Oryginalna ulotka dla Olej Rycynowy Pierwszego Tłoczenia
płyn

surowiec farmaceutyczny

oleum ricini

Opakowanie

100 mililitrów
w 16% aptek, od 0.48 zł do 1.56
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki przeczyszczające, leki przeczyszczające (kategoria ATC A06AX).

Ulotki Olej Rycynowy Pierwszego Tłoczenia dla opakowania 100 mililitrów.

Wybrany dokument Olej Rycynowy Pierwszego Tłoczenia:
Dokument z 2020-10-07
PDF
dokument PDF dla Olej Rycynowy Pierwszego Tłoczenia

Podgląd dokumentu PDF Olej Rycynowy Pierwszego Tłoczenia

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-07

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Karta charakterystyki: Olej rycynowy SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Olej rycynowy

Numer artykułu 4702

Numer rejestracji (REACH) Substancja nie podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

REACH] Numer WE 232-293-8 Numer CAS 8001-79-4 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna cele laboratyjne i analityczne 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG

Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe

Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0

Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: sicherheit@carlroth.de

Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki:

Department Health, Safety and Environment e-mail (kompetentna osoba): sicherheit@carlroth.de 1.4 Numer telefonu alarmowego Nazwa Ulica Kod pocztowy/ miejscowość Telefon Strona www Instytut Medycyny

Pracy Centrum Informacji

Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24 (Fax: 42

657 42 95) http:// www.imp.lodz.pl/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer Linegal Chemicals Sp. z o.o.

Ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.

Fax:

Strona www: www.linegal.pl

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia, ekstra czysty numer artykułu: 4702

Wersja: 2.0 pl

Zastępuje wersję z: 13.05.2016

Wersja: (1) data sporządzenia: 13.05.2016

Aktualizacja: 03.03.2020

Polska (pl) Strona 1 / 12 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Ta substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) nie wymagane

Hasło ostrzegawcze nie wymagane 2.3 Inne zagrożenia

Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa substancji Olej rycynowy Numer WE 232-293-8 Numer CAS 8001-79-4

Wzór cząsteczkowy C₅₇H₁₀₄O₉

Masa cząsteczkowa 933,4 g/mol SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Po narażeniu przez drogi oddechowe

W razie wdychania produkty rozkładu, poszkodowanego wynieść na świeże powietrze w spokojne miejsce. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli ob- jawy nie ustępują.

Po kontakcie ze skórą

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Po kontakcie z oczami

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy

Wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 2 / 12

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, Biegunka 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym żadne SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO₂)

Niewłaściwe środki gaśnicze silny strumień wody 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Palny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Produkty spalania stwarzające zagrożenie nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz- ny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Szczególne niebezpieczeństwo upadku przez rozlany/rozsypany produkt.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Należy zastosować środek do wiązania olejów. Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyścić.

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 3 / 12 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed światłem słonecznym.

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń

 • Wymagania dotyczące wentylacji

Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

 • Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania

Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy)

Dane nie są dostępne.

8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi.

Ochrona skóry

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 4 / 12

 • ochrona rąk

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN 374.

 • rodzaj materiału NBR (Nitrylokauczuk)
 • grubość materiału >0,11 mm
 • czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice > 480 minut (poziom przenikania: 6)
 • inne środki ochrony

Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy ochronne).

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł. Typ: A (przed gazami organicznymi i parami o temp. wrzenia> 65 °C, kod koloru: Brązowy).

Kontrola narażenia środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny ciekły (lepki)

Kolor bezbarwny - żółty

Zapach charakterystyczny

Próg zapachu Brak danych

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH Informacja nie jest dostępna.

Temperatura topnienia/krzepnięcia nie określone

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia >300 °C (powolny rozkład)

Temperatura zapłonu >200 °C

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) nie istotne (płyn)

Granica wybuchowości

 • dolna granica wybuchowości (DGW) informacja nie jest dostępna
 • górna granica wybuchowości (LEU) informacja nie jest dostępna

Granice wybuchowości chmur pyłowych nie istotne

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 5 / 12

Prężność par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość 0,95 – 0,97 g/cm³ przy 20 °C

Gęstość par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość nasypowa Nie ma zastosowania

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW) Informacja nie jest dostępna.

Temperatura samozapłonu Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Temperatura rozkładu >300 °C

Lepkość nie określone

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne 9.2 Inne informacje

Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność

Przy podgrzewaniu: Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Gwałtowne reakcje z: Silny utleniacz 10.4 Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Rozkład następuje od temperatury: >300 °C.

10.5 Materiały niezgodne

Nie ma dodatkowych informacji.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

Działanie żrące/podrażniające na skórę

Nie klasyfikuje się jako żrąca/drażniąca skórę.

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 6 / 12

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Nie klasyfikuje się jako powodującą poważne uszkodzenie oczu lub działającą drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR

Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający toksycznie na rozrodczość

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

 • W przypadku połknięcia dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunka
 • W przypadku dostania się do oczu w zasadzie nie drażniący
 • W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Następujące objawy mogą wystąpić przy oddychaniu zawartymi w powietrzu produktami rozkładu: kaszel, skutki podrażniające

 • W przypadku dostania się na skórę

Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry

Inne informacje

Żadne SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

12.2 Proces rozkładu Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 2,691 mg/mg Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 2,687 mg/mg 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Dane nie są dostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Dane nie są dostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Dane nie są dostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Dane nie są dostępne.

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 7 / 12 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

W celu usunięcia odpadów zwrócić się do licencjonowanej firmy zajmującej się utylizacją.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje

Nie wprowadzać do kanalizacji.

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce- sów.

