Oryginalna ulotka dla Hirudoid
żel

produkt dostępny bez recepty

heparinoids

Dawka

0,3%

Opakowanie

40 gramów
w 54% aptek, od 11.98 zł do 38.90
Hirudoid to żel o działaniu przeciwzakrzepowym. Zawiera heparynoidy, które usprawniają przepływ krwi i zmniejszają ryzyko powstania zakrzepów. Ponadto działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo oraz przyspiesza wchłanianie krwiaków podskórnych. Preparat stosowany w zapaleniu żył oraz w urazach.

Ulotki Hirudoid dla opakowania 40 gramów (0,3%).

Wybrany dokument Hirudoid:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Hirudoid

Podgląd dokumentu PDF Hirudoid

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - PIL_Hirudoid_gel_PL-corr 07.07.2020 cl.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika HIRUDOID, 0,3 g/100 g, żel (Mucopolisaccharidum polisulphatum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek HIRUDOID i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku HIRUDOID

3. Jak stosować lek HIRUDOID

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek HIRUDOID

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek HIRUDOID i w jakim celu się go stosuje

Mukoplisacharydowy polisiarczan należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku:

  • tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków.
  • zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Hirudoid żel może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Przy jonoforezie żel jest podawany pod katodę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku HIRUDOID

Kiedy nie stosować leku HIRUDOID

Jeśli pacjent ma uczulenie na mukopolisacharydowy polisiarczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Hirudoid żel zawiera alkohol izopropylowy i dlatego należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, błonami śluzowymi i oczami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hirudoid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą HIRUDOID a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Hirudoid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek HIRUDOID zawiera 5 mg glikolu propylenowego na 1 g żelu

Glikol propylenowy1 może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek HIRUDOID

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Hirudoid żel jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

Zalecana dawka Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm żelu.

Hirudoid w postaci żelu należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo. Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunek.

W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy.

Podczas jonoforezy żel jest podawany pod katodę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku HIRUDOID

W związku ze sposobem podawania preparatu Hirudoid przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

W wyniku przypadkowego połknięcia produktu leczniczego Hirudoid, nie powinny wystąpić żadne objawy przedawkowania spowodowane substancją czynną.

Ze względu na zawartość alkoholu izopropylowego, w wyniku przypadkowego połknięcia dużej ilości preparatu Hirudoid może wystąpić zatrucie alkoholem, zwłaszcza u dzieci.

W przypadku zatrucia alkoholem należy niezwłocznie zastosować właściwe leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku HIRUDOID

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.

Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.

Hirudoid żel zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek HIRUDOID

Lek należy pprzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek HIRUDOID

Substancją czynną leku jest mukopolisacharydowy polisiarczan 0,3 g/100 g. Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek HIRUDOID i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z zakrętką w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania 40 g lub 100 g.

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Wytwórca:

1. Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstraße 1, 85276 Pfaffenhofen, Niemcy

2. STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/glikol_propylenowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.