---

Oryginalna ulotka dla Vitaminum B2 Teva

produkt dostępny bez recepty, drażetki,

Witamina B2 (riboflavin)

, Teva

Dawka:

3 mg

Opakowanie:

50 tabletek drażowanych
w 92% aptek, od 5,99 zł do 11,50 zł

Koszyk:

Ulotki Vitaminum B2 Teva dla opakowania 50 tabletek drażowanych (3 mg).

Wybrany dokument Vitaminum B2 Teva:
Dokument z 2023-12-25
PDF
dokument PDF dla Vitaminum B2 Teva

Podgląd dokumentu PDF Vitaminum B2 Teva

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-12-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vitaminum B2 Teva, 3 mg, tabletki drażowane

Riboflavinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vitaminum B2 Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B2 Teva

3. Jak stosować lek Vitaminum B2 Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B2 Teva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B2 Teva i w jakim celu się go stosuje

Witamina B22 należy do witamin z grupy B rozpuszczalnych w wodzie. Najważniejszą funkcją ryboflawiny w organizmie jest jej udział w procesach oddychania tkankowego. Ryboflawina wspólnie z innymi substancjami bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek, katalizując procesy utleniania glukozy1, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Witamina B2 uczestniczy również w procesie widzenia o zmierzchu. Jest niezbędna do utrzymania prawidłowej funkcji błon śluzowych i nabłonka naczyń krwionośnych. Warunkuje również prawidłowe czynności układu nerwowego i skóry.

Podawania witaminy B2 wymagają osoby spożywające dietę ubogowitaminową lub takie, u których z przyczyn fizjologicznych (np. ciąża, okres karmienia piersią, wysiłek fizyczny) lub z powodu choroby istnieje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę, a także pacjenci z zaburzeniami wchłaniania jelitowego.

Wskazania do stosowania:

 • profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2,
 • pomocniczo:
  • w terapii lekami moczopędnymi,
  • po antybiotykoterapii,
  • przed i po zabiegach chirurgicznych,
  • w zaburzeniach czynności wątroby, żołądka i jelit, połączonych z uporczywymi biegunkami,
  • w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje różnego pochodzenia, stany zapalne skóry, nadczynność tarczycy, choroby psychosomatyczne, alkoholizm).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B2 Teva

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B2 Teva:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ryboflawinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Witaminę B2 należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ lek jest wydalany w moczu (może dojść do nadmiernego stężenia witaminy B2).

Podczas stosowania dużych dawek witaminy B2 mogą ulec zaburzeniu wyniki badań laboratoryjnych (oznaczenie stężenia amin katecholowych w moczu metodą fluorymetryczną, oznaczenie stężenia urobilinogenu z zastosowaniem odczynnika Ehrlicha).

Duże dawki witaminy B2 powodują zmianę barwy moczu na ciemnożółtą (mocz przyjmuje barwę wodnego roztworu ryboflawiny).

Lek Vitaminum B2 Teva a inne leki

Leki przeciwcholinergiczne np.: atropina3 mogą wpływać na wchłanianie ryboflawiny.

Doksorubicyna4 może opóźniać, a metotreksat zmniejszać działanie witaminy B2.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i pochodne fenotiazyny (np. chloropromazyna5), probenecyd, hormonalne środki antykoncepcyjne, stosowane w dużych dawkach mogą osłabiać działanie witaminy B2 (może być wymagane zwiększenie dawki ryboflawiny).

Nie należy stosować witaminy B2 (także w skojarzeniu z innymi witaminami) jednocześnie z tetracykliną. Również długotrwałe stosowanie innych antybiotyków może zmniejszać działanie ryboflawiny.

Tiazydowe leki moczopędne (np.: hydrochlorotiazyd) mogą zwiększać wydalanie witaminy B2 z organizmu.

Witamina B2 aktywuje działanie pirydoksyny i kwasu nikotynowego.

Alkohol i tytoń zmniejszają wchłanianie witaminy B2 z przewodu pokarmowego.

Lek Vitaminum B2 Teva z jedzeniem i piciem

Alkohol zmniejsza wchłanianie witaminy B2 z przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Nie wykazano zagrożenia dla płodu podczas stosowania dawek pokrywających dobowe zapotrzebowanie u kobiet w ciąży.

Witamina B2 może być stosowana w ciąży w zalecanych dawkach.

Karmienie piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Nie wykazano zagrożenia dla noworodka podczas stosowania przez matkę karmiącą piersią dawek pokrywających zapotrzebowanie dobowe.

Witamina B2 może być stosowana podczas karmienia piersią w zalecanych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Vitaminum B2 Teva zawiera laktozę i sacharozę

Lek zawiera 44 mg laktozy i 124 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową (E104), która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Vitaminum B2 Teva

Zwykle stosuje się:

Profilaktycznie:

Dzieci od 4 roku życia, młodzież: 3 do 6 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych.

Dorośli: 3 do 9 mg (1 do 3 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych.

Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B2 Teva

Nie opisano przypadków przedawkowania ryboflawiny. Lek jest praktycznie nietoksyczny. Nadmiar leku wydalany jest w moczu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum B2 Teva

Lek należy zażyć możliwie szybko. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Vitaminum B2 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (w tym pojedyncze przypadki, częstość występowania mniejsza niż 1 przypadek na

10 000) wystąpić mogą:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: skórne reakcje alergiczne (wysypka, swędzenie, wrażliwość na światło, uczucie pieczenia/kłucia).

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty.

Badania diagnostyczne: zaburzenia wyników oznaczenia stężenia amin katecholowych w moczu metodą fluorymetryczną, oznaczenia stężenia urobilinogenu (z zastosowaniem odczynnika Ehrlicha), po dużych dawkach witaminy B2.

Z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) występują reakcje nadwrażliwości.

Witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu. Objaw ten nie powinien budzić niepokoju.

U niektórych osób w czasie stosowania Vitaminum B2 Teva mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B2 Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Nie należy stosować preparatu Vitaminum B2 Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B2 Teva

Substancją czynną leku jest ryboflawina w ilości 3 mg .

Substancje pomocnicze to: rdzeń: sacharoza, laktoza jednowodna, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, kwas stearynowy, otoczka: talk, guma arabska, sacharoza, żółcień chinolinowa (E104), Opaglos 6 000 white (zawiesina złożona z etanolu, szelaku, wosku Carnauba (E903), wosku pszczelego (E901)).

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie: 50 drażetek (2 blistry po 25 sztuk), w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca: Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2022 r.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Spis treści ulotki:

Lek Vitaminum B2 Teva z jedzeniem i piciem

Profilaktycznie:

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/witamina_b2

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/atropina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/doksorubicyna

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/chloropromazyna

;