Oryginalna ulotka dla Hitaxa Fast Junior tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Produkt o kategorii ATC R06AX: Przeziębienie i alergia, Leki przeciwhistaminowe, Preparaty przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego, Inne.

Produkt przypisany do tematów: Doustne preparaty na alergię.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 tabletek (0,0025 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 16 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Wyeth Whitehall Export GmbH

PIL-Desloratadine tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5mg MAH TRANSFER

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hitaxa fast junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty, .
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hitaxa fast junior i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hitaxa fast junior

3. Jak stosować lek Hitaxa fast junior

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Hitaxa fast junior

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hitaxa fast junior i w jakim celu się go stosuje

Hitaxa fast junior jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Hitaxa fast junior łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Hitaxa fast junior, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hitaxa fast junior

Kiedy nie stosować leku Hitaxa fast junior

  • jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), lub na loratadynę.

PIL-Desloratadine tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5mg MAH TRANSFER Lek Hitaxa fast junior w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci (w wieku 6 lat lub więcej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
  • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Hitaxa fast junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje leku Hitaxa fast junior z innymi lekami.

Hitaxa fast junior z jedzeniem i piciem

Stosowanie leku Hitaxa fast junior nie wymaga popijania wodą lub innym płynem. Ponadto, lek Hitaxa fast junior można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa fast junior w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Hitaxa fast junior stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia powyższych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Hitaxa fast junior w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam1.

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Hitaxa fast junior

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

Zalecana dawka, to:

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast junior raz na dobę.

Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast junior raz na dobę.

Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

PIL-Desloratadine tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5mg MAH TRANSFER

Nie stosować leku Hitaxa fast junior dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hitaxa fast junior Lek Hitaxa fast junior należy przyjmować tylko tak, jak opisano w tej ulotce lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia.

Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hitaxa fast junior, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Hitaxa fast junior

W razie pominięcia zastosowania leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypka; kołatanie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności (mdłości), wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenie wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, zmiany w sposobie bicia serca, zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

PIL-Desloratadine tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5mg MAH TRANSFER

5. Jak przechowywać lek Hitaxa fast junior

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hitaxa fast junior

  • Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg.
  • Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie Hitaxa fast junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są ceglastoczerwonymi, okrągłymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi brzegami, z wytłoczeniem „2,5”.

Lek Hitaxa fast junior pakowany jest w opakowania zawierające po 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Wytwórca: Genepharm S.A.

18km Marathon Avenue

15351 Pallini, Grecja Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obsaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Polska Hitaxa fast junior

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2019


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/aspartam

Opakowania Hitaxa Fast Junior

10 tabletek

0,0025 G Adamed

dostępny w 61% aptek

gdzie kupić od 8,49 do 22,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację