---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Brimogen

lek na receptę, krople do oczu,

Brymonidyna (brimonidine)

, Generics

środek bardzo silnie działający

Dawka:

0,2%
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Brimogen dla opakowania 1 butelka 10 mililitrów (0,2%).

Wybrany dokument Brimogen:
Dokument z 2017-06-25
PDF
dokument PDF dla Brimogen

Podgląd dokumentu PDF Brimogen

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2017-06-25

Ulotki innych produktów zawierających brimonidine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U ŻYTKOWNIKA

Brimogen,

2 mg/ml, krople do oczu, roztwór (Brimonidini tartras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Brimogen i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimogen

3. Jak stosować lek Brimogen

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Brimogen

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BRIMOGEN I W JAKIM CELU SI Ę GO STOSUJE

Brimogen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór jest lekiem zmniejszającym ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie panujące wewnątrz gałki ocznej) u pacjentów chorujących na jaskrę z otwartym kątem przesączania lub na nadciśnienie wewnątrzgałkowe (z podwyższonym ciśnieniem płynu wewnątrzgałkowego).

Aby obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe lek Brimogen może być stosowany pojedynczo lub razem z innymi lekami.

2. INFORMACJE WA ŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRIMOGEN

Kiedy nie stosować leku Brimogen:

U pacjenta została stwierdzona alergia (nadwrażliwość) na brymonidyny winian lub na którykolwiek składnik, znajdujący się w leku Brimogen

 • Pacjent jest aktualnie w trakcie terapii lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO),
 • Pacjent jest aktualnie leczony określonymi lekami przeciwdepresyjnymi (jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub mianseryna).

Jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek leki przeciwdepresyjne, należy o tym poinformować lekarza.

 • Pacjentem jest noworodek lub niemowlę oraz dzieci (od urodzenia do 2 lat).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Brimogen

Jeżeli u pacjenta występuje ciężka lub niestabilna i nieleczona choroba serca,

 • Jeżeli pacjent choruje na depresję,
 • Jeżeli pacjent choruje na zaburzenia krążenia mózgowego (niewydolność krążenia mózgowego) lub sercowego (niewydolność serca i krążenia),
 • Jeżeli u pacjenta występują spadki ciśnienia tętniczego, prowadzące do zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, pojawiające się w trakcie siadania i wstawania z pozycji leżącej (niedociśnienie ortostatyczne),
 • Jeżeli u pacjenta rozpoznano zwężenie naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic rąk i ramion (choroba Raynauda) lub przewlekłe zapalenie naczyń krwionośnych ze zwężeniem światła naczyń, prowadzącym do powstawania zakrzepów (zakrzepowe zapalenie naczyń krwionośnych).

Jeżeli u pacjenta rozpoznano zaburzenia funkcji nerek lub wątroby.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, powinien niezwłocznie zapytać o radę swojego lekarza!

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci (od 2–12 lat).

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Substancje wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): działanie substancji mających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) (alkohol, barbiturany, opiaty, leki uspokajające lub znieczulające) może być nasilone przez lek Brimogen.

Leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna, metylfenidat), leki przeciwnadciśnieniowe (rezerpina): wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pacjentów leczonych lekami, które mogą wpływać na wchłanianie do krwi i metabolizm adrenaliny1, noradrenaliny oraz innych tzw. amin biogennych.

Leki przeciwnadciśnieniowe i nasercowe: Po zastosowaniu leku Brimogen, u niektórych pacjentów obserwowano nieznaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność, jeżeli lek Brimogen stosowany jest równocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi i/ lub lekami nasercowymi z grupy glikozydów naparstnicy.

Agoniści i antagoniści receptorów adrenergicznych: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w tym samym czasie jest po raz pierwszy podawany lek działający ogólnoustrojowo lub jeżeli zmieniona została dawka (niezależnie od sposobu podawania), co może prowadzić do interakcji z agonistami receptorów α lub wpływać na ich działanie, jak np. agonistów i antagonistów receptorów adrenergicznych (izoprenaliny2 lub prazosyny).

