dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 100 tabletek (0,02 G), 14 tabletek (0,02 G), 28 tabletek (0,02 G), 280 tabletek (0,02 G), 35 tabletek (0,02 G), 42 tabletki (0,02 G), 50 tabletek (0,02 G), 56 tabletek (0,02 G), 7 tabletek (0,02 G), 98 tabletek (0,02 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 9 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających lercanidipine

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

PIL_Karnidin_10mg 20mg__VarIB022_2018-12-21 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Karnidin, 10 mg, tabletki powlekane

Karnidin, 20 mg, tabletki powlekane

Lercanidipini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Karnidin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karnidin

3. Jak stosować lek Karnidin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Karnidin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Karnidin i w jakim celu się go stosuje

Karnidin należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (z grupy dihydropirydyny).

Karnidin jest stosowany w leczeniu łagodnego do umiarkowanego wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karnidin

Kiedy nie stosować leku Karnidin

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lerkanidypiny chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne na leki podobne do leku Karnidin (takie jak: amlodypina, nikardypina, felodypina, izradypina, nifedypina lub lacydypina).
 • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:

nieleczona niewydolność serca

zwężenie drogi odpływu krwi z serca

niestabilna dusznica bolesna (dusznica spoczynkowa lub o postępującym nasileniu)

w ciągu miesiąca od zawału serca

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które są inhibitorami izoenzymu CYP3A4:

leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol)

antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna1 lub troleandomycyna)

leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir)

 • jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu)
 • jeśli pacjent spożywa grejpfruty lub sok grejpfrutowy
 • u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody antykoncepcji lub w okresie ciąży lub karmienia piersią (aby uzyskać więcej informacji - patrz punkt

Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Karnidin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent:

 • ma chorobę serca, zwaną zespołem chorego węzła zatokowego i pacjent nie ma wszczepionego rozrusznika serca
 • odczuwa ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa). Lerkanidypina w bardzo rzadkich przypadkach powoduje zwiększenie częstości napadów, które mogą być dłuższe i cięższe.

W pojedynczych przypadkach zgłaszano występowanie zawału serca

 • ma chorobę wątroby lub nerek albo pacjent poddawany jest dializoterapii

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Karnidin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Karnidin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować:

beta-adrenolityki np. metoprolol2, leki moczopędne (diuretyki) lub inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego)

 • cymetydyna (w dawce większej niż 800 mg na dobę, lek stosowany w chorobie wrzodowej, w przypadku niestrawności lub zgagi)
 • digoksyna (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)
 • midazolam (lek nasenny)
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • astemizol lub terfenadyna (leki przeciwalergiczne)
 • amiodaron lub chinidyna (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca)
 • fenytoina lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki). Lekarz zaleci częstszą kontrolę ciśnienia tetniczego.
 • leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol), antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna) lub leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir).

Działanie leku Karnidin może ulec nasileniu. Dlatego nie należy stosować takiego leczenia skojarzonego (patrz punkt – „Kiedy nie stosować leku Karnidin”).

 • cyklosporyna (lek zmniejszający odporność organizmu). Działanie leku Karnidin, jak również cyklosporyny, może ulec nasileniu. Dlatego nie należy stosować takiego leczenia skojarzonego (patrz punkt – „Kiedy nie stosować leku Karnidin”).
 • symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu ). Lek Karnidin należy przyjmować rano, a symwastatynę wieczorem.

Lek Karnidin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia lekiem Karnidin, ponieważ może on nasilać działanie leku Karnidin.

Nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy przyjmować leku Karnidin podczas ciąży i karmienia piersią, jak również w przypadku planowania ciąży albo nie stosowania żadnej metody antykoncepcji.

W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę podczas stosowania leku Karnidin, należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować zawroty głowy, osłabienie i zmęczenie.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, aż do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek Karnidin.

3. Jak stosować lek Karnidin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: zalecana dawka to jedna tabletka leku Karnidin o mocy 10 mg (co odpowiada 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku) na dobę, przyjmowana codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem, gdyż posiłek o dużej zawartości tłuszczu znacząco zwiększa stężenie substancji czynnej we krwi. Aby uzyskać dawkę 10 mg należy stosować lek Karnidin o mocy 10 mg, ponieważ tabletki o mocy 20 mg nie można podzielić na dwie równe dawki.

W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku na dobę (2 tabletki leku Karnidin o mocy 10 mg lub 1 tabletka leku Karnidin o mocy 20 mg).

Tabletkę należy połknąć popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody).

Pacjenci w podeszłym wieku: Nie jest konieczne dostosowanie dawki dobowej. Jednakże należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek: Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia oraz podczas zwiększania dawki dobowej do 20 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Karnidin

Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana lub w przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki i (lub) opakowanie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego i nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Ponadto mogą wystąpić wymioty lub utrata przytomności.

Pominięcie przyjęcia leku Karnidin

W przypadku zapomnienia przyjęcia tabletki, należy pominąć nieprzyjętą tabletkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Karnidin

W przypadku przerwania stosowania leku Karnidin ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć.

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniżej wymienionych, ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie tego leku i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną.

Reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą powodować świąd, wysypkę i pokrzywkę, nadmierne pocenie się, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, poważne trudności z oddychaniem (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób).

Dławica piersiowa (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób)

Rzadko lek Karnidin może powodować dławicę piersiową. Jeśli pacjent odczuwa ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej lub uczucie ściskania serca, często wynikające z powodu niedostatecznego dopływu krwi do serca, należy powiedzieć o tym lekarzowi, a w ciężkich przypadkach niezwłocznie udać się do szpitala.

Pogorszenie istniejącej wcześniej dławicy piersiowej (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

U pacjentów z istniejąca wcześniej dławicą piersiową w rzadkich przypadkach zgłaszano, że stosowanie lerkanidypiny może spowodować zwiększenie częstości występowania, wydłużenie czasu trwania oraz nasilenie ciężkości napadów dławicowych, z możliwością wystąpienia zawału serca.

Najczęstsze objawy zawału serca to ból w klatce piersiowej lub uczucie dyskomfortu (jak zgaga), w środku lub po lewej stronie klatki piersiowej, które mogą promieniowac do barku i ramienia. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie udać się do szpitala.

Inne możliwe działania niepożądane:

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób): ból głowy, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca (uczucie mocnej lub szybkiej pracy serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęk okolicy kostek.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): senność, nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka, biegunka, wysypka skórna, ból mięśni, oddawanie dużej ilości moczu, uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób): zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie tętnicze), które może powodować zawroty głowy, obrzęk dziąseł, zmiany czynności wątroby (rozpoznawane na podstawie badań krwi), częstsze niż zazwyczaj oddawanie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Karnidin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na każdym blistrze i pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Karnidin

Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana o mocy 10 mg zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń:

Skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna , poloksamer 188, sodu stearylofumaran, makrogol 6000.

Otoczka:

Hypromeloza, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Każda tabletka powlekana o mocy 20 mg zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna , skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K-30), sodu stearylofumaran.

Otoczka:

Hypromeloza, makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Karnidin i co zawiera opakowanie Lek Karnidin o mocy 10 mg to żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy 6,5 mm, z linią podziału z jednej strony i gładkie z drugiej strony. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Lek Karnidin o mocy 20 mg to różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy 8,5 mm z linią podziału z jednej strony i gładkie z drugiej strony. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Opakowania: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Orion Corporation

Orionintie 1 FI-02200 Espoo

Finlandia

Wytwórca Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1 FI-02200 Espoo

Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Czechy: Oridip 20 mg Dania: Lercanidipine Orion 10 mg Lercanidipine Orion 20 mg Finlandia: Oridip 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Oridip 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Litwa: Lercanidipin Orion 10 mg plėvele dengtos tabletės Norwegia: Lercanidipine Orion 10 mg Lercanidipine Orion 20 mg Polska: Karnidin Szwecja: Lercanidipine Orion 10 mg Lercanidipine Orion 20 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21.12.2018


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/erytromycyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/metoprolol

Opakowania Karnidin

28 tabletek

0,01 G Orion

dostępny w 64% aptek

gdzie kupić od 9,99 do 19,00 zł

28 tabletek

0,02 G Orion

dostępny w 63% aptek

gdzie kupić od 9,99 do 23,29 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację