Oryginalna ulotka dla Carbo Medicinalis VP
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Węgiel aktywowany (carbo medicinalis)

Opakowanie:

20 tabletek
w 84% aptek, od 11.88 zł do 25.00
Carbo Medicinalis VP to tabletki wskazane w biegunce, niestrawności, wzdęciach oraz w przypadku zatruć lekami i związkami chemicznymi po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Substancją czynną, która wykazuje działanie osłaniające, pochłaniające oraz zapierające jest węgiel aktywowany.

Ulotki Carbo Medicinalis VP dla opakowania 20 tabletek.

Wybrany dokument Carbo Medicinalis VP:
Dokument z 2021-06-25
PDF
dokument PDF dla Carbo Medicinalis VP

Podgląd dokumentu PDF Carbo Medicinalis VP

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-25

Ulotki innych produktów zawierających carbo medicinalis

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - pl_text-ulotka_IB-clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Carbo medicinalis VP, 300 mg, tabletki Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa (w przypadku biegunki po 2 dniach, a w przypadku wzdęć po 7 dniach) lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Carbo medicinalis VP i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis VP

3. Jak stosować Carbo medicinalis VP

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Carbo medicinalis VP

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Carbo medicinalis VP i w jakim celu się go stosuje

Carbo medicinalis VP zawiera jako substancję czynną węgiel aktywny, który jest sproszkowanym węglem aktywowanym. Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę (czynność ruchową) jelit oraz zwiększające przenikanie wody do światła jelita. Lek wiąże również toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten sposób uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit np.

z żółcią.

Carbo medicinalis VP stosowany jest:

 • w leczeniu biegunek, niestrawności i wzdęć;
 • w zatruciach lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis VP

Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis VP

 • jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent jest nieprzytomny a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lub jeśli wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może to wskazywać, że leczenie wyłącznie węglem aktywnym jest niewystarczające.
 • Gdy zatrucie wywołane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub prowadzące do drgawek, ponieważ w przypadku zatrucia takimi lekami, podobnie jak u osób nieprzytomnych, istnieje zagrożenie aspiracji do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc).

W takich sytuacjach przed zastosowaniem płukania żołądka lekarz powinien najpierw przeprowadzić intubację.

 • Jeśli lek Carbo medicinalis VP stosuje się w zatruciu środkami wpływającymi na perystaltykę jelit.

Węgla aktywnego nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, ponieważ może osłabiać ich działanie.

Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu między innymi: kwasem borowym, siarczanem żelaza1(II) i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej a także kwasami i zasadami nieorganicznymi.

Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno- elektrolitowych.

Carbo medicinalis VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków. W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Carbo medicinalis VP z jedzeniem i piciem Leku Carbo medicinalis VP nie należy przyjmować podczas, ani bezpośrednio po posiłkach, ponieważ pokarm zmniejsza zdolność adsorpcyjną węgla aktywnego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Carbo medicinalis VP zawiera sacharozę

Produkt leczniczy zawiera 253,5 mg sacharozy w jednej tabletce, co odpowiada 3,3 g sacharozy w 13 tabletkach oraz 10,6 g sacharozy w 42 tabletkach. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Carbo medicinalis VP zawiera sód

Produkt leczniczy zawiera 1,029 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w jednej tabletce, co odpowiada 13,4 mg sodu w 13 tabletkach (stanowi to 0,67% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych) oraz 43,2 mg sodu w 42 tabletkach (stanowi to 2,16% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych).

3. Jak stosować Carbo medicinalis VP

Zalecana dawka leku Carbo medicinalis VP:

Niestrawność i wzdęcia:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Doustnie, przeciętnie 3 do 4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.

Biegunki:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Jednorazowo doustnie około 4,0 g (10 do 13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:

Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:

Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (41 do 42 tabletek). W razie potrzeby można ją podawać kilkukrotnie w ciągu doby.

Dzieci poniżej 1 roku:

Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg masy ciała. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 – 6 godzin.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby:

Bez zmian dawkowania.

W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi lek podaje się najczęściej w zawiesinie wodnej, np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z 400 ml wody destylowanej.

Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją w zalecanej dawce doustnie przez zgłębnik i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carbo medicinalis VP

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Carbo medicinalis VP może dojść do zaparcia.

Lek nie wchłania się jednak z przewodu pokarmowego i nie wywołuje ogólnoustrojowych objawów zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Carbo medicinalis VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carbo medicinalis VP

W przypadku przerwania stosowania leku Carbo medicinalis VP może dojść do nasilenia objawów, z których powodu jest stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, zwłaszcza u dzieci, zaparcia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: aspiracja do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc), zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla.

Węgiel barwi stolec na czarno.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Carbo medicinalis VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Carbo medicinalis VP

 • Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna tabletka zawiera 300 mg węgla aktywnego.
 • Pozostałe składniki to: sacharoza,celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerol, magnezu stearynian.

Jak wygląda Carbo medicinalis VP i co zawiera opakowanie Tabletki Carbo medicinalis VP są okrągłe, obustronnie płaskie i gładkie o czarnej barwie.

Lek dostępny jest w opakowaniu zawierającym 20 tabletek (2 blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC zawierające po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.