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono dotychczas żadnych badań, określających czy stosowanie leku Brimogen jest bezpieczne w czasie ciąży. Lek Brimogen w czasie ciąży należy stosować ze szczególną ostrożnością i wyłącznie wówczas, jeżeli oczekiwane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Nie wiadomo czy brymonidyna przenika do mleka matki. Dlatego Brimogen nie powinien być stosowany przez matki karmiące piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zapytać o radę swojego lekarza lub farmaceutę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek Brimogen może powodować zmęczenie i/lub uczucie senności. Może to zaburzać bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Brimogen może powodować nieostre widzenie i/lub inne zaburzenia widzenia. Może to zaburzać bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, szczególnie o zmierzchu oraz przy słabym oświetleniu.

Należy odczekać aż wyżej wymienione objawy ustąpią zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Istotne informacje dotyczące niektórych składników leku Brimogen Lek Brimogen, zawiera jako środek konserwujący benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Benzalkoniowy chlorek może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem leku Brimogen należy zdjąć miękkie soczewki kontaktowe. Przed ponownym założeniem soczewek pacjent powinien odczekać przynajmniej 15 minut.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BRIMOGEN

Lek Brimogen należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości należy zasięgnąć rady u swojego lekarza lub farmaceuty.

Bardzo ważne jest, aby lek Brimogen stosować przez okres czasu zalecony przez lekarza.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Brimogen jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy poinformować o tym lekarza.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się jedną kroplę do chorego oka/oczu, dwa razy na dobę, co około 12 godzin.

Instrukcje dotyczące stosowania

Brymonidynę należy stosować wyłącznie do oczu. Kropli nie wolno połykać.

Przed zastosowaniem kropli należy zawsze umyć ręce.

Krople należy stosować w następujący sposób: 1. Odchylić głowę do tyłu i skierować wzrok na sufit.

2. Delikatnie pociągnąć ku dołowi dolną powiekę, aż do utworzenia małej kieszonki.

3. Nacisnąć obróconą zakraplaczem ku dołowi buteleczkę i zakroplić 1 kroplę do oka.

Bezpośrednio po każdorazowym zakropleniu, należy zamknąć powieki i przycisnąć opuszek palca do wewnętrznego kąta zamkniętego oka (w okolicy nosa) przez około 1 minutę. Czynność ta pomaga zmniejszyć wchłanianie brymonidyny do organizmu pacjenta.

Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek okulistyczny, należy je stosować z zachowaniem przynajmniej 5–15 minutowego odstępu.

Noworodki i dzieci: Nie wolno stosować kropli do oczu z brymonidyną u noworodków i niemowląt (od urodzenia do ukończenia 2 lat).

Zastosowanie większej dawki leku Brimogen niż zalecana

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Brimogen u dorosłych, co wydaje się mało prawdopodobne, gdy lek stosuje się miejscowo w postaci kropli do oczu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w sytuacji przypadkowego połknięcia bromonidyny jak i w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia, wzrostu ciśnienia, utraty przytomności, spadku tętna serca, spadku napięcia mięśniowego, stłumienia oddechu czy obniżenia temperatury ciała.

Opisano kilka przypadków przedawkowania u noworodków. Objawami przedawkowania były: nadmierna senność, zwiotczenie, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. Jeżeli zaobserwowane zostaną którekolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie przedawkowania leku należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub lekarzem pogotowia ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz udzielający pomocy wiedział, jaka substancja czynna została zażyta.

Pominięcie zastosowania leku Brimogen

Jeżeli pacjent zapomni zastosować krople do oczu Brimogen, powinien zastosować zapomnianą dawkę tak szybko jak sobie o tym przypomni. Jeżeli pominięcie dawki zostanie zauważone dopiero na krótko przed czasem zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować kolejną dawkę w odpowiednio wyznaczonym czasie. Nie należy stosować większej liczby kropli w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno samodzielnie zmieniać zaleconej przez lekarza dawki.

