---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Persen Forte

produkt dostępny bez recepty, kapsułki,

Melisa lekarska (melissa officinalis)

,

Mięta pieprzowa (mentha piperita)

,

Kozłek lekarski (valeriana officinalis)

, Sandoz

Dawka:

87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Persen Forte dla opakowania 20 kapsułek (87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg).

Wybrany dokument Persen Forte:
Dokument z 2024-04-19
PDF
dokument PDF dla Persen Forte

Podgląd dokumentu PDF Persen Forte

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-19

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Persen forte 87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg, kapsułki twarde

Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum+ Melissae folii extractum siccum+

Menthae piperitae folii extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Persen forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Persen forte

3. Jak stosować Persen forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Persen forte

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Persen forte i w jakim celu się go stosuje

Persen forte jest tradycyjnym lekiem roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Persen forte zawiera wyciągi z korzenia kozłka, liści melisy i liści mięty tradycyjnie stosowane w lekach o działaniu uspokajającym.

Persen forte jest lekiem roślinnym stosowanym tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Persen Forte

Kiedy nie stosować leku Persen forte

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wyciągi z korzenia kozłka, liści melisy, liści mięty), mentol1 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Persen forte należy omówić to z lekarzem.

Osoby z kamicą żółciową lub jakąkolwiek chorobą dróg żółciowych powinny stosować preparaty zawierające liście mięty z zachowaniem ostrożności, a osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym powinny unikać ich stosowania, gdyż mogą nasilić zgagę.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Persen forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Persen forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Persen forte i syntetycznych leków uspokajających.

Persen forte z jedzeniem, piciem i alkoholem Kapsułki Persen forte można przyjmować niezależnie od posiłków.

Podczas stosowania tego leku nie należy pić napojów alkoholowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W celu zachowania ostrożności oraz ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania leku przez kobiety okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku Persen forte.

Brak danych na temat wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż Persen forte może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Persen forte zawiera laktozę i glukozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Persen forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie.

Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając je niewielką ilością wody.

Zalecana dawka:

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 12 lat

W łagodnych stanach napięcia nerwowego: 1 lub 2 kapsułki dwa lub trzy razy na dobę.

Trudności w zasypianiu: 2 kapsułki na jedną lub pół godziny przed snem.

Maksymalnie w ciągu doby można przyjąć do 6 kapsułek.

Działanie lecznicze obserwuje się w okresie od 2 do 4 tygodni.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Persen forte

W razie przyjęcia jednorazowo więcej niż 6 kapsułek, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Znaczne przedawkowanie korzenia kozłka („waleriany”), np. przyjęcie jednorazowo około 20 g, co odpowiada około 40 kapsułkom, może powodować łagodne objawy, takie jak uczucie zmęczenia, skurcze brzucha, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, drżenie rąk i rozszerzenie źrenic. Objawy te ustępują w ciągu 24 godzin.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 24 godzinach, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie ma doniesień o przedawkowaniu liści melisy lub liści mięty.

Pominięcie przyjęcia leku Persen forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Persen forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przetwory z korzenia kozłka lekarskiego mogą spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności lub bóle skurczowe w jamie brzusznej.

Po zażyciu mięty pieprzowej mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, zwłaszcza zgaga.

Częstość tych działań niepożądanych na podstawie dostępnych danych nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Persen forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Persen forte

Substancjami czynnymi leku są suche wyciągi z korzenia kozłka lekarskiego, liści melisy i liści mięty.

Jedna kapsułka twarda zawiera: 87,5 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego 17,5 mg suchego wyciągu z liści melisy lekarskiej 17,5 mg suchego wyciągu z liści mięty pieprzowej

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Zawartość kapsułki: magnezu tlenek, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Persen forte i co zawiera opakowanie Kapsułki Persen forte pakowane są w blistry z folii Aluminium/PCTFE/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20 lub 40 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva k.s.

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy

102 37 Praga 10 Republika Czeska

Wytwórca: ADIPHARM EAD 130 Simeonovsko shose Blvd.

1700 Sofia, Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Zentiva Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Tel. +48 22 375 92 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: kwiecień 2023

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol