Oryginalna ulotka dla Cholesterol
substancja

surowiec farmaceutyczny

cholesterol

Dawka:

5 G

Opakowanie:

5 gramów
w 3% aptek, od 24.00 zł do 198.00
Produkt w kategorii: różne, pozostałe produkty nieterapeutyczne, pozostałe produkty nieterapeutyczne (kategoria ATC V07AY).

Ulotki Cholesterol dla opakowania 5 gramów (5 G).

Wybrany dokument Cholesterol:
Dokument z 2020-10-07
PDF
dokument PDF dla Cholesterol

Podgląd dokumentu PDF Cholesterol

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-07

Ulotki innych produktów zawierających cholesterol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Karta charakterystyki: Cholesterol Carl Roth GmbH + Co KG

Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe

Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0

Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: sicherheit@carlroth.de

Strona www: www.carlroth.de SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Cholesterol

Numer artykułu 8866

Numer rejestracji (REACH) Informacja nie jest dostępna.

Numer WE 200-353-2 Numer CAS 57-88-5 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki

Department Health, Safety and Environment e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de Importer Wprowadzający: Linegal Chemicals Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Tel: +48 22 631 16 27

E-mail: info@linegal.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego Nazwa Ulica Kod pocztowy/miejsco- wość Telefon Strona www Instytut Medycyny

Pracy Centrum Informacji

Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24 (Fax: 42

657 42 95) http://www.imp.lodz.p l/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 09.08.2016

Polska (pl) Strona 1 / 11

Ta substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE.

nie wymagane

Nie ma dodatkowych informacji.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich- kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich- kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze nie wymagane 2.3 Inne zagrożenia SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa substancji Cholesterol Numer WE 200-353-2 Numer CAS 57-88-5

Wzór cząsteczkowy C₂₇H₄₆O

Masa cząsteczkowa 386,7 g/mol SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Po narażeniu przez drogi oddechowe

Po kontakcie ze skórą

Po kontakcie z oczami karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 2 / 11

Wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Skutki podrażniające żadne

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2) silny strumień wody

Palny.

Podczas pożaru mogą powstawać: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2)

Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomiczny aparat oddechowy.

Nie wdychać pyłu.

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Przykrywanie kanalizacji.

Zbierać mechanicznie.

Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkty spalania stwarzające zagrożenie 5.3 Informacje dla straży pożarnej SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 3 / 11

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

Unikać rozprzestrzeniania się pyłu.

Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

Obserwować zgodność przechowywania.

Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

Zalecana temperatura przechowywania: 4 °C.

Nie istnieją żadne informacje.

Odniesienia do innych sekcji SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Uwzględnienie innych zaleceń

 • Wymagania dotyczące wentylacji
 • Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy)

Pań- stwo

Nazwa czynnika Adnota- cja

Identyfika- tor NDS 8go- dz.

mg/m³]

NDSCh

mg/m³]

Źródło PL Inne nietrujące pyły przemysłowe dust, less1silica, i NDS 10 Dz.U. - 2014

Adnotacja dust Jak pył i Frakcja wdychana less1silica Z mniej niż 1% wolnej krzemionki krystalicznej NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu, jeżeli nie postanowiono inaczej 8.2 Kontrola narażenia karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 4 / 11

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN 374.

NBR (Nitrylokauczuk) >0,11 mm.

> 480 minut (poziom przenikania: 6)

Wziąć czas odpoczynku, w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy ochronne).

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie się pyłów. Filtr cząstek stałych (EN 143).

P1 (filtruje co najmniej 80% cząstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biały).

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny)

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skóry

 • ochrona rąk
 • rodzaj materiału
 • grubość materiału
 • czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
 • inne środki ochrony

Ochrona dróg oddechowych

Kontrola narażenia środowiska SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny stały (proszek, krystaliczny)

Kolor białawy

Zapach bezwonny

Próg zapachu Brak danych

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH Informacja nie jest dostępna.

Temperatura topnienia/krzepnięcia 147 - 150 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

360 °C

Temperatura zapłonu Informacja nie jest dostępna.

Szybkość parowania informacje nie są dostępne

Palność (ciała stałego, gazu) Informacje nie są dostępne karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 5 / 11

Nie ma dodatkowych informacji.

Zdolność do wybuchu pyłu.

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

Gwałtowne reakcje z: Silny utleniacz

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Rozkład następuje od temperatury: >360 °C.

Nie ma dodatkowych informacji.

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

Granica wybuchowości

 • dolna granica wybuchowości (DGW) informacja nie jest dostępna
 • górna granica wybuchowości (LEU) informacja nie jest dostępna

Granice wybuchowości chmur pyłowych informacje nie są dostępne

Prężność par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość 1,05 - 1,07 g/cm³

Gęstość par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie praktycznie nierozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW) 8,74 (calc. Lit.)

Temperatura samozapłonu Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Temperatura rozkładu >360 °C

Lepkość nie istotne (ciało stałe)

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne 9.2 Inne informacje SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 10.4 Warunki, których należy unikać 10.5 Materiały niezgodne 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 6 / 11

Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

Nie klasyfikuje się jako żrąca/drażniąca skórę.

Nie klasyfikuje się jako powodującą poważne uszkodzenie oczu lub działającą drażniąco na oczy.

Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający toksycznie na rozrodczość

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

dane nie są dostępne w zasadzie nie drażniący

Na wskutek wdychania pyłu może dojść do podrażnień dróg oddechowych, kaszel

Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry

Żadne SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Działania żrące/podrażniające

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Podsumowanie oceny właściwości CMR

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

 • W przypadku połknięcia
 • W przypadku dostania się do oczu
 • W przypadku dostania się do dróg oddechowych
 • W przypadku dostania się na skórę

Inne informacje

karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 7 / 11 zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 3,073 mg/mg Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen: 0,83 g/g

Substancja spełnia kryterium bardzo dużej zdolności do biokumulacji.

Dane nie są dostępne.

Dane nie są dostępne.

Dane nie są dostępne.

W celu usunięcia odpadów zwrócić się do licencjonowanej firmy zajmującej się utylizacją.

Nie wprowadzać do kanalizacji.

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce- sów.

Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco- we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność 12.2 Proces rozkładu 12.3 Zdolność do bioakumulacji n-oktanol/woda (log KOW) 8,74 12.4 Mobilność w glebie 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 12.6 Inne szkodliwe skutki działania SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje 13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów 13.3 Uwagi SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) (nie podlega przepisom transportu) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN nie istotne 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie nie istotne

Klasa - 14.4 Grupa opakowaniowa nie istotne 14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych) karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 8 / 11

Nie ma dodatkowych informacji.

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.

Nie podlega przepisom IMDG.

Nie wymieniony.

Nie wymieniony.

Nie wymieniony.

nie wymieniony nie wymieniony nie wymieniony nie wymieniony nie wymieniony

Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych:

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

 • Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN)
 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG) SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

 • Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
 • Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
 • Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII
 • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Wykazy krajowe

 • EINECS/ELINCS/NLP (Europa)
 • REACH (Europa) 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 9 / 11 SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy Skr. Opisy użytych skrótów ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga- mi śródlądowymi) ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro- pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych) CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

Dz.U. - 2014 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014.817) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym) ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych) GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys- tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych) MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine

Pollutant") NDS najwyższe dopuszczalne stężenie NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NLP No-Longer Polymer (już nie polimer) PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo- leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów) RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula- cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz.675)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro- pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy- rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE

L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

 • OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek- stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz- nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)
 • OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 10 / 11 nie istotne.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy- nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro- dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

 • OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan- cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy- ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej- sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub- stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Zastrzeżenie karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cholesterol ≥ 95%, Ph.Eur., dla biochemii numer artykułu: 8866

Polska (pl) Strona 11 / 11

 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji

Numer artykułu

Numer rejestracji (REACH) Numer WE Numer CAS 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki e-mail (kompetentna osoba)

Importer 1.4 Numer telefonu alarmowego

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach

 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze 2.3 Inne zagrożenia

 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa substancji Numer WE Numer CAS

Wzór cząsteczkowy

Masa cząsteczkowa

 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Po narażeniu przez drogi oddechowe

Po kontakcie ze skórą

Po kontakcie z oczami

Po narażeniu przez przewód pokarmowy 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkty spalania stwarzające zagrożenie 5.3 Informacje dla straży pożarnej

 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

Odniesienia do innych sekcji

 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Uwzględnienie innych zaleceń

 • Wymagania dotyczące wentylacji
 • Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
  • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy) 8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny)

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skóry

 • ochrona rąk
 • rodzaj materiału
 • grubość materiału
 • czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
 • inne środki ochrony

Ochrona dróg oddechowych

Kontrola narażenia środowiska

 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Próg zapachu

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura zapłonu

Szybkość parowania

Palność (ciała stałego, gazu)

Granica wybuchowości

 • dolna granica wybuchowości (DGW)
 • górna granica wybuchowości (LEU)

Granice wybuchowości chmur pyłowych

Prężność par

Gęstość

Gęstość par

Gęstość względna

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW)

Temperatura samozapłonu

Temperatura rozkładu

Lepkość

Właściwości wybuchowe

Właściwości utleniające 9.2 Inne informacje

 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 10.4 Warunki, których należy unikać 10.5 Materiały niezgodne 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Działania żrące/podrażniające

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Podsumowanie oceny właściwości CMR

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

 • W przypadku połknięcia
 • W przypadku dostania się do oczu
 • W przypadku dostania się do dróg oddechowych
 • W przypadku dostania się na skórę

Inne informacje

 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność 12.2 Proces rozkładu 12.3 Zdolność do bioakumulacji n-oktanol/woda (log KOW) 12.4 Mobilność w glebie 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 12.6 Inne szkodliwe skutki działania
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje 13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów 13.3 Uwagi

 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 14.4 Grupa opakowaniowa 14.5 Zagrożenia dla środowiska 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

 • Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN)
 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)
  • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

 • Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
 • Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
 • Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII
 • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Wykazy krajowe 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Zastrzeżenie

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.