dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 48 kapsułek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających hippocastani s/ex+troxerutin

Wersja tekstowa dokumentu

char

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta SAPOVEN T

200 mg + 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę, kapsułki miękkie

Troxerutinum + Hippocastani semen extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3-4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Sapoven T i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T

3. Jak stosować lek Sapoven T

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sapoven T

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sapoven T i w jakim celu się go stosuje

Lek Sapoven T, kapsułki miękkie, zawiera trokserutynę w połączeniu z wyciągiem suchym z nasion kasztanowca (zawierającym 20% escyny). Lek wpływa na napięcie naczyń żylnych, zmniejsza ich przepuszczalność, usprawnia krążenie żylne, zapobiega zastojom żylnym, działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo.

Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych np. przy uczuciu bólu, obrzęku nóg, nocnych kurczach łydek, uczuciu ciężkości nóg.

Jeśli objawy nasilą się lub po upływie 3-4 tygodni stosowania nie nastąpiła poprawa, lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T

Kiedy nie stosować leku Sapoven T

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę, wyciąg z nasion kasztanowca lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
  • W razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sapoven T należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

W przypadku stanu zapalnego skóry, zapalenia żył, podskórnego stwardnienia, silnego bólu, wrzodów, nagłego obrzęku jednej lub obu nóg, niewydolności serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Sapoven T a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Z uwagi na zawartość escyny zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sapoven T jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi. Escyna może zwiększać ryzyko krwawienia przy jednoczesnym stosowaniu z pochodnymi kumaryny, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i heparyną1.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką lekarską nie zaleca się samodzielnego stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sapoven T zawiera oczyszczony olej sojowy

Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

3. Jak stosować lek Sapoven T

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli

Zalecana dawka to 1 kapsułka 3 razy na dobę podczas posiłku.

Zalecany okres stosowania wynosi od 3 do 4 tygodni, przy czym lekarz może zalecić kontynuowanie terapii.

Dzieci i młodzież

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sapoven T

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stwierdzono objawów przedawkowania wyciągu suchego z kasztanowca i trokserutyny.

Pominięcie zastosowania leku Sapoven T

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka (objawiające się np.

nudnościami), które ustępuje, jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłków, a także napadowe zaczerwienie twarzy, bóle głowy i wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sapoven T

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sapoven T

  • Substancjami czynnymi leku są trokserutyna (Troxerutinum) i suchy wyciąg z nasion kasztanowca (Hippocastani semen extractum siccum).

1 kapsułka zawiera 200 mg trokserutyny oraz 105,3 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca, co odpowiada 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (3,4- 16,6:1), ekstrahent: etanol 80% (V/V).

  • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: olej sojowy oczyszczony, olej palmowy rafinowany, olej kokosowy uwodorniony, wosk żółty, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E171), tlenek żelaza brązowy (E172), tlenek żelaza żółty (E172).

Jak wygląda lek Sapoven T i co zawiera opakowanie Lek Sapoven T ma postać podłużnych kapsułek barwy jasnobrązowej, o gładkiej, lśniącej powierzchni i specyficznym zapachu.

Jedno opakowanie zawiera 48 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E mailto:ndl@urpl.gov.pl

Informacja o leku tel.: 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Heparyna