Oryginalna ulotka dla Neo-Angin wiśnia
pastylki/lamelki/żelki

produkt dostępny bez recepty

amyl-m-cresol

+

Alkohol dichlorobenzylowy (dichlorobenzyl alcohol)

+

levomenthol

Opakowanie

24 pastylki
w 40% aptek, od 10.90 zł do 28.97
Neo-Angin Wiśnia to tabletki do ssania zawierające substancje o działaniu bakteriobójczym i przciwgrzybiczym oraz znieczulającą. Łagodzi ból gardła, obrzęk i zaczerwienienie. Stosowany w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz pleśniawkach.

Ulotki Neo-Angin wiśnia dla opakowania 24 pastylki.

Wybrany dokument Neo-Angin wiśnia:
Dokument z 2021-01-29
PDF
dokument PDF dla Neo-Angin wiśnia

Podgląd dokumentu PDF Neo-Angin wiśnia

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Neo-angin wiśnia, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neo-angin wiśnia i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin wiśnia

3. Jak stosować lek Neo-angin wiśnia

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Neo-angin wiśnia

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neo-angin wiśnia i w jakim celu się go stosuje

Neo-angin wiśnia to lek w postaci pastylek twardych, zawiera dwie substancje (alkohol 2,4- dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

Neo-angin wiśnia jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin wiśnia

Kiedy nie stosować leku Neo-angin wiśnia:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neo-angin wiśnia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  • Jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel lub chrypka, należy skontaktować się z lekarzem, zanim zastosuje się lek Neo-angin wiśnia, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby.

Lek Neo-angin wiśnia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Neo-angin wiśnia z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących wpływu jedzenia i picia na działanie leku Neo-angin wiśnia.

Nie zaleca się spożywania posiłku i picia bezpośrednio po zastosowaniu leku Neo-angin wiśnia, aby uniknąć usunięcia substancji czynnych z powierzchni błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku Neo-angin wiśnia u kobiet w okresie ciąży.

Dlatego nie zaleca się stosowania leku Neo-angin wiśnia u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Neo-angin wiśnia zawiera Ponceau 4R (E 124), alkohol benzylowy, butylohydroksyanizol (E 320) i izomalt (E 953) Lek Neo-angin wiśnia zawiera barwnik Ponceau 4R (E 124), który może powodować reakcje alergiczne.

Ten lek zawiera 0,30 mg alkoholu benzylowego (składnik aromatu wiśniowego) w każdej pastylce (2,6 g). Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Aromat wiśniowy leku zawiera także butylohydroksyanizol (E 320), który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Lek Neo-angin wiśnia w jednej pastylce twardej zawiera 2,58 g izomaltu (E 953) – substancję słodzącą, co odpowiada 6 kcal (26 kJ). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Izomalt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

3. Jak stosować lek Neo-angin wiśnia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Neo-angin wiśnia jest przeznaczony do doustnego stosowania.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: należy powoli ssać 1 pastylkę co 2-3 godziny.

Nie należy połykać pastylek w całości. Nie żuć.

Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek w ciągu doby.

Jeśli objawy zakażenia jamy ustnej i gardła nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Leku Neo-angin wiśnia nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin wiśnia

Po zastosowaniu znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych wywołanych zastosowaniem większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin wiśnia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane mogą zostać zaobserwowane po zastosowaniu Neo-angin wiśnia:

Bardzo rzadko:

  • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego

Częstość nieznana:

  • reakcje alergiczne tj. obrzęk ust i języka

Ocenę działań niepożądanych dokonano na podstawie częstości ich występowania.

Bardzo często: u więcej niż u 1 na 10 osób

Często: u mniej niż u 1 na 10 osób

Niezbyt często: u mniej niż u 1 na 100 osób

Rzadko: u mniej niż u 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko: u mniej niż u 1 na 10 000 osób

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks:

48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neo-angin wiśnia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neo-angin wiśnia

  • Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol.

Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu.

  • Pozostałe skladniki to: izomalt (E 953), kwas winowy, aromat wiśniowy zawierający m.in.

alkohol benzylowy i butylohydroksyanizol (E 320), olejek miętowy, Ponceau 4R (E 124), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Neo-angin wiśnia i co zawiera opakowanie

Pastylki twarde Neo-angin wiśnia są okrągłe, czerwone i lekko transparentne.

Pastylki twarde Neo-angin wiśnia są dostępne w blistrach w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 12, 16, 24 lub 48 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca: Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.