---Alopexy - produkty

Oryginalna ulotka dla Vitaminum Pp 50 Polfarmex

lek na receptę, tabletki,

Nikotynamid (nicotinamide)

, Polfarmex

Dawka:

50 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od 9,90 zł

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Vitaminum Pp 50 Polfarmex dla opakowania 20 tabletek blistry (50 mg).

Wybrany dokument Vitaminum Pp 50 Polfarmex:
Dokument z 2024-06-23
PDF
dokument PDF dla Vitaminum Pp 50 Polfarmex

Podgląd dokumentu PDF Vitaminum Pp 50 Polfarmex

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-23

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VITAMINUM PP 50 POLFARMEX, 50 mg, tabletki VITAMINUM PP 200 POLFARMEX, 200 mg, tabletki

Nicotinamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex i w jakim celu się go

stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200

Polfarmex

3. Jak stosować Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex i w jakim celu się

go stosuje Witamina PP należy do grupy witamin B. Uczestniczy w przenoszeniu wodoru i elektronów w procesach oddychania komórkowego, glikolizy i biosyntezy lipidów.

Witamina PP odgrywa ważną rolę w przemianie węglowodanów, tłuszczów, białek, zasad purynowych i pirymidynowych oraz porfiryn, a także uczestniczy w syntezie związków wysokoenergetycznych. Łącznie z witaminą C i metioniną1 przyspiesza regenerację purpury wzrokowej. Pobudza czynności wątroby i trzustki, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, wzmaga perystaltykę jelit, pełni ważną rolę w metabolizmie skóry, mięśni, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Po podaniu doustnym witamina PP dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego.

Witamina PP jest wydalana w moczu, głównie pod postacią N-metylowych pochodnych; tylko niewielka ilość wydalana jest w postaci niezmienionej.

Lek Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex wskazany jest do stosowania:

 • w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy PP.

Z powodu częstego współwystępowania niedoborów wielu witamin z grupy B oraz białek, równocześnie wskazane jest podawanie innych witamin z grupy B w dawkach leczniczych oraz stosowanie diety wysokobiałkowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP

200 Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę PP lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma ostrą niewydolność wątroby;
 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • jeśli pacjent ma dnę moczanową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex u pacjentów:

 • chorych na cukrzycę;
 • u których kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła: żółtaczka, choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, dna moczanowa.

W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek zalecana jest okresowa kontrola czynności wątroby, stężenia kwasu moczowego, oraz stężenia glukozy2 we krwi u pacjentów z cukrzycą.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Witamina PP nasila ryzyko miopatii (uszkodzenia mięśni) podczas jednoczesnego stosowania z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu3 w organizmie z grupy statyn (symwastatyna, prawastatyna4 i in.).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Vitaminum PP 50 Polfarmex, 50 mg

Jeżeli objawy wskazują na nieznaczny niedobór witaminy PP, lub jeśli z różnych powodów dieta pacjenta jest uboga w witaminę, zapobiegawczo podaje się zwykle 1 do 2 razy na dobę po 1 tabletce.

Vitaminum PP 200 Polfarmex, 200 mg

Leczniczo, w zależności od stopnia niedoboru, 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletce, wyjątkowo do 5 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. W celu uniknięcia lub zmniejszenia podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego stosować po posiłku.

Lekarz może ustalić dawkę indywidualną w zależności od stanu pacjenta i przewidywanego czasu leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

Objawami przedawkowania witaminy PP mogą być bóle głowy, mrowienie, swędzenie głowy, szum w uszach, uczucie niestrawności, sporadycznie żółtaczka, zaburzenia rytmu serca. Przedawkowanie witaminy PP związane jest z ryzykiem uszkodzenia wątroby.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest zwykle dobrze tolerowany.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000) obserwowano zaczerwienienia skóry, rumień twarzy, pokrzywkę, osutkę.

Podczas stosowania dużych dawek leku (3 do 6 g na dobę) mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności, wymioty, biegunka, zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub glukozy we krwi.

Zgłaszano przypadki uszkodzenia wątroby w trakcie długotrwałego stosowania lub stosowania dawek powyżej 3 g/dobę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: (22) 49 21 301,

Faks: (22) 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex

 • Substancją czynną leku jest nikotynamid. 1 tabletka zawiera 50 mg lub 200 mg nikotynamidu.
 • Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda Vitaminum PP 50 Polfarmex/ Vitaminum PP 200 Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Tel.: 24 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/metionina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/prawastatyna