Oryginalna ulotka dla Mycophenolate Mofetil Alkem
tabletki powlekane

produkt na receptę

Kwas mykofenolowy (mycophenolic acid)

Dawka

500 mg
brak ofert

Opakowanie

150 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki immunosupresyjne, leki immunosupresyjne (kategoria ATC L04AA).

Ulotki Mycophenolate Mofetil Alkem dla opakowania 150 tabletek (500 mg).

Wybrany dokument Mycophenolate Mofetil Alkem:
Dokument z 2018-04-29
PDF
dokument PDF dla Mycophenolate Mofetil Alkem

Podgląd dokumentu PDF Mycophenolate Mofetil Alkem

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-04-29

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Mycophenolate mofetil ALKEM, 500 mg, tabletki powlekane

Mycopileno/as mofetil

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki, w razie jakichkolwiek wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub furmaceucie.

Spis treści ulotki:

l. Co to jest lek Mycophenolate mofetil ALKEM i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycophenolate mofetil ALKEM

3. Jak stosować lek Mycophenolate mofetił ALKEM

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Mycophenolate mofetil ALKEM

6. Zawartość opakowania i inne informacje

l. Co to jest lek Mycophenolate mofetil ALKEM i w jakim celu się go stosuje

Lek Mycophenołate mofetil ALKEM jest lekiem, który hamuje czynność układu odpornościowego. Lek Mycophenolate mofetil ALKEMjest stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu u pacjentów po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby. Lek ten stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami o podobnym działaniu (takimi jak cyklosporyna i kortykosteroidy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycophenolate mofetil ALKEM

Kiedy nie stosować leku Mycophenolate mofetil ALKEM:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na mykofenolan mofetylu, kwas mykofenolowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).,
 • jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Mycophenolate mofetil ALKEM należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy natychmiast poinformować lekarza o następujących sytuacjach:

 • gdy występująjakiekolwiek objawy zakażenia (np. gorączka, ból gardła), siniaki i (lub) krwawienie z niewiadomej przyczyny;
 • gdy aktualnie występują lub kiedykolwiek w przeszłości u pacjenta występowały zaburzenia dotyczące przewodu pokannowego, na przykład choroba wrzodowa żołądka.

Mycophenolate mofetił ALKEM osłabia mechanizmy obronne organizmu i z tego powodu może zwiększać r;zyko wystąpienia raka skóry. Dlatego należy ograniczyć narażenie skóry na działanie promieni słonecznych i promieni ultrafioletowych (UV) nosząc odpowiednią odzież ochronną i stosując filtry słoneczne o wysokim wskaźniku ochrony.

Inne leki i Mycophenolate mofetił ALKEM

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie łub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań jest twierdząca, przed rozpoczęciem stosowania leku Mycophenolate mofetil ALKEM należy porozmawiać z lekarzem:

 • Czy pacjent stosuje inne leki zawierające azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne (leki te czasami podawane są pacjentom po zabiegu transplantacji),
 • cholestyraminę (lek stosowany w celu zmniejszenia za dużego stężenia cholesterolu we krwi),
 • ryfarupicynę (antybiotyk),
 • leki zobojętniające sok żołądkowy (hamowania wydzielania kwasu żołądkowego) lub inhibitory pompy protonowej (zmniejszają wydzielanie kwasu żołądkowego),
 • leki wiążące fosforany (stosowane w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów),
 • lub gdy pacjent stosuje jakiekolwiek inne leki, uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty, o których lekarz prowadzący nie został poinformowany;
 • Czy pacjent ma otrzymać szczepionkę (zawierąjącążywe bakterie). Lekarz zaleci w takim przypadku odpowiednie postępowanie.

Mycophenolate mofetil ALKEM z jedzeniem i piciem

Spożywanie pokarmów i napojów nie ma wpływu na leczenie lekiem Mycophenolate mofetil ALKEM.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku Mycophenolate mofetil ALKEM, jeśli pacjentka karmi piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Mycophenolate mofetil ALKEM podczas ciąży, chyba że wyraźnie zaleci to lekarz.

Lekarz powinien doradzić stosowanie środków antykoncepcyjnych przed rozpoczęciem leczenia lekiem Mycophenolate mofetil ALKEM, w trakcie leczenia oraz przez sześć tygodni po zakończeniu stosowania leku Mycophenolate mofetil ALKEM. Mycophenolate mofetil ALKEM może spowodować samoistne poronienia lub uszkodzenie płodu, w tym zaburzenia związane z wykształceniem uszu.

Należy natychmiast poinformować lekarza o stwierdzonej ciąży, karmieniu piersią lub planowaniu w najbliższej przyszłości założenia rodziny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono, aby lek Mycophenolate mofetil ALKEM zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Mycophenolate mofetil ALKEM

 • Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody.
 • Tabletek nie należy łamać ani rozgniatać.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku Mycophenolate mofetil ALKEM, to:

Przeszczepienie nerki

Dorośli:

 • Pierwsza dawka zostanie podana w ciągu 72 godzin po operacji przeszczepienia.
 • Zalecana dawka dobowa to 4 tabletki (2 g substancji czynnej) zażywane w dwóch oddzielnych dawkach.
 • To oznacza, że należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Ozieci (w wieku od 2 do 18 lat):

 • Dawka leku może być różna w zależności od wielkości dziecka.
 • Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku w zależności od powierzchni ciała (wzrost i masa ciała). Zalecana dawka leku wynosi 600 mg/m2 powierzchni ciała, dwa razy na dobę.

