dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 tabletek (5 mg).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 16 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Wyeth Whitehall Export GmbH

PIL-Desloratadine, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg, MAH TRANSFER

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hitaxa fast, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hitaxa fast i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hitaxa fast

3. Jak stosować lek Hitaxa fast

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Hitaxa fast

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hitaxa fast i w jakim celu się go stosuje

Hitaxa fast jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Hitaxa fast łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).

Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Hitaxa fast, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hitaxa fast

Kiedy nie stosować leku Hitaxa fast

  • jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na loratadynę.

PIL-Desloratadine, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg, MAH TRANSFER Lek Hitaxa fast w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 5 mg przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i więcej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
  • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Lek Hitaxa fast a inne leki

Nie są znane interakcje leku Hitaxa fast z innymi lekami.

Hitaxa fast z jedzeniem i piciem

Stosowanie leku Hitaxa fast nie wymaga popijania wodą lub innym płynem. Ponadto, lek Hitaxa fast może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa fast w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Hitaxa fast stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Hitaxa fast w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam1.

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Hitaxa fast

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

Zalecana dawka

  • Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej leku Hitaxa fast 5 mg raz na dobę. Tabletkę należy zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Czas trwania leczenia lekiem Hitaxa fast

Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki desloratadyną bez konsultacji lekarskiej nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hitaxa fast Lek Hitaxa fast należy przyjmować tylko tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia.

Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hitaxa fast należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Hitaxa fast

PIL-Desloratadine, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg, MAH TRANSFER

W razie pominięcia zastosowania leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypka; kołatanie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności (mdłości), wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenie wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, zmiany w sposobie bicia serca, nadwrażliwość na światło, zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hitaxa fast

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

PIL-Desloratadine, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg, MAH TRANSFER

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hitaxa fast

  • Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 5 mg.
  • Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Hitaxa fast i co zawiera opakowanie Hitaxa fast 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są ceglastoczerwonymi, okrągłymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi brzegami, z wytłoczeniem „5”.

Lek Hitaxa fast pakowany jest w opakowania zawierające po 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Wytwórca: Genepharm S.A.

18km Marathon Avenue

15351 Pallini, Grecja Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Polska Hitaxa fast

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2019


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/aspartam