Oryginalna ulotka dla Olejek Eukaliptusowy
płyn

surowiec farmaceutyczny

oleum eucalypti

Opakowanie

5 mililitrów
w 3% aptek, od 22.48 zł do 107.92
Olejek Eukaliptusowy zawiera liczne składniki aktywne (m.in. pinen i cyneol) o właściwościach antyseptycznych oraz przeciwbólowych. Preparat działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Może być stosowany zewnętrznie na rany i oparzenia oraz pomocniczo w leczeniu łuszczycy, grzybicy, ropniach i wrzodach. Ponadto inhalacje z dodatkiem olejku wspomagają leczenie stanów zapalnych oraz infekcji dróg oddechowych. Olejek eukaliptusowy posiada orzeźwiający, przenikliwy, słodki zapach, który odstrasza owady i insekty, dzięki czemu może zapobiegać ukąszeniom.

Ulotki Olejek Eukaliptusowy dla opakowania 5 mililitrów.

Wybrany dokument Olejek Eukaliptusowy:
Dokument z 2020-09-25
PDF
dokument PDF dla Olejek Eukaliptusowy

Podgląd dokumentu PDF Olejek Eukaliptusowy

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

84625-32-1_(PL) strona: 1/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 39.4.0.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1 Identyfikator produktu
 • Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum

 • Numer artykułu: 192680 100463
 • Numer według CAS: 84625-32-1
 • Numer WE: 283-406-2
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Substancje zapachowe
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Producent/Dostawca: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o./Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS02 płomień Flam. Liq. 3 H226 Łatwopalna ciecz i pary.

GHS08 zagrożenie dla zdrowia Asp. Tox. 1 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

GHS09 środowisko Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS07 Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

(ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 1) 39.4.0.1

 • Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE Xn; Produkt szkodliwy R65: Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Xi; Uczulające R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R51/53: Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R10: Produkt łatwopalny.

 • System klasyfikacji:

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmowymi.

 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
 • Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/przeciwwybuchowego sprzętu.

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

 • 2.3 Inne zagrożenia
 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS 84625-32-1 Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum

 • Numer(y) identyfikacyjny(e) - (ciąg dalszy na stronie 3) PL strona: 3/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 2) 39.4.0.1

 • Numer WE: 283-406-2

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Po wdychaniu:

Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

 • Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
 • Po styczności z okiem:

Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

 • Po przełknięciu: Odwieźć do lekarza.
 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1 Środki gaśnicze
 • Przydatne środki gaśnicze: CO2, piasek, proszek gaśniczy. Nie stosować wody.
 • Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem
 • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru tworzenie się trujących gazów.

 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Potraktować 2% ługiem sodowym.

Nie zmywać wodą ani wodnymi środkami myjącymi.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

Materiał zebrany usunąć w sposób zgodny z przepisami.

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

PL (ciąg dalszy na stronie 4) strona: 4/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 3) 39.4.0.1

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać rozpylania.
 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.

Chronić przed gorącem.

 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Chronić przed światłem.

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Po pracy i przed przerwą zadbać o dokładne oczyszczenie skóry.

 • Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

(ciąg dalszy na stronie 5) PL strona: 5/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 4) 39.4.0.1

 • Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

 • Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Płynny Kolor: Žółtawy
 • Zapach: Charakterystyczny
 • Zmiana stanu

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest określony.

 • Punkt zapłonu: 53 °C
 • Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem.
 • Gęstość: Nie jest określony.
 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: Nie lub mało mieszalny.
 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • 10.1 Reaktywność
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Ostra toksyczność:
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • na skórze: Brak działania drażniącego.
 • Uczulanie: Możliwe uczulenie przez styczność ze skórą.

PL (ciąg dalszy na stronie 6) strona: 6/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 5) 39.4.0.1 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • Skutki ekotoksyczne:
 • Uwaga: Trujący dla ryb.
 • Dalsze wskazówki ekologiczne:
 • Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla wody

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.

W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.

trujący dla organizmów wodnych

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1 Numer UN
 • ADR 1993 (1)
 • IMDG, IATA 1993
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • ADR 1993 MATERIAŁ CIEKŁY, ZAPALNY, I.N.O. (DIPENTEN)
 • IMDG 1993 Flammable liquid, N.O.S. (Dipentene)
 • IATA 1993 Flammable liquid, N.O.S (Dipentene).
 • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • ADR
 • Klasa 3 ADR-Code F1 III materiały ciekłe zapalne (ciąg dalszy na stronie 7) PL strona: 7/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 6) 39.4.0.1

 • Nalepka 3
 • IMDG, IATA
 • Class 3 materiały ciekłe zapalne
 • Label 3
 • 14.4 Grupa opakowań
 • ADR, IMDG, IATA III
 • 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Materiał zagrażający środowisku, ciekły
 • Zanieczyszczenia morskie: Yes
 • Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
 • 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały ciekłe zapalne
 • Liczba Kemlera: 30
 • Numer EMS: F-E/S-E
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • Transport/ dalsze informacje:
 • ADR
 • Ilości ograniczone (LQ) 5L
 • Kategoria transportowa 3
 • Kodów zakazu przewozu przez tunele D/E
 • UN "Model Regulation": UN1993, MATERIAŁ CIEKŁY, ZAPALNY, I.N.O., 3, III SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakości - QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl
 • Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International

Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation (ciąg dalszy na stronie 8) PL strona: 8/8

Data druku: 03.10.2014

Aktualizacja: 03.10.2014

Numer wersji 36

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: Olejek eukaliptusowy

Eucalypti aetheroleum (ciąg dalszy od strony 7) 39.4.0.1 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.