---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Pecto Drill

lek na receptę, tabletki do ssania/gryzienia/żucia,

Karbocysteina (carbocisteine)

, Pierre Fabre

Dawka:

750 mg

Opakowanie:

20 tabletek
w 98% aptek, od 19,99 zł do 49,99 zł

Zamienniki opakowania:

Od 19,99 zł

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Pecto Drill dla opakowania 20 tabletek (750 mg).

Wybrany dokument Pecto Drill:
Dokument z 2024-06-24
PDF
dokument PDF dla Pecto Drill

Podgląd dokumentu PDF Pecto Drill

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-24

Ulotki innych produktów zawierających carbocisteine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pecto Drill, 750 mg, tabletki do ssania

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pecto Drill, tabletki do ssania i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Pecto Drill, tabletki do ssania

3. Jak stosować lek Pecto Drill, tabletki do ssania

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, tabletki do ssania

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pecto Drill, tabletki do ssania i w jakim celu się go stosuje

Pecto Drill zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina powoduje, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, przez co jest łatwiej usuwana z dróg oddechowych podczas kaszlu (tzw. działanie mukolityczne).

Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Pecto Drill jest wskazany do stosowania tylko u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, tabletki do ssania

Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, tabletki do ssania:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli obecnie u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa;
 • u kobiet karmiących piersią;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pecto Drill należy omówić to z lekarzem, gdyż konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności stosując lek Pecto Drill:

 • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, gdyż może to prowadzić do niedrożności dróg oddechowych.
 • w przypadku wystąpienia obfitej, ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki;
 • nie należy jednocześnie stosować z lekami przeciwkaszlowymi i (lub) lekami zmniejszającymi wydzielanie śluzu oskrzelowego. Odruch kaszlu jest naturalnym odruchem obronnym płuc i nie należy go hamować. Stosowaniu tego leku powinien towarzyszyć niehamowany odruch kaszlu, aby ułatwić usuwanie wydzieliny.

Lek Pecto Drill, tabletki do ssania a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Pecto Drill nie należy stosować innych leków zawierających karbocysteinę (aby nie przekroczyć maksymalnej dawki), leków przeciwkaszlowych ani zmniejszających wydzielanie oskrzelowe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią (patrz „Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, tabletki do ssania”).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Pecto Drill, tabletki do ssania nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pecto Drill, tabletki do ssania zawiera:

 • 7,23 mg aspartamu w każdej tabletce do ssania. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania;
 • 600,32 mg sorbitolu w każdej tabletce do ssania. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku;
 • 3,31 mg glukozy w każdej tabletce do ssania. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien się skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
 • 0,16536 µg alkoholu benzylowego w każdej tabletce do ssania, który może powodować reakcje alergiczne.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

 • 1,272 µg butylohydroksyanizolu w każdej tabletce do ssania, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych;
 • substancję zapachową Cytral, która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Pecto Drill, tabletki do ssania

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli:

Na początku leczenia zalecana dawka to jedna tabletka trzy razy na dobę. Po wystąpieniu zadowalającej odpowiedzi na leczenie, należy zmniejszyć dawkowanie do jednej tabletki dwa razy na dobę.

Nie należy stosować leku przed snem.

Droga i sposób podania

Lek do stosowania doustnego.

Tabletkę należy ssać lub żuć.

Czas leczenia

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do pięciu dni. Po tym czasie, jeśli objawy nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.

Po zastosowaniu leku, nie należy hamować odruchu kaszlu. Pomoże to usunąć śluz i flegmę z płuc.

W razie wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pecto Drill, tabletki do ssania

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit (w tym nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha).

Pominięcie przyjęcia leku Pecto Drill, tabletki do ssania

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą dawkę leku, chyba że jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki. Zapomnianą dawkę należy wówczas pominąć i kontynuować stosowanie leku jak zazwyczaj.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić z nieznaną częstością (nie jest możliwe jej określenie na podstawie dostępnych danych):

 • Zaburzenia żołądka i jelit: ból górnej części brzucha, nudności i wymioty, biegunka;
 • Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy;
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne: zaczerwienie skóry (wysypka rumieniowata), świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (szybko narastający obrzęk skóry lub błon śluzowych, najczęściej twarzy lub gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu) oraz okrągłe obszary z czerwono-fioletową reakcją na skórze, które powracają w tym samym miejscu po ponownym podaniu leku (wysypka polekowa).

W razie wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, tabletki do ssania

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pecto Drill, tabletki do ssania

Substancją czynną leku jest karbocysteina. Jedna tabletka do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny.

Pozostałe składniki to: powidon, sorbitol, sacharyna sodowa, aspartam, substancja zapachowa 28M107 (zawiera, między innymi, sorbitol, glukozę, alkohol benzylowy, butylohydroksyanizol, d- limonen, cytral), talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pecto Drill, tabletki do ssania i co zawiera opakowanie Pecto Drill to białe, okrągłe tabletki bez zapachu o lekko słodkim smaku.

Opakowanie: 20 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny PIERRE FABRE MEDICAMENT Les Cauquillous

81500 Lavaur

Francja

Wytwórca Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm, Rue du Lycee

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa

Polska tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

logo Pierre Fabre Medicament}