13.3 Uwagi

Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco- we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) (nie podlega przepisom transportu) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN nie istotne 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie nie istotne

Klasa - 14.4 Grupa pakowania nie istotne nie przypisany do grupy pakowania 14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych) 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie ma dodatkowych informacji.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

 • Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN)

Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.

 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Nie podlega przepisom IMDG.

 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 8 / 12 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

 • Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

Nie wymieniony.

 • Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Nie wymieniony.

 • Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

Nie wymieniony.

 • Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII nie wymieniony
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII

Żadne.

 • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC - lista kandydacka nie wymieniony
 • Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso III) Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże- nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym i o dużym ry- zyku

No- tatki nie przypisane

 • Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii

Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE) Zawartość LZO 0 %

0 g/l

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE) Zawartość LZO 100 % Zawartość LZO 970 g/l

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II nie wymieniony

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) nie wymieniony

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 9 / 12

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej nie wymieniony

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych nie wymieniony

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi nie wymieniony

Wykazy krajowe

Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych: Państwo Wykazy krajowe Status AU AICS substancja jest wymieniona CA DSL substancja jest wymieniona CN IECSC substancja jest wymieniona EU ECSI substancja jest wymieniona KR KECI substancja jest wymieniona MX INSQ substancja jest wymieniona NZ NZIoC substancja jest wymieniona PH PICCS substancja jest wymieniona TR CICR substancja jest wymieniona TW TCSI substancja jest wymieniona US TSCA substancja jest wymieniona

Legenda AICS Australian Inventory of Chemical Substances CICR Chemical Inventory and Control Regulation DSL Domestic Substances List (DSL) ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP) IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China INSQ National Inventory of Chemical Substances KECI Korea Existing Chemicals Inventory NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory TSCA Toxic Substance Control Act 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 10 / 12 SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki) Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot- ne dla bezpie- czeń- stwa 1.1 Numer rejestracji (REACH):

Informacja nie jest dostępna.

Numer rejestracji (REACH):

Substancja nie podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

REACH] tak 8.1 Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowi- sku pracy):

Brak danych.

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowi- sku pracy):

Dane nie są dostępne.

tak 14.4 Grupa opakowaniowa: nie istotne

Grupa pakowania: nie istotne nie przypisany do grupy pakowania tak 14.8 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywil- nego (ICAO-IATA/DGR):

Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

tak

Skróty i akronimy Skr. Opisy użytych skrótów ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga- mi śródlądowymi) ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro- pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych) CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym) ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych) GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys- tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego) IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz- nych dla transportu lotniczego) ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego) IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych) LZO lotne związki organiczne MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine

Pollutant") NLP No-Longer Polymer (już nie polimer) PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo- leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 11 / 12 Skr. Opisy użytych skrótów RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie) vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula- cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz.675)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro- pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy- rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE

L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

 • OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek- stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz- nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)
 • OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan- cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy- ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej- sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub- stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)
 • Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie- bezpiecznych dla transportu lotniczego)
 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3) nie istotne.

Zastrzeżenie

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy- nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro- dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

Dowolna informacja dotycząca bezpieczeństwa w oparciu o format karty charakterystyki substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Olej rycynowy Ph.Eur., z pierwszego tłoczenia ekstra czysty numer artykułu: 4702

Polska (pl) Strona 12 / 12

 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji

Numer artykułu

Numer rejestracji (REACH) Numer WE Numer CAS 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: e-mail (kompetentna osoba): 1.4 Numer telefonu alarmowego

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach 1.5 Importer

 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze 2.3 Inne zagrożenia

 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje

Nazwa substancji Numer WE Numer CAS

Wzór cząsteczkowy

Masa cząsteczkowa

 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Po narażeniu przez drogi oddechowe

Po kontakcie ze skórą

Po kontakcie z oczami

Po narażeniu przez przewód pokarmowy 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkty spalania stwarzające zagrożenie 5.3 Informacje dla straży pożarnej

 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

6.4 Odniesienia do innych sekcji

 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Uwzględnienie innych zaleceń

 • Wymagania dotyczące wentylacji
 • Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
  • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy) 8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skóry

 • ochrona rąk
 • rodzaj materiału
 • grubość materiału
 • czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
 • inne środki ochrony

Ochrona dróg oddechowych

Kontrola narażenia środowiska

 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Próg zapachu

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura zapłonu

Szybkość parowania

Palność (ciała stałego, gazu)

Granica wybuchowości

 • dolna granica wybuchowości (DGW)
 • górna granica wybuchowości (LEU)

Granice wybuchowości chmur pyłowych

Prężność par

Gęstość

Gęstość par

Gęstość nasypowa

Gęstość względna

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW)

Temperatura samozapłonu

Temperatura rozkładu

Lepkość

Właściwości wybuchowe

Właściwości utleniające 9.2 Inne informacje

 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 10.4 Warunki, których należy unikać 10.5 Materiały niezgodne 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Działanie żrące/podrażniające na skórę

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Podsumowanie oceny właściwości CMR

 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

 • W przypadku połknięcia
 • W przypadku dostania się do oczu
 • W przypadku dostania się do dróg oddechowych
 • W przypadku dostania się na skórę

Inne informacje

 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność 12.2 Proces rozkładu 12.3 Zdolność do bioakumulacji 12.4 Mobilność w glebie 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 12.6 Inne szkodliwe skutki działania
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje 13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów 13.3 Uwagi

 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 14.4 Grupa pakowania 14.5 Zagrożenia dla środowiska 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

 • Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN)
 • Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)
 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)
  • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

 • Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
 • Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
 • Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII
 • Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII
 • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC - lista kandydacka
 • Dyrektywa Seveso
 • Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii

Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE) Zawartość LZO

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE) Zawartość LZO

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Wykazy krajowe 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Skróty i akronimy

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Zastrzeżenie

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.