzie.

Lek Carbo Activ Aflofarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

 • salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, paracetamol, glikozydy nasercowe, NLPZ, oraz środki antykoncepcyjne, leki przeciwzakrzepowe i antybiotyki – gdyż węgiel może osłabiać ich wchłanianie z przewodu pokarmowego;
 • leki przeciwpadaczkowe i przeciwwymiotne, ponieważ węgiel je adsorbuje.

Lek Carbo Activ Aflofarm stosowany jednocześnie z innymi lekami podawanymi doustnie może zmniejszać ich efekt farmakologiczny.

Alkohol w niewielkim stopniu osłabia zdolność węgla aktywnego do adsorpcji kwasu acetylosalicylowego i chinidyny.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Carbo Activ Aflofarm z jedzeniem i piciem

Leku nie należy stosować z pokarmem, gdyż pokarm zmniejsza zdolności adsorpcyjne węgla aktywnego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

Lek Carbo Activ Aflofarm zawiera żółcień chinolinową

Żółcień chinolinowa może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Carbo Activ Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

W lżejszych zatruciach pokarmowych z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej podaje się doustnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

W cięższych przypadkach biegunki zawartość 15 do 30 kapsułek wysypać do niewielkiej ilości wody i przyjmować w postaci zawiesiny co godzinę do ustąpienia objawów (3 lub 4 razy).

W przypadku zatruć chemicznych i w zatruciach lekami przyjąć niezwłocznie 10 kapsułek węgla, popijając wodą, a następnie powtórzyć tę dawkę kilkakrotnie. Natychmiast zawiadomić lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

W cięższych zatruciach podaje się jednorazowo 4 g do10 g węgla aktywnego (zawartość 20 do 50 kapsułek) w postaci zawiesiny w wodzie. Zawiesinę można podawać sondą żołądkową podczas płukania żołądka.

Dzieci powyżej 1 roku życia

W przypadku zatruć lekami lub substancjami chemicznymi podaje się zwykle jednorazowo 10 do 20 kapsułek.

Dla dzieci poniżej 6. roku życia należy zawartość kapsułek wsypać do niewielkiej ilości wody i podać w postaci zawiesiny.

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.

Leku nie należy przyjmować razem z posiłkiem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Carbo Activ Aflofarm

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania może wystąpić zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Carbo Activ Aflofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie zaparcia.

W takim przypadku należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Carbo Activ Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lot: Numer serii.

EXP: Termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carbo Activ Aflofarm

 • Substancją czynną leku jest węgiel aktywny.
 • Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus).
 • Pozostałe składniki to: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Carbo Activ Aflofarm i co zawiera opakowanie Lek Carbo Activ Aflofarm ma postać kapsułek twardych. Pakowany jest w blistry i tekturowe pudełka.

Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 60 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Tel: (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/klonidyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/paracetamol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/propranolol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.