Przerwanie stosowania leku Brimogen

Nie wolno przerywać lub zaprzestać stosowania leku Brimogen bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem!

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPO ŻĄDANE

Jak każdy lek, Brimogen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych (u 22 % do 25% pacjentów) należą suchość śluzówek jamy ustnej oraz zaczerwienienie i swędzenie oczu. Te działania niepożądane mają najczęściej charakter przejściowy i rzadko są na tyle poważne, aby konieczne było zaprzestanie stosowania leku Brimogen.

W trakcie trwania badań klinicznych reakcje alergiczne dotyczące oczu występowały u 12,7% pacjentów. W większości przypadków pojawiały się po upływie trzech do dziewięciu miesięcy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać podawanie leku Brimogen.

Analiza działań niepożądanych oparta była o poniższe wskaźniki częstości występowania:

Bardzo częste: występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10

Częste: występujące u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt częste: występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000

Rzadkie: występujące u 1 do 10 pacjentów na 10000

Bardzo rzadkie: występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Nieznane: nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych

W trakcie terapii lekiem Brimogen obserwowano następujące działania niepożądane:

Miejscowe działania niepożądane:

Bardzo częste:

 • Podrażnienie oczu, w tym reakcje alergiczne (zaczerwienienie, ból i pieczenie, świąd, uczucie ciała obcego w oku, pęcherzyki na spojówce), nieostre widzenie.

Częste:

 • Miejscowe podrażnienie (czerwone i opuchnięte powieki, stan zapalny powiek, obrzęk spojówek ze łzawieniem, ból oczu i nieżyt spojówek), nadwrażliwość na światło, powierzchowne urazy lub przebarwienia rogówki, wysuszenie spojówek, pęcherzyki spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek.

Bardzo rzadkie:

 • Zapalenie tęczówki, zwężenie źrenic.

Nieznane:

 • Zapalenie oczy, świąd powiek

Ogólnoustrojowe działania niepożądane:

Bardzo częste:

 • Bóle głowy, suchość śluzówek jamy ustnej, zmęczenie/nadmierna senność

Częste:

 • Objawy ze strony górnych dróg oddechowych, zawroty głowy, dolegliwości bólowe brzucha, osłabienie, zaburzenia smaku.

Niezbyt częste:

 • Kołatanie serca/zaburzenia rytmu serca (zarówno z przyspieszoną i zwolnioną akcją serca), ogólne reakcje alergiczne, depresja, suchość śluzówek jamy nosowej.

Rzadkie:

 • Duszność.

Bardzo rzadkie:

 • Omdlenia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bezsenność.

Nieznane:

obrzęk twarzy, zaczerwienienie skóry, świąd skóry, wysypka i spadek ciśnienia.

5. JAK PRZECHOWYWA Ć LEK BRIMOGEN

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Brimogen po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na kartoniku i na butelce. Termin ważności dotyczy ostatniego dnia danego miesiąca.

Po otwarciu leku Brimogen można go przechowywać przez maksymalnie 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Brimogen

 • Substancją czynną jest brymonidyny winian.

1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

 • Inne składniki to: benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek 1M (do ustalenia pH), kwas solny 1M (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Brimogen i co zawiera opakowanie Lek Brimogen jest klarownym roztworem o nieznacznym zabarwieniu zielono-żółtym.

Lek dostępny jest w buteleczkach po 5 ml z zakraplaczem, w opakowaniach po 1, 3 lub 6 sztuk i w buteleczkach po 10 ml z zakraplaczem, w opakowaniach po 1 lub 3 sztuki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Albany Gate Darkes Lane, Potters Bar Hertfordshire EN6 1AG Wielka Brytania

Wytwórca Pharma Stulln GmbH

Werksstraβe 3

92551 Stulln

Niemcy Mylan S.A.S.

117 Alle des Parcs

69800 Saint Priest

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 546 64 00 fax (22) 664 22 58

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2012


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/epinephrine

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/izoprenalina