---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Pecto Drill

lek na receptę, syrop,

Karbocysteina (carbocisteine)

, Pierre Fabre

Dawka:

50 mg/ml

Opakowanie:

200 mililitrów
w 98% aptek, od 15,99 zł do 39,99 zł

Zamienniki opakowania:

Od 15,99 zł

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Pecto Drill dla opakowania 200 mililitrów (50 mg/ml).

Wybrany dokument Pecto Drill:
Dokument z 2024-06-26
PDF
dokument PDF dla Pecto Drill

Podgląd dokumentu PDF Pecto Drill

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-26

Ulotki innych produktów zawierających carbocisteine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pecto Drill, 5 g/100 ml, syrop

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pecto Drill, syrop i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, syrop

3. Jak stosować lek Pecto Drill, syrop

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, syrop

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pecto Drill, syrop i w jakim celu się go stosuje

Pecto Drill zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina powoduje, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, przez co jest łatwiej usuwana z dróg oddechowych podczas kaszlu (tzw. działanie mukolityczne).

Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Pecto Drill jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, syrop

Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, syrop

 • jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli obecnie u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa.
 • u kobiet karmiących piersią.
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pecto Drill, syrop należy omówić to z lekarzem, gdyż konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności stosując lek Pecto Drill:

 • jeśli u pacjenta występuje luźny i potencjalnie zakażony śluz i flegma (objawiająca się żółtą plwociną), gorączka;
 • jeśli u pacjenta występuje długotrwała choroba oskrzeli lub płuc;
 • jeśli u pacjenta występowały wcześniej wrzody żołądka lub jelit (dwunastnicy);
 • jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów;
 • nie należy jednocześnie stosować z lekami przeciwkaszlowymi i (lub) lekami zmniejszającymi wydzielanie śluzu oskrzelowego. Odruch kaszlu jest naturalnym odruchem obronnym płuc i nie należy go hamować. Stosowaniu tego leku powinien towarzyszyć niehamowany odruch kaszlu, aby ułatwić usuwanie wydzieliny.
 • nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa, gdyż może to doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych Lek Pecto Drill, syrop a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Pecto Drill, syrop nie należy stosować innych leków zawierających karbocysteinę (aby nie przekroczyć maksymalnej dawki), leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie oskrzelowe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią (patrz „Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, syrop”).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Pecto Drill, syrop nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pecto Drill, syrop zawiera:

 • parahydroksybenzoesan metylu i może powodować reakcje alergiczne (możliwe typu późnego).
 • 6 g sacharozy w 15 ml syropu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • 0,1 g sodu (głównego składnika soli kuchennej) w 15 ml syropu. To odpowiada to 5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osoby dorosłej.

3. Jak stosować lek Pecto Drill, syrop

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

15 ml syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.

Do opakowania dołączona jest miarka, umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej objętości syropu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Zalecana dawka to 15 ml syropu, początkowo 3 razy na dobę (3 x 15 ml). Miarkę należy napełnić do linii znacznika 15 ml.

Po wystąpieniu działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkowanie można zmniejszyć do 10 ml syropu 3 razy na dobę (3 x 10 ml). Miarkę należy w wówczas napełnić do linii znacznika 10 ml.

Maksymalna dawka dobowa to 45 ml syropu (3 x 15 ml).

Stosowanie u dzieci:

 • w wieku od 6 do 12 lat: zalecana dawka to 5 ml syropu 3 razy na dobę (miarkę należy napełnić do linii znacznika 5 ml);
 • w wieku od 2 do 5 lat: zalecana dawka to 2,5 ml do 5 ml syropu 2 razy na dobę (miarkę należy napełnić do linii znacznika - odpowiednio 2,5 ml lub 5 ml);
 • w wieku poniżej 2 lat: syrop jest przeciwwskazany u dzieci w wieku 2 lat lub młodszych.

Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę syropu wodą.

Nie należy stosować leku przed snem.

Droga i sposób podania

Ten lek jest do podawania doustnego.

Wstrząsnąć butelkę przed użyciem.

Zawsze po użyciu należy umyć miarkę wodą i pozostawić do wysuszenia. Przechowuj butelkę i miarkę razem w kartoniku do następnego użycia w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Czas leczenia

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do pięciu dni. Po tym czasie, jeśli objawy nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Po przyjęciu syropu, nie należy hamować odruchu kaszlu. Pomoże to usunąć śluz i flegmę z płuc.

W razie wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pecto Drill, syrop

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki Pecto Drill, syrop należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit (w tym nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha).

Pominięcie zastosowania leku Pecto Drill, syrop

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą dawkę leku, chyba że jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki. Zapomnianą dawkę należy wówczas pominąć i kontynuować stosowanie leku jak zazwyczaj.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić z nieznaną częstością (nie jest możliwe jej określenie na podstawie dostępnych danych):

 • Zaburzenia żołądka i jelit: ból górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka;
 • Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy;
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne: zaczerwienie skóry (wysypka rumieniowata), świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (szybko narastający obrzęk skóry lub błon śluzowych, najczęściej twarzy lub gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu) oraz okrągłe obszary z czerwono-fioletową reakcją na skórze, które powracają w tym samym miejscu po ponownym podaniu leku (wysypka polekowa).

W razie wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, syrop

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pecto Drill, syrop

Substancją czynną leku jest karbocysteina. 15 ml (1 miarka) syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.

Pozostałe składniki to: sacharozy roztwór, metylu parahydroksybenzoesan, zapach karmelowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pecto Drill, syrop i co zawiera opakowanie

Ten lek jest żółtym do jasnobrunatnego, przezroczystym syropem o karmelowym zapachu i słodkim smaku.

Opakowanie: butelka zawierająca 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 15 ml.

Podmiot odpowiedzialny PIERRE FABRE MEDICAMENT Les Cauquillous

81500 Lavaur

Francja

Wytwórca Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm

Rue du Lycée

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa

Polska tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

logo Pierre Fabre Medicament}