dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 tabletek (0,4 G), 20 tabletek (0,4 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających norfloxacin

Wersja tekstowa dokumentu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nolicin, 400 mg, tabletki powlekane

Norfloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nolicin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nolicin

3. Jak stosować lek Nolicin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nolicin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nolicin i w jakim celu się go stosuje

Norfloksacyna1, substancja czynna leku Nolicin, jest chemioterapeutykiem z grupy chinolonów o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Lek Nolicin działa na wiele gatunków tlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Wskazania do stosowania Lek Nolicin stosuje się w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na norfloksacynę:

 • powikłane lub niepowikłane, ostre lub przewlekłe zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych obejmujące: zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie miedniczek nerkowych, przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, zakażenie dróg moczowych związane z chirurgicznymi zabiegami urologicznymi, pęcherz neurogenny lub kamica nerkowa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nolicin

Kiedy nie stosować leku Nolicin:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na norfloksacynę, inne leki z grupy chinolonów lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),
 • u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią,
 • u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu i rozwoju,
 • jeśli u pacjenta wystąpił ból, stan zapalny lub pęknięcie ścięgien po przyjęciu antybiotyków chinolonowych (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności" oraz punkt "Możliwe działania niepożądane").

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nolicin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości lub występuje obecnie którakolwiek z następujących chorób, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia:

 • drgawki lub skłonność do drgawek, padaczka lub inne choroby mózgu, na przykład zmniejszony przepływ krwi przez mózg, udar mózgu, ponieważ lek może spowodować uszkodzenie mózgu
 • zaburzenia psychiczne; lek może prowadzić do zaostrzenia i nasilenia objawów u pacjentów ze znanymi lub podejrzewanymi zaburzeniami psychicznymi, omamami i (lub) dezorientacją.
 • miastenia (choroba powodująca osłabienie siły mięśni); norfloksacyna może wywołać nasilenie objawów tej choroby, w tym zagrażające życiu zaburzenia oddychania;
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (dziedziczna choroba czerwonych krwinek, związana z nieprawidłową budową tego enzymu); jeśli choroba ta występowała u pacjenta lub kogoś z jego rodziny, należy poradzić się lekarza, ponieważ podczas leczenia może dojść do masowego rozpadu czerwonych krwinek (reakcji hemolitycznej) powodującego niedokrwistość;
 • niewydolność nerek; lekarz zaleci odpowiednio mniejsze dawki leku; w czasie leczenia lekiem Nolicin zaleca się picie odpowiedniej ilości płynów;
 • zaburzenia czynności serca związane z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak:
  • stwierdzone wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG ‑ badaniu aktywności elektrycznej serca);
  • stwierdzone zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi);
  • bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią);
  • słaba praca serca (niewydolność serca);
  • przebyty zawał mięśnia sercowego;
  • pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku;
  • stosowanie innych leków mogących powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt „Lek Nolicin a inne leki);
  • jeśli u pacjenta stwierdzono poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej);
  • jeśli w przeszłości wystąpiło u pacjenta rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty);
  • jeśli w rodzinie występowały przypadki tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty, inne czynniki ryzyka lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej takie jak zespół Marfana lub postać naczyniowa zespołu Ehlersa-Danlosa, lub choroby naczyń krwionośnych takie jak zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Behceta, nadciśnienie tętnicze lub potwierdzona miażdżyca tętnic).

Jeśli u pacjenta w czasie leczenia wystąpią opisane niżej objawy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza (patrz punkt 4).

 • Reakcje uczuleniowe
  • swędzenie i pokrzywka
  • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła z trudnościami w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ciężkie rekcje skórne: pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), złuszczające zapalenie skóry i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) objawiające się wysypką z krostami na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczaniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi.
  • potencjalnie śmiertelny wstrząs anafilaktyczny objawiający się spadkiem ciśnienia krwi, bladością skóry, przyspieszonym oddechem, zimnymi potami, osłabieniem i omdleniem.

W przypadku wystąpienia takich reakcji należy natychmiast przerwać leczenia i skontaktować się z lekarzem lub lekarzem pogotowia, który podejmie odpowiednie działania w nagłych wypadkach.

