Oryginalna ulotka dla Vimpattabletki powlekane

lek na receptę

Dawka:

200 mg

Opakowanie:

56 tabletek
w 1% aptek, od 635,04 zł do 667,03 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Vimpat dla opakowania 56 tabletek (200 mg).

Wybrany dokument Vimpat:
Dokument z 2020-04-24
PDF
dokument PDF dla Vimpat

Podgląd dokumentu PDF Vimpat

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-04-24

Ulotki innych produktów zawierających lacosamide

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Vimpat,INN-lacosamide ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Vimpat 50 mg, tabletki powlekane Vimpat 100 mg, tabletki powlekane Vimpat 150 mg, tabletki powlekane Vimpat 200 mg, tabletki powlekane

Lakozamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vimpat i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vimpat

3. Jak stosować lek Vimpat

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vimpat

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VIMPAT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vimpat jest stosowany w leczeniu pewnej postaci padaczki (patrz poniżej) u pacjentów w wieku od 16 lat.

Lek Vimpat jest stosowany jako terapia wspomagająca z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki). Lek Vimpat jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, ale mogą następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIMPAT

Kiedy NIE stosować leku Vimpat

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na lakozamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vimpat (wymienionych w punkcie 6).W razie wątpliwości co do istnienia uczulenia, należy skonsultować się z lekarzem
 • jeśli u pacjenta występuje pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca (blok przedsionkowo- komorowy II lub III stopnia)

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Vimpat

Należy poinformować lekarza w następujących sytuacjach:

 • jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek lek, który może spowodować nieprawidłowości zapisu EKG (elektrokardiogramu) określane jako wydłużenie odstępu PR, na przykład leki stosowane w terapii niektórych rodzajów zaburzeń rytmu serca lub w niewydolności serca. W razie wątpliwości, czy przyjmowane leki mogą mieć takie działanie, należy skonsultować się z lekarzem.
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca, taka jak: zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca lub zawał serca.

Lek Vimpat może powodować zawroty głowy, które mogą zwiększać ryzyko przypadkowego urazu lub upadku. Z tego względu należy zachować ostrożność do czasu przekonania się, jak organizm reaguje na lek.

U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lakozamid, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Vimpat wraz z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie istotne w razie przyjmowania leków stosowanych w chorobach serca (patrz również punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność” powyżej).

Stosowanie leku Vimpat z jedzeniem i piciem Lek Vimpat można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku Vimpat, ponieważ Vimpat może powodować uczucie zmęczenia i zawroty głowy. Picie alkoholu może nasilić te działania.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się przyjmowania leku Vimpat w czasie ciąży, ponieważ wpływ tego leku na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko nie jest znany. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem; lekarz zdecyduje, czy należy przyjmować lek Vimpat.

Nie zaleca się karmienia piersią w okresie przyjmowania leku Vimpat, ponieważ nie wiadomo, czy lek Vimpat przenika do mleka matki. W razie karmienia piersią należy natychmiast skonsultować się z lekarzem; lekarz zdecyduje, czy należy przyjmować lek Vimpat.

Badania wykazały zwiększone ryzyko wad urodzeniowych u dzieci kobiet, które stosowały leki przeciwpadaczkowe. Jednak nie wolno przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego, ponieważ nasilenie objawów choroby jest szkodliwe dla matki i nienarodzonego dziecka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek Vimpat może powodować zawroty głowy lub niewyraźne widzenie. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu upewnienia się, jak lek wpływa na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VIMPAT

Lek Vimpat należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Dawkowanie Lek Vimpat musi być przyjmowany dwa razy na dobę, raz rano i raz wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Vimpat stosuje się w leczeniu długotrwałym.

Przeciętna dawka początkowa leku Vimpat wynosi 100 mg na dobę – podawane w dwóch dawkach na dobę - 50 mg rano i 50 mg wieczorem. Lekarz może zwiększać stosowaną dawkę dobową co tydzień o

100 mg, aż do osiągnięcia tak zwanej dawki podtrzymującej, wynoszącej między 200 mg i 400 mg na dobę, podawanej w dwóch dawkach na dobę. Dawkę podtrzymującą stosuje się w leczeniu długotrwałym.

W razie występowania zaburzeń nerek lekarz może przepisać inną dawkę.

Jak przyjmować tabletki leku Vimpat

Tabletki leku Vimpat należy połykać, popijając je szklanką wody. Lek Vimpat można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Czas trwania stosowania leku Vimpat Vimpat stosuje się w leczeniu długotrwałym. Należy kontynuować przyjmowanie leku Vimpat, dopóki lekarz nie zaleci jego zaprzestania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vimpat

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Vimpat należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Vimpat

W razie opóźnienia przyjęcia leku o kilka godzin należy jak najszybciej przyjąć opuszczoną dawkę.

Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku Vimpat o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vimpat

Nie należy przerywać stosowania leku Vimpat bez konsultacji z lekarzem, ponieważ objawy choroby mogą powrócić lub się nasilić.

Jeżeli lekarz zdecyduje zakończyć stosowanie leku Vimpat, udzieli pacjentowi instrukcji, jak należy stopniowo zmniejszać dawkowanie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vimpat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób: bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów) często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów) niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów) rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) brak danych (nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

 • Zawroty głowy, ból głowy
 • Nudności (mdłości)
 • Podwójne widzenie

Często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

 • Zaburzenia równowagi, trudności z koordynacją ruchów, zaburzenia pamięci, senność, drżenie, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs)
 • Niewyraźne widzenie
 • Uczucie wirowania
 • Wymioty, zaparcia, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia)
 • Świąd
 • Upadki
 • Zmęczenie, zaburzenia chodu, zmęczenie i osłabienie (astenia)
 • Depresja
 • Splątanie
 • Zaburzenia czucia (osłabienie czucia), zaburzenia mowy (zaburzenia artykulacji), zaburzenia uwagi
 • Szumy uszne (słyszenie dźwięków, takich jak bzyczenie, dzwonienie czy świsty)
 • Niestrawność, suchość w ustach
 • Drażliwość
 • Bolesne skurcze mięśni
 • Wysypka

Niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

 • Zwolnienie pracy serca
 • Zaburzenia przewodnictwa serca

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIMPAT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Vimpat po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vimpat

Substancją czynną jest lakozamid.

Jedna tabletka leku Vimpat 50 mg zawiera 50 mg lakozamidu.

Jedna tabletka leku Vimpat 100 mg zawiera 100 mg lakozamidu.

Jedna tabletka leku Vimpat 150 mg zawiera 150 mg lakozamidu.

Jedna tabletka leku Vimpat 200 mg zawiera 200 mg lakozamidu.

Inne składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropyloceluloza (o niskim stopniu podstawienia), krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu stearynian

Powłoka tabletki: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), barwniki*

Barwnikami są:

Tabletka 50 mg: tlenek żelaza czerwony (E172), tlenek żelaza czarny (E172), indygotyna (E132)

Tabletka 100 mg: tlenek żelaza żółty (E172)

Tabletka 150 mg: tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E172), tlenek żelaza czarny (E172)

Tabletka 200 mg: indygotyna (E132)

Jak wygląda lek Vimpat i co zawiera opakowanie Vimpat 50 mg: różowawa, owalna tabletka powlekana oznakowana literami „SP” po jednej stronie oraz liczbą „50” po drugiej stronie.

Vimpat 100 mg: ciemnożółta, owalna tabletka powlekana oznakowana literami „SP” po jednej stronie oraz liczbą „100” po drugiej stronie.

Vimpat 150 mg: łososiowa, owalna tabletka powlekana oznakowana literami „SP” po jednej stronie oraz liczbą „150” po drugiej stronie.

Vimpat 200 mg: niebieska, owalna tabletka powlekana oznakowana literami „SP” po jednej stronie oraz liczbą „200” po drugiej stronie.

Vimpat jest dostępny w opakowaniach po 14, 56 i 168 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgia.

Wytwórca: UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim amRhein, Niemcy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV

Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 99 20

Magyarország UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Česká republika UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Malta Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Danmark UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Nederland UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Deutschland UCB GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4847

Norge UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Eesti UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)

Österreich UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (1) 291 80 00

Ελλάδα UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Polska UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 696 99 20

España UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Portugal UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

France UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

România UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 10 234 6800

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Somija) United Kingdom UCB Pharma Ltd.

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Lietuva UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)

Data zatwierdzenia ulotki 09/2010

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

http://www.ema.europa.eu/ B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.