Oryginalna ulotka dla Venescin Forte

produkt dostępny bez recepty, drażetki,

Rutozyd (rutoside)

,

Kasztanowiec (aesculus)

, Herbapol Wrocław

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Venescin Forte dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Venescin Forte:
Dokument z 2021-12-22
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Tekst ulotki informacyjnej

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VENESCIN FORTE

Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum trihydricum (100 mg + 60 mg)/tabletkę, tabletki drażowane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po upływie 21 dni objawy nasilą się, nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Venescin forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin forte

3. Jak stosować lek Venescin forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Venescin forte

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Venescin forte i w jakim celu się go stosuje

Zawarty w leku wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego działa przeciwobrzękowo i zwiększa tonus żył. Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich odporność mechaniczną.

Lek stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej różnego pochodzenia objawiającej się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakowatości (żylakach).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin forte

Kiedy nie stosować leku Venescin forte

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zastosowanie w żylakach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Lek Venescin forte zawiera sacharozę i laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Venescin forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Venescin forte z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W badaniach klinicznych obejmujących kobiety ciężarne nie obserwowano żadnych niepożądanych efektów po zastosowaniu wyciągu z nasion kasztanowca, lecz zgodnie z ogólną praktyką medyczną, lek powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia tylko wówczas jeżeli zdaniem lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Venescin forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Venescin forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować doustnie. Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku.

Dorośli

Od 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venescin forte

Nie są znane objawy przedawkowania produktu.

Pominięcie zastosowania leku Venescin forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z częstością występowania: rzadko - działania niepożądane mogą wystąpić u od 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów stosujących lek.

Podczas stosowania produktu leczniczego Venescin forte mogą wystąpić:

  • zaburzenia żołądka i jelit (podrażnienie żołądka)- rzadko,
  • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (świąd)- rzadko.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać leczenie, a jeśli objawy nie ustąpią zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venescin forte

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venescin forte

Substancjami czynnymi leku są:

Wyciąg suchy z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum siccum) (5,5-8:1) mailto:ndl@urpl.gov.pl o zawartości średnio 22% saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę 100 mg rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V),

Rutozyd trójwodny (Rutosidum trihydricum) 60 mg

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi typ A, magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Venescin forte i co zawiera opakowanie

Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną. Blister zawiera 30 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225

Faks: + 48 71 37 24 740

E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Co zawiera lek Venescin forte

Rutozyd trójwodny (Rutosidum trihydricum) 60 mg

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi typ A, magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).