 • Gorączka, wysypka, świąd czy małe czerwone plamy na skórze, mogą to być objawy uczulenia na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe. Lekarz zadecyduje, czy przerwać leczenia.
 • W razie nasilenia nasilenie objawów miastenii, w tym wystąpienia zaburzenia oddychania (co zagraża życiu), należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza
 • Drgawki konwulsyjne; należy przerwać leczenie norfloksacyną
 • Osłabienie, duszność i bladość skóry, szczególnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, może to być objaw masowego rozpadu czerwonych krwinek (reakcji hemolitycznej) powodującego niedokrwistość
 • Uporczywa i nasilona biegunka, która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Powikłanie to, będące niekiedy wynikiem stosowania antybiotyków, może mieć przebieg od łagodnego do ciężkiego, mogącego zakończyć się śmiercią. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W razie konieczności lekarz zdecyduje o zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Nie przyjmować leków przeciwbiegunkowych, ponieważ hamują wydalanie toksyn.
 • Choroby zwyrodnieniowe nerwów powodujące parestezje, niedoczulicę, upośledzenie czucia i osłabienie. Jeśli u pacjenta wystąpią ból, pieczenie, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie lub jeśli stwierdzono u niego zaburzenia dotyku i odczuwania bólu, temperatury, należy przerwać stosowanie leku w celu zapobieżenia rozwojowi nieodwracalnego stanu.
 • Jadłowstręt, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość brzucha, co może być objawem zapalenie wątroby z zatrzymaniem odpływu żółci (cholestatyczne zapalenie wątroby).

Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby wątroby, takie jak, należy zalecić pacjentom przerwanie leczenia i skontaktowanie się z lekarzem.

 • Pogorszenie wzroku lub inne zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.
 • Uczucie bólu i stan zapalny, a nawet częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien, szczególnie ścięgna Achillesa. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza i oszczędzać chorą kończynę. Lek Nolicin może wywołać tego rodzaju działania niepożądane, szczególnie u osób w wieku podeszłym oraz leczonych lekami steroidowymi.
 • Kryształy w moczu, które powodują ból i dyskomfort podczas oddawania moczu (krystaluria).
 • W przypadku wystąpienia nagłego silnego bólu brzucha, pleców lub w klatce piersiowej należy się natychmiast zgłosić do oddziału ratunkowego.

Z powodu możliwości wystąpienia reakcji uczuleniowych na światło zaleca się unikanie w czasie leczenia nadmiernego narażenia na światło słoneczne lub na promieniowanie ultrafioletowe.

Ze względu na ryzyko zapalenia i zerwania ścięgna zaleca się unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego w czasie stosowania leku Nolicin i bezpośrednio po jego zakończeniu.

Ponieważ istnieje ryzyko powstawania kryształów w moczu, należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta. Podczas leczenia lekiem Nolicin zaleca się picie dużej ilości płynu. Należy zapytać lekarza, jaka ilość płynów powinna być przyjęta w ciągu doby. W przypadku przedłużonego leczenia należy badać, czy nie pojawiły kryształy w moczu.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Nolicin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu i rozwoju.

Lek Nolicin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Norfloksacyna jest znanym inhibitorem enzymu CYP1A2. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania norfloksacyny wraz z innymi substancjami, które metabolizowane są na tej samej drodze enzymatycznej (teofilina, kofeina2 i inne). Norfloksacyna poprzez hamowanie przemian metabolicznych tych substancji może prowadzić do zwiększenia ich stężeń we krwi, a w efekcie do wystąpienia swoistych dla tych substancji działań niepożądanych.

Preparatów wielowitaminowych, suplementów minerałów (np. żelaza3, cynku, glinu lub magnezu), leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez lub glin, sukralfatu lub dydanozyny nie należy przyjmować jednocześnie lub wciągu 2 godzin od zażycia norfloksacyny, ponieważ mogą wpływać na wchłanianie norfloksacyny zmniejszając jej stężenie we krwi i w moczu. Z powodu tego zaleca się przyjmowanie leku Nolicin dwie godziny po zażyciu tych leków.

Mleko i jogurty (płynne produkty mleczne) zmniejszają wchłanianie leku Nolicin. Pacjent powinien zażywać lek Nolicin godzinę przed lub dwie godziny po mlecznym posiłku.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Nolicin i cyklosporyny mogą nasilić się działania niepożądane cyklosporyny ze względu na zwiększenie się jej stężenia we krwi. Lekarz będzie kontrolował stężenie cyklosporyny we krwi i w razie konieczności zaleci zmniejszenie jej dawki.

Jednoczesne przyjmowanie leku Nolicin i doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryna4 lub jej pochodne) może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych.

Dydanozyny, leku stosowanego w zakażeniach HIV, nie należy podawać jednocześnie z norfloksacyną lub w ciągu dwóch godzin przed lub po podaniu norfloksacyny, ponieważ wpływa ona na jej wchłanianie i powoduje obniżenie poziomu norfloksacyny w surowicy i moczu.

Wykazano, że metabolizm kofeiny jest hamowany przez chinolony, a także przez norfloksacynę.

Podczas leczenia norfloksacyną należy w miarę możliwości unikać spożywania leków zawierających kofeinę (np. niektórych środków przeciwbólowych).

Podczas jednoczesnego stosowania leku Nolicin i kortykosteroidów zwiększa się niebezpieczeństwo wystąpienia zapalenia lub naderwania ścięgien.

W czasie leczenia lekiem Nolicin może dojść do nasilenia działania niektórych leków przeciwcukrzycowych (pochodnych sulfonylomocznika, takich jak glibenklamid).

Nie należy zażywać jednocześnie leku Nolicin i nitrofurantoiny5, ponieważ działanie obu leków ulega osłabieniu.

Badania na zwierzętach wykazały, że chinolony w skojarzeniu z fenbufenem mogą wywoływać drgawki. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania leku Nolicin i fenbufenu.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Nolicin i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do wystąpienia drgawek.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi (patrz ostrzeżenia dot. zaburzeń czynności serca, powyżej).

Lek Nolicin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub po przyjęciu pokarmu mlecznego.

W ciągu 2 godzin od zażycia leku Nolicin nie należy przyjmować preparatów wielowitaminowych, suplementów minerałów (np. żelaza, cynku, glinu lub magnezu), leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez i glin, sukralfatu lub dydanozyny.

Nie należy pić napojów alkoholowych w czasie leczenia lekiem Nolicin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Nolicin nie należy stosować w czasie ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Leku Nolicin wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu. Jeśli pacjent jednocześnie zażywa lek i pije napoje alkoholowe, działania niepożądane nasilają się.

Lek Nolicin zawiera barwnik azowy 12000 FDC Yellow No. 6 (E 110) i sód

Barwnik azowy 12000 FDC Yellow No. 6 może powodować reakcje alergiczne.

Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co zasadniczo oznacza "wolny od sodu".

3. Jak stosować lek Nolicin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

Lekarz dobierze dawkę leku w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku lub po przyjęciu pokarmu mlecznego.

Wskazania Dawkowanie Czas trwania leczenia

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (np. zapalenie miedniczek nerkowych)

400 mg dwa razy na dobę

3 dni

Zakażenia dróg moczowych 400 mg dwa razy na dobę

7 do 10 dni

Przewlekłe, powracające zakażenia dróg moczowych

400 mg dwa razy na dobę do 12 tygodni

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz odpowiednio zmodyfikuje dawkę leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Produktu leczniczego Nolicin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu i rozwoju.

