Oryginalna ulotka dla Deslix
tabletki powlekane

produkt na receptę

Desloratadyna (desloratadine)

Dawka

5 mg
brak ofert

Opakowanie

10 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki przeciwhistaminowe, preparaty przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego (kategoria ATC R06AX).

Ulotki Deslix dla opakowania 10 tabletek (5 mg).

Wybrany dokument Deslix:
Dokument z 2020-04-30
PDF
dokument PDF dla Deslix

Podgląd dokumentu PDF Deslix

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-04-30

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Deslix, 5 mg, tabletki powlekane

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Deslix 5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

3. Jak stosować Deslix 5 mg tabletki powlekane

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Deslix 5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

Deslix 5 mg tabletki powlekane zawiera desloratadynę1, która jest lekiem przeciwhistaminowym.

Jak działa Deslix 5 mg tabletki powlekane Deslix 5 mg tabletki powlekane – jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności.

Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Kiedy należy stosować Deslix 5 mg tabletki powlekane Deslix 5 mg tabletki powlekane łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Do objawów należą: kichanie, wodnista wydzielina lub swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Deslix 5 mg tabletki powlekane jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

Kiedy nie stosować leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

 • jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na loratadynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Deslix 5 mg tabletki powlekane a inne leki

Nie są znane interakcje leku Deslix 5 mg tabletki powlekane z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Deslix 5 mg tabletki powlekane z jedzeniem, piciem i alkoholem Deslix 5 mg tabletki powlekane można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Deslix z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymywanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

Deslix 5 mg tabletki powlekane zawiera laktozę Deslix 5 mg tabletki powlekane zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Deslix 5 mg tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Tabletkę należy połykać w całości.

Czas trwania leczenia lekiem Deslix 5 mg tabletki powlekane określi lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia, biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W pokrzywce czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deslix 5 mg tabletki powlekane Deslix 5 mg tabletki powlekane należy przyjmować tylko tak, jak jest przepisany. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Deslix, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce

Pominięcie zastosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednak uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

 • zmęczenie,
 • suchość w jamie ustnej,
 • ból głowy.

Dorośli

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów

 • ciężkie reakcje alergiczne, wysypka,
 • kołatanie serca oraz nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca,
 • bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka,
 • zawroty głowy, senność, bezsenność,
 • bóle mięśni,
 • omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową,
 • zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • nietypowe osłabienie,
 • zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych,
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), np. na promieniowanie UV w solarium,
 • zmiana w sposobie bicia serca,
 • nietypowe zachowanie,
 • zachowanie agresywne,
 • zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

Dzieci

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • wolne bicie serca, zmiana w sposobie bicia serca.
 • nietypowe zachowanie,
 • zachowanie agresywne,
 • zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Co zawiera lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

 • Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny.
 • Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana częściowo żelowana (1500 LM), magnezu tlenek ciężki (granulat klasy DC), magnezu stearynian

Otoczka tabletki: Opadry Blue o składzie: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda lek Deslix 5 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie Deslix 5 mg tabletki powlekane to niebieskie, okrągłe tabletki powlekane.

Deslix 5 mg tabletki powlekane pakowany jest w blistry PVC/Aclar/Aluminium.

Opakowania zawierają: 10, 20, 30, 50, 90 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański FARMAPROJECTS, S.A.

Santa Eulàlia, 240-242, 08902 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2018 r.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Spis treści ulotki

1. Co to jest Deslix 5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

Kiedy nie stosować leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Deslix 5 mg tabletki powlekane a inne leki

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

3. Jak stosować Deslix 5 mg tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

Pominięcie zastosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

Co zawiera lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

Jak wygląda lek Deslix 5 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2018 r.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/desloratadyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.