dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 12 pastylek, 16 pastylek, 24 pastylki, 48 pastylek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 28 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających amyl-m-cresol+dichlorobenzyl alcohol+levomenthol

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neo-angin wiśnia 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neo-angin wiśnia i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin wiśnia

3. Jak stosować lek Neo-angin wiśnia

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Neo-angin wiśnia

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEO-ANGIN WIŚNIA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neo-angin wiśnia to lek w postaci pastylek twardych, zawiera dwie substancje (alkohol 2,4- dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

Neo-angin wiśnia jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-ANGIN WIŚNIA

Kiedy nie stosować leku Neo-angin wiśnia

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  • jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel lub chrypka, należy skontaktować się z lekarzem, zanim zastosuje się lek Neo-angin wiśnia, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby.

Lek Neo-angin wiśnia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Neo-angin wiśnia z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących wpływu jedzenia i picia na działanie leku Neo-angin wiśnia.

Nie zaleca się spożywania posiłku i picia bezpośrednio po zastosowaniu leku Neo-angin wiśnia, aby uniknąć usunięcia substancji czynnych z powierzchni błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku Neo-angin wiśnia u kobiet w okresie ciąży.

Dlatego nie zaleca się stosowania leku Neo-angin wiśnia u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neo-angin wiśnia

Neo-angin wiśnia zawiera substancję Ponceau 4R (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

Neo-angin wiśnia zawiera izomalt. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jedna pastylka twarda Neo-angin wiśnia zawiera 2,58 g izomaltu (substancja słodząca). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Izomalt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g izomaltu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEO-ANGIN WIŚNIA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Neo-angin wiśnia jest przeznaczony do doustnego stosowania.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: należy powoli ssać 1 pastylkę co 2-3 godziny.

Nie należy połykać pastylek w całości. Nie żuć.

Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek w ciągu doby.

Jeśli objawy zakażenia jamy ustnej i gardła nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Leku Neo-angin wiśnia nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin wiśnia

Po zastosowaniu znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych wywołanych zastosowaniem większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin wiśnia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane mogą zostać zaobserwowane po zastosowaniu Neo-angin wiśnia:

Bardzo rzadko:

  • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego

Częstość nieznana:

  • reakcje alergiczne tj. obrzęk ust i języka

Ocenę działań niepożądanych dokonano na podstawie częstości ich występowania.

Bardzo często: u więcej niż u 1 na 10 osób

Często: u mniej niż u 1 na 10 osób

Niezbyt często: u mniej niż u 1 na 100 osób

Rzadko: u mniej niż u 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko: u mniej niż u 1 na 10 000 osób,

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-ANGIN WIŚNIA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-angin wiśnia po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Neo-angin wiśnia

  • Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu.
  • Ponadto lek zawiera: izomalt, kwas winowy, aromat wiśniowy, olejek miętowy, ponceau 4R (E 124), indygotynę (E 132).

Jak wygląda lek Neo-angin wiśnia i co zawiera opakowanie

Pastylki twarde Neo-angin wiśnia są okrągłe, czerwone i lekko transparentne.

Pastylki twarde Neo-angin wiśnia są dostępne w blistrach w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 12, 16, 24 lub 48 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca: Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Neo-angin wiśnia

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum