Oryginalna ulotka dla Meropenem Zentiva
iniekcja

produkt na receptę

meropenem

Dawka

500 mg
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki stosowane w zakażeniach, leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, pozostałe antybiotyki β-laktamowe (kategoria ATC J01DH).

Ulotki Meropenem Zentiva dla opakowania 1 fiolka (500 mg).

Wybrany dokument Meropenem Zentiva:
Dokument z 2021-01-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Meropenem Zentiva, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Meropenem Zentiva, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Meropenem Zentiva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Zentiva

3. Jak stosować lek Meropenem Zentiva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Meropenem Zentiva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Meropenem Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Meropenem1 Zentiva zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia.

Meropenem Zentiva jest stosowany do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku

3 miesięcy i starszych:

 • Zakażenia płuc (zapalenie płuc).
 • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.
 • Powikłane zakażenia dróg moczowych.
 • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
 • Zakażenia okołoporodowe.
 • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.
 • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Lek Meropenem Zentiva może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne.

Lek Meropenem Zentiva może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być związane z zakażeniami wymienionymi powyżej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Zentiva

Kiedy nie stosować leku Meropenem Zentiva:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na meropenem lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, gdyż może być również uczulony na meropenem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Meropenem Zentiva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
 • jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Wynik testu Coombsa, wykonywanego podczas leczenia, może być dodatni, co świadczy o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to z pacjentem.

U pacjenta mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe ciężkich reakcji skórnych (patrz punkt 4). Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, aby można było rozpocząć leczenie tych objawów.

Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy któraś z wyżej wymienionych sytuacji go dotyczy, należy o tym powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem leku Meropenem Zentiva.

Lek Meropenem Zentiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Meropenem Zentiva może bowiem wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Meropenem Zentiva.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje:

 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid (stosowany w leczeniu padaczki); leku Meropenem Zentiva nie należy stosować, gdyż może osłabić działanie kwasu walproinowego, walproinianu sodu, walpromidu;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna się poradzić lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Zaleca się unikanie podawania meropenemu pacjentkom w ciąży. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać meropenem.

Istotne jest, aby przed rozpoczęciem przyjmowania meropenemu pacjentka poinformowała swojego lekarza, czy karmi piersią lub czy zamierza karmić piersią. Niewielkie ilości tego leku przenikają do mleka kobiety. Dlatego lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna stosować meropenem w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednakże, stosowanie meropenemu może powodować ból głowy, mrowienie lub szczypanie skóry (parestezje), niezamierzone skurcze mięśni, prowadzące do gwałtownych i niekontrolowanych wstrząsów ciała (drgawki), które zwykle łączą się z utratą przytomności. Są to działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Meropenem Zentiva zawiera sód Meropenem Zentiva, 500 mg: ten lek zawiera około 45 mg sodu (główny składnik soli kuchennej) w każdej fiolce.

Maksymalna zalecana dobowa dawka tego leku zawiera 540 mg sodu.

Odpowiada to 27% zalecanej maksymalnej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Jeżeli pacjent potrzebuje 8 fiolek lub więcej na dobę, przez dłuższy czas i powinien stosować dietę ze zmniejszoną ilością sodu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Meropenem Zentiva, 1000 mg: ten lek zawiera około 90 mg sodu (główny składnik soli kuchennej) w każdej fiolce.

Maksymalna zalecana dobowa dawka tego leku zawiera 540 mg sodu.

Odpowiada to 27% zalecanej maksymalnej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Jeżeli pacjent potrzebuje 4 fiolki lub więcej na dobę, przez dłuższy czas i powinien stosować dietę ze zmniejszoną ilością sodu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

3. Jak stosować lek Meropenem Zentiva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dorośli

 • Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, jego umiejscowienia w organizmie i nasilenia. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta.
 • Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zwykle od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zazwyczaj będzie podawany co 8 godzin. Jeśli jednak pacjent ma zaburzenia czynności nerek, może otrzymywać lek rzadziej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawka dla dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka.

Zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Zentiva na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawki leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się dawkę stosowaną u dorosłych.

 • Lek Meropenem Zentiva będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub w infuzji.
 • Lek Meropenem Zentiva zwykle będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
 • Jednak niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Meropenem Zentiva w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie

Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Zentiva w domu”). Należy zawsze stosować lek Meropenem Zentiva ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

 • Leku nie należy mieszać z roztworami zawierającymi inne leki ani dodawać do takich roztworów.
 • Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać lek Meropenem Zentiva.
 • Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem Zentiva

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Meropenem Zentiva

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Meropenem Zentiva

Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem Zentiva, dopóki lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Meropenem Zentiva i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować nagle występujące:

 • ciężką wysypkę, świąd lub pokrzywkę na skórze;
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała;
 • duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu;
 • ciężkie reakcje skórne obejmujące: o ciężkie reakcje nadwrażliwości w tym gorączka, wysypka skórna, zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów), a także powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle nadwrażliwości, określanego jako zespół reakcji polekowej z eozynofilią i objawami układowymi.

o ciężką, czerwoną, łuszcząca się wysypkę, guzy skórne zawierające ropę, pęcherze lub złuszczanie skóry, które mogą być związane z gorączką i bólem stawów.

o ciężkie wysypki skórne, które mogą pojawić się jako czerwonawe okrągłe plamy na tułowiu, często z pęcherzami po środku, złuszczaniem skóry, owrzodzeniami jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i oczu i mogą być poprzedzone gorączką i objawami grypopodobnymi (zespół Stevensa-

Johnsona) lub w bardziej ciężkiej postaci (toksyczna nekroliza naskórka).

Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana)

Do objawów należy:

 • wystąpienie niespodziewanej duszności;
 • czerwony lub brązowy mocz.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha (żołądka);
 • nudności;
 • wymioty;
 • biegunka;
 • ból głowy;
 • wysypka, świąd skóry;
 • ból i stan zapalny;
 • zwiększenie liczby płytek krwi (widoczne w badaniu laboratoryjnym);
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany we krwi, w tym zmniejszenie liczby płytek krwi (może powodować łatwe powstawanie siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną; lekarz może zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi;
 • zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek;
 • uczucie mrowienia;
 • zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki).
 • zapalenie jelita z biegunką;
 • ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku Meropenem Zentiva;
 • inne zmiany we krwi; do objawów należą częste zakażenia, wysoka gorączka i ból gardła;

lekarz może zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi;

 • nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie skóry; może przebiegać z wysoką gorączką i bólami stawów.

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • drgawki (napady padaczkowe)
 • ostra dezorientacja i stan splątania (majaczenie).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Poważne reakcje nadwrażliwości w tym gorączka, wysypka skórna, zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów), a także powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle nadwrażliwości, określanego jako zespół osutki polekowej z eozynofilią i objawami układowymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Meropenem Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Po rozpuszczeniu: roztwór do wstrzykiwań lub infuzji należy podać niezwłocznie po sporządzeniu.

Czas od przygotowania roztworu do jego podania w postaci dożylnego wstrzyknięcia lub infuzji nie powinien przekroczyć godziny.

Nie zamrażać sporządzonego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Meropenem Zentiva

Substancją czynną leku jest meropenem trójwodny.

Meropenem Zentiva, 500 mg

Każda fiolka zawiera 500 mg meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/ Meropenem Zentiva, 1000 mg

Każda fiolka zawiera 1000 mg meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

Pozostały składnik to: sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Meropenem Zentiva i co zawiera opakowanie Lek Meropenem Zentiva jest proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Proszek należy rozpuścić przed zastosowaniem i podać w postaci wstrzyknięcia lub infuzji.

Lek pakowany jest w szklane fiolki zawierające biały lub jasnożółty proszek.

Wielkość opakowania: 1 fiolka lub 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Wytwórca ACS Dobfar S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino

64100 Teramo

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Zentiva Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2020

Edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia bakteryjne nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn jest oporność na zastosowany antybiotyk bakterii wywołujących zakażenie. Oznacza to, że bakterie mogą przetrwać cykl leczenia, a nawet namnażać się mimo stosowania antybiotyku.

