Oryginalna ulotka dla Onko BCG 100
proszek (do wytworzenia zawiesiny)

produkt na receptę

tuberculic vaccine

Dawka

100 mg

Opakowanie

1 ampułka + rozpuszczalnik 1 mililitr
w 1% aptek
Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki immunostymulujące, cytokiny i immunomodulatory (kategoria ATC L03AX).

Ulotki Onko BCG 100 dla opakowania 1 ampułka + rozpuszczalnik 1 mililitr (100 mg).

Wybrany dokument Onko BCG 100:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Onko BCG 100

Podgląd dokumentu PDF Onko BCG 100

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - ULOTKA dla pacjenta- Onko BCG 50, 100 QRD.doc ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA Onko BCG 50 Onko BCG 100

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego BCG ad immunocurationem BCG do immunoterapii

NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaŜ zawiera ona informacje waŜne dla pacjenta.

 • NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie naleŜy go przekazywać innym.
 • Lek moŜe zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Onko BCG 50, Onko BCG 100 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Onko BCG 50, Onko BCG 100

3. Jak stosować lek Onko BCG 50, Onko BCG 100

4. MoŜliwe działania niepoŜądane

5. Jak przechowywać lek Onko BCG 50, Onko BCG 100

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Onko BCG 50, Onko BCG 100 i w jakim celu się go stosuje

1 ampułka lub 1 fiolka leku zawiera Ŝywe, atenuowane (czyli pozbawione złośliwości) prątki BCG - (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau w 5 % roztworze glutaminianu sodu, wysuszone w wysokiej próŜni ze stanu zamroŜenia.

1 ampułka lub 1 fiolka Onko BCG 50 zawiera co najmniej 150 mln Ŝywych prątków BCG.

1 ampułka lub 1 fiolka Onko BCG 100 zawiera co najmniej 300 mln Ŝywych prątków BCG.

Lek nie zawiera Ŝadnych środków konserwujących.

Lek jest stosowany w leczeniu powierzchownych, nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego (carcinoma urotheliale Ta, Tis, T1).

Lek nie powinien być stosowany w raku inwazyjnym pęcherza moczowego, poniewaŜ szanse wyleczenia są znikome.

Lek w dawce 50 mg moŜe być uŜyty w przypadku powtarzających się objawów ubocznych (dyzurii, wzrost temperatury ciała) lub wzmoŜonego odczynu tuberkulinowego.

Prątki BCG znalazły zastosowanie jako nieswoisty czynnik immunostymulacyjny w leczeniu niektórych typów nowotworów.

Dopęcherzowe stosowanie BCG ma na celu zniszczenie pierwotnego guza lub opóźnienie czy zapobieŜenie kolejnym jego nawrotom. Specyficzny mechanizm działania BCG nie jest całkowicie wyjaśniony. UwaŜa się, Ŝe działanie leku polega na stymulowaniu powstawania procesu zapalnego w obrębie ściany pęcherza, który broni organizm przed rozwojem choroby oraz pobudzeniu układu immunologicznego pacjenta.

2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Onko BCG 50, Onko BCG 100

Kiedy nie stosować leku Onko BCG 50, Onko BCG 100

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)
 • z wrodzonym lub nabytym defektem układu odpornościowego,
 • leczonych immunosupresyjnie (np. kortykosteroidami, cytostatykami lub radioterapią),
 • z aktywną gruźlicą lub inną chorobą wymagającą leczenia środkami tuberkulostatycznymi,
 • z zakaŜeniem układu moczowego, do czasu uzyskania jałowego posiewu moczu.

Inne leki i Onko BCG 50, Onko BCG100

NaleŜy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie naleŜy stosować u osób leczonych równocześnie cytostatykami i sterydami podawanymi układowo. Sterydy stosowane miejscowo, nie stanowią przeciwwskazania do terapii lekiem.

W trakcie kuracji BCG powinno się ograniczać podawanie antybiotyków mogących działać bakteriobójczo na prątki, oraz podawanie pochodnych kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna) i niektórych leków przeciwzakrzepowych.

CiąŜa i karmienie piersią

Lek nie naleŜy stosować u kobiet w ciąŜy i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu Onko BCG 50 i Onko BCG 100 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Onko BCG 50, Onko BCG 100

Jedna dawka Onko BCG 50 odpowiadająca 1 dawce uŜywanej do 1 wlewki dopęcherzowej, stanowi zawartość 1ampułki lub 1fiolki (50 mg) odtworzonej w 1 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu.

Jedna dawka Onko BCG 100 odpowiadająca 1 dawce uŜywanej do 1 wlewki dopęcherzowej, stanowi zawartość 1ampułki lub 1fiolki (100 mg) odtworzonej w 1 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu.

Lek przygotowuje do zastosowania i podaje wykwalifikowany personel medyczny w następujący sposób:

Do ampułki lub fiolki zawierającej proszek dodać przy uŜyciu 5 ml jałowej strzykawki 1 ml rozpuszczalnika (jałowy izotoniczny roztwór chlorku sodu). Trzykrotnie delikatnie obracać i ponownie wypuszczać zawartość ampułki lub fiolki w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny (unikać wstrząsania i spienienia zawiesiny). Następnie zawiesinę z ampułki lub fiolki pobrać do jałowej 50 ml strzykawki i dodać 49 ml jałowego izotonicznego roztworu chlorku sodu.

Przez cewnik 12 – 14 F wprowadzony poprzez cewkę moczową, naleŜy opróŜnić pęcherz z moczu.

Następnie wprowadzić przez cewnik całą porcję (50 ml) zawiesiny BCG, czynność tę naleŜy wykonywać powoli i podać 5 ml jałowego fizjologicznego roztworu chlorku sodu dla całkowitego opróŜnienia cewnika z zawiesiny BCG.

Chory nie powinien pić płynów przez 3 - 4 godziny przed i 2 godziny po podaniu produktu.Po podaniu przez cewnik leku naleŜy cewnik usunąć.

Podana zawiesina BCG musi pozostać w pęcherzu moczowym przez 2 godziny, w tym czasie chory zmienia co 15 minut pozycję ciała (na brzuch, na plecy i na boki), a po 2 godzinach opróŜnia pęcherz.

Podanie do pęcherza moczowego powinno być wykonane nie wcześniej niŜ 14 dni po pobraniu wycinka z guza lub śluzówki pęcherza albo po elektroresekcji guza (TUR).

Zabieg naleŜy stosować jeden raz w tygodniu, przez sześć kolejnych tygodni, a następnie zleca się stosowanie leczenia podtrzymującego co 3 miesiące jeden raz w tygodniu przez trzy kolejne tygodnie.

W przypadku stwierdzenia nawrotu guza naleŜy ponowić kurację 6-tygodniową.

Przed rozpoczęciem leczenia naleŜy wykonać pacjentowi śródskórną próbę tuberkulinową (PT, PPD) w celu oceny stopnia reaktywności immunologicznej chorego. W przypadku gdy odczyn skórny jest bardzo nasilony, lub przekracza 1 cm średnicy (odczyn o średnicy powyŜej 6 mm traktowany jest jako odczyn dodatni), naleŜy odstąpić od planowanej immunoterapii lekiem. Po zakończeniu 6-tygodniowej kuracji naleŜy ponowić śródskórną próbę tuberkulinową aby ocenić wpływ leczenia na ogólną reaktywność immunologiczną organizmu chorego. U części chorych ta reaktywność wyraźnie wzmaga się.

Sposób oddawania moczu

Po 2 godzinach od podania leku naleŜy polecić choremu oddać mocz. JeŜeli istnieją trudności w całkowitym opróŜnieniu pęcherza (zaleganie moczu po oddaniu moczu) personel medyczny powinien wprowadzić choremu do pęcherza cewnik opróŜniający pęcherz z zalegającego moczu.

