Oryginalna ulotka dla Balsam Peruwiański
balsam

surowiec farmaceutyczny

Balsam peruwiański (balsamum peruvianum)

Opakowanie:

50 gramów słoik
w 1% aptek
Balsam Peruwiański to surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków w warunkach aptecznych. Produkt ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwpasożytnicze oraz przeciwświerzbowe. Balsam peruwiański bardzo skutecznie odkaża rany, przez co przyspiesza ich gojenie i pobudza proces ziarninowania.

Ulotki Balsam Peruwiański dla opakowania 50 gramów słoik.

Wybrany dokument Balsam Peruwiański:
Dokument z 2020-09-10
PDF
dokument PDF dla Balsam Peruwiański

Podgląd dokumentu PDF Balsam Peruwiański

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-10

Ulotki innych produktów zawierających balsamum peruvianum

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 1 / 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Balsam peruwiański Synonimy: Balsamum peruvianum

Nazwa handlowa: Balsam peruwiański Nr CAS: 8007-00-9 Nr WE: 232-352-8

Wzór chemiczny: -

Nr indeksowy: niedostępny

Nr rejestracji: niedostępny 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Przeznaczony do receptury aptecznej.

Zastosowania odradzane: Nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: PPH Galfarm Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12

Tel. (012) 656 71 00 e-mail biuro@galfarm.com.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego

Tel. (012) 656 71 00 (telefon alarmowy w godz. od 8 do 16 od pon. do pt.)

Telefon alarmowy w Polsce: 112 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wynikająca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Nie dotyczy.

Zagrożenia dla człowieka: Acute Tox.4, Toksyczność ostra – Kategoria zagrożenia 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu Skin Sens. 1, Działanie uczulające na skórę – Kategoria zagrożenia 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zagrożenia dla środowiska: Aquatic Chronic 2, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego- zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 2 / 10 2.2 Elementy oznakowania Piktogram: GHS07 i GHS09

Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3 Inne zagrożenia

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1 Substancje

Nazwa składnika

wag Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008 Balsam peruwiański

100 8007-00-9 232-352-8 - Acute Tox. 4, H302 Skin Sens.1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 3.2 Mieszaniny

Nie dotyczy SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 3 / 10

Drogi oddechowe:

Poszkodowanego usunąć (wyprowadzić/wynieść) z miejsca narażenia na świeże powietrze;

zapewnić spokój i ciepło, rozluźnić uciskające części ubrania. W razie utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych.

W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub utrzymującego się złego samopoczucia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zdjąć skażone ubranie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Kontakt z oczami:

Płukać skażone oczy dużą ilością letniej ,bieżącej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach (usunąć przedtem szkła kontaktowe). Zapewnić pomoc okulisty.

Przewód pokarmowy:

Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady, lekarze powinni skonsultować się z Centrum Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszone prądy wody, piana, CO2, proszek gaśniczy.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte prądy wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny : Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: tlenek i dwutlenek węgla.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne działania ochronne dla strażaków: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich z najbliższej okolicy wypadku , jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszklonym.

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

Inne dane: Pozostałość po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 4 / 10 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej: W przypadku wydostania się do środowiska, osoby postronne przebywające na zagrożonym awarią obszarze należy ewakuować. Unikać wdychania par i aerozoli. Awarie muszą być jak najszybciej lokalizowane i likwidowane. Do likwidowania skażenia mogą przystąpić wyłącznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby. Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: zapoznać się z informacjami z sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zastosować odpowiednią metodę zapobiegającą dalszemu rozprzestrzenianiu się, by uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Nie dopuścić do dostania się do wód, gleby, kanalizacji.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. O ile jest to możliwe zlikwidować wyciek, uszczelnić uszkodzone opakowania i umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy poprzez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać materiałem chłonnym (np. piach, ziemia), zebrać do oznakowanego pojemnika i przekazać do likwidacji. Zanieczyszczoną powierzchnie oczyścić.

6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

W czasie stosowania nie jeść, nie pić ani nie palić. Nie wdychać par/aerozoli. Pracować w wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach.

Zalecana temperatura składowania :poniżej 15 - 25oC .

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Nie magazynować z materiałami palnymi.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP)- brak danych

Zalecane procedury monitoringu:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 5 / 10 dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych.

DNEL

Brak dostępnych poziomów DEL.

PNEC

Brak dostępnych poziomów PEC.

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:

Stosować odpowiednią wentylację wywiewną

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas kontaktu z substancją.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Zanieczyszczonej odzieży nie wynosić poza miejsce pracy.

Oddzielnie przechowywanie odzieży ochronnej.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Unikać styczności z oczami i skorą.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne typu gogle.

Ochrona skóry:

Ubrania ochronne.

Ochrona dłoni:

Nosić rękawice ochronne. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Rękawice powinny być wykonane z kauczuku nitrylowego (grubość 0,4 mm, czas przenikania > 480 minut (wg PN-EN 374- 3:1999)). Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych.

Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia zastosować urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

Zagrożenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska:

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 6 / 10 a) Wygląd Gęsta brunatna ciecz b) Zapach aromatyczny, balsamiczny, podobny do wanilii c) Próg zapachu brak danych d) pH brak danych e) Temperatura topnienia/krzepnięcia ~ 214 °C f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia brak danych g) Temperatura zapłonu >100˚C h) Szybkość parowania brak danych i) Palność (ciała stałego, gazu) brak danych j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości - Materiał nie grozi wybuchem k) Prężność par brak dostępnych danych l) Gęstość par brak danych m) Gęstość względna 1,14-1,16 g/cm3 n) Rozpuszczalność w wodzie trudno rozpuszczalny o)Współczynnik podziału: n-oktanol/woda brak danych p) Temperatura samozapłonu brak dostępnych danych q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych r) Lepkość brak dostępnych danych s) Właściwości wybuchowe nie wykazuje własności wybuchowych t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych u)Współczynnik załamania światła brak dostępnych danych 9.2 Inne informacje brak danych SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność

Reaguje z mocnymi środkami utleniającymi.

10.2 Stabilność chemiczna

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.

10.4 Warunki, których należy unikać

Brak danych.

10.5 Materiały niezgodne

Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek i dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 7 / 10

Istotne klasy zagrożenia, dla których przedstawia się informacje to: a) toksyczność ostra;

DL50 doustnie Szczur: >5000 mg/kg DL50 Skóra Królika: >10000 mg/kg b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak działania drażniącego.

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak działania drażniącego.

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Możliwe uczulenie przez styczność ze skorą e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak dostępnych danych.

f) rakotwórczość;

Brak dostępnych danych.

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak dostępnych danych.

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak dostępnych danych.

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak dostępnych danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją.

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność brak danych 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu brak danych

Dalsze wskazówki ekologiczne:

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź kanalizacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji brak danych 12.4 Mobilność w glebie brak danych 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt:

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 8 / 10

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi lub likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania:

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu!

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Brak dostępnych informacji o klasyfikacji Substancji w zakresie: przewozu towarów niebezpiecznych zawartych w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1 Numer UN (numer ONZ) – 3082 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN –

3082 MAT ERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOW ISKU, CIEKŁY, I.N.O. (Perubalsam, echt Balsamum peruvianum) 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie – 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne 14.4 Grupa pakowania - III 14.5 Zagrożenia dla środowiska – Tak 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników – Niedostępne 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - Niedostępne SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 9 / 10

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 z późn.

zmianami).

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 132 z 29.05.2015).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 r.

z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1203).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1488).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1478).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 Poz. 1800).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późniejszymi zmianami).
 • Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (WE 2000, nr 39 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz.

166).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz.

2173).

Data sporządzenia : 09.2002 Data aktualizacji (2.2) : 09.01.2020 r.

BALSAM PERUWIAŃSKI 10 / 10

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1834).
 • Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167, Poz. 1318 z późniejszymi zmianami).
 • Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR (zał. do Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki została sporządzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji dostarczonej przez producenta oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

Data aktualizacji: (1.0) 24.02.2014 r.

(2.0) 10.05.2016 r.

(2.1) 27.03.2017 r.

(2.2) 09.01.2020

Zakres aktualizacji:

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 453/2010.

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 830/2015.

Przegląd karty charakterystyki

Zmiana numerów telefonów

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki: NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe vPvB – (Substancja) Bardzo trwała wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt NOEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMDG – Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.