Dawkowanie u pacjentów w wieku podeszłym

U pacjentów w wieku podeszłym z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności modyfikacji dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nolicin

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zbyt duże dawki leku mogą wywołać nudności, wymioty, biegunkę, w cięższych przypadkach również zawroty głowy, uczucie zmęczenia, dezorientację i drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Nolicin

W przypadku pominięcia zastosowania przypadającej dawki leku, należy ją zażyć natychmiast po stwierdzeniu tego faktu, chyba, że zbliża się już czas następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nolicin Lek Nolicin należy stosować przez czas wskazany przez lekarza, nawet jeśli objawy choroby ustąpią wcześniej. W przypadku przedwczesnego przerwania leczenia może dojść do nawrotu choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Nolicin mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zapoznać się z informacjami podanymi w „Ostrzeżeniach i środkach ostrożności” w punkcie 2 oraz podanymi poniżej.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • cholestatyczne zapalenie wątroby, zapalenie wątroby (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zmieniona liczba niektórych komórek krwi (eozynofilia, leukopenia, neutropenia, małopłytkowość ), W razie często powtarzających się zakażeń, owrzodzeń w jamie ustnej, powstawaniu wybroczyn i i krwotoków należy skontaktowac z lekarzem.
 • obniżona zdolność krzepnięcia krwi (wydłużenie czasu protrombinowego), W razie przedłużającego się krwawienia należy skontaktowac z lekarzem.
 • ból głowy, zawroty głowy,
 • ból brzucha i skurcze, zgaga, biegunka, mdłości,
 • kryształy w moczu, które powodują ból i dyskomfort podczas oddawania moczu (krystaluria), (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny we krwi, zmniejszona wartość hematokrytu (odsetka krwinek czerwonych we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, świąd)
 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja) (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • zmiany nastroju, depresja, uczucie lęku, nerwowość, drażliwość, euforia, dezorientacja, omamy, dezorientacja, zaburzenia psychiczne i reakcje psychotyczne,
 • zaburzenia widzenia, zwiększone łzawienie, (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie
 • dzwonienie w uszach (szum w uszach),
 • krwawienie podskórne z zapaleniem naczyń krwionośnych,
 • wymioty, utrata apetytu,
 • ciężka i uporczywa biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • zapalenie trzustki,
 • ciężkie rekcje skórne: złuszczające zapalenie skóry, pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół

Stevensa-Johnsona), złuszczające zapalenie skóry i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)

 • nadwrażliwość na światło słoneczne, (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • swędzenie i pokrzywka,
 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła z trudnościami w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy), (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • zapalenie ścięgna, stan zapalny błony tworzącej torebkę stawową, bóle mięśni i (lub) stawów, zapalenie stawów,
 • zapalenie nerek,
 • drożdżyca pochwy,
 • zmęczenie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • mrowienie lub drętwienie rąk i stóp (parestezje),
 • choroby zwyrodnieniowe nerwów (polineuropatia), w tym zespół Guillain-Barré (patrz

Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)

 • drgawki, (patrz ”Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • bezsenność
 • zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa), zwykle w połączeniu z innymi szkodliwymi czynnikami, (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • niedokrwistość hemolityczna,
 • zaostrzenie objawów miastenii (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

 • bardzo szybkie bicie serca, (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)
 • zagrażające życiu nieregularne bicie serca (patrz ”Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2),
 • wydłużeniem odcinka QT widoczne w EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca (patrz

Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)

 • żółtaczka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nolicin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nolicin

 • Substancją czynną leku jest norfloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg norfloksacyny.
 • Pozostałe składniki leku to:
 • rdzeń tabletki: glikolan sodowy skrobi (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, koloidalny dwutlenek krzemu, magnezu stearynian, woda oczyszczona,
 • otoczka tabletki: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), barwnik 12000 FDC Yellow

No. 6 (E 110), glikol propylenowy.

Patrz punkt 2 "Nolicin zawiera barwnik azowy 12000 FDC Yellow nr 6 (E 110) i sód".

Jak wygląda Nolicin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane są pomarańczowe, okrągłe, lekko wypukłe, z rowkiem podziału z jednej strony.

Rowek służy do podziału tabletki w celu łatwiejszego połknięcia, a nie do podziału na równe dawki.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek powlekanych w blistrach, w tekturowym pudełku.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: KRKA, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Krka Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/norfloksacyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/kofeina

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/nitrofurantoina

Opakowania Nolicin

20 tabletek

0,4 G Krka

dostępny w 96% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację