dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 20 tabletek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających ascorbic acid+chlorhexidine

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sebidin, 5 mg + 50 mg, tabletki do ssania

Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

3. Jak stosować lek Sebidin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sebidin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

Sebidin, tabletki do ssania, jest lekiem o połączonym działaniu chlorheksydyny dichlorowodorku i witaminy C. Chlorheksydyny dichlorowodorek wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków

Candida albicans.

Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.

Sebidin jest wskazany w:

 • miejscowym leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

Kiedy nie stosować leku Sebidin

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Sebidin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Gdy lekarz zaleci kontynuację leczenia, nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.
 • Lek może powodować zaburzenia smaku, które zwykle ustępują po 4 godzinach od zastosowania.
 • Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić przebarwienia zębów i języka, które ustępują samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.
 • W pojedynczych przypadkach u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy przerwać stosowanie leku.

Inne leki i Sebidin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Nie stwierdzono oddziaływania leku Sebidin z innymi lekami.

Lek Sebidin z jedzeniem i piciem

Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdzy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Leku Sebidin zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sebidin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to 1 tabletka 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych pacjentów

Na śluzówkę jamy ustnej. Ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do próchnicy.

Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej ilości płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sebidin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sebidin

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sebidin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić:

 • reakcje alergiczne
  • wysypki na skórze
  • powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej
  • obrzęk ślinianek przyusznych
 • podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • podrażnienie żołądka i biegunka.

Stosowanie powyżej 7 dni może spowodować działania niepożądane w postaci przebarwień grzbietu języka, powierzchni zębów i uzupełnień z materiałów złożonych z akrylanów, które ustępują samoistnie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sebidin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Sebidin

 • Substancjami czynnymi leku są: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz kwas L-askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodorku oraz 50 mg kwasu askorbowego.
 • Pozostałe składniki to: sacharoza, metyloceluloza, talk, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E124), aromat landrynkowy.

Jak wygląda Sebidin i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Sebidin są barwy różowo-pomarańczowej w kształcie płaskiego krążka o ściętych krawędziach.

20 szt. 1 blister po 20 szt.

Blister z folii PVC/PVDC/Al. w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Omega Pharma Poland sp. z o.o. [+logo] Al. Nie podległości 18 02-653 Warszawa

Wytwórca GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Polska Richard Bittner AG

Ossiacherstraβe 7

9560 Feldkirchen

Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2018

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

3. Jak stosować lek Sebidin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sebidin