Oryginalna ulotka dla Olejek Mięty Pieprzowej
płyn

surowiec farmaceutyczny

oleum menthae piperitae

Opakowanie

5 mililitrów
w 42% aptek, od 13.09 zł do 258.28
Olejek Miętowy Pieprzowej zawiera liczne składniki aktywne, które działają przeciwzapalnie, antyseptycznie i przeciwbólowo. Stosowany w aromaterapii wykazuje działanie rozkurczające i odświeżające, dzięki czemu łagodzi objawy przeziębienia, grypy lub zapalenia zatok. Odstrasza owady.

Ulotki Olejek Mięty Pieprzowej dla opakowania 5 mililitrów.

Wybrany dokument Olejek Mięty Pieprzowej:
Dokument z 2020-10-06
PDF
dokument PDF dla Olejek Mięty Pieprzowej

Podgląd dokumentu PDF Olejek Mięty Pieprzowej

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-06

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

84082-70-2_(PL) strona: 1/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 49.0.14

 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
  • 1.1 Identyfikator produktu
  • Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum

 • Numer artykułu: 100705 100450
 • Numer według CAS: 84082-70-2
 • Numer WE: 282-015-4
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Składnik dodatkowy
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Dostawca:

Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13 biuro@fagron.pl

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę) tel: +48 (0)42 631 47 25
  • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS09 środowisko Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS07, GHS09
 • Hasło ostrzegawcze Uwaga (ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 1) 49.0.14

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

 • 2.3 Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera żadnych organicznych związków halogenowych (AOX), azotanów, związków metali ciężkich i formaldehydu, co jest udokumentowane.

 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
  • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS 84082-70-2 Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum

 • Numer(y) identyfikacyjny(e)
 • Numer WE: 282-015-4
  • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Po wdychaniu:

Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

 • Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
 • Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
 • Po przełknięciu: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych PL (ciąg dalszy na stronie 3) strona: 3/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 2) 49.0.14

 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
  • 5.1 Środki gaśnicze
  • Przydatne środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
  • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.
  • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie konieczne.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
  • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy fachowym użyciu nie są potrzebne szczególne zabiegi.

 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
  • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(ciąg dalszy na stronie 4) PL strona: 4/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 3) 49.0.14

 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Unikać styczności ze skórą.

Unikać styczności z oczami i skórą.

 • Ochrona dróg oddechowych: Maska świeżego powietrza
 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

 • Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
  • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Ciecz Kolor: Jasnożółty
 • Zapach: Charakterystyczny
 • Próg zapachu: Nieokreślone.
 • Wartość pH: Nieokreślone.
 • Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie jest określony.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie jest określony.

(ciąg dalszy na stronie 5) PL strona: 5/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 4) 49.0.14

 • Temperatura zapłonu: 78 °C
 • Palność (ciała stałego, gazu): Nie nadający się do zastosowania.
 • Temperatura rozkładu: Nieokreślone.
 • Temperatura samozapłonu: Nieokreślone.
 • Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
 • Granice niebezpieczeństwa wybuchu: Dolna: Nieokreślone.

Górna: Nieokreślone.

 • Prężność par: Nieokreślone.
 • Gęstość w 20 °C: 0,9-0,92 g/cm3
 • Gęstość względna Nieokreślone.
 • Gęstość par Nieokreślone.
 • Szybkość parowania Nieokreślone.
 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: Nieokreślone.
 • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.
 • Lepkość: Dynamiczna: Nieokreślone.

Kinetyczna: Nieokreślone.

 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych
  • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:

Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
  • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • Działanie żrące/drażniące na skórę

Działa drażniąco na skórę.

(ciąg dalszy na stronie 6) PL strona: 6/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 5) 49.0.14

 • Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 • Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
  • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • Skutki ekotoksyczne:
 • Uwaga: Trujący dla ryb.
 • Dalsze wskazówki ekologiczne:
 • Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (określenie wg. listy): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.

trujący dla organizmów wodnych

 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

(ciąg dalszy na stronie 7) PL strona: 7/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 6) 49.0.14

 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
 • 14.1 Numer UN
 • ADR, IMDG, IATA brak
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • ADR, IMDG, IATA brak
 • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • ADR, ADN, IMDG, IATA
 • Klasa brak
 • 14.4 Grupa pakowania
 • ADR, IMDG, IATA brak
 • 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Materiał zagrażający środowisku, ciekły
 • Zanieczyszczenia morskie: Nie
 • 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • UN "Model Regulation": brak
  • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Elementy etykiety GHS
 • Rady 2012/18/UE
 • Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I Substancja nie zawarta
 • Kategorię Seveso E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego
 • Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku

200 t

 • Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku

500 t

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3 (ciąg dalszy na stronie 8) PL strona: 8/8

Data druku: 29.07.2019

Aktualizacja: 29.07.2019

Numer wersji 9

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek mięty pieprzowej

Menthae piperitae aetheroleum (ciąg dalszy od strony 7) 49.0.14

 • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
  • SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Fagron Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakosci – QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl
 • Skróty i akronimy: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2 Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1 Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2

 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.