Oryginalna ulotka dla Potasu Bromek
substancja

surowiec farmaceutyczny

Bromek potasu (potassium bromide)

Dawka

10 G

Opakowanie

10 gramów
w 19% aptek, od 2.45 zł do 24.79
Potasu bromek to surowiec farmaceutyczny stosowany w recepturze aptecznej do sporządzania mieszanek, roztworów, kropli. Składnik ten wykazuje działanie uspokajające, a w większych dawkach nasenne. Substancja wskazana jest w leczeniu padaczki oraz nerwicy serca.

Ulotki Potasu Bromek dla opakowania 10 gramów (10 G).

Wybrany dokument Potasu Bromek:
Dokument z 2020-09-16
PDF
dokument PDF dla Potasu Bromek

Podgląd dokumentu PDF Potasu Bromek

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-16

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

C:\\WINDOWS\\Pulpit\\galfarm1.eps KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU BROMEK

Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009

1. Identyfikacja substancji/Identyfikacja producenta, dystrybutora

Nazwa substancji: Potasu bromek

Synonimy: -------------------------

Zastosowanie: do sporządzania receptury preparatów farmaceutycznych

Identyfikacja producenta/dystrybutora: PPH Galfarm Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12

Tel. (012) 656 10 22

Tel. (012) 656 10 22 (telefon alarmowy w godz od 8 do 16 od pon do pt)

Fax. (012) 656 54 37, e-mail: biuro@galfarm.com.pl

2. Identyfikacja zagroŜeń

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

3. Skład i informacje o składnikach Numer CAS: 7758-02-3 Numer WE: 231-830-3

Wzór chemiczny: KBr

CięŜar cząsteczkowy: 119 g/mol

4. Pierwsza pomoc

Przy kontakcie z oczami: przepłukać duŜą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece.

Przy kontakcie ze skórą: zmyć duŜą ilością wody, zdjąć zanieczyszczone ubranie.

Przy spoŜyciu: podać duŜą ilość wody, spowodować wymioty, wezwać lekarza.

Przy wdychaniu: świeŜe powietrze, skonsultować się z lekarzem jeśli poszkodowany poczuje się gorzej..

5. Postępowanie w przypadku poŜaru

Odpowiednie środki gaśnicze: w zaleŜności od materiałów magazynowanych w pobliŜu.

Specjalne zagroŜenia: w przypadku poŜaru moŜe dojść do wydzielania się niebezpiecznych gazów.

Środki ochrony indywidualnej straŜaków: ubranie ognioodporne, indywidualny aparat do oddychania.

Inne: brak

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Nie dopuścić do dostania się do wód, gleby, kanalizacji. W przypadku wydostania się do środowiska ostroŜnie zebrać na sucho i przekazać do likwidacji. Oczyścić skaŜony obszar.

Unikać tworzenia pyłów.

POTASU BROMEK 1/4

7. Postępowanie z substancją /preparatem/ i jego magazynowanie

Obchodzenie się z substancją: zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja).

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie opróŜniać do kanalizacji.

Magazynowanie: szczelne opakowania, suche, dobrze wentylowane pomieszczenie, w temperaturze pokojowej (zalecane od +15 do +25˚C).

8. Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP)- nie ustalone

Stosować odpowiednią wentylację wywiewną, miejscową i ogólną zapewniającą utrzymanie stęŜenia produktu w powietrzu poniŜej określonych limitów. Zaleca się wyposaŜenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu oraz prysznic. Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby wykluczały zagroŜenie i inne niedogodności w przewidywanych warunkach uŜytkowania, chroniące przed chemikaliami.

Dz.U.nr 217, Rozporządzenie z dnia 29.11.2002 (poz.1833)

Dz.U.nr 80, Rozporządzenie z dnia 31.03.2003 (poz. 725)

Dz.U. nr 212, Rozporządzenie MGiP. z dnia 10.10.2005 (poz. 1769)

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy tworzą się pyły-respirator

Ochrona oczu: konieczna-okulary ochronne

Ochrona rąk: konieczna- rękawice ochronne

Ochrona ciała: konieczna- odzieŜ ochronna

Środki ochronne i higieny: wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. Zastosować krem barierowo-ochronny do skóry. Zmienić skaŜone ubranie.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: bezbarwny do białego

Zapach: bez zapachu pH: ok. 6-8 temperatura topnienia: 730˚C temperatura wrzenia: 1380˚C temperatura samozapłonu: nie dotyczy temperatura zapłonu: nie dotyczy granice wybuchowości: nie dotyczy dolna górna ciśnienie par: 1,3 hPa gęstość: 2,75 g/cm3 cięŜar nasypowy: ok. 1000 kg/m3 rozpuszczalność: w wodzie: dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: etanol (trudno rozpuszczalny) POTASU BROMEK 2/4

10. Stabilność i reaktywność

Warunki których naleŜy unikać: brak

Materiały których naleŜy unikać: kwasy, utleniacze, związki typu halogen-halogen

Niebezpieczne produkty rozkładu: w przypadku poŜaru mogą się wydzielać niebezpieczne gazy

Następne dane: brak danych

11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne: LD50 (doustnie szczury): 3070 mg/kg

Pozostałe dane: przy spoŜyciu: słabe podraŜnienia przewodu pokarmowego, słabe dolegliwości gastryczne; przy wdychaniu: słabe podraŜnienie układu oddechowego; przy kontakcie z oczami: słabe podraŜnienia.

12. Informacje ekologiczne

Nie powoduje długotrwałych niekorzystnych zmian w środowisku wodnym- stopień zagroŜenia wód niewielki.

13. Postępowanie z odpadami PPH Galfarm przyjmuje do likwidacji substancje chemiczne zakupione w PPH Galfarm oraz opakowania po tych substancjach. Dostawy substancji i opakowań naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z PPH Galfarm.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz.628)

Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.nr 63, poz.638) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.11.2001 w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2001r. nr 140, poz.1584) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206).

14. Informacje o transporcie Klasa ADR: nie jest przedmiotem przepisów transportowych

Grupa pakowania: nie dotyczy Numer UN: nie dotyczy

Nazwa materiału (wg UN): nie dotyczy POTASU BROMEK 3/4

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Oznakowanie WE” numer WE: 231-830-3

Symbole zagroŜenia:

Nie dotyczy Zwroty R (wskazujące rodzaj zagroŜenia):

Nie dotyczy Zwroty S (bezpiecznego postępowania):

Nie dotyczy

Przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 nr 11, poz.84 z późn. zmian.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z późn. zmian.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666 z póŜn. zmian)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679 z późn. zmian)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2003 w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. 03.19.170)

Art.31Rozporządzenia (WE) nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

16. Inne informacje

Niniejsza karta stanowi własność PPH Galfarm Sp. z o.o. charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy. UŜytkowanie karty z produktami innych firm jest niezgodne z prawem.

POTASU BROMEK 4/4

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.