Oryginalna ulotka dla Amisan
tabletki

produkt na receptę

Amisulpryd (amisulpride)

Dawka:

200 mg

Opakowanie:

60 tabletek
w 11% aptek, refundowany

Ulotki Amisan dla opakowania 60 tabletek (200 mg).

Wybrany dokument Amisan:
Dokument z 2021-09-27
PDF
dokument PDF dla Amisan

Podgląd dokumentu PDF Amisan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-27

Ulotki innych produktów zawierających amisulpride

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Amisan, 50 mg, tabletki

Amisan, 200 mg, tabletki

Amisulpridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Amisan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amisan

3. Jak stosować lek Amisan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Amisan

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Amisan i w jakim celu się go stosuje

Amisan wpływa na czynność komórek nerwowych, które funkcjonują za pośrednictwem dopaminy1.

Ta substancja jest ważna dla regulacji aktywności układu nerwowego, która jest zaburzona w wielu schorzeniach psychicznych, np. w schizofrenii. Amisan, jako lek, działa na dopaminę, zwłaszcza w tych partiach mózgu, które są bezpośrednio powiązane z chorobami psychicznymi. Amisan nie wywiera działania na inne substancje regulujące czynność mózgu, co jest szczególnie korzystne ze względu na małą częstość występowania działań niepożądanych.

Amisan jest stosowany w leczeniu zarówno ostrej, jak i przewlekłej schizofrenii. Lek skutecznie łagodzi objawy pozytywne (urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, niepokój, nieufność itp.), a przede wszystkim objawy negatywne (stępienie uczuć, lęk, wycofanie społeczne i emocjonalne, poczucie winy, itp.). Amisan wywiera również bardzo pozytywne działanie na wtórne objawy negatywne, a także depresyjny nastrój, który może występować w schizofrenii przebiegającej z objawami wytwórczymi (z objawami pozytywnymi).

Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amisan

Kiedy nie stosować leku Amisan

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • Jeśli u pacjenta występuje szczególny typ raka, który powoduje zaburzenia wydzielania hormonu prolaktyny (np. gruczolak przysadki lub rak piersi);
 • Jeśli u pacjenta występuje guz nadnercza, tak zwany guz chromochłonny nadnerczy;
 • Jeśli pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona;
 • U dzieci przed okresem pokwitania;
 • Podczas karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amisan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • W przypadku przyjmowania dawek leku Amisan większych, niż zalecane w leczeniu schizofrenii, w rzadkich przypadkach może wystąpić tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny, charakteryzujący się niewyjaśnionym zwiększeniem temperatury ciała, sztywnością mięśni i zaburzeniami autonomicznego układu nerwowego, co czasem może prowadzić do zgonu.

W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku;

 • Stosowanie leku Amisan u pacjentów z chorobą Parkinsona musi być uzasadnione ważnymi powodami, gdyż objawy choroby mogą nasilić się;
 • Jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca lub jeśli pacjent stosuje leki, które mogą powodować zwolnienie czynności serca, lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta;
 • Jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę serca lub naczyń, lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta;
 • Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku z ciężką chorobą psychiczną, związaną z demencją;
 • Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiły kiedyś zakrzepy krwi (zablokowanie naczyń, zatorowość), ponieważ stosowanie podobnych leków jest powiązane z tworzeniem się zakrzepów w naczyniach krwionośnych;
 • U pacjentów z cukrzycą lub czynnikami ryzyka cukrzycy, rozpoczynających leczenie lekiem

Amisan, lekarz będzie regularnie kontrolował stężenie cukru we krwi;

 • U pacjentów z padaczką lek Amisan może zwiększać częstość występowania napadów drgawkowych;
 • U pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmierne uspokojenie;
 • W przypadku przerwania leczenia lekiem Amisan, lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych (np. ruchy mimowolne);
 • Podczas stosowania leku Amisan liczba niektórych krwinek białych może ulec zmniejszeniu, co może objawiać się zakażeniem lub gorączką o niewyjaśnionej przyczynie;
 • Jeśli pacjent lub ktokolwiek z jego rodziny ma raka piersi, lekarz będzie dokładniej kontrolował pacjenta;
 • Podczas stosowania leku Amisan u pacjenta może wystąpić łagodny guz przysadki mózgowej i związane z nim zaburzenia pola widzenia oraz bóle głowy. W takim przypadku lekarz przeprowadzi badanie głowy.

Lek Amisan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Amisan z następującymi lekami:

Lewodopą, stosowana w leczeniu choroby Parkinsona;

Lekami zwanymi agonistami receptora dopaminergicznego (np. ropinirol, bromokryptyna2).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amisan jednocześnie z następującymi lekami:

Leki zawierające substancje, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy (narkotyki, leki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe H1 o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodwuazepiny i inne leki anksjolityczne, klonidyna3 i jej pochodne);

Leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi;

Leki wpływające na czynność serca (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA -chinidyna, dysopiramid i klasy III - amiodaron4, sotalol5);

Niektóre leki przeciwalergiczne (leki przeciwhistaminowe);

Niektóre inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (leki przeciwpsychotyczne);

Niektóre leki przeciwmalaryczne (takie, jak meflochina).

Stosowanie leku Amisan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Amisan, ponieważ lek może nasilać działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Amisan w czasie ciąży. Nie należy stosować leku Amisan podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

U noworodków, których matki stosowały lek Amisan w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Amisan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Amisan może wpływać niekorzystnie na czynności wymagające uwagi koordynacji ruchów, (prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn). Czynności te można wykonywać dopiero po konsultacji z lekarzem.

Amisan zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Amisan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dokładne dawkowanie i czas trwania leczenia ustali lekarz.

Zazwyczaj stosowana to 400-800 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1200 mg na dobę.

Nie zaleca się stosowania większej dawki.

Dawki należy dobierać indywidualnie do odpowiedzi pacjenta, a leczenie podtrzymujące należy prowadzić najmniejszą skuteczną dawką.

W stanach związanych z apatią i wycofaniem społecznym zalecana dawka wynosi od 50 mg do 300 mg na dobę. Dawki należy dobierać indywidualnie.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ze szczególną ostrożnością, ze względu na możliwe ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub wystąpienia nadmiernej senności.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lekarz może zmniejszyć dawkę leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Amisan u dzieci w wieku od okresu pokwitania do 18 lat. Nie wolno stosować tego leku u dzieci przed okresem pokwitania, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Lekarz zmniejszy dawkę leku w zależności od ciężkości zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u tych pacjentów.

Sposób podawania Amisan w dawce do 400 mg można stosować raz na dobę. Dawki większe niż 400 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Tabletki należy zażywać bez żucia, popijając dużą ilością wody. Leczenie jest zazwyczaj długotrwałe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amisan

Doświadczenia dotyczące przedawkowania są ograniczone. Zgłaszano nasilenie działań leku, w tym senności i nadmiernego uspokojenia, zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, ruchów mimowolnych oraz śpiączki. W razie przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz będzie ściśle kontrolować czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Amisan

W razie opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe. Jednakże, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć tę dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku o zwykłych porach.

Przerwanie stosowania leku Amisan

Lekarz zadecyduje jak długo należy stosować lek Amisan. Nie należy przerywać zażywania tabletek, dlatego że pacjent czuje się lepiej.

Przerwanie stosowania leku Amisan może spowodować, że choroba nasili się lub powróci. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Amisan, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować takie objawy, jak nudności lub wymioty, bezsenność, pocenie się, sztywność mięśni, nietypowe ruchy ciała lub nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane:

Wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, szybka praca serca, szybki oddech, uczucie splątania, senność lub pobudzenie. Mogą być to objawy poważnego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego;

Nieprawidłowa czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca;

Te działania niepożądane występują rzadko.

Zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu;

Te działania niepożądane występują rzadko.

Reakcje alergiczne, takie, jak wysypki skórne, świąd lub obrzęk, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka;

Atak padaczkowy (napad padaczki);

Te działania niepożądane występują niezbyt często.

Notowano również przedstawione niżej działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

Drżenie, sztywność lub skurcze mięśni, spowolnienie ruchów, zwiększenie wydzielania śliny, niepokój (objawy zazwyczaj mijają, jeżeli lekarz zmniejszy dawkę leku Amisan lub zaleci stosowanie dodatkowego leku).

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

Ostra dystonia (mimowolne skurcze mięśni);

Trudności w zasypianiu (bezsenność), lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu;

Uczucie senności lub senność;

Zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej;

Zwiększenie masy ciała;

Nieprawidłowa produkcja i wydzielanie mleka u kobiet i mężczyzn, ból piersi;

Zatrzymanie cyklu miesiączkowego;

Powiększenie piersi u mężczyzn;

Trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji lub zaburzenia ejakulacji;

Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi;

Niewyraźne widzenie;

Zmiany w zapisie EKG.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

Częste niż zwykle zakażenia, które mogą być spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek (leukopenia lub neutropenia);

Splątanie;

Ruchy, których nie można kontrolować, głównie twarzy i języka;

Zwolnienie częstości akcji serca;

Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi;

Obrzęk lub przekrwienie błony śluzowej nosa;

Przypadkowe wdychanie pokarmu z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc (zakażenie płuc) (głównie w przypadku stosowania z innymi lekami przeciwpsychotycznymi i lekami o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy);

Osteopenia (zmniejszenie gęstości mineralnej tkanki kostnej) i osteoporoza (rozrzedzenie kości);

Zatrzymanie moczu w pęcherzu moczowym;

Duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

Duże stężenie tłuszczów (triglicerydów) i cholesterolu we krwi;

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

Częste niż zwykle zakażenia, które mogą być spowodowane chorobą krwi (agranulocytoza);

Łagodny guz przysadki;

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi;

Zespół objawów, zwanych zespołem nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (objawia się zatrzymaniem wody w organizmie i obrzękami);

Obrzęk, pokrzywka.

Nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

Zespół nagłego odstawienia u noworodków, których matki stosowały Amisan podczas ciąży.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Amisan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku po

Termin ważności (EXP)”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Amisan

Substancją czynną leku jest amisulpryd.

Każda tabletka leku Amisan, 50 mg, zawiera 50 mg amisulprydu.

Każda tabletka leku Amisan, 200 mg, zawiera 200 mg amisulprydu.

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, metyloceluloza 400 cP, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amisan i co zawiera opakowanie

Amisan, 50 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 7,0 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Amisan, 200 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 12,5 mm. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Opakowania Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

50 mg: 12 tabletek (1 blister po 12 tabletek) i 60 tabletek (5 blistrów po 12 tabletek).

200 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek), 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek) i 150 tabletek (15 blistrów po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Prague 4, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Republika Czeska Amilia

Amilia Estonia Amisan 50 mg tabletid Amisan 200 tabletid https://smz.ezdrowie.gov.pl/ Litwa Amisan 50 mg tabletės Amisan 200 mg tabletės Łotwa Amisan 200 mg tabletes Polska Amisan Amisan Rumunia Amisan 50 mg comprimate Amisan 200 mg comprimate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.06.2020

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Amisan, ponieważ lek może nasilać działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

W razie opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe. Jednakże, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć tę dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy...


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/dopamine

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/bromokryptyna

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/klonidyna

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/amiodaron

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/sotalol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.