Oporność bakterii na antybiotyki może rozwinąć się z różnych powodów, a ryzyko to można zmniejszyć stosując antybiotyki rozważnie.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, co uniemożliwiłoby skuteczne działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, o określonej porze i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

2. Pacjent nie powinien stosować antybiotyku, który był przepisany dla innej osoby. Antybiotyk należy stosować wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które został on przepisany.

3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyków przepisanych innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Pacjent nie powinien przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych dla niego.

5. Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy odnieść je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

Informacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego oraz

Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Zentiva w domu

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, aby móc podać lek Meropenem Zentiva w domu.

Ostrzeżenie. Lek można podawać samodzielnie w domu tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

 • Ten lek należy zmieszać z innym płynem (rozcieńczalnikiem). Lekarz poinstruuje, ile rozcieńczalnika użyć.
 • Lek należy podać bezpośrednio po sporządzeniu. Nie zamrażać go.

Jak przygotować lek 1. Należy umyć i dokładnie osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.

2. Wyjąć butelkę (fiolkę) leku Meropenem Zentiva z opakowania. Należy sprawdzić fiolkę i datę ważności. Należy sprawdzić, czy fiolka nie jest naruszona i nie ma oznak uszkodzenia.

3. Należy usunąć kolorowe zamknięcie i przetrzeć szary gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem. Poczekać aż korek wyschnie.

4. Należy połączyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, nie dotykając ich końców.

5. Do strzykawki należy nabrać zaleconą objętość jałowej wody do wstrzykiwań. Potrzebna objętość wody znajduje się w tabeli niżej:

Dawka leku Meropenem Zentiva Objętość wody do wstrzykiwań potrzebna do rozpuszczenia

500 mg (miligramów) 10 ml (mililitrów)

1 g (gram) 20 ml 1,5 g 30 ml

2 g 40 ml Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Meropenem Zentiva jest większa niż 1 g, będzie potrzebna więcej niż jedna fiolka leku Meropenem Zentiva. Można wtedy nabrać do jednej strzykawki roztwór z wielu fiolek.

6. Wkłuć igłę strzykawki przez środek gumowego korka i dodać zaleconą objętość wody do wstrzykiwań do fiolki lub fiolek z lekiem Meropenem Zentiva.

7. Wyjąć igłę z fiolki. Wstrząsać fiolką przez około 15 sekund i obserwować przez 1 minutę. Jeśli proszek nie jest całkowicie rozpuszczony ponownie wstrząsać przez 15 sekund. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po rozpuszczeniu roztwór jest przezroczysty, o barwie bladożółtej, bez widocznych cząstek stałych. Jeszcze raz przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż korek wyschnie.

8. Z tłokiem strzykawki wciśniętym do końca należy ponownie wkłuć igłę przez gumowy szary korek. Należy trzymać strzykawkę i fiolkę, a następnie odwrócić fiolkę do góry dnem.

9. Trzymając koniec igły zanurzony w roztworze należy pociągnąć tłok strzykawki i nabrać do strzykawki cały roztwór z fiolki.

10. Wyjąć igłę ze strzykawką z fiolki i odłożyć pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.

11. Należy trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać lekko strzykawkę, aby pęcherzyki powietrza w strzykawce przesunęły się do góry.

12. Usunąć powietrze ze strzykawki przez delikatne naciskanie tłoka, aż całe powietrze zostanie usunięte.

13. Jeśli lek Meropenem Zentiva jest stosowany w domu, użyte igły i zestaw do podawania infuzji należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy usunąć niewykorzystany lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie leku

Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon, lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Meropenem Zentiva przez krótką kaniulę lub wenflon 1. Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

2. Przeczyścić koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać aż wyschnie. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.

3. Powoli naciskać tłok strzykawki tak, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

4. Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki odłączyć strzykawkę i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

5. Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Meropenem Zentiva przez port lub dojście centralne

1. Zdjąć zamknięcie portu lub linii centralnej, przeczyścić koniec linii wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie.

2. Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

3. Po zakończeniu podawania antybiotyku odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

4. Założyć nowe zamknięcie na linię centralną i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/meropenem

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.