Toaleta po oddaniu moczu jest odkaŜana typowymi preparatami dezynfekcyjnymi.

WaŜne informacje

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej po zastosowaniu leku, powinno się zwiększyć ilość wypijanych płynów przez 24 godziny po pierwszym oddaniu moczu. W tym czasie naleŜy wypić co najmniej 12 szklanek płynów. Regularnie oddawać mocz.

Zalecana jest wstrzemięźliwość płciowa w czasie 48 godzin od wlewki. W ciągu przynajmniej 1 tygodnia od wlewki stosować prezerwatywy.

Leku nie wolno stosować doŜylnie, podskórnie i domięśniowo.

Środki poślizgowe stosowane przy wprowadzaniu cewnika nie powinny zawierać substancji tuberkulostatycznych.

Zawiesinę prątków BCG do podania do pęcherza moczowego przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Zastosowanie większej niŜ zalecana dawki Onko BCG 50, Onko BCG 100

Przy podaniu za duŜej dawki lub zbyt długiego utrzymywania leku w pęcherzu naleŜy kilkakrotnie przepłukać pęcherz moczowy jałowym, fizjologicznym roztworem chlorku sodu. Cewnikiem usunąć zalegający w pęcherzu mocz (u osób z zaleganiem moczu), a w razie wystąpienia objawów septycznych zastosować tuberkulostatyki.

Czynności te wykonuje wykwalifikowany personel medyczny.

Pominięcie zastosowania Onko BCG 50, Onko BCG 100

NaleŜy powiadomić lekarza o pominięciu zalecanej dawki.

4. MoŜliwe działania niepoŜądane

Jak kaŜdy lek, Onko BCG 50, Onko BCG 100 moŜe powodować działania niepoŜądane. Leczenie nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego preparatem Onko BCG 50 lub Onko BCG 100 w podaniach dopęcherzowych jest dobrze tolerowane przez większość pacjentów, mogą jednak wystąpić niepoŜądane objawy zarówno miejscowe jak i ogólne.

Obserwowano ogniska gruźliczopodobnej ziarniny w płucach.

Najczęstszym powikłaniem są objawy zapalenia pęcherza moczowego (cistitis acuta), występujące zwykle po drugim lub trzecim podaniu. Częstomocz, krwiomocz, bolesne parcie na mocz występujące w dniu podania, ustępują zwykle po kilku godzinach.

Znane są równieŜ powaŜniejsze niepoŜądane następstwa terapii, jak gruźliczopodobne zapalenie głębszych warstw ściany pęcherza moczowego, zapalenie gruczołu krokowego i/lub najądrzy z tworzeniem się ognisk martwicy serowatej.

U osób z zapaleniem gruźliczym stercza lub utrzymującymi się stanami podgorączkowymi naleŜy zastosować leczenie sześciotygodniowe stosując dwulekowe podawanie codziennie 600 mg rifampicyny i 5 mg/kg m.c. isoniazydu.

U osób z cięŜkimi objawami septycznymi oraz z zapaleniem stawów moŜna zastosować 4 miesięczny schemat leczenia przyjęty w leczeniu gruźlicy układu moczowego: podając

 • codziennie przez okres 2 miesięcy trzy leki:

600 mg rifampicyny, 5 mg/kg m.c. isoniazydu oraz

25 mg/kg m.c. ethambutolu (lub 1500 mg pyrazynamidu), oraz

 • trzy razy w tygodniu przez okres kolejnych 2 miesięcy dwa leki: 600 mg rifampicyny i 10 mg/kg m.c. isoniazydu.

Przy objawach zapalenia stawów konieczne jest niekiedy włączenie kortykosteroidów.

U chorych z wymienionymi wyŜej objawami uogólnionej infekcji naleŜy bezwzględnie przerwać leczenie produktem.

Oprócz reakcji miejscowych mogą wystąpić reakcje ogólne jak: złe samopoczucie, krótkotrwały wzrost temperatury ciała (38°C – 39°C), dreszcze, nudności, bóle mięśniowe i stawowe, biegunka, ból w okolicy narządów płciowych.

Objawy ogólne zwykle utrzymują się przez 1 - 3 dni.

Bardzo rzadko wyŜej wymienione objawy zmuszają do przerwania terapii i podania leków przeciwprątkowych.

Obserwowano teŜ ogniska gruźliczopodobnej ziarniny w wątrobie.

Wszystkie powaŜniejsze niepoŜądane następstwa dopęcherzowego stosowania produktu zwykle ustępują po zastosowaniu czteromiesięcznej chemioterapii przeciwprątkowej.

NaleŜy powiadomić lekarza natychmiast lub zgłosić się do najbliŜszego szpitala, jeśli wystąpią następujące objawy:

 • reakcja alergiczna, mogąca przejawiać się trudnościami w oddychaniu, kaszlem, wysypką, obrzękiem twarzy,
 • infekcja gruźlicza, mogąca przejawiać się kaszlem, wysoką gorączką trwającą dłuŜej niŜ

12 godzin (temperatura powyŜej 39,5°C) lub gorączką trwającą dłuŜej niŜ 2 dni (temperatura powyŜej 38,5°C).

NaleŜy powiadomić lekarza tak szybko, jak jest to moŜliwie, gdy zostaną zauwaŜone objawy:

 • Ŝółte oczy lub skóra,
 • szarawe lub białawe stolce,
 • gorączkę (temperatura poniŜej 38,5°C) z dreszczami, bólem głowy, bólem mięśni lub stawów trwającą powyŜej 2 dni,
 • wyraźny ból przy oddawaniu moczu lub nadmierne oddawanie moczu,
 • stany zapalne gałki ocznej,
 • krew w moczu.

Dla złagodzenia odczuwania objawów ubocznych naleŜy:

 • zaprzestać palenia papierosów (jeśli pacjent jest palaczem tytoniu),
 • odpoczywać przy odczuciu zmęczenia,
 • unikać picia alkoholu,
 • stosować się do wszystkich zaleceń lekarskich i przyjmować zalecane przez lekarza leki.

5. Jak przechowywać lek Onko BCG 50, Onko BCG 100

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

W celu ochrony przed światłem naleŜy przechowywać ampułki lub fiolki w opakowaniu zewnętrznym.

Po rozpuszczeniu zuŜyć natychmiast.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie naleŜy stosować produktu po upływie terminu waŜności zamieszczonego na opakowaniu.

Po zakończeniu zabiegu sprzęt i materiały powinny być zniszczone zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów szkodliwych dla zdrowia.

Numer serii (Lot)

Termin waŜności (EXP)

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Onko BCG 50, Onko BCG 100 Onko BCG 50

Jedna ampułka lub fiolka z proszkiem zawiera: Prątki BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau – 50 mg Onko BCG 100

Jedna ampułka lub fiolka z proszkiem zawiera: Prątki BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau – 100 mg substancje pomocnicze: sodu glutaminian

1 ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera: izotoniczny roztwór chlorku sodu – 1 ml

Jak wygląda Onko BCG 50, Onko BCG 100 i co zawiera opakowanie

Suchy bezpostaciowy proszek o zabarwieniu białym lub jasnokremowym.

Opakowanie

1 ampułka z proszkiem po 50 mg + 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 1 ml

1 fiolka z proszkiem po 50 mg + 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 1 ml

5 ampułek z proszkiem po 50 mg + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml

5 fiolek z proszkiem po 50 mg + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml

1 ampułka z proszkiem po 100 mg + 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 1 ml

1 fiolka z proszkiem po 100 mg + 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 1 ml

5 ampułek z proszkiem po 100 mg + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml

5 fiolek z proszkiem po 100 mg + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

Nr telefonu: (081) 533 82 21 e-mail: biomed@biomed.lublin.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.