Przeszczepienie serca

Dorośli:

 • Pierwsza dawka zostanie podana w ciągu 5 dni po operacji przeszczepienia.
 • Zalecana dawka dobowa to 6 table tek (3 g substancji czy nnej ) zażywane w dwó ch oddz ie lnych da wkach .
 • T o ozn acza, że należy p rzyjmować 3 tab letki rano i 3 tab letki wiecz orem.

Dzieci (w w ieku od 2 do 18 lat):

 • Brak danych, by zalecić stosowanie tego leku u dzieci po przeszczepieniu serca.

Przeszczepienie wątroby

Dorośli:

 • Pierwsza dawka zostanie podana przynajmniej 4 dni po operacji przeszczepienia kiedy pacjent może samodzielnie połykać leki doustne.
 • Zalecana dawka dobowa to 6 tabletek (3 g substancji czynnej) zażywane w dwóch oddzielnych dawkach.
 • To oznacza, że należy przyjmować 3 tabletki rano i 3 tabletki wi eczorem.

Dzieci (w w ieku od 2 d o 18 lat):

 • Brak da nych, by zalecić stosowanie tego leku u dzieci po przeszczepieniu wątroby.

Leczenie będzie kontynuowane tak długo, jak długo pacjent będzie wymagał immunosupresji, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycophenolate mofetil ALKEM

W razie zażycia większej liczby tabletek niż zalecona lub jeśli inna osoba przypadkowo zażyje lek, należy niezwłocznie udać się do lekarza lub do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Mycophenolate mofetil ALKEM

Jeśli lek nie został przyjęty o czasie, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko jak tylko możliwe, potem należy przyjmować lekjak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mycophenolate mofetil ALKEM

Przerwanie leczenia lekiem Mycophenolate mofetil ALKEM może zwiększyć prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepionego narządu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W raziejakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza łub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystapią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub niezwłocznie udać się do szpitala.

Bardzo często występujące (częściej niż u l na l O osób) objawy niepożądane: Biegunka, wymioty, nudności.

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, co zwiększa zagrożenie zakażeniami, powstawaniem sińców, krwotokiem, dusznością iosłabieniem.

Zakażenia bakteryjne, grzybicze lub wirusowe przewodu pakannowego lub dróg moczowych, opryszczka, półpasiec.

Często występujące (rzadziej niż u l na l O osób) objawy niepożądane:

Zmiana wyników badań laboratoryjnych, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, parametrów czynności nerek, jak stężenie kreatyniny i potasu2, stężenia cukru we krwi, stężenia lipidów we krwi, cholesterolu, fosforanów, magnezu1, wapnia i "'':':< -Pl-!''· moczowego.

Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych przebiegające ze zwiększonym stężeniem mocznika3 we krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak zaparcie, niestrawność, wzdęcie, odbijania, stan zapalny w jamie ustnej, przełyku, żołądku, jelitach, wątrobie łub trzustce oraz krwawienie z przewodu pokarmowego.

Drgawki, wzmożone napięcie mięśni, drżenie i osłabienie siły mięśniowej, bóle stawowe. Bezsenność, zawroty i ból głowy, mrowienia łub drętwienia, zmiana odczuwania smaków, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała (wagi).

Stan zapalny i zakażenia dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego, ból gardła, zapalenie zatok, katar i swędzenie nosa.

Rak skóry lub nienowotworowe zmiany rozrostowe skóry oraz grzybicze zakażenia skóry lub pochwy.

Zmiany ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zatrzymywanie płynów w organizmie, gorączka, złe samopoczucie, nadmierna senność i osłabienie.

Zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białkówek oczu.

Rzadko występujące (u mniej niż l na l 00 osób) objawy niepożądane: Rozrost tkanki chłonnej, w tym guzy nowotworowe.

Zapalenie lub zakażenie serca i jego zastawek oraz opon mógowo-rdzeniowych.

Inne opisywane objawy niepożądane, o nie ustalonej częstości występowania: Reakcje nadwrażliwościowe (alergiczne).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Mycophenolate mofetilALKEM

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego lekupo upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po określeniu "Termin ważności (EXP)".
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
 • Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mycophenolate mofetil ALKEM

 • Substancją czynną lekujest mykofenolan mofetylu.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg mykofenolanu mofety lu.

 • Pozostałye składniki:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Pawidon (K-90)

Kroskarmełoza sodowa

Magnezu stearynian.

Otoczka tabletki -Instacoat ICG-U-1O 130:

Hydroksypropylornety loceluloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Glikol polietylenowy 400

Glikol polietylenowy 6000

Żelaza tlenek czerwony (E

172) Żelaza tlenek czarny (E

172) Żelaza tlenek żółty (E

Jak wygląda lek Mycophenolate mofetil ALKEM i co zawiera opakowanie

 • Mycophenolate mofetil ALKEM jest dostarczany w postaci lawendowych, owalnych tabletek z wytłoczonym symbolem "265" po jednej stronie i gładką drugą stroną.
 • Tabletki są pakowane w blistry. Pudełko tekturowe zawiera 50 lub 150 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny ALKEM PHARMA GmbH

Pfingstweidstr. 3,

60316 Frankfurt am Main

Germany

Wytwórca APC Pharmaceuticals & Chemicals (Europe) Ltd.

Ninth Floor; CP House,

97 – 107 Uxbridge Road; London United Kingdom

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/mocznik

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.