Oryginalna ulotka dla Maść Cholesterolowa
maść

surowiec farmaceutyczny

cholesterol

Dawka

3%

Opakowanie

120 gramów
w 4% aptek, od 24.88 zł do 61.00
Maść cholesterolowa stosowana jest jako składnik maści bezwodnych, past, kremów, etc. Produkt ten wykazuje działanie ochronne i silnie natłuszczające stąd może być stosowany po kuracji maściami sterydowymi, przy uszkodzeniach skóry, a także w atopowym zapaleniu skóry.

Ulotki Maść Cholesterolowa dla opakowania 120 gramów (3%).

Wybrany dokument Maść Cholesterolowa:
Dokument z 2020-09-30
PDF
dokument PDF dla Maść Cholesterolowa

Podgląd dokumentu PDF Maść Cholesterolowa

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

C:\\WINDOWS\\Pulpit\\galfarm1.eps KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAŚĆ CHOLESTEROLOWA

Data wydania: 04.2009 Data aktualizacji: 09.2009

1. Identyfikacja substancji/Identyfikacja producenta, dystrybutora

Nazwa substancji: Maść cholesterolowa

Synonimy: ------------------

Zastosowanie: do sporządzania receptury preparatów farmaceutycznych

Identyfikacja producenta/dystrybutora: PPH Galfarm Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12

Tel. (012) 656 10 22

Tel. (012) 656 10 22 (telefon alarmowy w godz od 8 do 16 od pon do pt)

Fax. (012) 656 54 37, e-mail: biuro@galfarm.com.pl

2. Identyfikacja zagroŜeń

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

3. Skład i informacje o składnikach

Charakterystyka chemiczna:

Cholesterol 3,0 cz.

Wazelina biała 18,0 cz.

Parafina stała 15,0 cz.

Parafina ciekła 64,0 cz.

4. Pierwsza pomoc

Przy kontakcie z oczami: przepłukać duŜą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece.

Przy kontakcie ze skórą: zmyć duŜą ilością wody, zdjąć zanieczyszczone ubranie.

Przy spoŜyciu (znacznych ilości) : dokładnie przepłukać usta wodą

Przy wdychaniu: świeŜe powietrze.

5. Postępowanie w przypadku poŜaru

Odpowiednie środki gaśnicze: w zaleŜności od materiałów składowanych w pobliŜu

Specjalne zagroŜenia: substancja niepalna, w przypadku poŜaru mogą powstawać toksyczne gazy ( tlenki azotu, węgla, siarki)

Środki ochrony indywidualnej straŜaków: ubranie ognioodporne, indywidualny aparat do oddychania.

Inne: brak

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Nie dopuścić do dostania się do wód, gleby, kanalizacji. W przypadku wydostania się do środowiska ostroŜnie zebrać na sucho i przekazać do likwidacji.

Oczyścić zanieczyszczony obszar.

MAŚĆ CHOLESTEROLOWA 1/4

7. Postępowanie z substancją /preparatem/ i jego magazynowanie

Obchodzenie się z substancją: brak szczególnych wymagań

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie opróŜniać do kanalizacji.

Magazynowanie: przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 25˚C.

Chronić od światła.

8. Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: konieczna przy niewystarczającej wentylacji- środki ochrony dróg oddechowych

Ochrona oczu: konieczna-okulary ochronne

Ochrona rąk: konieczna- rękawice ochronne

Ochrona ciała: konieczna- odzieŜ ochronna

Środki ochronne i higieny: wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. Zastosować krem barierowo-ochronny do skóry. Zmienić zanieczyszczone ubranie.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: biała, przeświecająca, jednorodna, miękka masa

Kolor: biały temperatura zapłonu: brak danych temperatura topnienia: brak danych rozpuszczalność: w wodzie: nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - bardzo trudno rozpuszczalny; chloroform, eter etylowy - rozpuszczalny

10. Stabilność i reaktywność

Warunki których naleŜy unikać: długotrwałe ogrzewanie

Materiały których naleŜy unikać: brak danych

Niebezpieczne produkty rozkładu: w przypadku poŜaru mogą powstawać toksyczne gazy (tlenki azotu, węgla, siarki)

Następne dane: brak danych

11. Informacje toksykologiczne

Nie jest spodziewane działanie toksyczne MAŚĆ CHOLESTEROLOWA 2/4

12. Informacje ekologiczne

Minimalny stopień zagroŜenia wód ( produkt nierozpuszczalny w wodzie, moŜna go łatwo wyeliminować z wody)

13. Postępowanie z odpadami PPH Galfarm przyjmuje do likwidacji substancje chemiczne zakupione w PPH Galfarm oraz opakowania po tych substancjach. Dostawy substancji i opakowań naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z PPH Galfarm.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz.628)

Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.nr 63, poz.638) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.11.2001 w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2001r. nr 140, poz.1584) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206).

14. Informacje o transporcie Klasa ADR: nie jest przedmiotem przepisów transportowych

Grupa pakowania: nie dotyczy Numer UN: nie dotyczy

Nazwa materiału (wg UN): nie dotyczy

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Oznakowanie WE” numer WE: nie dotyczy

Symbole zagroŜenia:

Nie dotyczy Zwroty R (wskazujące rodzaj zagroŜenia):

Nie dotyczy Zwroty S (bezpiecznego postępowania):

Nie dotyczy

Przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 nr 11, poz.84 z późn. zmian.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z późn. zmian.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666 z póŜn. zmian)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679 z późn. zmian) MAŚĆ CHOLESTEROLOWA 3/4
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2003 w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. 03.19.170)
  • Art.31 Rozporządzenia (WE) nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

16. Inne informacje

Niniejsza karta stanowi własność PPH Galfarm Sp. z o.o. charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy. UŜytkowanie karty z produktami innych firm jest niezgodne z prawem.

MAŚĆ CHOLESTEROLOWA 4/4

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.